Använd Adobe Target och Web SDK för personalisering

Adobe Experience Platform Web SDK kan leverera och återge personaliserade upplevelser som hanteras i Adobe Target till webbkanalen. Du kan använda en WYSIWYG-redigerare, som kallas Visual Experience Composer (VEC), eller ett icke-visuellt gränssnitt, formulärbaserad Experience Composer, för att skapa, aktivera och leverera dina aktiviteter och personaliseringsupplevelser.

IMPORTANT
Lär dig hur du migrerar målinsimplementeringen till Platform Web SDK med självstudiekursen Migrate Target från at.js 2.x till Platform Web SDK.
Lär dig hur du implementerar Target för första gången med självstudiekursen Implementera Adobe Experience Cloud med Web SDK. Mer information om Target finns i självstudieavsnittet Konfigurera mål med plattformens webb-SDK.

Följande funktioner har testats och stöds för närvarande i Target:

Web SDK systemdiagram

Följande diagram hjälper dig att förstå arbetsflödet för Target- och Web SDK-kantbeslut.

Diagram över Adobe Target edge-beslut med Platform Web SDK

Utlysning
Information
1
Enheten läser in Web SDK. Web SDK skickar en begäran till Edge Network med XDM-data, datastreams Environment ID, inskickade parametrar och kundens ID (valfritt). Sidan (eller behållarna) är fördold.
2
Edge Network skickar begäran till edge services för att berika den med besökar-ID, samtycke och annan kontextinformation för besökare, som geopositionering och enhetsvänliga namn.
3
Edge Network skickar den berikade personaliseringsbegäran till kanten Target med besökar-ID:t och skickade parametrar.
4
Profilskript körs och matas sedan in i Target-profillagring. Profillagring hämtar segment från Audience Library (till exempel segment som delas från Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform).
5
Baserat på parametrar för URL-begäran och profildata avgör Target vilka aktiviteter och upplevelser som ska visas för besökaren för den aktuella sidvyn och för framtida förhämtade vyer. Target skickar sedan tillbaka den här till Edge Network.
6
a. Edge Network skickar personaliseringssvaret tillbaka till sidan, eventuellt med profilvärden för ytterligare personalisering. Personaliserat innehåll på den aktuella sidan visas så snabbt som möjligt utan att man behöver flimra standardinnehållet.
b. Personanpassat innehåll för vyer som visas som ett resultat av användaråtgärder i ett Single Page-program (SPA) cachelagras så att det kan tillämpas direkt utan ett extra serveranrop när vyerna aktiveras.
c. Edge Network skickar besökar-ID och andra värden i cookies, som samtycke, sessions-ID, identitet, cookie-kontroll och personalisering.
7
Web SDK skickar meddelandet från enheten till Edge Network.
8
Edge Network vidarebefordrar information om Analytics for Target (A4T) (aktivitet, upplevelse och konverteringsmetadata) till kanten Analytics.

Aktiverar Adobe Target

Så här aktiverar du Target:

 1. Aktivera Target i datastream med rätt klientkod.
 2. Lägg till alternativet renderDecisions i dina händelser.

Du kan sedan även lägga till följande alternativ:

 • decisionScopes: Hämta specifika aktiviteter (användbart för aktiviteter som skapats med den formulärbaserade dispositionen) genom att lägga till det här alternativet i dina händelser.
 • Dölj fragment: Dölj endast vissa delar av sidan.

Använda Adobe Target VEC

Om du vill använda VEC med en Web SDK-implementering installerar och aktiverar du Firefoxeller Chrome VEC Helper Extension.

Mer information finns i Hjälptillägg för Visual Experience Composer i Adobe Target-handboken.

Återge personaliserat innehåll

Mer information finns i Återge anpassat innehåll.

Målgrupper i XDM

När du definierar målgrupper för dina Target-aktiviteter som levereras via Web SDK måste XDM definieras och användas. När du har definierat XDM-scheman, klasser och schemafältgrupper kan du skapa en Target målgruppsregel som definieras av XDM-data för målgruppsanpassning. I Target visas XDM-data i Audience Builder som en anpassad parameter. XDM serialiseras med punktnotation (till exempel web.webPageDetails.name).

