Översikt över etiketter för dataanvändning

Med Adobe Experience Platform kan du använda dataanvändningsetiketter på datauppsättningar och fält och kategorisera dem efter relaterade datastyrningsprinciper och åtkomstkontrollprinciper.

Det här dokumentet innehåller en översikt över dataanvändningsetiketter i Experience Platform.

Förstå etiketter för dataanvändning

Med dataanvändningsetiketter kan du kategorisera datauppsättningar och fält enligt styrningsprinciper som gäller för dessa data. Etiketter kan användas när som helst, vilket ger flexibilitet i hur du väljer att styra data. Bästa tillvägagångssätt uppmuntrar till etikettdata så snart de hämtas in till Experience Platformeller så snart data blir tillgängliga för användning i Platform.

Dataanvändningsetiketter som används på datauppsättningsnivå sprids till alla fält i datauppsättningen. Etiketter kan också användas direkt på enskilda fält (kolumnrubriker) i en datauppsättning, utan spridning.

Platform innehåller flera färdiga etiketter för"viktig" dataanvändning som täcker ett stort antal vanliga begränsningar för datastyrning. Mer information om de här etiketterna och de styrningspolicyer de representerar finns i handboken etiketter för användning av kärndata.

Förutom etiketterna från Adobe kan du även definiera egna etiketter för din organisation. Se avsnittet om hantera etiketter för mer information.

Etikettarv för målgruppssegment

Alla målgruppssegment skapade av Adobe Experience Platform segmenteringstjänst ärver användningsetiketterna för deras motsvarande datamängder. På så sätt kan Experience Platform tillhandahålla automatisk policystyrning när segment aktiveras för destinationer.

Förutom att ärva etiketter på datauppsättningsnivå ärver segment som standard alla etiketter på fältnivå från de associerade datauppsättningarna. Därför kan du enklare identifiera vilka attribut som ska uteslutas från dina segment och förhindra att de ärver etiketter från uteslutna fält.

Mer information om hur automatisk verkställighet fungerar i Platform finns i översikten på automatisk policytillämpning.

Arv från Adobe Audience Manager dataexportkontroller

Experience Platform kan dela segment med Adobe Audience Manager. Alla dataexportkontroller som har tillämpats på Audience Manager-segment översätts till motsvarande etiketter och marknadsföringsåtgärder som erkänns av Experience Platform Datastyrning.

Om du vill ha en referens om hur specifika dataexportkontroller mappas till dataanvändningsetiketter i Platform, se Audience Manager dokumentation.

Hantera dataanvändningsetiketter i Experience Platform

Du kan hantera dataanvändningsetiketter med Experience Platform API:er eller användargränssnittet. Mer information om respektive avsnitt finns i underavsnitten nedan.

Använda gränssnittet

The Policies arbetsytan i Experience Platform Med användargränssnittet kan du visa och hantera etiketter och anpassade etiketter för din organisation. Du kan använda Schemas arbetsyta till använda etiketter i XDM-scheman (Experience Data Model)eller så kan du använda Datasets arbetsyta till tillämpa etiketter på datauppsättningar i stället.

OBSERVERA

Användning av etiketter på datauppsättningsnivå stöds bara för datastyrningsanvändning. Om du försöker skapa åtkomstprinciper för data måste du använda etiketter i schemat som datauppsättningen baseras på. Se översikten på attributbaserad åtkomstkontroll för mer information.

Använda API:er

The /labels slutpunkt i API för principtjänst Med kan du programmässigt hantera dataanvändningsetiketter, inklusive skapa anpassade etiketter. Se slutpunktshandbok för etiketter för mer information.

The API för datauppsättningstjänst används för att hantera etiketter för datauppsättningar och fält. Se guiden hantera datauppsättningsrubriker för mer information.

OBSERVERA

Användning av etiketter på datauppsättningsnivå stöds bara för datastyrningsanvändning. Om du försöker skapa åtkomstprofiler för data måste du lägg till etiketter i schemat som datauppsättningen baseras på. Se översikten på attributbaserad åtkomstkontroll för mer information.

Nästa steg

Detta dokument innehåller en introduktion till dataanvändningsetiketter och deras roll inom ramverket för datastyrning. Mer information om hur du hanterar etiketter i finns i dokumentationen som är länkad till i den här handboken. Experience Platform.

På denna sida