Tilldela flera arbeten med hjälp av belastningsutjämnaren

Du kan tilldela arbetsobjekt till användare manuellt med hjälp av Adobe Workfront Workload Balancer.

Allmän information om hur du tilldelar arbete till användare med hjälp av Utjämning av arbetsbelastning finns i Översikt över tilldelning av arbete i belastningsutjämnaren.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*

Planera, när du använder arbetsbelastningsutjämnaren i resursområdet

Arbeta, när du använder belastningsutjämnaren för ett team eller projekt

Åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till följande:

 • Resurshantering

 • Projekt

 • Uppgifter

 • Problem

ANMÄRKNING

Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Contribute-behörigheter eller högre för projekt, uppgifter och ärenden som innehåller Skapa uppdrag

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Att tänka på när du gör masstilldelningar i arbetsbelastningsutjämnaren

 • Du kan snabbt hantera användartilldelningar för flera uppgifter och problem i ett eller flera projekt. Ändringar i tilldelningar visas omedelbart i Utjämning av arbetsbelastning.

 • Du kan inte tilldela resurser till arbetsobjekt som är slutförda eller till objekt i ett slutfört projekt.

 • Du kan göra följande när du tilldelar flera användare samtidigt:

  • Tilldela en användare till alla arbetsobjekt som för närvarande är tilldelade till en jobbroll.
  • Ersätt användartilldelningar mellan användare.
  • Ta bort tilldelningen för en användare från alla arbetsobjekt.

EXEMPEL

 • Du ansvarar för att göra användartilldelningar i flera nya projekt. Projekten skapades ursprungligen från mallar och jobbroller är redan tilldelade till de olika aktiviteterna i projekten. Du vill tilldela en specifik användare, Jackie Simms, till alla uppgifter som för närvarande är tilldelade till en jobbroll. Du kan använda funktionen Tilldela för att tilldela dessa uppgifter till Jackie Simms.
 • 45 uppgifter i tre olika projekt tilldelas Jackie Simms. Jackie lämnar organisationen och nu måste du omfördela hennes uppgifter till en annan användare. Du kan använda funktionen Ersätt för att tilldela dessa uppgifter till den nya personen.
 • Tio uppgifter i två olika projekt tilldelas en annan användare, Rick Kuvec. Du inser att Rick tilldelades dessa uppgifter av misstag, men du vet inte vem de behöver tilldelas just nu. Du måste frigöra Rick för alla uppgifter samtidigt. Du kan använda funktionen Ta bort tilldelning för att ta bort Rick från dessa uppgifter.

Tilldela flera arbeten samtidigt i belastningsutjämnaren

 1. Gå till den arbetsbelastningsutjämnare där du vill tilldela arbete.

  Du kan tilldela användare arbete med hjälp av belastningsutjämnaren i resursområdet, i projektet eller på teamnivå. Mer information om var arbetsbelastningsutjämnaren finns i Workfront finns i Leta reda på arbetsbelastningsutjämnaren.

 2. Klicka Masstilldelningar högst upp i Utjämning av arbetsbelastning.

  Panelen Grupptilldelning öppnas till höger om Utjämning av arbetsbelastning.

 3. (Villkorligt) Om du använder Utjämning av arbetsbelastning från resursområdet eller för ett team expanderar du Projekt: Namn och använda filtermodifierarna för att välja det eller de projekt som du vill göra uppdrag för. Du kan välja projekt efter namn (det här är standardalternativet) eller efter status.

Mer information om Workfront filtermodifierare finns i Filter och villkorsmodifierare.

NOTE
Projektnamnet är markerat som standard när du öppnar arbetsbelastningsutjämnaren för ett projekt.

 1. (Valfritt) Klicka på Välj projektuppgifter för att välja den eller de uppgifter som du vill göra uppdrag för, och sedan i Aktivitet: Namn Välj uppgifter efter namn (det här är standardalternativet) eller Status och använd filtermodifierarna för att söka efter specifika uppgifter.

Mer information om Workfront filtermodifierare finns i Filter och villkorsmodifierare.

NOTE
Du kan inte välja uppgifter med statusen Slutför.

TIP
Lämna det här valet tomt om du vill göra grupptilldelningar för både ärenden och uppgifter.
 1. (Valfritt) Klicka på Ta bort icon bredvid ett av de valda villkoren

  eller

  Klicka Rensa alla i det övre högra hörnet av panelen Gruppera uppdrag om du vill ta bort alla markeringar.

 2. Välj något av följande alternativ och fortsätt med stegen som beskrivs nedan:

  note tip
  TIP
  Om inga objekt matchar de valda filtren är dessa alternativ nedtonade.

Tilldela användare assign-user

När du tilldelar en användare med grupptilldelningar i arbetsbelastningsutjämnaren händer följande:

 • En användare tilldelas till alla arbetsobjekt som för närvarande är tilldelade till en viss roll i de valda projekten.

