Skapa målgrupper

Målgrupper i Adobe Target avgöra vilka som ser innehåll och upplevelser i en målinriktad aktivitet.

Målgrupperna används överallt där målgruppsanpassning finns tillgänglig. När du riktar in dig på en aktivitet har du följande alternativ:

Du kan också använda målgruppsdata som samlats in av Adobe Analytics för målinriktning och personalisering i realtid i Target och andra Adobe Experience Cloud program. Se Experience Cloud målgrupper i Gränssnittskomponenter i Experience Cloud guide.

Det finns två typer av målgrupper i Target:

 • Målgrupper: Används för att leverera olika innehåll till olika typer av besökare.

 • Rapportera målgrupper: Används för att avgöra hur olika typer av besökare svarar på samma innehåll så att du kan analysera testresultaten.

  I Targetkan du bara konfigurera rapportmålgrupper om du använder Target som rapportkälla. Om du använder Adobe Analytics som rapporteringskälla (A4T) måste du konfigurera dina rapportmålgrupper inom Analytics.

Använd Audiences list

Så här öppnar du Audiences lista, klicka på Audiences i den övre menyraden:

Audiences list

The Audiences -listan innehåller de målgrupper som du kan använda i dina aktiviteter. Använd Audiences skapa, redigera, duplicera, kopiera eller kombinera målgrupper. Listan visar också källan till målgruppen:

Fördefinierade målgrupper, till exempelNew Visitors" och "Returning Visitors," kan inte byta namn.

När du arbetar med målgrupper som ursprungligen skapades i Experience Cloud eller Adobe Experience Platform, Target varnar dig om du refererar till en publik i Target aktiviteter som senare har tagits bort i Experience Cloud eller Adobe Experience Platform.

 • Om en målgrupp togs bort i Experience Cloud eller Adobe Experience Platform, en varningsikon i båda Audience -listan och publikväljaren visas. Ett verktygstips i Target Gränssnittet anger också att målgruppen togs bort i Experience Cloud eller Adobe Experience Platform.
 • Om du försöker kombinera flera målgrupper med en borttagen målgrupp, eller om du försöker spara en aktivitet som refererar till en borttagen målgrupp, visas ett varningsmeddelande.

Du kan också ange anpassade profilparametrar och user. parametrar. När du skapar en målgrupp drar du de attribut du vill använda för att rikta aktiviteten till målgruppsfönstret. Om det önskade attributet inte visas har attributet inte utlösts av en mbox. Andra anpassade mbox-parametrar är tillgängliga i Custom Parameters nedrullningsbar lista.

Använd Filters för att filtrera Audiences lista efter källa: Adobe Target, Adobe Target Classic, Experience Cloudoch Adobe Experience Platform.

Alternativet Filter i Audiences list

Använd Search audiences sökruta Audiences lista. Du kan söka efter valfri del av ett målgruppsnamn eller omge en viss sträng med citattecken.

Du kan sortera Audiences efter målgruppsnamn eller efter det datum då den senast ändrades. Om du vill sortera efter namn eller datum klickar du på kolumnrubriken och väljer sedan att visa målgrupper i stigande eller fallande ordning.

Visa målgruppsdefinitioner

Du kan visa information om målgruppsdefinitioner på ett popup-kort på olika platser i Target utan att öppna publiken. Den här funktionen gäller för målgrupper som skapats i Target Standard/Premium och målgrupper som importerats från Target Classic eller som har skapats via API.

Du kommer till exempel åt följande grafikkort genom att klicka på View Details -ikon för den önskade publiken:

Verksamheter > Målgruppsdefinition

Du kommer åt följande målgruppsdefinitionskort genom att klicka på View Details ikon på en aktivitets Overview sida:

Verksamheter > Målgruppsdefinition

Målgruppsdefinitionskortet visar målgruppens typ, källa och attribut. Klicka View full details för att se andra aktiviteter som hänvisar till den målgruppen, om tillämpligt. Om du visar ett målgruppsdefinitionskort från en aktivitets Overview sida, klicka Audience Usage.

Målgruppsinformationen kan hjälpa er att undvika oavsiktlig påverkan på andra aktiviteter samtidigt som ni redigerar målgrupper. Informationen innehåller Live Activities, Inactive Activities, Archived Activitiesoch Syncing Activities. Den här funktionen är tillgänglig för alla målgrupper (biblioteksmålgrupper och målgrupper endast för aktivitet).

Om en publik tillsammans med en annan målgrupp och den kombinerade målgruppen används för att skapa en aktivitet, användarinformationen för båda målgrupperna listar den nyskapade aktiviteten.

audiens_definition_list_usage image

Använd målgrupper från Adobe Experience Platform

Använda målgrupper skapade i Adobe Experience Platform ge mer omfattande kunddata som leder till mer slagkraftig personalisering. The Real-time Customer Data Platform (RTCDP), på Adobe Experience Platform, hjälper företag att samla in kända och anonyma data från flera olika källor. Med den här processen kan ni skapa kundprofiler som kan användas för att leverera personaliserade kundupplevelser över alla kanaler och enheter i realtid.
​+ Genom att ansluta Target till Real-time Customer Data Platformkan kunderna förbättra sin webbpersonalisering genom att låsa upp nya segment som tidigare inte var tillgängliga för Target för att möjliggöra millisekundpersonalisering i realtid på första sidan av en kunds webbbesök. Använda målgrupper och profilattribut som skapats i Adobe Experience Platform gör att du kan utöka de tillgängliga datapunkterna för bättre personalisering.