Om du har Target aktiviteter med fördefinierade målgrupper som använder anpassade parametrar eller en användarprofil levereras de inte korrekt via SDK. I stället för att använda egna parametrar eller användarprofilen måste du använda XDM i stället. Det finns dock färdiga målgruppsfält som stöds via Web SDK och som inte kräver XDM. De här fälten är tillgängliga i användargränssnittet Target som inte kräver XDM:

 • Målbibliotek
 • Geo
 • Nätverk
 • Operativsystem
 • Webbplatssidor
 • Webbläsare
 • Trafikkällor
 • Tidsram

Mer information finns i Kategorier för målgrupper i Adobe Target-handboken.

Svarstoken

Svarstoken används för att skicka metadata till tredje part som Google eller Facebook. Svarstoken returneras
i fältet meta i propositions -> items. Här följer ett exempel:

{
 "id": "AT:eyJhY3Rpdml0eUlkIjoiMTI2NzM2IiwiZXhwZXJpZW5jZUlkIjoiMCJ9",
 "scope": "__view__",
 "scopeDetails": ...,
 "renderAttempted": true,
 "items": [
  {
   "id": "0",
   "schema": "https://ns.adobe.com/personalization/dom-action",
   "meta": {
    "experience.id": "0",
    "activity.id": "126736",
    "offer.name": "Default Content",
    "offer.id": "0"
   }
  }
 ]
}

Om du vill samla in svarstoken måste du prenumerera på alloy.sendEvent, iterera genom propositions och extrahera informationen från items -> meta.

Varje proposition har ett renderAttempted booleskt fält som anger om proposition återgavs eller inte. Se exemplet nedan:

alloy("sendEvent",
 {
  "renderDecisions": true,
  "decisionScopes": [
   "hero-container"
  ]
 }).then(result => {
  const { propositions } = result;

  // filter rendered propositions
  const renderedPropositions = propositions.filter(proposition => proposition.renderAttempted === true);

  // collect the item metadata that represents the response tokens
  const collectMetaData = (items) => {
   return items.filter(item => item.meta !== undefined).map(item => item.meta);
  }

  const pageLoadResponseTokens = renderedPropositions
   .map(proposition => collectMetaData(proposition.items))
   .filter(e => e.length > 0)
   .flatMap(e => e);
 });

När automatisk återgivning är aktiverat innehåller propositionsarrayen:

Vid sidinläsning:

 • Formulärbaserad dispositionsbaserad propositions med flaggan renderAttempted inställd på false
 • Visual Experience Composer-baserade förslag med flaggan renderAttempted inställd på true
 • Visual Experience Composer-baserade förslag för en programvy för en sida med flaggan renderAttempted inställd på true

I vyn - ändra (för cachelagrade vyer):

 • Visual Experience Composer-baserade förslag för en programvy för en sida med flaggan renderAttempted inställd på true

När automatisk återgivning är inaktiverat innehåller propositionsarrayen:

Vid sidinläsning:

 • Form-based Composer-baserad propositions med flaggan renderAttempted inställd på false
 • Visual Experience Composer-baserade förslag med flaggan renderAttempted inställd på false
 • Visual Experience Composer-baserade förslag för en enkelsidig programvy med flaggan renderAttempted inställd på false

I vyn - ändra (för cachelagrade vyer):

 • Visual Experience Composer-baserade förslag för en programvy för en enstaka sida med flaggan renderAttempted inställd på false

Uppdatering av en profil

Med Web SDK kan du uppdatera profilen till Target-profilen och till Web SDK som en upplevelsehändelse.

Om du vill uppdatera en Target-profil kontrollerar du att profildata skickas med följande:

 • Under "data {"
 • Under "__adobe.target"
 • Prefix "profile."
Nyckel
Typ
Beskrivning
renderDecisions
Boolean
Anger om personaliseringskomponenten ska tolka DOM-åtgärder
decisionScopes
Matris <String>
En lista över omfattningar som kan hämta beslut för
xdm
Objekt
Data som är formaterade i XDM och som markeras i Web SDK som en upplevelsehändelse
data
Objekt
Godtyckliga nyckel-/värdepar skickade till Target lösningar under målklassen.

