Översikt över smarta uppdrag

Den markerade informationen på den här sidan avser funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är bara tillgängligt i förhandsvisningsmiljön för alla kunder eller i produktionsmiljön för kunder som aktiverat snabba versioner.

Mer information om snabba versioner finns i Aktivera eller inaktivera snabba releaser för din organisation.

Mer information om den aktuella versionen finns i Översikt över utgåvan för tredje kvartalet 2024.

När du hanterar uppgifter och ärenden kan du använda smarta tilldelningar för att identifiera vem som är bäst på att slutföra arbetet. Smarta tilldelningar är förslag som Adobe Workfront ger dig när du tilldelar resurser arbetsobjekt baserat på en algoritm som avgör vilken resurs som passar bäst för jobbet. Smarta uppdrag kan vara användare, jobbroller eller team.

NOTE
När du föreslår användare tar smarta tilldelningar inte hänsyn till användarens tillgänglighet. Men deras tillgänglighet enligt scheman påverkar planerade och planerade datum för uppgifter och ärenden när de tilldelas. Mer information om scheman finns i artikeln Skapa ett schema.

Den här artikeln innehåller allmän information om smarta tilldelningar. Mer information om hur du använder smarta tilldelningar för att tilldela uppgifter och utgåvor till användare finns i Gör smarta uppdrag.

Översikt över smarta uppdrag

Tänk på följande när du arbetar med smarta uppdrag:

 • Algoritmen fungerar oberoende för uppgifter och problem. Det innebär att listan med föreslagna användare för problem kan skilja sig från listan med föreslagna användare för en uppgift eftersom Workfront skapar listorna enligt kriterier som gäller problem och uppgifter separat.
 • Smarta tilldelningar rekommenderar inte jobbroller eller team. De är i stället förslag från användare som bäst lämpar sig för att slutföra en uppgift eller ett problem.
 • De föreslagna uppdragen är alltid aktiva användare.
 • Användaren som visas först bör vara den bästa matchningen för uppgiften.

Hitta förslag på smarta uppdrag

Du kan visa smarta uppdrag i följande områden där du kan tilldela uppgifter eller ärenden:

 • En problemlista eller rapport i uppdragskolumnen

 • En uppgiftslista eller rapport i uppdragskolumnen

 • En uppgiftsrubrik i uppdragsfältet

 • En ärenderubrik i uppdragsfältet

 • Åtgärdens eller ärendets sammanfattningspanel i uppdragsområdet

 • Fältet Uppdrag i rutan Ny uppgift när du lägger till en uppgift i ett projekt

 • Uppdragsfältet för ett objekt som visas i hemområdet när du öppnar en uppgift eller ett ärende

 • Utjämning av arbetsbelastning i området Tilldelad den här till när du tilldelar en uppgift eller ett problem

Kriterier för smarta tilldelningar

recommendation-more-help

Smarta uppdrag fungerar annorlunda för uppgifter än för ärenden.

Kriterier för smarta tilldelningar för uppgifter

Beräkningen av smarta tilldelningar för aktiviteten fungerar i två faser som använder två olika algoritmer.

Beroende på vilken algoritm som hittar den smarta tilldelningen visas tilldelningarna under två separata avsnitt i fältet Uppdrag. Mer information finns i Gör smarta uppdrag.

Första fasen i beräkningen av smart tilldelning för uppgifter

I den första fasen av beräkningen av smarta tilldelningar beräknar Workfront likhetspoäng för varje uppdrag.

NOTE
Den första fasen i beräkningen av smarta tilldelningar gäller inte följande aktivitetsområden:
 • Masstilldelningar i arbetsbelastningsutjämnaren.
 • Anslutna kort på kort.

Beräkningen av likhetspoängen och den ordning i vilken tilldelningarna listas tar hänsyn till följande:

 • En poäng på 100 % ges till ett befintligt uppdrag där namnen på aktiviteten, projektet och portföljen är identiska med de uppgifter du försöker tilldela. Projekt- och portföljnamnen för en uppgift i en befintlig tilldelning måste också matcha projektet och portföljen för den uppgift du försöker tilldela.

 • Om endast en del av den här informationen från andra uppdrag matchar de befintliga aktiviteterna kan poängen vara lägre än 100 %.

  Om du till exempel tilldelar en uppgift med namnet"Min andra uppgift" för ett projekt med namnet"Mitt projekt" i en portfölj med namnet"Min portfölj" och du har en befintlig uppgift med namnet"Min uppgift" i ett annat projekt med namnet"Mitt projekt" i en portfölj med namnet"Min portfölj", kan användaren som tilldelats"Min uppgift" få resultatet 95 % eftersom namnet på den befintliga uppgiften och den uppgift du försöker tilldela nu är liknande, men inte identiska .

  note tip
  TIP
  Workfront söker endast efter matchningar i namnfälten för uppgifter, projekt och portföljer och inte i andra fält.
 • Ett uppdrag kan få ett högre poängvärde när det tilldelas till många uppgifter i systemet som har liknande namn. Om till exempel ett team som heter"Utveckling" tilldelas 50 % av uppgifterna i systemet som innehåller"AI" i namnet och du nu tilldelar en annan uppgift med"AI" i namnet, blir poängen för"Utvecklingsteamet" högre. I det här fallet är projektnamnen och portföljerna inte lika viktiga.

 • Med hänsyn till detta poängsystem listas de första 7 förslagen som smarta tilldelningar i fallande ordning efter poängen. Uppdrag med bakgrundsmusik som är lägre än 40 % visas inte.

 • Om flera tilldelningar har identiska poäng, visas de i den ordning som tilldelningarna gjordes, med början från det senaste datumet.

  Om Rick till exempel tilldelades en liknande uppgift tidigare i dag och Jennifer tilldelades en liknande uppgift för två dagar sedan visas Rick först.

 • Uppdrag som identifieras i den här fasen listas i Föreslagna tilldelningar i uppdragsfältet för uppgifter.

 • Om det inte finns några matchningar som använder den här beräkningen startar den andra fasen av smarta tilldelningar, som beräknas med en annan algoritm.

Andra fasen av beräkning av smart tilldelning för uppgifter

Om det första steget i smarta uppdrag inte hittar några träffar, beräknar Workfront smarta tilldelningar för uppgifter på samma sätt som när de beräknas för problem.

Mer information finns i avsnittet Kriterier för smarta uppdrag för uppgifter och ärenden i den här artikeln.

Uppdrag som identifieras i den här fasen listas i Användare och team, Jobbrolltilldelningar och Klassificera kortroller i uppdragsfältet. Mer information om priskort finns i Hantera tariffkort.

Kriterier för smarta uppdrag för uppgifter och ärenden

NOTE
Följande villkor gäller endast för uppgifter när den första fasen i beräkningen av den smarta tilldelningen inte hittade några matchningar. Mer information finns i avsnittet Första fasen i beräkningen av smart tilldelning för uppgifteri den här artikeln. Följande kriterier gäller alltid för problem som standard.

Användare rekommenderas i listrutan Smarta tilldelningar baserat på en kombination av följande kriterier (listas i ordning från viktigaste till minst viktiga):

 1. Användare som har tilldelats andra arbetsobjekt de senaste 30 dagarna av användaren som har gjort uppdraget. De första 50 användarna som matchar det här villkoret visas. Den användare som oftast tilldelas visas först.

 2. Om arbetsuppgiften tilldelas till ett team eller en roll filtreras listan med föreslagna användare med hänsyn till de befintliga tilldelningarna nedan. I det här fallet visas endast följande användare i listan med förslag:

  • Användare vars hemteam är det team som tilldelats arbetsuppgiften.
  • Användare vars primära roll är den roll som tilldelats arbetsuppgiften.
TIP
 • Om ingen roll eller team har tilldelats för uppgiften eller utgåvan visas alla användare som har tilldelats de senaste 30 dagarna, upp till 50 användare.

 • Om du inte har gjort några uppdrag under de senaste 30 dagarna visas endast användare som tillhör det tilldelade teamet eller har rollen tilldelad till arbetsposten i listan med smarta uppdrag.

5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43