Advertising Details schemafältgrupp

Advertising Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Fältgruppen innehåller en advertising objekt mot ett schema, som samlar in information om annonsexponeringar, klickningar och attribuering.

Fältgruppstruktur

Egenskap Datatyp Beskrivning
adAssetReference Objekt Hämtar resursinformation om annonsen. Se underavsnitt nedan om du vill ha mer information om objektets struktur.
adAssetViewDetails Objekt Hämtar visningsinformation för annonsuppspelningen. Se underavsnitt nedan om du vill ha mer information om objektets struktur.
adViewability Objekt Hämtar det antal visningar som slutanvändarna ser, t.ex. spelarvolym, biblioteksversion, fönsterstatus och visningsrutans dimensioner. Se underavsnitt nedan om du vill ha mer information om objektets struktur.
clicks Measure Antal klickåtgärder i annonsen.
completes Measure Antal gånger en medieresurs med tidsangivelse bevakades tills den slutförts. Det behöver inte innebära att slutanvändaren tittade på hela videon eftersom han/hon kanske hoppade över.
conversions Measure Antalet gånger en fördefinierad åtgärd (eller åtgärder) utlöste en händelse för utvärdering av prestanda.
federated Measure Anger om en upplevelsehändelse har skapats via datafederation, t.ex. datadelning mellan kunder.
firstQuartiles Measure Antalet gånger en digital videoannons har spelats upp under 25 % av dess varaktighet med normal hastighet.
impressions Measure Antalet annonsvisningar som skickas till slutanvändaren och som kan visas.
midpoints Measure Antalet gånger en digital videoannons har spelats upp under 50 % av dess varaktighet med normal hastighet.
starts Measure Antalet gånger som en digital videoannons har börjat spelas upp.
thirdQuartiles Measure Antalet gånger en digital videoannons som har spelats upp till 75 % av sin längd med normal hastighet.
timePlayed Measure Den tid som en slutanvändare tillbringar med en viss medieresurs med tidsangivelser.
downloadedPlayback Boolean När inställt på true, anger att träffen genereras på grund av att en hämtad annonssession spelas upp.

adAssetReference

The adAssetReference -objektet hämtar resursinformation om annonsen.

adAssetReference-struktur

Egenskap Datatyp Beskrivning
_dc.title Sträng Annonsresursens användarvänliga och läsbara namn.
_xmpDM.duration Heltal Resursens längd eller varaktighet i sekunder.
_id Sträng En unik identifierare för annonsresursen, enligt följande Ad-ID-standard.
advertiser Sträng Det företag eller varumärke vars produkt visas i annonsen.
campaign Sträng ID för annonskampanjen.
creativeID Sträng Annonspersonalens ID.
creativeURL Sträng Webbadressen till annonsskaparen.
placementID Sträng Annonsens placerings-ID.
siteID Sträng ID för annonsplatsen.

adAssetViewDetails

The adAssetViewDetails -objektet hämtar visningsinformation för annonsuppspelningen.

adAssetViewDetails, struktur

Egenskap Datatyp Beskrivning
adBreak Ad break Beskriver hur en tidsbestämd annons infogas i tidsinställda medier.
index Heltal Indexvärdet för annonsen inuti den överordnade annonsbrytningen. Den första annonsen har till exempel ett index 0 och den andra annonsen har index 1.
playerName Sträng Namnet på spelaren som ansvarar för att återge annonsen.

adViewability

The adViewability -objektet hämtar det antal visningar som slutanvändarna ser, t.ex. spelarvolym, biblioteksversion, fönsterstatus och visningsrutans dimensioner.

adViewability-struktur

Egenskap Datatyp Beskrivning
implementationDetails Implementation details Namnet på och versionen av biblioteket som är instrumenterat för att mäta visningsvärden.
measuredAdNotVisible Measure Anger att annonsen inte är synlig enligt ett visningsbibliotek vid visningstillfället.
measuredMuted Measure Anger att annonsen är avstängd enligt mätning av ett visningsbibliotek vid visningstillfället.
unmeasurableIframe Measure Anger att annonsen visas i ett inaktivt fönster enligt ett visningsbibliotek vid visningstillfället.
unmeasurableOther Measure Anger att visningsbiblioteket inte kan utföra mått korrekt på grund av att annonsen visas inuti en iframe.
viewabilityEligibleImpressions Measure Imponering(ar) av en annons till en slutanvändare med instrumenterat visningsbibliotek.
viewabilityCompletes Measure Slutförande(ar) av en annons till en slutanvändare som bedöms kunna visas när den är klar av ett visningsbibliotek.
viewableFirstQuartiles Measure Den första kvartilen eller de första kvartilerna i en annons till en slutanvändare som bedöms kunna visas vid första kvartilen av uppspelning i ett visningsbibliotek.
viewableImpressions Measure Imponeringar på en annons till en slutanvändare som kan se den efter två sekunders uppspelning av ett visningsbibliotek.
viewableMidpoints Measure Mittpunkt(er) för en annons till en slutanvändare som bedöms kunna visas mitt i uppspelningen av ett visningsbibliotek.
viewableThirdQuartiles Measure Tredje kvartilen av en annons till en slutanvändare som bedöms kunna visas i tredje kvartilen av ett visningsbibliotek.
activeWindow Boolean Anger om annonsen visades i det aktiva fönstret på användarens enhet.
adHeight Heltal Antalet lodräta pixlar i spelaren, mätt vid körning. Detta kan vara större än annonsens storlek om spelaren har extra kontroller eller miniatyrbilder.
adUnitDepth Heltal Utgivare kan bädda in annonsenheter inuti behållare (iFrames) för att begränsa annonsens åtkomst enbart till sidans kod. Det här värdet beskriver hur många behållare annonsenheten visas i.
adWidth Heltal Antalet vågräta pixlar i spelaren, mätt vid körning. Detta kan vara större än annonsens storlek om spelaren har extra kontroller eller miniatyrbilder.
measurementEligible Boolean Huruvida annonsen var visningsbar eller inte. En annons är giltig om enheten har ett kreativt format och taggtyp som stöds.
percentViewable Heltal Procentandelen pixlar i annonsen som kan visas vid mättiden.
playerVolume Heltal Spelarens volym i procent mätt vid körning, där 0 är avstängd och 100 är högsta volym.
viewable Boolean Anger om annonsen kunde visas under körning. Visningsannonser kan visas när minst 50 % av annonsen är synlig i minst en sekund. Videoannonser kan visas när minst 50 % av annonsen är synlig medan videon spelas upp i minst två sekunder i följd.
viewportHeight Heltal Fönstrets lodräta storlek (i pixlar) som upplevelsen visades i vid körning. För en webbvyhändelse anger det här värdet höjden på webbläsarens visningsruta.
viewportWidth Heltal Fönstrets vågräta storlek (i pixlar) som upplevelsen visades i vid körning. För en webbvyhändelse anger det här värdet bredden på webbläsarens visningsruta.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas.

På denna sida