Resurskälla - översikt

Med Resurser kan Experience Manager Assets-användare (administratörer/icke-admin-användare) skapa nya mappar med en extra Asset Contribute-egenskap, vilket säkerställer att den nya mappen som skapas är öppen för att skickas från Brand Portal-användare. Detta utlöser automatiskt ett arbetsflöde som skapar ytterligare två undermappar, som kallas DELAD och NYTT, i den nyligen skapade Contribute-mappen. Administratören definierar sedan behovet genom att ladda upp en översikt över de typer av resurser som ska läggas till i bidragsmappen, samt en uppsättning baslinjeresurser, till mappen SHARED för att säkerställa att BP-användarna har den referensinformation de behöver. Administratören kan sedan ge aktiva Brand Portal-användare åtkomst till mappen för bidrag innan den nyskapade Contribute-mappen publiceras på Brand Portal. När användaren är klar med att lägga till innehåll i mappen NEW kan han eller hon publicera bidragsmappen i Experience Manager-redigeringsmiljön. Observera att det kan ta några minuter att slutföra importen och återspegla det nya publicerade innehållet i Experience Manager Assets.

Dessutom ändras inte alla befintliga funktioner. Brand Portal-användare kan visa, söka efter och hämta resurser från bidragsmappen samt från andra tillåtna mappar. Administratörer kan dessutom dela mappen för bidrag ytterligare, ändra egenskaper och lägga till resurser i samlingar.

Brand Portal Resurser

Förutsättningar

OBSERVERA

Funktionen Resurshantering är som standard aktiverad i Experience Manager Assets som Cloud Service, Experience Manager Assets 6.5.9 och senare.

De befintliga konfigurationerna fortsätter att fungera med de tidigare versionerna.

OBSERVERA

Det finns ett känt fel i Experience Manager Assets 6.5.4. Brand Portal-användare kan inte publicera resursmappens resurser på Experience Manager Assets när de uppgraderar till Adobe Developer Console.

Problemet har åtgärdats i Experience Manager Assets 6.5.5. Du kan uppgradera din Experience Manager Assets-instans till det senaste Service Pack-versionen och uppgradera dina konfigurationer på Adobe Developer Console.

Ladda upp Brand Portal-användarlista

Experience Manager Assets-administratörer kan överföra Brand Portal-användarkonfigurationsfilen (.csv) som innehåller den aktiva Brand Portal-användarlistan i Experience Manager Assets för att ge dem åtkomst till funktionen Resurser.

En mapp för bidrag kan bara delas med de aktiva Brand Portal-användare som är definierade i användarlistan. Administratören kan även lägga till nya användare i konfigurationsfilen och överföra den ändrade användarlistan.

OBSERVERA

Kontrollera att instansen Experience Manager Assets har konfigurerats med Brand Portal. Se Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal.

OBSERVERA

CSV-filens format är detsamma som det som stöds i Admin Console för bulkanvändarimport. E-post, förnamn och efternamn är obligatoriska.

Administratörerna kan lägga till nya användare i Admin Console. Mer information finns i Hantera användare. När du har lagt till användare i Admin Console kan dessa användare läggas till i Brand Portal användarkonfigurationsfil och sedan tilldelas behörighet att komma åt mappen för bidrag.

Så här överför du Brand Portal-användarlista:

  1. Logga in på instansen Experience Manager Assets.

  2. Gå till Assets > Brand Portal Users på panelen Verktyg.

  3. Fönstret Brand Portal Upload Contributors öppnas.
    Bläddra från den lokala datorn och överför konfigurationsfilen (.csv) som innehåller den aktiva Brand Portal-användarlistan.

  4. Klicka på Save.

Administratörer kan ge åtkomst till specifika användare från den här användarlistan när de konfigurerar en mapp för bidrag. Endast de användare som är tilldelade till en mapp för bidrag har tillgång till mappen för bidrag och publicerar resurser från Brand Portal till Experience Manager Assets.

Se även

På denna sida