Skapa en datauppsättning för att exportera en målgrupp

Med Adobe Experience Platform kan du segmentera kundprofiler i målgrupper baserat på specifika attribut. När en segmentdefinition har skapats kan du exportera den resulterande målgruppen till en datauppsättning där den kan nås och hanteras. För att exporten ska lyckas måste datauppsättningen konfigureras korrekt.

I den här självstudiekursen går du igenom de steg som krävs för att skapa en datauppsättning som kan användas för att exportera en målgrupp med användargränssnittet för Experience Platform.

Den här självstudiekursen är direkt relaterad till de steg som beskrivs i självstudiekursen Utvärdera och komma åt segmenteringsresultat. I självstudiekursen för utvärdering av segmentdefinitioner finns steg för att skapa en datauppsättning med API:t Catalog Service, medan den här självstudiekursen visar steg för att skapa en datauppsättning med användargränssnittet i Experience Platform.

Komma igång

Datauppsättningen måste vara baserad på XDM Individual Profile Union Schema för att du ska kunna exportera en målgrupp. Ett unionsschema är ett systemgenererat, skrivskyddat schema som samlar fälten för alla scheman som delar samma klass. Mer information om unionsscheman finns i guiden Grundläggande om schemakomposition.

Om du vill visa unionsscheman i användargränssnittet väljer du Profiles i den vänstra navigeringen och sedan Union Schema enligt nedan.

Fliken för unionens schema är markerad.

Arbetsytan Datauppsättningar

På arbetsytan Datasets kan du visa och hantera alla datauppsättningar för din organisation.

Välj Datasets i den vänstra navigeringen för att komma åt arbetsytan och välj sedan Browse. På den här fliken visas en lista med datauppsättningar och deras information. Beroende på bredden på varje kolumn kan du behöva rulla åt vänster eller höger för att se alla kolumner.

NOTE
Markera filterikonen bredvid sökfältet om du vill använda filterfunktioner för att visa endast de datauppsättningar som är aktiverade för Real-Time Customer Profile.

Arbetsytan för datauppsättningar visas.

Skapa en datauppsättning

Om du vill skapa en datauppsättning väljer du Create Dataset.

Knappen Skapa datauppsättning är markerad.

Välj Create Dataset from Schema på nästa skärm.

Alternativet Skapa datauppsättning från schema är markerat.

Välj XDM-schema för enskild profilunion

Om du vill välja XDM Individual Profile Union Schema som ska användas i din datauppsättning, söker du efter schemat XDM Individual Profile på skärmen Select Schema. När du har valt schemat kan du bekräfta om det är unionsschemat under API Usage i den högra listen. Om sökvägen Schema slutar med _union är det ett unionsschema.

NOTE
Trots att fackliga scheman per definition ingår i kundprofilen i realtid anges de som"Inte aktiverat" på grund av att de inte är aktiverade för profilen på samma sätt som traditionella scheman.

Markera alternativknappen bredvid XDM Individual Profile och välj sedan Next.

Schemat för enskild XDM-profil är markerat.

Konfigurera datauppsättning

På nästa skärm måste du ge datauppsättningen ett namn. Du kan också lägga till en valfri beskrivning.

Kommentarer om datauppsättningsnamn:

  • Datauppsättningsnamnen ska vara korta och beskrivande så att datauppsättningen kan hittas i biblioteket senare.
  • Datauppsättningsnamnen måste vara unika, vilket innebär att de också måste vara tillräckligt specifika för att de inte ska återanvändas i framtiden.
  • Du bör ange ytterligare information om datauppsättningen med beskrivningsfältet, eftersom det kan hjälpa andra användare att skilja mellan datauppsättningar i framtiden.

När datauppsättningen har ett namn och en beskrivning väljer du Finish.

Sidan Konfigurera datauppsättning visas. Konfigurationsalternativen är markerade.

Datauppsättningsaktivitet

När datauppsättningen har skapats visas aktivitetssidan för den datauppsättningen. Du bör se namnet på datauppsättningen i det övre vänstra hörnet av arbetsytan, tillsammans med ett meddelande om att"Inga grupper har lagts till". Detta förväntas eftersom du inte har lagt till några batchar i den här datauppsättningen än.

Den högra listen innehåller information om din nya datauppsättning, t.ex. datauppsättnings-ID, namn, beskrivning, schema med mera. Observera Dataset ID eftersom det här värdet krävs för att slutföra arbetsflödet för målgruppsexport.

Sidan för datauppsättningsaktivitet visas. Datauppsättnings-ID är markerat eftersom det här värdet måste noteras för framtida steg.

Nästa steg

Nu när du har skapat en datauppsättning baserad på XDM Individual Profile Union Schema kan du använda datauppsättnings-ID:t för att fortsätta utvärdera och komma åt segmentdefinitionsresultat.

Återgå till självstudiekursen för att utvärdera segmentdefinitionsresultat och fortsätt med att gå från steget skapa profiler för målgruppsmedlemmar i arbetsflödet för att exportera en målgrupp.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871