Guide för lookalike-målgrupper

IMPORTANT
Insikter som liknar lookalike och lookalike-målgrupper finns bara i B2C-utgåva.

I Adobe Experience Platform ger lookalike-målgrupper intelligenta insikter om var och en av era målgrupper och utnyttjar maskininlärningsbaserade insikter för att identifiera och inrikta sig på värdefulla kunder med era marknadsföringskampanjer.

Med lookalike-målgrupper kan ni skapa expanderade målgrupper som riktar sig till kunder som liknar era högpresterande målgrupper eller målgrupper som liknar tidigare konverterade målgrupper.

Terminologi terminology

Innan du börjar använda lookalike-målgrupper måste du förstå följande koncept:

 • Basera målgrupp: Baskåpubliken är den målgrupp som du vill få mer information om. Det är den målgrupp som lookalike-modellen är baserad på.
 • Look-alike model: En look-alike-modell är en maskininlärningsmodell som är utbildad på alla berättigade grundmålgrupper utan några indata från kunderna. Varje look-alike-modell skapar inflytelserika faktorer och likhetsdiagram. En lookalike-modell gör not få poäng.
 • Perfekta målgrupper: En Look-alike-målgrupp är den målgrupp som skapas när en look-alike-modell med ett valt likhetströskelvärde tillämpas på basmålgruppen. Du kan skapa flera lookalike-målgrupper med samma look-alike-modell. Den lookalike-målgruppen är vad som får poäng.
 • Total adresserbar målgrupp: Den totala adresserbara målgruppsstorleken är det totala antalet profiler under de senaste 30 dagarna minus basmålgruppspopulationen under de senaste 30 dagarna. Om en kund t.ex. har 10 miljoner profiler under de senaste 30 dagarna, och den allmänna målgruppen har 1 miljon profiler under de senaste 30 dagarna, är den totala adresserbara storleken 9 miljoner profiler.

Kvalificering eligibility

För att kunna använda look-alike-insikter är det baspubliken måste uppfyller följande kriterier:

 • Baskåpubliken måste skapas inom plattformen.
  • Externt genererade målgrupper not kan få lookalike-insikter.
 • Baskåpubliken måste vara i standardprincipen för sammanslagning.
 • Baskåpubliken måste inte använda fält som begränsas av datastyrning.

Liknande modellinformation details

I Adobe Experience Platform förbrukar lookalike-modellen tre olika typer av datapunkter:

 • Målgruppsmedlemskap de senaste 30 dagarna
 • Upplev händelser under de senaste 30 dagarna som har importerats i kundprofilen i realtid
 • Profilattribut under de senaste 30 dagarna som har importerats i kundprofilen i realtid

Alla dessa datapunkter omvandlas till nyckelvärdepar som matas in i lookalike-modellen. Endast nyckelvärdepar med en betydande procentandel av profilmatchningen behålls.

I nuläget körs lookalike-modellen var 24:e timme, vilket skapar och återskapar inflytelserika faktorer och likhetsdiagram för baspubliken. Poängen för lookalike-målgrupper körs också ofta.

Berättiganden entitlements

Följande berättiganden gäller för användning av lookalike-målgrupper:

 • Real-Time CDP Prime-kunder har rätt att 5 aktiva lookalike-målgrupper i produktionssandlådor
 • Real-Time CDP Ultimate-kunder har rätt till 20 aktiva lookalike-målgrupper i produktionssandlådor
 • Utvecklingssandlådor är begränsade till 5 En lookalike-målgrupp för alla Real-Time CDP-kunder

Tilläggspaket, som blir tillgängliga vid ett senare tillfälle, ökar berättigandena för produktionssandlådor med 20 lookalike-målgrupper per paket.

Kontakta din Adobe-representant för att bekräfta om du har tillgång till lookalike-målgrupper.

Visa lookalike-insikter view

Insikter som ser likadana ut är inbyggda i sidan med målgruppsinformation. Om du vill titta på lookalike-insikterna för en viss målgrupp väljer du Audiences i det vänstra navigeringsfältet, följt av Browse och den målgrupp ni vill visa insikterna för.

Knappen Publiker är markerad, liksom den baspublik som används för modellering av look-alike.

Sidan med målgruppsinformation visas. Välj Look-alike insights för att visa målgruppens look-alike-insikter. The Look-alike insights visas. Den här sidan har tre huvudelement - likhets- och räckvidd-diagram, lookalike-målgrupper och inflytelserika faktorer.

Fliken för lookalike-insikter är markerad och visar de utseendeliknande insikterna för den grundläggande målgruppen.

