Experience Fragments

Inom Adobe Experience Manager as a Cloud Service, en Experience Fragment:

 • är en grupp med en eller flera komponenter
 • innehåller både innehåll och layout
 • kan refereras inom sidor
 • kan innehålla alla komponenter

An Experience Fragment:

 • Är en del av en upplevelse (sida).
 • Kan användas på flera sidor.
 • Är baserad på en mall (endast redigerbar) för att definiera struktur och komponenter.
 • Den här mallen används för att skapa rotsida av Experience Fragment.
 • Består av en eller flera komponenter, med layout, i ett styckesystem.
 • Kan innehålla andra upplevelsefragment.
 • Kan kombineras med andra komponenter (inklusive andra Experience Fragments) för att skapa en komplett sida (upplevelse).
 • En eller flera varianter kan skapas baserat på rotsidan.
 • Dessa variationer kan dela innehåll och/eller komponenter.
 • Kan delas upp i byggstenar som kan användas i flera varianter av fragmentet.

Du kan använda Experience Fragments:

 • Om en författare vill återanvända delar (ett fragment av en upplevelse) av en sida.
  Utan Experience Fragments måste författaren kopiera och klistra in det fragmentet. Att skapa och underhålla dessa klipp-och-klistra-upplevelser är tidskrävande och leder ofta till användarfel.
  Upplevelsefragment eliminerar behovet av att kopiera/klistra in.
 • För att stödja headless CMS-fallstudier.
  Författare vill bara använda AEM för att skapa, men inte för att leverera till kunden. Ett system/kontaktyta från tredje part skulle förbruka upplevelsen och sedan leverera till slutanvändaren.
OBSERVERA

Innehållsfragment och Upplevelsefragment har olika funktioner i AEM:

 • Innehållsfragment är redaktionellt innehåll, med definition och struktur, men utan ytterligare visuell design och/eller layout. De kan användas för att få tillgång till strukturerade data, bland annat texter, siffror och datum.
 • Upplevelsefragment är helt utformat, ett fragment av en webbsida.

Upplevelsefragment kan innehålla innehåll i form av innehållsfragment, men inte tvärtom.

Mer information finns även i Förstå innehållsfragment och upplevelsefragment i AEM.

OBSERVERA

Skrivåtkomst för upplevelsefragment kräver att användarkontot är registrerat i gruppen:

 • experience-fragments-editors

Kontakta systemadministratören om du har problem.

När ska ni använda upplevelsefragment?

Experience Fragments ska användas:

 • När ni vill återanvända upplevelser.
  • Upplevelser som återanvänds med samma eller liknande innehåll.
 • När du använder AEM som en innehållsleveransplattform för tredje part.
  • Alla lösningar som vill använda AEM som plattform för innehållsleverans.
  • Bädda in innehåll i kontaktpunkter från tredje part.
 • Om du har en upplevelse med olika variationer eller renderingar.
  • Kanal- eller kontextspecifika varianter.
  • upplevelser som är begripliga att gruppera, till exempel en kampanj med olika upplevelser i olika kanaler.
 • När ni använder Omnichannel Commerce.
  • Göra kontaktytor transaktionella.

Organisera dina upplevelsefragment

Det rekommenderas att

Om du skapar mappar kan du:

 • skapa en meningsfull struktur för era Experience Fragments, t.ex. efter klassificering

  OBSERVERA

  Det är inte nödvändigt att anpassa strukturen för dina Experience Fragments till sidstrukturen på din plats.

 • allokera tillåtna mallar på mappnivå

  OBSERVERA

  Du kan använda mallredigerare för att skapa en egen mall.

WKND-projektet strukturerar vissa Experience Fragments enligt Contributors. Den struktur som används visar också hur andra funktioner, som Multi Site Management (inklusive språkkopior), kan användas.

Se:

http://localhost:4502/aem/experience-fragments.html/content/experience-fragments/wknd/language-masters/en/contributors/kumar-selveraj/master

Mappar för Experience Fragments

Skapa och konfigurera en mapp för dina Experience Fragments

Om du vill skapa och konfigurera en mapp för dina Experience Fragments bör du:

 1. Skapa en mapp.

 2. Konfigurera tillåtna Experience Fragment-mallar för den mappen.

OBSERVERA

Det går också att konfigurera Tillåtna mallar för din instans, men den här metoden är not rekommenderas eftersom värdena kan skrivas över vid uppgradering.

Konfigurera tillåtna mallar för mappen

OBSERVERA

Detta är den rekommenderade metoden för att ange Tillåtna mallar, eftersom värdena inte skrivs över vid uppgraderingen.

 1. Navigera till önskad Upplevelsefragment mapp.

 2. Markera mappen och sedan Egenskaper.

 3. Ange det reguljära uttrycket för hämtning av de nödvändiga mallarna i Tillåtna mallar fält.

  Till exempel:
  /conf/(.*)/settings/wcm/templates/experience-fragment(.*)?

