Etikettordlista för dataanvändning data-usage-labels-glossary

Med dataanvändningsetiketter kan du kategorisera datauppsättningar och fält enligt styrningsprinciper och åtkomstkontrollprinciper som gäller för dessa data. Adobe Experience Platform har flera färdiga etiketter för dataanvändning som du kan använda för att kategorisera dina data.

I det här dokumentet beskrivs de etiketter för användning av kärndata som Experience Platform för närvarande tillhandahåller.

Kontraktsetiketter contract

Kontraktets"C"-etiketter används för att kategorisera data som har avtalsmässiga skyldigheter eller som är relaterade till organisationens policyer för datastyrning.

Etikett
Definition
C1
Data kan bara exporteras från Adobe Experience Cloud i en aggregerad form utan att inkludera enskilda identifierare eller enhetsidentifierare.
C2
Data kan inte exporteras till tredje part.
C3
Data kan inte kombineras eller på annat sätt användas med direkt identifierbar information.
C4
Data kan inte användas för annonser eller innehåll som riktar sig till webbplatser eller webbplatser.
C5
Data kan inte användas för intressebaserad, övergripande målinriktning mot innehåll eller annonser.
C6
Data kan inte användas för annonsanpassning på plats.
C7
Data kan inte användas för målanpassning av innehåll på plats.
C8
Data kan inte användas för att mäta organisationens webbplatser eller appar.
C9
Data kan inte användas i arbetsflöden för datavetenskap.
C10
Data kan inte användas för aktivering av sammanfogad identitet.
C11
Data kan inte delas med segmentmatchningspartners.
C12
Data kan inte exporteras på något sätt.

Identitetsetiketter identity

Identitet"I"-etiketter används för att kategorisera data som kan identifiera eller kontakta en viss person.

Etikett
Definition
I1
Direkt identifierbara data som kan identifiera eller kontakta en viss person, i stället för en enhet.
I2
Indirekt identifierbara data som kan användas i kombination med andra data för att identifiera eller kontakta en viss person.

Känsliga etiketter sensitive

Känsliga S-etiketter används för att kategorisera data som du, och din organisation, anser vara känsliga.

En typ av data som du anser vara känsliga kan vara olika typer av geografiska data, men den här kategorin är inte begränsad till geografiska data.

Etikett
Definition
S1
Data som anger latitud och longitud som kan användas för att fastställa en enhets exakta placering.
S2
Data som kan användas för att fastställa ett brett definierat geofence-område.
PSPD
Tillåtna känsliga personuppgifter (PSPD, Sensitive Personal Data) avser data som enligt avtal mellan Adobe tillåts ladda upp som anses vara"känsliga","särskild datakategori" eller en liknande term som används i tillämpliga lagar. Detta utesluter särskilt skyddad hälsoinformation (PHI) och andra reglerade hälsodata.
RHD
Data som hänvisar till Skyddad hälsoinformation (PHI) eller information om en patient som enligt avtal får överföras av Adobe.

Etiketter för partnerekosystem partner

Etiketter för ekosystem för partner används för att kategorisera data som hämtas från externa källor för din organisation.

Den här etiketten används för att styra användningen av data om potentiella kunder.

Etikett
Definition
Tredje part
Tredjepartsdata är data som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör. En tredjepartsleverantör av data är en enhet som har ingått ett avtal med din organisation som tillåter dig att få tillgång till, använda, visa och överföra den tredje partens data i samarbete med plattformen.
Tredjepartsberikning
Uppgifter som samlats in av en tredjepartsorganisation och som inte är direkt relaterade till den registrerade. Etiketten ska användas på tredjepartsdata som används för att berika förstahandsprofiler.
Prospektering från tredje part
Uppgifter som samlats in av en tredjepartsorganisation och som inte är direkt relaterade till den registrerade. Etiketten bör tillämpas på data från tredje part som används som ett led i trattprospekteringen till nya nettokunder.

Bilaga

Avsnitten nedan innehåller ytterligare information om tillgängliga etiketter för dataanvändning.

Information om kontraktsetikett

I följande avsnitt ges detaljerad information om genomförandet av särskilda avtalsetiketter C.

C1 c1

Vissa data kan bara exporteras från Adobe Experience Cloud i en aggregerad form utan att innehålla identifierare för enskilda enheter eller enheter. Till exempel data som kommer från sociala nätverk.

C2 c2

Vissa dataleverantörer har villkor i sina kontrakt som förbjuder export av data som de ursprungligen samlades in från. Kontrakt för sociala nätverk begränsar till exempel ofta överföringen av data som du får från dem. C2-etiketten är mer restriktiv än C1, som bara kräver aggregering och anonyma data, men mindre restriktiv än C12 som förhindrar dataexport helt oavsett mål.

C3 c3

Vissa dataleverantörer har villkor i sina kontrakt som förbjuder kombinationen eller användningen av dessa data med direkt identifierbar information. Till exempel innehåller kontrakt för data som hämtas från annonsnätverk, annonsservrar och tredjepartsleverantörer av data ofta specifika avtalsförbud för användning av sådana data med direkt identifierbara data.

