Anslut DbVisualizer till Query Service connect-dbvisualizer

Det här dokumentet innehåller stegen för att ansluta DbVisualizer databasverktyg med Adobe Experience Platform Query Service.

Komma igång

Den här guiden kräver att du redan har tillgång till DbVisualizer och känner till hur man navigerar i gränssnittet. Ladda ned DbVisualizer eller för mer information, se officiell DbVisualizer dokumentation.

Hämta nödvändiga autentiseringsuppgifter för anslutning ​ DbVisualizer för Experience Platform måste du ha tillgång till arbetsytan Frågor i användargränssnittet för plattformen. Kontakta din organisationsadministratör om du inte har tillgång till arbetsytan Frågor.

Skapa en databasanslutning connect-database

När du har installerat datorprogrammet på din lokala dator följer du BDVisualizer-instruktionerna för att skapa en ny databasanslutning.

När du har valt PostgreSQL från Connections lista, en Object View för den nya PostgreSQL anslutningen visas.

Ange drivrutinsegenskaper för anslutningen properties

Från PostgreSQL objektvy väljer du Properties följt av Driver Properties från navigeringssidlisten. Mer information om drivrutinsegenskaper finns i den officiella dokumentationen.

Ange sedan drivrutinsegenskaperna som beskrivs i tabellen nedan.

IMPORTANT
Om du vill ansluta DBVisualizer till Adobe Experience Platform måste du aktivera SSL. Se Dokumentation för SSL-lägen om du vill veta mer om SSL-stöd för tredjepartsanslutningar till Adobe Experience Platform Query Service och hur du ansluter med verify-full SSL-läge.
Egenskap
Beskrivning
PGHOST
Värdnamnet för PostgreSQL server. Det här värdet är din Experience Platform Hostautentiseringsuppgifter.
ssl
Definiera SSL-värdet 1 för att möjliggöra användning av SSL.
sslmode
Detta styr nivån på SSL-skyddet. Du rekommenderas att använda require SSL-läge vid anslutning av tredjepartsklienter till Adobe Experience Platform. The require läge garanterar att kryptering krävs för all kommunikation och att nätverket är betrott för att ansluta till rätt server. Server SSL-certifikatvalidering krävs inte.
user
Användarnamnet som är kopplat till databasen är ditt företags-ID. Det är en alfanumerisk sträng som slutar i @Adobe.Org. Det här värdet är din Experience Platform Usernameautentiseringsuppgifter.

Använd sökfältet för att hitta varje egenskap och markera sedan motsvarande cell för parameterns värde. Cellen markeras med blått. Ange dina autentiseringsuppgifter för plattformen i värdefältet och välj Apply för att lägga till drivrutinsegenskapen.

NOTE
Lägga till en sekund user profil, välja user i parameterkolumnen väljer du den blå + (plus)-ikonen för att lägga till inloggningsuppgifter för varje användare. Välj Apply för att lägga till drivrutinsegenskapen.

The Edited kolumnen visar en bockmarkering som anger att parametervärdet har uppdaterats.

Autentiseringsuppgifter för Input Query Service query-service-credentials

Om du vill hitta de autentiseringsuppgifter som krävs för att ansluta BBVisualizer till frågetjänsten loggar du in på plattformsgränssnittet och väljer Queries från vänster navigering, följt av Credentials. Mer information om hur du hittar värd, port, databas, användarnamn och lösenord autentiseringsuppgifter, läs inloggningsguide.

Sidan Autentiseringsuppgifter på arbetsytan Experience Platform Frågor med Autentiseringsuppgifter och Utgångsuppgifter markerade.

IMPORTANT
Query Service erbjuder även icke-utgångsdatum för att möjliggöra en engångskonfiguration med tredjepartsklienter. Läs dokumentationen för fullständiga anvisningar om hur du genererar och använder ej utgångsdatum. Du måste slutföra den här processen om du vill ansluta BDVisualizer som en engångsinstallation. The credential och technicalAccountId förvärvade värden utgör värdet för DBVisualizer password parameter.

Autentisering authentication

Om du vill kräva ett användar-ID och lösenordsbaserad autentisering varje gång en anslutning upprättas går du till Properties och markera Authentication från navigeringssidlisten under PostgreSQL.

På panelen Anslutningsautentisering kontrollerar du båda Require Userid och Require Password kryssrutor markera Apply. Mer information om ange autentiseringsalternativ finns i den officiella dokumentationen.

Anslut till plattform

Du kan upprätta en anslutning med hjälp av autentiseringsuppgifter som förfaller eller inte förfaller. Om du vill skapa en anslutning väljer du Connection från PostgreSQL objektvy och ange dina inloggningsuppgifter för Experience Platform för följande inställningar. Kompletterande anvisningar till konfigurera en manuell anslutning finns på DBVisualizers officiella webbplats.

NOTE
Alla inloggningsuppgifter som krävs av BDVisualizer i tabellen nedan är desamma för utgångsdatum och ej utgångsdatum om inte annat anges i parameterbeskrivningen.
Anslutningsparameter
Beskrivning
Name
Skapa ett namn för anslutningen. Du bör ange ett användarvänligt namn för att känna igen anslutningen.
Database Server
Det här är din Experience Platform Host autentiseringsuppgifter.
Database Port
Porten för Query Service. Du måste använda port 80 eller 5432 att ansluta till Query Service.
Database
Använd Experience Platform Database autentiseringsvärde: prod:all.
Database Userid
Detta är ditt organisations-ID för plattformen. Använd Experience Platform Username autentiseringsvärde. ID:t kommer att ha formatet ORG_ID@AdobeOrg.
Database Password
Den här alfanumeriska strängen är din Experience Platform Password autentiseringsuppgifter. Om du vill använda icke-förfallande autentiseringsuppgifter är det här värdet det sammanfogade argumentet från technicalAccountID och credential hämtas i JSON-konfigurationsfilen. Lösenordsvärdet har följande format: {technicalAccountId}:{credential}. Konfigurations-JSON-filen för icke-förfallande autentiseringsuppgifter är en engångshämtning under initieringen som Adobe inte har någon kopia av.

När du har angett alla relevanta autentiseringsuppgifter väljer du Connect.

The Connect visas vid det första tillfället av sessionen. Ange ditt serienummer och lösenord och välj Connect. Ett meddelande visas i loggen som bekräftar att anslutningen lyckades.

Nästa steg

Nu när du är ansluten DbVisualizer med Query Servicekan du använda DbVisualizer för att skriva frågor. Mer information om hur du skriver och kör frågor finns i guide för frågekörning.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb