Användargränssnittshandbok för Workflows

Avsnittet Workflows i Adobe Experience Platform-användargränssnittet innehåller en lista med flerstegsarbetsflöden för att utföra åtgärder inom plattformen. Dessa arbetsflöden omfattar områden som datainhämtning och datavetenskap.

arbetsflöden

Data ingestion

Med arbetsflödet Map CSV to XDM schema kan du överföra och konvertera en CSV-fil till ett XDM-schema (Experience Data Model). Mer information om det här arbetsflödet finns i självstudiekursen Mappa en CSV-fil till ett XDM-schema.

Med arbetsflödet Create dataset from schema kan du skapa en ny datauppsättning från ett befintligt XDM-schema. Mer information om det här arbetsflödet finns i användarhandboken för datauppsättningar.

Med arbetsflödet Create dataset from CSV kan du skapa en ny datauppsättning genom att överföra en CSV-fil. Mer information om det här arbetsflödet finns i användarhandboken för datauppsättningar.

Models

Med arbetsflödet Import recipe kan du importera och konfigurera recept. Mer information om det här arbetsflödet finns i självstudiekursen Importera ett paketerat recept.

Med arbetsflödet Create model kan du skapa en maskininlärningsmodell. Mer information om det här arbetsflödet finns i modellutbildnings- och utvärderingssjälvstudien.

Med arbetsflödet Publish a model as a service kan du publicera en skapad modell som en tjänst som kan poängsättas. Mer information om det här arbetsflödet finns i självstudiekursen om att publicera en modell som en tjänst.

Nästa steg

Genom att läsa den här guiden har du introducerats till Workflows som finns i användargränssnittet i Experience Platform. Mer information om plattformsgränssnittets funktioner finns i Adobe Experience Platform användargränssnittshandbok.

recommendation-more-help
5741548a-2e07-44b3-9157-9c181502d0c5