C4 c4

C4 omfattar etiketterna C5, C6 och C7. Det är en av de mest restriktiva etiketterna, endast den andra är C12.

C5 c5

Intressebaserad målinriktning, eller personalisering, uppstår om följande tre villkor är uppfyllda: De data som samlas in på webbplatsen används för att dra slutsatser om en användares intressen, (2) används i ett annat sammanhang, t.ex. på en annan webbplats eller i en app (utanför webbplatsen) OCH (3) används för att välja vilket innehåll eller vilka annonser som betjänas baserat på dessa slutsatser.

En kombination av data från flera platser, inklusive en kombination av data på plats och data utanför platsen eller en kombination av data från flera källor utanför platsen, kallas data mellan olika platser. Olika webbplatser representerar olika kontexter så att användningen av data mellan webbplatser i olika sammanhang skiljer sig från originalet. Data från olika webbplatser samlas in och behandlas vanligtvis för att man ska kunna dra slutsatser om användarnas intressen. Därför kan användningen av data för olika webbplatser för att rikta annonser eller innehåll normalt betraktas som intressebaserad målinriktning, oavsett om annonsen eller innehållet visas på plats eller utanför webbplatsen. Om data på plats till exempel användes i kombination med data utanför webbplatsen för att välja vilken annons som ska visas för en användare på en organisations egen webbplats, skulle den användningen kvalificera sig som intressebaserad målinriktning. Ett annat exempel är att återmarknadsföring av annonser till användare utanför webbplatsen sannolikt även skulle kvalificera som intressebaserad målinriktning.

Användning av data utanför webbplatsen som enda målgruppsanpassning skulle sannolikt också kvalificera som intressebaserad målgruppsanpassning eftersom data utanför webbplatsen vanligtvis samlas in och behandlas för att skapa slutsatser om användarnas intressen.

Men målgruppsanpassning av innehåll eller annonser som bara använder webbplatsdata skulle vanligtvis inte kvalificera som intressebaserad målinriktning. Målinriktning på plats som annars inte kan betecknas som räntebaserad målinriktning behandlas som två distinkta etiketter. Etikett C6 tar upp målgruppsanpassning och rapportering på plats och talar specifikt om urval, leverans och rapportering av annonser, och etiketten C7 tar upp val, leverans och rapportering av innehåll på plats (anpassning av innehåll på webbplatsen).

I slutändan är det upp till er att tolka etiketten och hur användningen av data med den etiketten upprätthålls. Som referens ges ramverken IAB och DAA nedan:

IAB: Personalization. Samling och bearbetning av information om din användning av den här tjänsten för att därefter personalisera annonser och/eller innehåll för dig i andra sammanhang, till exempel på andra webbplatser eller appar, över tid. Vanligtvis används innehållet på webbplatsen eller appen för att dra slutsatser om dina intressen, som utgör grunden för det framtida urvalet av annonser och/eller innehåll.

DAA: Onlineannonsering. Samla in data från en viss dator eller enhet om webbvisningsbeteenden över tid och på icke-anslutna webbplatser i syfte att förutse användarnas preferenser eller intressen för att leverera annonser till den datorn eller enheten baserat på preferenser eller intressen som följer av sådana webbvisningsbeteenden.

C6 c6

Annonser är meddelanden eller meddelanden, inklusive text och bilder, som visas på en webbplats eller i en app som främst är avsedda att marknadsföra försäljning av varor eller tjänster. Det är upp till dig att fastställa syftet med sådana meddelanden eller meddelanden. Annonserna är åtskilda från webbplatsinnehållet, som täcks av etiketten C7. Data med en C6-etikett kan inte användas för annonsanpassning på plats, inklusive val och leverans av annonser på organisationens webbplatser eller appar, eller för att mäta leveransen och effektiviteten av sådana annonser. Detta inkluderar att använda tidigare insamlade data på plats om användarnas intressen för att välja annonser, bearbeta data om vilka annonser som visades, när och var de visades och om användarna vidtagit några åtgärder som rör annonsen, som att välja en annons eller göra ett köp. Vanligtvis kan man inte kvalificera sig som intressebaserad målgruppsanpassning (även kallad personalisering) för att dra slutsatser om en användares preferenser baserat på den användarens aktiviteter på webbplatsen och sedan använda dessa preferenser i annonsinriktning på webbplatsen, eftersom den inte uppfyller alla tre kraven för intressebaserad målgruppsanpassning. Se etikett C5 för dessa krav.

I slutändan är det upp till er att tolka etiketten och hur användningen av data med den etiketten upprätthålls. Som referens ges ramverken IAB och DAA nedan:

IAB: 3. Val av annonser, leverans, rapportering: Insamling av information och kombination med tidigare insamlad information, för att välja ut och leverera annonser för dig och för att mäta hur effektiva dessa annonser är och hur de levereras. Detta inkluderar att använda tidigare insamlad information om era intressen för att välja ut annonser, bearbeta data om vilka annonser som visades, hur ofta de visades, när och var de visades och om ni vidtagit några åtgärder som rör annonsen, t.ex. välja en annons eller göra ett köp. Detta inkluderar inte Personalization, som är insamling och bearbetning av information om din användning av den här tjänsten för att senare personalisera annonser och/eller innehåll för dig i andra sammanhang, som webbplatser eller appar, över tid.

DAA: Online Behavioral Adverting omfattar inte aktiviteter som utförs av First Party, Ad Delivery eller Ad Reporting, eller sammanhangsbaserad annonsering (dvs. annonsering som baseras på innehållet på den webbsida som besöks, en kunds aktuella besök på en webbsida eller en sökfråga).

C7 c7

Webbplatsinnehåll är text och bilder som är utformade för att informera, utbilda eller underhålla och som inte är skapade för att främja försäljningen av varor eller tjänster. Det är upp till er att fastställa syftet med innehållet, inklusive huruvida innehållet skulle kunna kvalificeras som ursprunglig reklam. C7-etiketten är inte avsedd att omfatta annonser på plats, som täcks av etiketten C6. Data med en C7-etikett kan inte användas för att målinrikta innehåll på plats, inklusive val och leverans av innehåll på organisationens webbplatser eller appar, eller för att mäta leveransen och effektiviteten av sådant innehåll. Detta inkluderar tidigare insamlad information om användarnas intressen i utvalda innehåll, bearbetning av data om vilket innehåll som visades, hur ofta eller hur länge det visades, när och var det visades, och om användarna vidtagit några åtgärder som rör innehållet, t.ex. val av innehåll. Vanligtvis kan man inte kvalificera sig som intressebaserad målinriktning (även kallad personalisering) genom att dra slutsatser om en användares preferenser baserat på den användarens aktiviteter på webbplatsen och sedan använda dessa preferenser i syfte att rikta innehåll på webbplatsen, eftersom den inte uppfyller alla tre kraven för intressebaserad målinriktning. Se etikett C5 för dessa krav.

I slutändan är det upp till er att tolka etiketten och hur användningen av data med den etiketten upprätthålls. Som referens ges ramverken IAB och DAA nedan:

IAB: 4. Val av innehåll, leverans, rapportering: Insamling av information och kombination med tidigare insamlad information, för att välja ut och leverera innehåll för dig och för att mäta leverans och effektivitet för sådant innehåll. Detta inkluderar att använda tidigare insamlad information om dina intressen för att välja innehåll, bearbeta data om vilket innehåll som visades, hur ofta eller hur länge det visades, när och var det visades, och om du vidtagit några åtgärder som rör innehållet, till exempel att välja innehåll. Detta inkluderar inte Personalization, som är insamling och bearbetning av information om din användning av den här tjänsten för att senare anpassa innehåll och/eller annonsering för dig i andra sammanhang, som webbplatser eller appar, över tid.

DAA: Online Behavioral Adverting omfattar inte aktiviteter som utförs av First Party, Ad Delivery eller Ad Reporting, eller sammanhangsbaserad annonsering (dvs. annonsering som baseras på innehållet på den webbsida som ska besökas, en kunds aktuella besök på en webbsida eller en sökfråga).

C8 c8

Data kan inte användas för att mäta, förstå och rapportera om hur användare använder organisationens webbplatser eller appar. Detta inkluderar inte intressebaserad målinriktning (målinriktning över flera webbplatser), som är en samling information om din användning av den här tjänsten för att sedan personalisera innehåll och/eller reklam för dig i andra sammanhang, dvs. på andra tjänster, som webbplatser eller appar, över tid.

C9 c9

I vissa avtal ingår uttryckliga förbud mot dataanvändning för datavetenskap. Ibland formuleras dessa i termer som förbjuder användning av data för artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) eller modellering.

C10 c10

Vissa datastyrningsprinciper begränsar användningen av sammanfogade identitetsdata för personalisering. C10-etiketten används automatiskt för målgrupper om deras sammanfogningspolicyer använder alternativet "privat diagram".

C11 c11

Med Adobe Experience Platform Segment Match kan ni matcha plattformsgenererade målgrupper med inställningar för sekretess och samtycke, vilket underlättar bättre profilering och insikter längre fram i kedjan. C11-etiketten anger data som inte ska användas i Segment Match-processer. När du har bestämt vilka datauppsättningar och/eller fält som du vill utesluta från segmentmatchning och lagt till C11-etiketten i enlighet med detta, används etiketten automatiskt av arbetsflödet för segmentmatchning.

C12 c12

Data med den här etiketten kan inte exporteras från Platform på något sätt. C12-märkta fält undantas från CSV-nedladdning, API-förbrukning och aktiveringsarbetsflöden.

recommendation-more-help
834e0cae-2761-454a-be4d-62f0fd4b4456