Importera och använda batchdata

Den här snabbstartsguiden förklarar hur du kan importera batchdata till Adobe Experience Platform och sedan använda dessa data i Customer Journey Analytics.

För att uppnå detta måste du:

 • Konfigurera ett schema och en datauppsättning i Adobe Experience Platform för att definiera modellen (schemat) för de data som du vill samla in och var data (datauppsättningen) ska samlas in.

 • Använd arbetsflöden för att enkelt överföra dina gruppdata till datauppsättningen som konfigurerats i Adobe Experience Platform.

 • Konfigurera en anslutning i Customer Journey Analytics. Den här anslutningen bör (åtminstone) innehålla din Adobe Experience Platform-datauppsättning.

 • Konfigurera en datavy i Customer Journey Analytics för att definiera mått och dimensioner som du vill använda i Analysis Workspace.

 • Konfigurera ett projekt i Customer Journey Analytics för att skapa rapporter och visualiseringar.

NOTE
Den här snabbstartsguiden är en förenklad guide om hur man importerar batchdata till Adobe Experience Platform och använder i Customer Journey Analytics. Vi rekommenderar starkt att man studerar den ytterligare informationen när det hänvisas till.

Konfigurera ett schema och en datauppsättning

Om du vill importera data till Adobe Experience Platform måste du först definiera vilka data du vill samla in. Alla data som hämtas in till Adobe Experience Platform måste överensstämma med en standardiserad, normaliserad struktur för att de ska kunna identifieras och hanteras av funktioner och funktioner längre fram i kedjan. Experience Data Model (XDM) är standardramverket som tillhandahåller den här strukturen i form av scheman.

När du har definierat ett schema använder du en eller flera datauppsättningar för att lagra och hantera datainsamlingen. En datauppsättning är en lagrings- och hanteringskonstruktion för en datamängd (vanligtvis en tabell) som innehåller ett schema (kolumner) och fält (rader).

Alla data som importeras till Adobe Experience Platform måste överensstämma med ett fördefinierat schema innan de kan sparas som en datauppsättning.

Konfigurera ett schema

För den här snabbstarten vill du samla in vissa lojalitetsdata, till exempel lojalitets-ID, förmånspoäng och lojalitetsstatus.
Du måste först definiera ett schema som modellerar dessa data.

Så här konfigurerar du ditt schema:

 1. I Adobe Experience Platform-gränssnittet väljer du Schemas i DATA MANAGEMENT till vänster.

 2. Välj Create schema.
  .

 3. I steget Välj en klass i guiden Skapa schema:

  1. Välj Individual Profile.

   Skapa ett schema

   note info
   INFO
   Ett Experience Event-schema används för att modellera beteendet för en profil (som scennamn, push-knapp som läggs till i kundvagnen). Ett enskilt profilschema används för att modellera profilen attribut (som namn, e-post, kön).
  2. Välj Next.

 4. I Name and review step i guiden Create schema:

  1. Ange en Schema display name för ditt schema och (valfritt) en Description.

   Namnge ditt schema

  2. Välj Finish.

 5. På fliken Struktur i exempelschemat:

  1. Välj + Add i Field groups.

   Lägg till fältgrupp

   Fältgrupper är återanvändbara samlingar av objekt och attribut som gör att du enkelt kan utöka ditt schema.

  2. I dialogrutan Add fields groups väljer du fältgruppen Loyalty Details i listan.

   AEP Web SDK ExperienceEvent, fältgrupp

   Du kan välja knappen Förhandsgranska om du vill se en förhandsvisning av de fält som är en del av den här fältgruppen.

   Förhandsgranskning av AEP Web SDK ExperienceEvent-fältgrupp

   Välj Back om du vill stänga förhandsgranskningen.

  3. Välj Add field groups.

 6. Välj + bredvid schemanamnet på panelen Structure.

  Knappen Lägg till fält i exempelschema

 7. På panelen Field Properties anger du Identification som namn, Identification som Display name, väljer Object som Type och väljer Profile Core v2 som Field Group.

  Identifieringsobjekt

  Identifieringsobjektet lägger till identifieringsfunktioner i ditt schema. I ditt fall vill du identifiera lojalitetsinformation med e-postadressen från era batchdata.

  Välj Apply om du vill lägga till det här objektet i ditt schema.

 8. Markera fältet email i det identifieringsobjekt som du nyss lade till och välj Identity och Email i Identity namespace på panelen Field Properties.

  Ange e-postadress som identitet

  Du anger e-postadressen som den identitet som tjänsten Adobe Experience Platform Identity kan använda för att kombinera (sammanfoga) profiler.

