Behörighetsguide

Permissions är det område i Adobe Experience Platform där administratörer kan definiera användarroller och åtkomstprinciper för att hantera åtkomstbehörigheter för funktioner och objekt i ett produktprogram.

Med Permissionskan du konfigurera:

För att få åtkomst till attributbaserade åtkomstkontrollsbehörigheter för Adobe Experience Platformmåste du vara administratör för din organisation som prenumererar på Adobe Experience Platform. Adobe stöder flexibla administratörshierarkier för dina organisationer, men du måste vara produktadministratör för Adobe Experience Platform för att konfigurera behörigheter. Se Adobe Help Center artikel om administrativa roller för mer information.

Om du inte har administratörsbehörighet kontaktar du systemadministratören för att få åtkomst.

När du har administratörsbehörighet går du till Adobe Experience Platform och logga in med Adobe autentiseringsuppgifter. När du är inloggad visas Overview visas för din organisation som du har administratörsbehörighet för. På den här sidan visas de produkter som din organisation prenumererar på, tillsammans med andra kontroller för att lägga till användare och administratörer i organisationen som helhet. Välj Permissions för att öppna den attributbaserade åtkomstkontrollsarbetsytan för plattformsintegreringen.

flac-select-product

Den attributbaserade åtkomstkontrollsarbetsytan för Platform visas, som öppnas på Roles sida. På den här sidan kan du visa alla roller och hantera olika inställningar enligt beskrivningen i det här dokumentet.

IMPORTANT
Om du vill hantera behörigheter för användare, funktioner, etiketter och andra resurser i din organisation bör du nu använda behörigheter för Adobe Experience Platform i stället för roller i Adobe Admin Console.

Nu bör du använda behörigheter för Adobe Experience Platform, i stället för roller i Adobe Admin Console, för att hantera behörigheter för användare, funktioner, etiketter och andra resurser i din organisation.

flash-select-roles

Den här användarhandboken fokuserar på hur du använder Adobe Experience Platform för att tilldela behörigheter för plattformen. Mer allmän information om navigering finns i Admin Console, se Användarhandbok för Admin Console.

Nästa steg

När du har navigerat på arbetsytan för behörigheter fortsätter du till nästa steg till skapa en ny roll.

recommendation-more-help
631fcab2-5cb1-46ef-ba66-fe098ac723e0