Mål och inställningar

The Goals & Settings sida in Adobe Target är där du anger information om aktivitetens mål.

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på om du använder Target eller Analyser som rapportkälla.

Activity Settings section_DCBDC354261F420EBD4B43EA34947BAC

The Activity Settings i Goals & Settings kan du konfigurera följande alternativ på sidan:

Inställningar
Beskrivning
Objective
Ange ett valfritt mål. Målet kan vara vilken information som helst som hjälper dig och dina teammedlemmar att identifiera aktiviteten.
Priority

Beroende på dina inställningar kan Target Användargränssnitt och alternativ för Priority varierar. Du kan använda de äldre inställningarna för Low, Medium, eller Higheller så kan du aktivera finkorniga prioriteringar mellan 0 och 999.

Prioriteten används om flera aktiviteter tilldelas till samma plats med samma målgrupp. Om två eller flera aktiviteter har tilldelats platsen visas aktiviteten med den högsta prioriteten.

Om det här alternativet inte är aktiverat i Administration (standard), ange en prioritet: Low, Medium, eller High.

Aktivera finkorniga prioriteringar, klicka Administration > Reportingoch växla sedan Enable Fine-Grained Priorities till På-positionen.

Om det här alternativet är aktiverat anger du ett värde mellan 0 och 999: 0 = Low och 999 = High.

För aktiviteter som skapats i tidigare versioner av Target, Low prioriteten konverteras till 0, Medium konverteras till 5, och High konverteras till 10. Du kan justera dessa värden om det behövs.

Obs! Innan du kan inaktivera det här alternativet efter att ha använt finkorniga prickar måste alla prioriteter återställas till 0, 5 och 10.

Varaktighet
Aktiviteten kan starta när den har godkänts eller du kan ange ett specifikt datum och en viss tid. Aktiviteten kan också avslutas när den är inaktiverad eller du kan ange ett datum och en tid. Tidsväljaren använder en 24-timmarsklocka, där 00:00 är midnatt. Tidszonen är inställd på den tidszon som har konfigurerats i webbläsaren. Om du vill använda en annan tidszon anger du en annan tidszon för webbläsaren och startar om webbläsaren.

Reporting Settings section_13119392051044FBA6387D9B3B1C43CF

The Reporting Settings i Goals & Settings kan du konfigurera följande alternativ på sidan:

Inställningar
Beskrivning
Reporting Source

Ange vilka lösningsdata som samlas in från:

 • Adobe Target
 • Adobe Analytics
 • Adobe Customer Journey Analytics

Om en rapportkälla anges i kontoinställningaranvänds den angivna källan och den här inställningen är inte synlig.

Du kan inte ändra rapportkällan efter att aktiviteten har publicerats för att rapporterna ska vara konsekventa.

Adobe Analytics: Se Adobe Analytics som rapportkälla för Target för att lära sig om skillnaderna mellan rapporteringslösningarna och fördelarna med varje lösning. Vid val Analytics som rapportkälla för Targetväljer du en Analytics rapportsvit att ta emot Target aktivitetsdata.

Om du vill ange en rapportkälla måste du först välja någon av Analytics företag som ditt konto är knutet till och väljer sedan lämplig rapportsserie för aktiviteten. Rapportera endast programsviter som har etablerats för att ansluta till Adobe Target kan väljas. Om du inte ser de rapportsviter du förväntar dig kan du först logga ut och sedan logga in på Adobe Experience Cloud för att försöka igen. Kontakta kundtjänst om rapportsviten fortfarande saknas i listan.

Adobe Customer Journey Analytics: Se Target rapportering i Adobe Customer Journey Analytics för mer information om integrationen mellan Adobe Customer Journey Analytics och Target.

Target rapportering i Customer Journey Analytics stöds i A/B-aktiviteter med manuell trafikdelning. Auto-Target och Auto-Allocate A/B-aktiviteter kan inte använda Target rapportering i Customer Journey Analytics.

Goal Metric

Välj den åtgärd som en besökare ska utföra för att uppnå målet. Välj till exempel en Conversion anger du sedan parametrarna som avgör när resultatet uppnås. Mer information om att ställa in mätvärden finns i Ange mått.

Obs! Om rapporteringslösningen är inställd på Analyticsär det enda tillgängliga målmåttet Conversion. Analytics Det går inte att välja mått som mål. När du väljer ett framgångsmått visas en väljare. Använd den här väljaren för att välja de specifika värdena för framgångsmåttet.

Om den är aktiverad visas Estimated Value of the Conversion fält (ej tillgängligt för Page Score mätvärden) ger ett värde för ditt mål, men inte för andra mätvärden. Detta värde aktiverar Target att beräkna en uppskattad ökning av intäkterna. Det här fältet är valfritt, men inkrementella intäkter för icke-intäktsmått kan inte beräknas utan det. För alla intäktsmått (Revenue per Visitor, Average Order Value, Total Salesoch Orders), uppskattningens användning Revenue per Visitor. Datatypen är valuta.

När aktivitetsmålet har uppnåtts fortsätter besökaren att se aktivitetsinnehållet, såvida inte besökaren kvalificerar sig för en aktivitet med högre prioritet. Om besökaren når målet igen räknas det som en annan konvertering. Detta skiljer sig från standardbeteendet i Target Classic, vilket innebär att besökarna räknas som nya om de ser aktiviteten igen.

Additional Metrics
Skapa fler framgångsmått. Den här inställningen är inte tillgänglig om rapporteringslösningen är inställd på Analytics. I det här fallet är de mått som definierats för Analytics rapporteringsprogram används.
Audiences for Reporting
Som standard visar rapporter resultat för alla kvalificerade besökare. Du kan lägga till rapportmålgrupper för att visa information om enbart specifika målgrupper. Den här inställningen är inte tillgänglig om du väljer Analytics som er rapporteringslösning. Målgruppen som definierats för Analytics rapportsviten används.

Avancerade inställningar section_E2FE441AFB324E498793ABB025ED9974

The Advanced Settings i Goals & Settings kan du konfigurera följande alternativ på sidan:

Om du vill ange avancerade inställningar klickar du på More (den lodräta ellipsen) och klicka sedan på Advanced Settings, vilket visas på följande bild.

Menyn Avancerade inställningar

NOTE
Om du Adobe Analytics som rapportkälla hanteras inställningarna av Analytics server. Alternativet för avancerade inställningar är inte tillgängligt.

Avancerade inställningar

Inställning
Beskrivning
Which success metric must be reached before incrementing this metric?

Använd det här alternativet om du bara vill räkna någon som uppnår framgångsmåttet om de tidigare har nått ett annat framgångsmått. En aktivitetskonvertering kan till exempel bara vara giltig om besökaren klickar på erbjudandet eller når en viss sida innan konverteringen. Du kan ange beroende av flera mätvärden tillsammans med flexibiliteten att välja om mätvärdet ska nås eller inte för att antalet ska öka. Definiera båda (eller flera) framgångsmått innan du kan göra en beroende av en annan. The Add Dependency gör det möjligt för framgångsmåttet att öka om ett annat framgångsmått har nåtts eller inte har nåtts. Så här lägger du till ett beroende:

 • När du har lagt till ytterligare mätvärden klickar du på Advanced Settings.
 • Klicka på Add Dependency alternativ:
 • Dra och släpp önskade mätvärden från den vänstra rutan till den högra rutan och klicka sedan på Reached för att växla mellan Reached och​ Not Reached.
 • Du kan redigera eller ta bort beroenden när du har lagt till dem.
What will happen after a user encounters this goal metric?

Det finns tre alternativ för vad som händer när en besökare når målmåttet:

 • Välj Increment Count & Keep User in Activity för att ange hur antalet ökas.
 • Välj Increment Count, Release User & Allow Reentry för att ange den upplevelse som användaren ser om aktiviteten återupptas.
 • Välj Increment Count, Release User & Bar from Reentry för att ange vad användaren ser i stället för aktivitetsinnehållet.
How will the count be incremented?

Det finns tre alternativ för hur antalet ökas:

 • Once per Entrant
 • On Every Impression (Excluding page refreshes)
 • On Every Impression

Se Success Metrics om du vill ha mer information om avancerade inställningar.

Andra metadata section_2E8917BEFB954480A4206B9E9E917F80

The Other Metadata i Goals & Settings kan du ange information om din aktivitet som är användbar för dig själv eller andra teammedlemmar. Det går att ändra storlek på anteckningsrutan.|

Utbildningsvideor

I följande videofilmer finns mer information om de begrepp som beskrivs i den här artikeln.

Aktivitetsinställningar (3:02) Självstudiemärke

Den här videon innehåller information om aktivitetsinställningar.

 • Ange ett mål för din aktivitet
 • Ange prioritetsnivå för dina aktiviteter
 • Schemalägg start- och sluttider för aktivitet
 • Lägg till målgrupper för rapportering för att skapa rapportfilter
 • Ange anteckningar för dina aktiviteter

(https://video.tv.adobe.com/v/17381)

Skapa A/B-tester (8:36) Självstudiemärke

I den här videon visas hur aktivitetsinställningarna passar in i det guidade arbetsflödet i tre steg när du skapar en aktivitet. Mål och inställningar diskuteras från 17:30.

 • Skapa en A/B-aktivitet i Adobe Target
 • Allokera trafik med manuell, delad eller automatisk trafikallokering
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654