  Välj Apply. En fingeravtrycksikon visas i e-postattributet.

  Välj Save.

 9. Välj rotnivån för ditt schema (med schemanamnet) och välj sedan växeln Profile.

  Du uppmanas att aktivera schemat för profilen. När data har aktiverats, när data har importerats till datauppsättningar som baseras på detta schema, sammanfogas dessa data i kundprofilen i realtid.

  Mer information finns i Aktivera schemat för användning i kundprofilen i realtid.

  note important
  IMPORTANT
  När du har sparat ett schema som är aktiverat för profilen kan det inte längre inaktiveras för profilen.

  Aktivera schema för profilen

 10. Välj Save om du vill spara ditt schema.

Du har skapat ett minimalt schema som modellerar de lojalitetsdata som du kan importera till Adobe Experience Platform. Schemat gör att profiler kan identifieras med e-postadressen. Genom att aktivera schemat för profilen ser du till att data från din gruppfil läggs till i kundprofilen i realtid.

Mer information om hur du lägger till och tar bort fältgrupper och enskilda fält i ett schema finns i Skapa och redigera scheman i användargränssnittet.

Konfigurera en datauppsättning

Med ditt schema har du definierat din datamodell. Nu måste du definiera konstruktionen för att lagra och hantera data, vilket sker via datauppsättningar.

Så här konfigurerar du datauppsättningen:

 1. I Adobe Experience Platform-gränssnittet väljer du Datasets i DATA MANAGEMENT till vänster.

 2. Välj Create dataset.

  Skapa datauppsättning

 3. Välj Create dataset from schema.

  Skapa datauppsättning från schema

 4. Markera schemat som du skapade tidigare och välj Next.

 5. Ge datauppsättningen ett namn och (valfritt) ge en beskrivning.

  Namndatauppsättning

 6. Välj Finish.

 7. Välj växeln Profile.

  Du uppmanas att aktivera datauppsättningen för profilen. När datauppsättningen är aktiverad berikas kundprofiler i realtid med inkapslade data.

  note important
  IMPORTANT
  Du kan bara aktivera en datauppsättning för profilen när schemat, som datauppsättningen följer, också är aktiverat för profilen.

  Aktivera schema för profilen

Mer information om hur du visar, förhandsgranskar, skapar och tar bort en datauppsättning finns i Användargränssnittshandbok för datauppsättningar. Och hur man aktiverar en datauppsättning för kundprofil i realtid.

Använda arbetsflöden

Du använder arbetsflödesfunktionen för att överföra gruppdata till Adobe Experience Platform. Den exempelgruppfil som du använder är en CSV-fil med följande innehåll:

email,loyaltyID,points,status
abrocking0@blog.com,793406,82.16,Silver
wnichol1@ycombinator.com,988654,40.39,Gold
paisbett2@slideshare.net,444897,91.25,Bronze
bdiamant3@xinhuanet.com,239658,57.87,Gold
ppales4@nsw.gov.au,365384,82.71,Silver
...

Så här använder du arbetsflöden:

 1. Välj Workflows i den vänstra listen i plattformens användargränssnitt.

 2. Välj Map CSV to XDM schema. Välj Launch.

  Mappa CSV till XDN

 3. I steget Dataflow detail på skärmen Map CSV to XDM schema:

  Välj Existing dataset, markera datauppsättningen i datauppsättningslistan och ge Dataflow name ett namn.

  Dataflöde

  Välj Next.

 4. I steget Select data:

  Dra och släpp eller välj Choose files för att välja din CSV-fil med lojalitetsdata. Du ser en förhandsgranskning av dina lojalitetsdata.

  Markera data

  Välj Next.

 5. I steget Mapping:

  Mappa data från CSV-filen till data i ditt schema. Med hjälp av AI försöker arbetsflödesfunktionen automatiskt mappa dina gruppdatafält till schemafälten.

  Mappa dina data

  Du kan använda Preview data för att se en förhandsvisning av mappade data.

  Förhandsvisningsmappning

 6. Välj Finish om du vill börja inhämta batchdata till Adobe Experience Platform.

Se Mappa en CSV-fil till ett befintligt XDM-schema för mer information om:

 • hur du mappar data när inkommande data inte är kompatibla med ditt XDM-schema.
 • använda mappningsmallar,
 • använda beräkningsfält för att säkerställa att batchdata överensstämmer med vad schemat förväntar sig,
 • med mera.

