Referens: grundläggande funktioner

Med beräkningsverktyget kan du använda statistiska och matematiska funktioner för att skapa avancerade beräknade värden.

Här är en lista i alfabetisk ordning över funktionerna och deras definitioner.

OBSERVERA

Plats metric identifieras som ett argument i en funktion, tillåts även andra uttryck för mätvärden. Till exempel: MAXV(metrics) kan även MAXV(PageViews + Visits).

Tabellfunktioner kontra radfunktioner

En tabellfunktion är en funktion där utdata är desamma för alla rader i tabellen. En radfunktion är en funktion där utdata är olika för alla rader i tabellen.

Absolut värde (rad)

Returnerar det absoluta värdet av ett tal. Det absoluta värdet för ett tal är talet med ett positivt värde.

ABS(metric)
Argument Beskrivning
mått Det mått som du vill ha det absoluta värdet för.

Högsta kolumn

Returnerar det största värdet i en uppsättning dimensionselement för en måttkolumn. MAXV utvärderas lodrätt i en enda kolumn (mått) över dimensionselement.

MAXV(metric)
Argument Beskrivning
mått Ett mått som du skulle vilja ha utvärderat.

Minsta kolumn

Returnerar det minsta värdet i en uppsättning dimensionselement för en måttkolumn. MINV utvärderas lodrätt i en enda kolumn (mått) över dimensionselement.

MINV(metric)
Argument Beskrivning
mått Ett mått som du skulle vilja ha utvärderat.

Kolumnsumma

Lägger till alla numeriska värden för ett mått i en kolumn (över elementen i en dimension).

SUM(metric)
Argument Beskrivning
mått Det mått som du vill ha det totala värdet eller summan för.

Antal (tabell)

Returnerar antalet, eller antalet, värden som inte är noll för ett mätvärde i en kolumn (antalet unika element som rapporteras inom en dimension).

COUNT(metric)
Argument Beskrivning
mått Det mått som du vill räkna.

Exponent (rad)

Returnerar e upphöjt till ett visst tal. Konstanten e är lika med 2,71828182845904, den naturliga logaritmens bas. EXP är den inverterade LN, den naturliga logaritmen av ett tal.

EXP(metric)
Argument Beskrivning
mått Exponenten som används på basen e.

Exponentiering

Strömoperator

pow(x,y) = x<sup>y</sup> = x*x*x*… (y times)

Medel (tabell)

Returnerar det aritmetiska medelvärdet, eller medelvärdet, för ett mått i en kolumn.

MEAN(metric)
Argument Beskrivning
mått Det mätvärde som du vill ha medelvärdet för.

Median (tabell)

Returnerar medianvärdet för ett mått i en kolumn. Medianvärdet är talet i mitten av en uppsättning tal, det vill säga hälften av talen har värden som är större än eller lika med medianvärdet och hälften är mindre än eller lika med medianvärdet.

MEDIAN(metric)
Argument Beskrivning
mått Det mätvärde som du vill ha medianen för.

Modulo

Resten av col1 / col2, med division Euclidean.

Returnerar resten efter att x delats med y.

x = floor(x/y) + modulo(x,y)

Returvärdet har samma tecken som indata (eller är noll).

modulo(4,3) = 1
modulo(-4,3) = -1
modulo(-3,3) = 0

Använd om du alltid vill få ett positivt tal

modulo(modulo(x,y)+y,y)

Procent (tabell)

Returnerar den n:te percentilen av värden för ett mätvärde. Du kan använda den här funktionen för att fastställa ett tröskelvärde för godkännande. Du kan t.ex. bestämma att undersöka dimensionselement som får en poäng över 90-percentilen.

PERCENTILE(metric,k)
Argument Beskrivning
mått Den måttkolumn som definierar relativ position.
k Procentvärdet i intervallet 0 till 100.

Quartile (tabell)

Returnerar kvartilen med värden för ett mått. Du kan till exempel använda kvartilarna för att hitta de 25 % av de bästa produkterna som genererar störst intäkter. MINV, MEDIAN och MAXV returnerar samma värde som QUARTILE när quart är lika med 0 (noll), 2 respektive 4.

QUARTILE(metric,quart)
Argument Beskrivning
mått Måttet som du vill ha kvartilsvärdet för.
quart Anger vilket *värde som ska returneras.

*If quart = 0, QUARTILE returnerar det minsta värdet. If quart = 1, KVARTIL returnerar den första kvartilen (25 percentiler). If quart = 2, KVARTIL returnerar den första kvartilen (50 percentiler). If quart = 3, KVARTIL returnerar den första kvartilen (75 percentiler). If quart = 4, QUARTILE returnerar maxvärdet.

Ansökningstillfälle

Returnerar närmaste heltal för ett givet värde. Om du till exempel vill undvika att rapportera valutadecimaler för intäkter och en produkt har 569,34 USD använder du formeln Round() Intäkter) för att avrunda intäkterna till närmaste dollar, eller 569 dollar. En produkt som rapporterar 569,51 USD avrundas till närmaste dollar, eller 570 USD.

ROUND(metric)
Argument Beskrivning
tal Det mätvärde som du vill runda av.

Round without a digits parameter is the same as round with a digits parameter of 0, DVS. round to the leading integer. Med en sifferparameter returneras så många siffror till höger om decimaltecknet. Om siffrorna är negativa returneras 0 till vänster om decimaltecknet.

round( 314.15, 0) = 314
round( 314.15, 1) = 314.1
round( 314.15, -1) = 310
round( 314.15, -2) = 300

Antal rader

Returnerar antalet rader för en given kolumn (antalet unika element som rapporteras inom en dimension). "Uniques beyond" räknas som 1.

Max rad

Det maximala antalet kolumner i varje rad.

Min rad

Minimivärdet för kolumnerna i varje rad.

Radsumma

Summan av kolumnerna på varje rad.

Kvadratrot (rad)

Returnerar den positiva kvadratroten av ett tal. Kvadratroten av ett tal är värdet av talet upphöjt till 1/2.

SQRT(metric)
Argument Beskrivning
tal Måttet som du vill ha kvadratroten för.

Standardavvikelse (tabell)

Returnerar standardavvikelsen, eller kvadratroten av variansen, baserat på en exempelpopulation med data.

Ekvationen för STDEV är:

Plats x är värdet för varje prov (mått), är populationen medelstor och n är populationsstorleken.

STDEV(metric)
Argument Beskrivning
mått Det mått som du vill använda för standardavvikelsen.

Varians (tabell)

Returnerar variansen baserat på en exempelpopulation med data.

Ekvationen för VARIANS är:

Plats x är värdet för varje prov (mått), är populationen medelstor och n är populationsstorleken.

VARIANCE(metric)
Argument Beskrivning
mått Det mått som du vill ha variansen för.

För att kunna beräkna en varians tittar du på en hel sifferkolumn. Från den listan med tal beräknar du först medelvärdet. När du har ett genomsnitt går du igenom varje inlägg och gör följande:

  1. Subtrahera medelvärdet från talet.
  2. Fyrkantiga resultatet.
  3. Lägg till det till summan.

När du har itererat över hela kolumnen får du en totalsumma. Sedan dividerar du summan med antalet objekt i kolumnen. Talet är variansen för kolumnen. Det är ett enda tal. Den visas dock som en kolumn med siffror.

Anta att du har en kolumn med tre objekt:

1

2

3

Medelvärdet för den här kolumnen är 2. Kolumnens varians är ((1 - 2)² + (2 - 2)² + (3 - 2)²/3 = 2/3.

På denna sida