Policy class

I Experience Data Model (XDM) är Policy klassen hämtar den minsta uppsättning egenskaper som definierar en försäkringsprofil.

Egenskap Datatyp Beskrivning
assignedBeneficiary Array med Person datatyper Fångar den eller de mottagare som tilldelats policyn.
benefitAmount Currency Det belopp som ska betalas enligt policyvillkoren.
location Postal address Den plats där försäkringsbrevet utfärdas.
owner Object Hämtar profilinnehavarens profilinformation.
owner.faxPhone Phone number Ägarens faxnummer.
owner.homeAddress Postal address Ägarens hemadress.
owner.homePhone Phone number Ägarens hemtelefonnummer.
owner.mobilePhone Phone number Ägarens mobiltelefonnummer.
owner.personalEmail Email address Ägarens personliga e-postadress.
ID String En identifierare för försäkringsskyddet.
_id String En unik systemgenererad strängidentifierare för posten. Det här fältet används för att spåra en enskild posts unika karaktär, förhindra dubblering av data och för att söka efter posten i underordnade tjänster.

Eftersom det här fältet genereras av systemet, anges inget explicit värde vid datainmatning. Du kan dock välja att ange egna unika ID-värden om du vill.
endDate DateTime Det datum då försäkringsskyddet upphör (eller upphör).
hasAssignedBeneficiary Boolean Anger om policyn har tilldelats en mottagare.
name String Namnet på försäkringsavtalet.
startDate DateTime Det datum då försäkringsskyddet börjar (eller börjar).
type String Typ av försäkring, t.ex. hemförsäkring, bilförsäkring, uthyrning eller båt.

På denna sida