Zoho CRM

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Experience Platform har stöd för inmatning av data från ett CRM-system från tredje part. Stöd för CRM-leverantörer innefattar Zoho CRM.

IP-adress tillåtelselista

En lista med IP-adresser måste läggas till tillåtelselista innan du kan arbeta med källanslutningar. Om du inte lägger till dina regionspecifika IP-adresser i tillåtelselista kan det leda till fel eller sämre prestanda när du använder källor. Se IP-adress tillåtelselista sida för mer information.

Hämta autentiseringsuppgifter för Zoho CRM

Innan du kan hämta data från Zoho CRM konto till Platform måste du först hämta dina autentiseringsuppgifter för att autentisera Zoho CRM källa. Följ stegen nedan för att hämta ditt klient-ID, din klienthemlighet, din åtkomsttoken och din uppdateringstoken.

Registrera ditt program

Det första steget i att hämta inloggningsuppgifterna är att registrera programmet med Zoho CRM utvecklarkonsol. Om du vill registrera programmet måste du välja klienttyp: JavaScript, webbaserade, mobila, icke-webbläsarbaserade mobilprogram eller självklient. Ange sedan värden för programnamnet, webbsidans URL och en auktoriserad omdirigerings-URI som Zoho CRM Du kan sedan använda för att omdirigera dig med en anslagstoken.

En lyckad registrering returnerar ditt klient-ID och din klienthemlighet.

Skapa en auktoriseringsbegäran

Sedan måste du skapa en auktoriseringsförfrågan med antingen ett webbaserat program eller en självklient. Auktoriseringsbegäran returnerar din anslagstoken, som i sin tur låter dig hämta din åtkomsttoken.

När du skapar en auktoriseringsbegäran måste du fylla i värden för båda scope och åtkomsttyp. Se detta Zoho CRM dokument för mer information om omfång, medan åtkomsttyp ska alltid anges till offline.

Generera åtkomsttoken och uppdatera token

När du har hämtat din anslagstoken kan du generera komma åt och uppdatera token genom att göra en POST-förfrågan till {ACCOUNTS_URL}/oauth/v2/token samtidigt som ditt klient-ID, din klienthemlighet, din anslagstoken och omdirigerings-URI tillhandahålls. Under det här steget måste du även inkludera grant_type som en parameter och ange värdet som "authorization_code".

En lyckad begäran returnerar dina token för åtkomst och uppdatering, som du sedan kan använda för att autentisera.

Detaljerade anvisningar om hur du hämtar dina inloggningsuppgifter finns i Zoho CRM autentiseringsguide.

Anslut Zoho CRM till Platform använda API:er

Dokumentationen nedan innehåller information om hur du ansluter Zoho CRM till Plattform med API:er eller användargränssnittet:

Anslut Zoho CRM till Platform med användargränssnittet

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089