Exportera innehållsfragment till Adobe Target exporting-content-fragments-to-adobe-target

CAUTION
 • AEM innehållsfragment exporteras till standardarbetsytan i Adobe Target.
 • AEM måste integreras med Adobe Target enligt instruktionerna i Integrera med Adobe Target.

Du kan exportera Innehållsfragmentsom har skapats i Adobe Experience Manager as a Cloud Service (AEM) till Adobe Target (Target). De kan sedan användas som erbjudanden i Target-aktiviteter för att testa och personalisera upplevelser i stor skala.

Det finns ett alternativ för att exportera ett innehållsfragment till Adobe Target:

 • JSON: Stöd för leverans av headless-innehåll

Om du vill förbereda instansen för att exportera AEM innehållsfragment till Adobe Target måste du:

Efter det kan du

Innehållsfragment kan exporteras till standardarbetsytan i Adobe Target eller till användardefinierade arbetsytor för Adobe Target.

NOTE
Adobe Target arbetsytor finns inte i själva Adobe Target. De definieras och hanteras i Adobe IMS (Identity Management System) och väljs sedan ut för användning i olika lösningar med Adobe Developer Console.
NOTE
Adobe Target arbetsytor kan användas för att tillåta medlemmar i en organisation (grupp) att endast skapa och hantera erbjudanden och aktiviteter för den här organisationen, utan att ge åtkomst till andra användare. Till exempel landsspecifika organisationer inom ett globalt område.

Förutsättningar prerequisites

Följande åtgärd krävs:

Lägg till molnkonfigurationen add-the-cloud-configuration

Innan du exporterar ett fragment måste du lägga till Molnkonfiguration for Adobe Target till fragmentet eller mappen. Detta gör även att du kan:

 • ange de formatalternativ som ska användas för exporten
 • välj en målarbetsyta som mål
 • välj en externaliseringsdomän för att skriva om referenser i innehållsfragmentet (valfritt)

De obligatoriska alternativen kan väljas i Sidegenskaper av den mapp eller det fragment som krävs, eller både och. Specifikationen ärvs efter behov.

 1. Navigera till Resurser konsol.

 2. Öppna Sidegenskaper för rätt mapp eller fragment.

  note note
  NOTE
  Om du lägger till molnkonfigurationen i den överordnade mappen för innehållsfragment ärvs konfigurationen av alla underordnade.
  Om du lägger till molnkonfigurationen i själva innehållsfragmentet ärvs konfigurationen av alla variationer.
 3. Välj Cloud Service -fliken.

 4. Under Konfiguration av Cloud Service, markera Adobe Target i listrutan.

  note note
  NOTE
  JSON-formatet för ett Content Fragment-erbjudande kan anpassas. Om du vill göra det definierar du en komponent för kundinnehållsfragment och kommenterar sedan hur egenskaperna ska exporteras i komponentens Sling Model.
  Se kärnkomponenten: Kärnkomponenter - innehållsfragment
 5. