Konfigurera rapportering i Target

Konfigurera allmänna inställningar att använda i Adobe Target som gäller för hela Target konto.

Så här öppnar du Reporting konfigurationssida, klicka på Administration > Reporting.

Du kan ange följande inställningar på den här sidan:

 • Den Adobe Experience Cloud-lösning som ska användas för rapportering
 • Tidszonen som ska användas för rapportering
 • Valutan som ska användas för rapportering
 • IP-adresser som ska uteslutas från rapportering
 • Anger om en uppskattad ökning av intäkterna ska visas vid rapportering
 • Om finjusterade prioriteringar ska aktiveras
NOTE
Observera att tidszonen, valutan och IP-adresserna som ska exkluderas gäller för aktiviteter som använder Target rapportering. De här inställningarna gäller inte för aktiviteter som använder Analyser för mål (A4T) eller Customer Journey Analytics som rapportkälla.

Rapporteringssida

Reporting Cloud Solution solution

Ange alternativ som avgör vilka data som används för dina resultat och rapporter.

Välj rapportkälla för dina aktiviteter, antingen Target, Adobe Analytics, eller Adobe Customer Journey Analytics. Du kan också välja rapportkälla per aktivitet som en del av ett guidat arbetsflöde i tre delar när du skapar aktiviteten.

Tänk på följande när du väljer rapportkälla:

 • Adobe Target: Om rapportkällan är inställd på Target här får du inte skapa eller aktivera en aktivitet som använder Analytics eller Customer Journey Analytics som rapportkälla. Du måste ändra rapportkällan till Select per activity.
 • Adobe Analytics: Om rapportkällan är inställd på Analytics här får du inte skapa eller aktivera en aktivitet som använder Target eller Customer Journey Analytics som rapportkälla. Du måste ändra rapportkällan till Select per activity.
 • Adobe Customer Journey Analytics: Om rapportkällan är inställd på Customer Journey Analytics här får du inte skapa eller aktivera en aktivitet som använder Target eller Analytics som rapportkälla. Du måste ändra rapportkällan till Select per activity.
 • Välj per aktivitet: Om rapportkällan är inställd på Select per activity Här kan du skapa och aktivera aktiviteter som stöds av den valda rapportkällan.

Tänk på följande när du bestämmer rapportkällan:

 • Analytics: För en matris med aktiviteter som stöds med Analytics som rapportkälla (A4T), se Aktivitetstyper som stöds in Adobe Analytics som rapportkälla för Adobe Target (A4t).

  Automated Personalization (AP) skapande och aktivering av aktivitet tillåts oavsett vilken rapportkälla som valts. Automated Personalization aktiviteter stöds inte när du väljer Adobe Analytics som rapportkälla för Adobe Target (A4T).

  Även om du anger Analytics som rapportkälla, Target används som rapportkälla för Automated Personalization verksamhet.

 • Customer Journey Analytics: För en matris med aktiviteter som stöds med Target rapportering i Customer Journey Analytics, se Aktivitetstyper som stöds in Targetrapportering iAdobe Customer Journey Analytics.

  Automated Personalization (AP), Auto-Allocateoch Auto-Target skapande och aktivering av aktivitet tillåts oavsett vilken rapportkälla som valts. Dessa aktiviteter stöds inte när du väljer Adobe Customer Journey Analytics som rapportkälla.

  Även om du anger Customer Journey Analytics som rapportkälla, Target används som rapportkälla för Automated Personalization verksamhet.

  Om du anger Customer Journey Analytics som rapportkälla för Auto-Allocate eller Auto-Target verksamhet, Target eller Analytics kan användas som rapportkälla.

Tidszon för rapportering

Ange den tidszon som ska användas för rapportering.

Valuta för rapportering

Ange valutan som ska användas för rapportering.

IP-adresser att undanta från Target rapporteringsdata

Ange de IP-adresser som du vill utesluta från rapportdata. Att utesluta interna företagsadresser är till exempel ett bra sätt att se till att dina rapporteringsdata återspeglar kundinteraktioner på din webbplats.

Ange varje IP-adress på en ny rad.

Visa uppskattad ökning av intäkter

Du kan välja att visa den beräknade ökningen av intäkterna om du anger ett penningvärde för ditt mål. Target kan beräkna den vinst du skulle uppnå om alla användare såg den vinnande upplevelsen. Den uppskattade lyftfunktionen är inaktiverad som standard.

Endast Experience Cloud Administratörsanvändare kan aktivera eller inaktivera den här funktionen. Om den uppskattade höjden är inaktiverad visas inte motsvarande fält i gränssnittet. Om du inaktiverar funktionen går det inte att förlora data, inklusive data som används för dina uppskattningar. Beräkningarna baseras på data som samlas in oavsett om funktionen är aktiverad eller inte.

Mer information finns i Uppskattar Lyft i intäkt.

Aktivera finkorniga prioriteringar

Tillåt numeriska värden för prioritet från 0-999.

Beroende på dina inställningar varierar gränssnittet och alternativen för prioritet. Du kan använda de äldre inställningarna Låg, Medel eller Hög, eller aktivera finkorniga prioriteringar mellan 0 och 999.

Prioriteten används om flera aktiviteter tilldelas till samma plats med samma målgrupp. Om två eller flera aktiviteter har tilldelats platsen visas aktiviteten med den högsta prioriteten.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654