Likhet och räckvidd similarity-and-reach

Avsnittet Likhet och räckvidd visar ett diagram som ritar upp den förväntade räckvidden för en Look-alike-målgrupp bestående av profiler över ett givet likhetspoäng. Likhetspoängen representerar avstånd likheter mellan basmålgruppens profil och den lookalike-liknande insiktens profil.

Likhets- och målgrafen markeras.

I det här diagrammet mäter x-axeln andelen likhet i procent mellan en profil och medlemmar i den valda publiken. Likhetspoängen varierar mellan 0 % och 100 %, med ett högre likhetspoäng som anger att en profil är närmare medlemmar i den valda publiken vad gäller värden för inflytelserika faktorer.

På y-axeln visas det förväntade antalet profiler med den likhet i procent som motsvarar det matchande värdet för x-axeln. Det förväntade antalet profiler varierar mellan 0 och den totala adresserbara målgruppen eller 25 miljoner profiler, beroende på vilken som är lägst. Denna axel mäts på en logaritmisk skala för att förbättra diagrammets läsbarhet.

Observera att diagrammet kumulativ från höger till vänster. Det innebär att värdet för y-axeln vid varje punkt i diagrammet är antalet profiler som har en likhet ovan likhetströskeln. Om x-axeln till exempel är 60 % och y-axeln är 10 miljoner innebär det att det finns 10 miljoner profiler som är lika med eller mer än 60 % jämfört med baspubliken.

Du kan hålla pekaren över en viss punkt i diagrammet om du vill visa procentandelen likhet och det förväntade antalet profiler för den markerade punkten.

Målgrupper som ser likadana ut list

I avsnittet för lookalike-målgrupper visas en lista med alla lookalike-målgrupper som tidigare har skapats för den valda basmålgruppen.

Avsnittet om lookalike-målgrupper är markerat.

Influensafaktorer influential-factors

I avsnittet Inflytelserika faktorer visas de 100 viktigaste faktorerna som påverkar den look-alike-modellen för den valda baspubliken. Dessa inflytelserika faktorer är profilattribut, upplevelsehändelser och målgruppsmedlemskap som är de viktigaste när det gäller att förklara likheter hos den grundläggande målgruppen. Genom att förstå de viktigaste inflytelserika faktorerna kan ni personalisera ert marknadsföringsinnehåll bättre för den här målgruppen och alla lookalike-målgrupper ni skapar utifrån den. Observera att inte alla inflytelserika faktorer som påverkar lookalike-modellen visas.

För numeriska faktorer kan nyckelvärdepar placeras i grupper, beroende på hur många olika värden nyckeln har. Om du t.ex. har en tangent på income, det finns troligen många unika värden. Därför placeras nyckelvärdepar i grupper som kan se ut som income=[0 -> 30000], income=[30000 -> 50000]och income=[50000 -> 100000].

Dessa luckor beräknas regelbundet om för att säkerställa att data hålls aktuella.

Avsnittet om inflytelserika faktorer är markerat.

NOTE
Influensafaktorerna sorteras efter prioritet och är oberoende av varandra.
Fält
Beskrivning
Typ
Den typ av data som den inflytelserika faktorn härleds från. Detta kan vara ett profilattribut, en upplevelsehändelse eller ett målgruppsmedlemskap.
Nyckel
Datafältets namn. För nycklar av typen målgruppsmedlemskap representerar det här värdet namespace för den målgrupp som data kommer från. Möjliga värden är ups (Segmenteringstjänst) och AO (Målgruppssamordning). För nycklar av andra typer representerar det här värdet sökvägen till XDM-fältet. Om företaget Luma t.ex. har ett anpassat fält som kallas inkomst blir nyckeln _luma.income
Värde
Värdet varierar beroende på vilken inflytelserik faktor det representerar. För profilattribut eller upplevelsehändelser representerar det här fältet värdet eller värdeintervallet för datafältet som anger likheten med medlemmarna i basmålgruppen. Värdeintervallet skrivs i formuläret [A -> B], där A representerar det nedre intervallet medan B representerar det högre intervallet. För målgruppsmedlemskap är det här fältet namnet på målgruppen.
Viktighetsgrad
Den inflytelserika faktorens relativa betydelse. Detta kan vara högt, medelstort eller lågt.

Skapa en lookalike-målgrupp create

IMPORTANT
Du inte Använd en lookalike-målgrupp som basmålgrupp för en annan Look-alike-målgrupp. Det vill säga er inte skapa kedjeliknande målgrupper.