Denna integrering låser upp viktiga användningsfall med CDP i realtid:

 • Personalisering med samma sida/nästa träff
 • Personalisering av okända användare

Viktiga funktioner:

 • Integrering med Direct Target och CDP i realtid/Adobe Experience Platform på kanten (tar bort beroendet av Audience Core services - AAM)
 • Target Edge Destinations Card med styrning och policystyrning
 • CDP-segment och attribut för delad profil i realtid

CDP-profilattribut i realtid har begränsningar och överväganden:

 • Attribut inom ett visst erbjudande måste komma från samma AEP-sandlåda. (Erbjudandet får med andra ord inte innehålla attribut från olika AEP-sandlådor.)
 • Attribut inom ett visst erbjudande kan komma från olika källor. det vill säga Target-profilen och AEP-profilen.(Du kan med andra ord kombinera attribut oavsett om de kommer från Target eller från AEP-profilen.)
 • När du definierar ett erbjudande kan du tilldela standardvärden för CDP-profilattribut i realtid om attributet inte har ett explicit värde. Om ett medgivande eller en styrningsprincip blockerar attributet som används i personaliseringstjänsten, kan standardvärdet användas i stället.
 • När CDP-profilattribut för realtid delas används de i personaliseringsmodellerna Artificial Intelligence/Machine Learning för Auto-Target och Automated Personalization.
OBSERVERA

Funktionen CDP-profilattribut i realtid är för närvarande tillgänglig i betaversioner för HTML och JSON-erbjudanden.

Mer information finns i följande avsnitt:

Ytterligare information

Tänk på följande information när du använder målgrupper från Adobe Experience Platform:

Användningsexempel för personalisering

Tabellen nedan visar vilka typer av användningsfall för personalisering (nästa session eller samma sida) som är tillgängliga när du använder Adobe Experience Platform Web SDK jämfört med att använda at.js:

Implementering Lösningar/användningsfall aktiverat
at.js Lösningar:
 • Adobe Audience Manager (AAM) och Target
 • RTCDP (Premium eller Ultimate) och Target
 • RTCDP (valfri SKU), AAMoch Target
Användningsfall:
 • Anpassa nästa session
Platform Web SDK eller AEP Server-Side API Lösningar:
 • RTCDP (valfri SKU) och Target
Använd skiftläge:
 • Anpassa nästa session
 • Personalisering på samma sida via Edge
 • Styrning som upprätthålls vid delning av segment
Lösningar:
 • RTCDP (valfri SKU), AAMoch Target
Använd skiftläge:
 • Anpassa nästa session
  • AAM segment
  • Tredjepartssegment via AAM
 • Personalisering på samma sida via Edge
  • RTCDP segment
  • Styrning som upprätthålls vid delning av segment
Blandning av at.js och Platform Web SDK Lösningar:
 • RTCDP (valfri SKU) och Target
Använd skiftläge:
 • Anpassa nästa session
  • För alla sidor med at.js
 • Personalisering på samma sida
  • För alla sidor med Platform Web SDK
Lösningar:
 • RTCDP (valfri SKU), AAMoch Target
Använd skiftläge:
 • Anpassa nästa session
  • För alla sidor med at.js
  • AAM segment
  • Tredjepartssegment via AAM

Utvärderingstid för segment

I följande tabell visas segmentutvärderingstiden för händelser som kommer från olika implementeringsscenarier:

Scenario Kantsegment (millisekundutvärdering) Strömningssegment (minututvärdering) Utvärdering av batchsegment
Händelser/data från Adobe Experience Platform SDK Ja Ja Ej tillämpligt
Händelser från at.js Nej Ja Ej tillämpligt
Händelser från Target Mobile SDK Nej Ja Ej tillämpligt
Händelser från batchöverföring Nej Nej Ja
Händelser från offlinedata (ström) Nej Ja Ja

Video: Nästa steg i personaliseringen med CDP och Adobe Target

Läs om hur ni personaliserar nästa träff med Real-time Customer Data Platform och Adobe Target. The Adobe Target mål in Real-time CDP låter dig använda Experience Platform segment i Adobe Target för personalisering av samma sida och nästa sida med stöd för styrning och integritet.

Mer information finns i Nästa steg i personaliseringen med CDP och Adobe Target i realtid i Platform Tutorials guide.

Adobe Target blogg och video:

Adobe announces Same Page Enhanced Personalization with Adobe Target och Real-time Customer Data Platform

Utbildningsvideo: Använda målgrupper Självstudiemärke

Den här videon innehåller information om hur du använder målgrupper.

 • Förklara termen"publik"
 • Förklara de två sätt på vilka målgrupper används för optimering
 • Hitta målgrupper i publiklistan
 • Rikta en aktivitet mot en målgrupp
 • Använd målgrupper för passiv rapportering i en aktivitet

På denna sida