  Se:
  http://localhost:4502/mnt/overlay/cq/experience-fragments/content/experience-fragments/folderproperties.html/content/experience-fragments/wknd

  Upplevelsefragmentegenskaper - tillåtna mallar

  OBSERVERA

  Se Mallar för Experience Fragments för mer information.

 4. Välj Spara och stäng.

Konfigurera tillåtna mallar för din instans

FÖRSIKTIGHET

Vi rekommenderar inte att du ändrar Tillåtna mallar den här metoden eftersom de angivna mallarna kan skrivas över vid uppgradering.

Använd den här dialogrutan endast i informationssyfte.

 1. Navigera till önskad Upplevelsefragment konsol.

 2. Välj Konfigurationsalternativ:

  Knappen Konfiguration

 3. Ange de mallar som krävs i Konfigurera Experience Fragments dialog:

  Konfigurera Experience Fragments

  OBSERVERA

  Se Mallar för Experience Fragments för mer information.

 4. Välj Spara.

Skapa ett upplevelsefragment

Så här skapar du ett Experience Fragment:

 1. Välj Upplevelsefragment från Global Navigation.

  Upplev fragment på navigeringspanelen

 2. Navigera till önskad mapp och markera Skapa:

  Skapa en mapp för Experience Fragments

 3. Välj Experience Fragment för att öppna Skapa upplevelsefragment guide.

  Välj önskad mall och sedan Nästa:

  Välja en upplevelsefragmentmall

 4. Ange egenskaperna för upplevelsefragmentet.

  A Titel är obligatoriskt. Om Namn är tom kommer den att härledas från Titel.

  Experience Fragment-egenskaper

  OBSERVERA

  Taggar från Experience Fragment-mallen kommer inte att sammanfogas med taggar på den här Experience Fragment-rotsidan.

  De här är helt separata.

 5. Klicka Skapa.

  Ett meddelande visas. Välj:

  • Klar för att återgå till konsolen
  • Öppna för att öppna fragmentredigeraren

Redigera din upplevelsefragment

Experience Fragment Editor har funktioner som liknar den vanliga sidredigeraren.

OBSERVERA

Se Redigera sidinnehåll om du vill ha mer information om hur du använder sidredigeraren.

Följande exempelprocedur visar hur du skapar ett teaser för en produkt:

 1. Dra och släpp önskad komponent från Komponentbläddraren.

 2. Beroende på komponenten:

  • Lägg till innehåll och/eller resurser efter behov.
  • Konfigurera egenskaperna efter behov.
 3. Lägg till fler komponenter efter behov.

Till exempel: http://<host>:<port>/editor.html/content/experience-fragments/wknd/language-masters/en/contributors/stacey-roswells/master.html

Experience Fragment on page

Skapa en upplevelsefragmentvariant

Ni kan skapa variationer av ert Experience Fragment, beroende på era behov:

 1. Öppna fragmentet för redigera.

 2. Öppna Variationer -fliken.

  Skapa en Experience Fragment-variation

 3. Skapa kan du skapa:

  • Variant
  • Variation som live-copy.
 4. Definiera de nödvändiga egenskaperna:

  • Mall
  • Titel
  • Namn - Om det lämnas tomt kommer det att härledas från titeln
  • Beskrivning
  • Variationstaggar

  Till exempel:

  Variantegenskaper

 5. Bekräfta med Klar visas den nya varianten på panelen.

Använda ditt Experience Fragment

Nu kan du använda din Experience Fragment när du redigerar dina sidor:

 1. Öppna en sida för redigering.

 2. Skapa en instans av Experience Fragment-komponenten i sidstyckesystemet:

 3. Lägg till den faktiska Experience Fragment-funktionen i komponentinstansen. antingen:

  • Dra det önskade fragmentet från Resursläsaren och släpp det på komponenten.
  • Välj Konfigurera från komponentverktygsfältet och ange vilket fragment som ska användas, bekräfta med Klar.
  OBSERVERA

  Redigera i komponentverktygsfältet fungerar som ett kortkommando för att öppna fragmentet i fragmentredigeraren.

Till exempel: http://<host>:<port>/editor.html/content/wknd/language-masters/en/about-us.html

Upplevelsefragment i sidredigeraren

Byggblock

Du kan välja en eller flera komponenter för att skapa en byggsten för återvinning i fragmentet:

Skapa ett byggblock

Så här skapar du ett nytt byggblock:

 1. Välj de komponenter som du vill återanvända i Experience Fragment-redigeraren:

  Välj komponent för byggblock

 2. Välj Konvertera till byggblock:

  Knappen Byggblock

 3. Ange namnet på byggblocket och bekräfta med Konvertera:

  Namnbyggblock

 4. Byggblocket visas på den vänstra fliken (Lokal) och kan väljas för ytterligare åtgärder:

  Byggblock i rälen

Hantera ett byggblock

Byggblocket visas i Byggblock -fliken. Följande åtgärder är tillgängliga för varje block:

 • Gå till överordnad: öppna rotsidvarianten på en ny flik
 • Byt namn
 • Ta bort

Hantera byggblock

Använda ett byggblock

Du kan dra byggblocket till styckesystemet för vilket fragment som helst, precis som med vilken komponent som helst.