Om du vill skapa en lookalike-målgrupp måste du välja den målgrupp du vill basera den lookalike-målgruppen på. Om du vill visa en lista över tillgängliga målgrupper väljer du Audiences i det vänstra navigeringsfältet, följt av Browse. Listan över målgrupper visas. På den här sidan kan du välja den målgrupp som du vill använda som din grundmålgrupp.

Knappen Publiker är markerad, liksom den baspublik som används för modellering av look-alike.

På sidan med målgruppsinformation väljer du Create look-alike audience för att börja skapa en lookalike-målgrupp.

The Create look-alike audience knappen är markerad.

The Create a look-alike audience popover visas. På den här sidan kan du ange likhetsprocenten för den lookalike-målgruppen.

The Create a look-alike audience popover visas.

Du kan ange den här procentandelen för likhet på tre olika sätt:

 • Flytta reglaget för att ange procentandelen för likhet
 • Ange procentvärdet för likhet i den numeriska postrutan bredvid skjutreglaget
 • Håll pekaren över diagrammet och välj önskad plats för att ange procentandelen för likhet

Du kan även uppdatera information om den lookalike-målgruppen, inklusive dess namn och beskrivning. Som standard genereras namnet på den lookalike-målgruppen baserat på den ursprungliga målgruppens namn och den tidigare angivna procentandelen för likhet.

Den grundläggande informationen markeras i Create a look-alike audience popover.

Välj Create för att slutföra arbetet med att skapa en lookalike-målgrupp.

Skapa-knappen är markerad i Create a look-alike audience popover.

Den nya lookalike-målgruppen finns i Look-alike audiences på sidan med målgruppsinformation. Den finns även i Audience Portal och för annan nedladdning. Observera att det kommer att ta lite tid för den lookalike-målgruppen att poängsättas. Profilantalet blir 0 tills det poängsätts.

Visa information om lookalike-målgrupper view-details

Om du vill visa information om en lookalike-målgrupp väljer du den lookalike-målgruppen i Look-alike audiences -delen av den grundläggande målgruppen.

Avsnittet om lookalike-målgrupper är markerat.

Sidan med målgruppsinformation visas. Mer information finns i målgruppsdelen i gränssnittsguiden för segmenteringstjänsten.

Information om den lookalike-liknande publiken visas.

Uteslut datafält från look-alike-modellering exclude

IMPORTANT
Du ansvarar för att säkerställa att data, inklusive känsliga data, märks på rätt sätt och att dataanvändningsprinciperna har definierats och möjliggjorts för att uppfylla de rättsliga och lagstadgade skyldigheter som ni tillämpar. Du bör också vara medveten om att de datafält eller segmentmedlemskap som not direkt korrelerad med datafält som vanligtvis är kopplade till känsliga eller skyddade datatyper kan vara en källa till potentiella avvikelser. Du är ansvariga för att analysera data för att identifiera, märka och tillämpa lämpliga dataanvändningsregler för data, inklusive eventuella datafält som kan användas som proxy för känsliga eller skyddade datatyper och som bör undantas från modellering.

Målgrupper som ser likadana ut kan konfigureras för att exkludera datafält som är begränsade för marknadsföringsåtgärden"Data Science" genom att använda relevanta etiketter och policyer för dataanvändning. Data som är märkta som begränsade från användning för datavetenskap kommer att tas bort från övervägandet vid utbildning av en lookalike-målgruppsmodell och vid generering av en Look-alike-målgrupp från den utbildade modellen.

NOTE
Det kan ta upp till 48 timmar innan ändringar i dataanvändningsetiketterna för den grundläggande målgruppen börjar gälla.

Standardetiketten"C9" kan användas för att märka data som inte ska användas för datavetenskap och kan användas genom att aktivera standardprincipen"Begränsa datavetenskap". Du kan också skapa ytterligare profiler för att begränsa data med andra etiketter, inklusive känsliga etiketter, från användning för datavetenskap. Mer information om hur du hanterar regler för dataanvändning finns i användargränssnittshandbok för dataanvändningsprinciper. Mer information om hur du hanterar etiketter för dataanvändning finns i användargränssnittshandbok för dataanvändningsetiketter.

Om en baspublik inte har några kontraktsetiketter kommer modelleringsprocessen för lookalike-målgrupper som standard att exkludera alla fält, datauppsättning eller målgrupp baserat på den integritetspolicy som är aktiverad för din organisation.

Nästa steg

När du har läst den här guiden har du lärt dig att se lookalike-insikter och skapa Look-alike-målgrupper baserat på dessa insikter. Mer information om målgrupper i Adobe Experience Platform finns i Användargränssnittsguide för segmenteringstjänst.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871