Fördröj sparandet av profil- eller enhetsparametrar tills innehållet har visats för slutanvändaren

Om du vill fördröja inspelningsattribut i profilen tills innehållet visas anger du data.adobe.target._save=false i din begäran.

Till exempel innehåller din webbplats tre beslutsomfattningar som motsvarar tre kategorilänkar på webbplatsen (Män, Kvinnor och barn) och du vill spåra den kategori som användaren slutligen besökte. Skicka dessa förfrågningar med flaggan __save inställd på false för att undvika att kategorin bevaras när innehållet begärs. När innehållet har visualiserats skickar du rätt nyttolast (inklusive eventToken och stateToken) för motsvarande attribut som ska registreras.

Exemplet nedan skickar ett trackEvent-liknande meddelande, kör profilskript, sparar attribut och registrerar omedelbart händelsen.

alloy ( "sendEvent" , {
 renderDecisions : true,
 data : {
  __adobe : {
   target : {
    "profile.gender" : "female",
    "profile.age" : 30,
    "entity.name" : "T-shirt" ,
    "entity.id" : "1234" ,
    "track": {
     "scopes": [ "mbox1", "mbox2"],
     "type": "display|click|..."
    }
   }
  }
 }
} ) ;
NOTE
Om direktivet __save utelämnas sparas profilen och entitetsattributen omedelbart, som om begäran har körts, även om resten av begäran är en förhämtning av personalisering. Direktivet __save är bara relevant för profil- och entitetsattribut. Om spårobjektet finns ignoreras direktivet __save. Data sparas omedelbart och meddelandet registreras.

sendEventmed profildata

alloy("sendEvent", {
  renderDecisions: true|false,
  xdm: { // Experience Event XDM data },
  data: { // Freeform data }
});

Så här skickar du profilattribut till Adobe Target:

alloy("sendEvent", {
 "renderDecisions": true,
 "data": {
  "__adobe": {
   "target": {
    "profile.gender": "female",
    "profile.age": 30
   }
  }
 }
});

Begär rekommendationer

I följande tabell visas Recommendations attribut och om vart och ett stöds via Web SDK:

Kategori
Attribut
Supportstatus
Recommendations - Standardenhetsattribut
entity.id
Stöds
entity.name
Stöds
entity.categoryId
Stöds
entity.pageUrl
Stöds
entity.thumbnailUrl
Stöds
entity.message
Stöds
entity.value
Stöds
entity.inventory
Stöds
entity.brand
Stöds
entity.margin
Stöds
entity.event.detailsOnly
Stöds
Recommendations - Anpassade entitetsattribut
entity.yourCustomAttributeName
Stöds
Recommendations - Reserverade mbox-/page-parametrar
excludeIds
Stöds
cartIds
Stöds
productPurchasedId
Stöds
Sida eller artikelkategori för kategoritillhörighet
user.categoryId
Stöds

Så här skickar du Recommendations-attribut till Adobe Target:

alloy("sendEvent", {
 "renderDecisions": true,
 "data": {
  "__adobe": {
   "target": {
    "entity.id": "123",
    "entity.genre": "Drama"
   }
  }
 }
});

Felsökning

mboxTrace och mboxDebug har tagits bort. Använd en metod för Web SDK-felsökning i stället.

Terminologi

Föreslag: I Adobe Target korrelerar förslag till upplevelsen som väljs från en aktivitet.

Schema: Schemat för ett beslut är typen av erbjudande i Adobe Target.

Scope: Beslutets omfattning. I Adobe Target är omfattningen mBox. Den globala mBox är __view__-scopet.

XDM: XDM serialiseras till punktnotation och placeras sedan i Adobe Target som mBox-parametrar.

recommendation-more-help
ad108910-6329-42f1-aa1d-5920a2b13636