Konfigurera en anslutning

Om du vill använda Adobe Experience Platform-data i Customer Journey Analytics skapar du en anslutning som innehåller de data som är resultatet av konfigurationen av ditt schema, din datauppsättning och ditt arbetsflöde.

Med en anslutning kan du integrera datauppsättningar från Adobe Experience Platform i Workspace. För att kunna rapportera om dessa datauppsättningar måste du först upprätta en anslutning mellan datauppsättningar i Adobe Experience Platform och Workspace.

Så här skapar du en anslutning:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Connections i den övre navigeringen.

 2. Välj Create new connection.

 3. På skärmen Untitled connection:

  Namnge och beskriv din anslutning i Connection Settings.

  Välj rätt sandlåda i listan Sandbox i Data settings och välj antalet dagliga händelser i listan Average number of daily events.

  Anslutningsinställningar

  Välj Add datasets.

  I steget Select datasets i Add datasets:

  • Markera datauppsättningen som du skapade tidigare (Example Loyalty Dataset) och alla andra datauppsättningar som du vill ta med i anslutningen.

   Lägg till datauppsättningar

  • Välj Next.

  I steget Datasets settings i Add datasets:

  • För varje datauppsättning:

   • Välj en Person ID bland de tillgängliga identiteter som definieras i datauppsättningsscheman i Adobe Experience Platform.

   • Välj rätt datakälla i listan Data source type. Om du anger Other lägger du till en beskrivning för datakällan.

   • Ange Import all new data och Dataset backfill existing data enligt dina inställningar.

   Konfigurera datauppsättningar

  • Välj Add datasets.

  Välj Save.

Mer information om hur du skapar och hanterar en anslutning och hur du väljer och kombinerar datauppsättningar finns i Anslutningsöversikt.

Konfigurera en datavy

En datavy är en behållare som är specifik för Customer Journey Analytics och som gör att du kan avgöra hur data från en anslutning ska tolkas. Här anges alla mått och mätvärden som är tillgängliga i Analysis Workspace och vilka kolumner som måtten och mätvärdena hämtar data från. Datavyer definieras som förberedelser för rapportering i Analysis Workspace.

Så här skapar du en datavy:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Data views i den övre navigeringen.

 2. Välj Create new data view.

 3. I steget Configure:

  Välj din anslutning i listan Connection.

  Namn och (eventuellt) beskrivning av anslutningen.

  Konfigurera datavy

  Välj Save and continue.

 4. I steget Components:

  Lägg till alla schemafält och/eller standardkomponenter som du vill inkludera i komponentrutorna METRICS eller DIMENSIONS.

  Datavykomponenter

  Välj Save and continue.

 5. I steget Settings:

  Datavy settings

  Låt inställningarna vara som de är och välj Save and finish.

Mer information om hur du skapar och redigerar en datavy finns i Översikt över datavyer, vilka komponenter som är tillgängliga för dig och hur du använder inställningar för filter och sessioner.

Konfigurera ett projekt

Analysis Workspace är ett flexibelt webbläsarverktyg som gör att du snabbt kan skapa analyser och dela insikter baserat på dina data. Du använder Workspace-projekt för att kombinera datakomponenter, tabeller och visualiseringar för att skapa analyser och dela dem med vem som helst i organisationen.

Så här skapar du ditt projekt:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Projects i den övre navigeringen.

 2. Välj Projects i den vänstra navigeringen.

 3. Välj Create project.

  Workspace Project

  Välj Blank project.

  Workspace - Tomt projekt

 4. Välj datavyn i listan.

  Workspace Select Data view .

 5. Om du vill skapa din första rapport börjar du dra och släppa dimensioner och mått på Freeform table i Panel. Dra till exempel Program Points Balance och Page View som mått och email som mått för att få en snabb översikt över profiler som har besökt din webbplats och som ingår i lojalitetsprogrammet som samlar in förmånspoäng.

  Workspace - första rapporten

Mer information om hur du skapar projekt och bygger analyser med komponenter, visualiseringar och paneler finns i Översikt över Analysis Workspace .

SUCCESS
Du har slutfört alla steg. Börja med att definiera vilka lojalitetsdata som du vill samla in (schema) och var de ska lagras (datauppsättning) i Adobe Experience Platform, så konfigurerade du ett arbetsflöde för att batchöverföra lojalitetsdata till en datauppsättning. Du definierade en anslutning i Customer Journey Analytics för att använda inkapslade lojalitetsdata och andra data. Med datavyns definition kan ni ange vilken dimension och vilka mätvärden som ska användas och slutligen skapa ert första projekt som visualiserar och analyserar era data.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79