När du redigerar ett Experience Fragment visas tillgängliga byggblock på fliken till vänster. Du kan filtrera enligt:

 • Lokal - Byggblock från det aktuella Experience Fragment
 • Alla - Byggblock från alla fragment

Markera byggblock

Personalisering på ert Experience Fragment

Personalisering på ert Experience Fragment gör att ni som marknadsförare kan definiera målgrupper för Experience Fragment bara en gång och sedan återanvända fragmentet på vilken sida som helst. Det:

 • eliminerar behovet av att ange önskade variationer för varje målgrupp varje gång fragmentet används
 • behåller sin formatering i alla erbjudanden

Du kan skapa en Experience Fragment med flera komponenter grupperade inuti det här enskilda fragmentet. Ni kan också skapa variationer av fragmentet för varje specifikt målgruppssegment och sedan återanvända dessa Experience Fragments i alla kanaler som behövs.

Personalisering uppnås genom att definiera Personalisering egenskaper på antingen Experience Fragment eller variation, eller den mapp som innehåller fragmenten, det innebär att arv kan åsidosätta personaliseringsegenskaper.

När du konfigurerar dessa egenskaper aktiveras även Målinriktning i Experience Fragment-redigeraren.

Definiera personalisering för ert Experience Fragment

Så här anpassar du fragment:

 1. Navigera till önskad plats i Upplevelsefragment konsol.

 2. Välj antingen en mapp eller ditt fragment och Egenskaper i verktygsfältet.

  OBSERVERA

  Personaliseringsegenskaper som definieras för en mapp ärvs av alla underordnade mappar nedåt via underträdet och Experience Fragments (och varianter) i det underträdet. De kan åsidosättas genom att arvet bryts.

 3. Öppna Personalisering för att definiera och spara inställningarna. Exempel:

  Experience Fragment - personaliseringsegenskaper

  FÖRSIKTIGHET

  När ett fragment är inbäddat på en Sites-sida, och Personalisering har konfigurerats, används endast sidans personaliseringsversion vid sidåtergivning.

  För att målanpassning som utförs på komponenterna i ett fragment ska fungera vid sidåtergivning måste följande villkor vara uppfyllda:

  The ContextHub-sökväg markerat i Personalisering -fliken måste vara antingen:

  • samma sökväg som den som konfigurerats för sidan där fragmentet ska återges
   Eller:
  • en sökväg som innehåller en delmängd av de butiker som definieras i ContextHub som konfigurerats för sidan

The Segmentsökväg markerat i Personalisering -fliken måste vara antingen:

 • samma sökväg som den som konfigurerats för sidan där fragmentet ska återges, eller
 • en sökväg som innehåller en delmängd av segmenten som konfigurerats för sidan

Definiera målanpassning för ert upplevelsefragment

När personaliseringsegenskaperna har konfigurerats är målläget tillgängligt när fragmentet öppnas för redigering.

Experience Fragment Editor - målläge

Det här läget fungerar på samma sätt som för sidredigering. Se Målläge för sidredigeraren för mer information.

Information om ert Experience Fragment

Information om ditt fragment kan ses:

 1. Navigera till platsen för dina Experience Fragments (navigera inte längre till variationerna i fragmentet).
  Detaljer visas i alla vyer av konsolen Upplevelsefragment och listvyn visar även information om export till Target:

  Information om Experience Fragment

 2. När du öppnar Egenskaper av Experience Fragment:

  Egenskapsknapp

  Egenskaperna är tillgängliga på olika flikar:

  FÖRSIKTIGHET

  De här flikarna visas när du öppnar Egenskaper från Experience Fragments-konsolen.
  Om du öppnar egenskaperna när du redigerar ett upplevelsefragment visas rätt Sidegenskaper.

  Experience Fragment-egenskaper

  • Grundläggande
   • Titel - obligatoriskt
   • Beskrivning
   • Taggar
   • Totalt antal varianter - endast information
   • Antal webbvarianter - endast information
   • Antal icke-webbvarianter - endast information
   • Antal sidor som använder det här fragmentet - endast information
  • Cloud Services
   • Molnkonfiguration
   • Cloud Service Configurations
   • Facebook page ID
   • Pinterest board
  • Referenser
   • En lista med referenser
  • Personanpassning
   • ContextHub-sökväg
   • Segmentsökväg
   • Varumärke

The Plain HTML Rendition

Använda .plain. -väljaren i URL-adressen kan du komma åt den vanliga HTML-återgivningen från webbläsaren.

Publicera upplevelsefragment

Att publicera din upplevelsefragment är i stort sett detsamma som publicera en sida (dock från Experience Fragments-konsolen eller redigeraren).

Du kan också publicera till Förhandsgranska (än en gång från Experience Fragments-konsolen eller -redigeraren).

Exportera Experience Fragments

Som standard levereras Experience Fragments i HTML-format. Detta kan användas av både AEM och tredjepartskanaler.

JSON kan även användas för export till Adobe Target. Se:

På denna sida