 • Användaren har inte tilldelats följande typer av arbetsobjekt:

  • Objekt som redan har tilldelats en användare.
  • Slutförda objekt.
 • Om användaren du valde inte är associerad med den angivna rollen ersätts rollen av användaren i användarens primära roll.

Så här tilldelar du en användare till arbetsuppgifter som tidigare tilldelats till jobbroller:

 1. Börja tilldela arbetsobjekt med grupptilldelningar i arbetsbelastningsutjämnaren enligt beskrivningen ovan och välj Tilldela.

 2. I Rolltilldelning klickar du på listrutepilen för att välja från en lista med roller. Endast roller som för närvarande är tilldelade i de angivna projekten visas. Detta är ett obligatoriskt fält.

 3. I Användare som ska tilldelas klickar du på listrutepilen för att välja från en lista med föreslagna användare eller för att ange en annan användares namn.

  Välj användare bland följande områden:

  • Föreslagna uppdrag: Användare som kan uppfylla den valda rollen och som uppfyller villkoren för smarta uppdrag. Mer information finns i Översikt över smarta uppdrag.

  • Andra uppdrag: Alla användare i systemet som kan utföra den valda rollen.

   note tip
   TIP
   Endast de första 50 användarna visas i området Andra uppdrag.

  När du har valt en användare visas en anteckning i Workfront om hur många objekt den angivna användaren ska tilldelas och vilken jobbroll de ska ersätta.

  note tip
  TIP
  Alla roller för användaren visas i listan, under användarens namn.
 4. Klicka Tilldela.

  De angivna rollerna ersätts med de användare som du har valt.

  Du får en bekräftelse på hur många arbetsobjekt som har ersatts med den valda rollen.

Ersätt användare replace-user

Du kan ersätta en användare som redan är tilldelad att arbeta med artiklar med en annan användare i de markerade projekten.

När du ersätter en användare med en annan användare med grupptilldelningar i arbetsbelastningsutjämnaren händer följande:

 • Ersättningsanvändaren tilldelas alla arbetsobjekt som för närvarande är tilldelade till en ursprunglig användare i de valda projekten.

 • Den nya användaren tilldelas inte till någon arbetspost som redan är markerad som Fullständig.

 • Om rollen som är associerad med den första användaren inte matchar någon av rollerna för den andra användaren, tilldelas den andra användaren i sin primära roll.

Så här ersätter du en användare med en annan användare:

 1. Börja tilldela arbetsobjekt i belastningsutjämnaren enligt beskrivningen ovan och välj Ersätt.

 2. I Aktuell tilldelad användare klickar du på listrutepilen och väljer en användare i en lista. Endast användare som för närvarande är tilldelade till ofullständiga arbetsobjekt i de angivna projekten visas. Detta är ett obligatoriskt fält.

 3. I Användare som ska tilldelas klickar du på listrutepilen för att välja från en lista med föreslagna användare eller för att skriva ett annat användarnamn. Användare som visas i listan matchar som standard villkoren för smarta uppdrag. Mer information finns i Översikt över smarta uppdrag.

  Workfront visar en anteckning om hur många objekt den aktuella tilldelade användaren ska ersätta den andra användaren och vilka roller de ska ersätta.

 4. Klicka  Ersätt.

  Den första användaren som valts ersätts av den andra användaren i alla arbetsobjekt från det valda projektet.

  Du får en bekräftelse på hur många arbetsobjekt som har ersatts med den ursprungliga användartilldelningen.

Ta bort användartilldelning unassign-user

Du kan ta bort tilldelningen för en användare från alla arbetsobjekt som användaren har tilldelats i de valda projekten.

När du tar bort tilldelningen för en användare från alla deras uppdrag med hjälp av grupptilldelningar i Utjämning av arbetsbelastning händer följande:

 • Den angivna användaren tas bort från alla arbetsobjekt som han/hon har tilldelats.

 • Om den otilldelade användaren är associerad med jobbroller förblir jobbrollerna tilldelade till arbetsobjekten när användaren tas bort.

 • Om den angivna användaren har tilldelats till arbetsobjekt som har slutförts, förblir användaren tilldelad dessa arbetsobjekt.

Mer information om användar- och jobbrolltilldelningar finns i Översikt över tilldelning av arbete i belastningsutjämnaren.

Så här tar du bort tilldelningen för en användare från arbetsobjekt i de markerade projekten eller för de markerade uppgifter eller utgåvor där de har tilldelats:

 1. Börja tilldela arbetsobjekt i belastningsutjämnaren enligt beskrivningen ovan och välj Ta bort tilldelning.

 2. I Användare som ska tas bort klickar du på listrutepilen och väljer en användare i en lista. Endast användare som för närvarande är tilldelade till ofullständiga arbetsobjekt i de angivna projekten visas. Detta är ett obligatoriskt fält.

  Workfront visar en anteckning om antalet objekt där den aktuella tilldelade användaren inte kommer att tilldelas.

 3. Klicka Ta bort tilldelning.
  Du får en bekräftelse på antalet arbetsobjekt där den angivna användaren togs bort.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43