Hantera videoresurser

Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln
AEM 6.4 Klicka här

Videoformatet är en viktig del av ett företags digitala resurser. Adobe Experience Manager erbjuder mogna erbjudanden och funktioner för att hantera hela livscykeln för videomaterialet när de har skapats.

Lär dig hantera och redigera videomaterialet i Adobe Experience Manager Assets. Videokodning och omkodning, till exempel FFmpeg-omkodning, är möjlig med Dynamic Media integrering.

Överföra och förhandsgranska videomaterial

Adobe Experience Manager Assets skapar förhandsvisningar för videoresurser med filnamnstillägget MP4. Om resursens format inte är MP4 installerar du FFmpeg-paketet för att generera en förhandsvisning. FFmpeg skapar videoåtergivningar av typen OGG och MP4. Du kan förhandsgranska återgivningarna i Assets användargränssnitt.

 1. Navigera till den plats där du vill lägga till digitala resurser i mappen eller undermapparna för digitala resurser.

 2. Om du vill överföra resursen klickar du på Create i verktygsfältet och välj Files. Du kan också dra en fil till användargränssnittet. Se överföra resurser för mer information.

 3. Om du vill förhandsgranska en video i kortvyn klickar du på Play uppspelningsalternativ på videoresursen. Du kan bara pausa eller spela upp video i kortvyn. The Play och Pause alternativen är inte tillgängliga i listvyn.

 4. Om du vill förhandsgranska videon på sidan med resursinformation klickar du på Edit på kortet. Videon spelas upp i webbläsarens inbyggda videospelare. Du kan spela upp, pausa, styra volymen och zooma videon till helskärm.

  Videouppspelningskontroller

Konfiguration för att överföra resurser som är större än 2 GB

Som standard Assets gör att du inte kan överföra resurser som är större än 2 GB på grund av en filstorleksgräns. Du kan dock skriva över den här gränsen genom att gå till CRXDE Lite och skapa en nod under /apps katalog. Noden måste ha samma nodnamn, katalogstruktur och jämförbara nodegenskaper i ordningen.

Förutom Assets ändrar du följande konfigurationer för att överföra stora resurser:

 • Öka tokens förfallotid. Se Adobe Granite CSRF Servlet i webbkonsolen på https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr. Mer information finns i CSRF-skydd.
 • Öka receiveTimeout i Dispatcher-konfiguration. Mer information finns i Experience Manager Dispatcher-konfiguration.
OBSERVERA

The Experience Manager Klassiskt användargränssnitt har ingen begränsning för filstorlek på 2 GB. Slutgiltigt arbetsflöde för stor video stöds inte heller helt.

Om du vill konfigurera en större filstorleksgräns utför du följande steg i /apps katalog.

 1. I Experience Manager, klicka Tools > General > CRXDE Lite.

 2. I CRXDE Lite går du till /libs/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload. Om du vill visa katalogfönstret klickar du på >>.

 3. I verktygsfältet klickar du på Overlay Node. Du kan också välja Overlay Node på snabbmenyn.

 4. I dialogrutan Overlay Node klickar du på OK.

  Överläggsnod

 5. Uppdatera webbläsaren. Överläggsnoden /apps/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload är markerat.

 6. I Properties anger du ett värde i byte för att öka storleksgränsen till önskad storlek. Om du till exempel vill öka storleksgränsen till 30 GB anger du 32212254720 värde.

 7. Klicka på Save All i verktygsfältet.

 8. I Experience Manager, klicka Tools > Operations > Web Console.

 9. På Adobe Experience Manager Web Console Bundles under kolumnen Namn i tabellen letar du upp och klickar på Adobe Granite Workflow External Process Job Handler.

 10. På Adobe Granite Workflow External Process Job Handler sida, ange sekunder för båda Default Timeout och Max Timeout fält till 18000 (fem timmar). Klicka på Save.

 11. I Experience Manager, klicka Tools > Workflow > Models.

 12. På sidan Arbetsflödesmodeller väljer du Dynamic Media Encode Video och sedan klicka Edit.

 13. Dubbelklicka på arbetsflödessidan Dynamic Media Video Service Process -komponenten.

 14. I dialogrutan Step Properties, på fliken Common, expanderar du Avancerade inställningar.

 15. I Timeout fält, ange ett värde för 18000och sedan klicka OK för att gå tillbaka till Dynamic Media Encode Video arbetsflödessida.

 16. Nära sidans överkant, under Dynamic Media Encode Video sidrubrik, klicka Save.

Publicera videomaterial

Efter publiceringen kan du inkludera videomaterialet på en webbsida som en URL eller bädda in resurserna direkt. Mer information finns i publicera Dynamic Media-resurser.

Kommentera videomaterial

 1. Från Assets konsol, välj Edit på tillgångskortet för att visa sidan med tillgångsinformation.

 2. Om du vill spela upp videon klickar du på Preview.

 3. Om du vill kommentera videon klickar du på Annotate. En anteckning läggs till vid en viss tidpunkt (bildruta) i videon. När du gör anteckningar kan du rita på arbetsytan och ta med en kommentar med ritningen. Kommentarerna sparas automatiskt. Om du vill avsluta anteckningsguiden klickar du på Close.

  Rita och kommentera i en videobildruta

 4. Gå till en viss punkt i videon, ange tiden i sekunder i textfältet och klicka på Hoppa. Om du till exempel vill hoppa över de första 20 sekunderna av videon anger du 20 i textfältet.

  Söka efter en tid i en video att hoppa över med angivna sekunder

 5. Klicka på en anteckning om du vill visa den i tidslinjen. Om du vill ta bort anteckningen från tidslinjen klickar du på Delete.

  Visa anteckningar och detaljer på tidslinjen

På denna sida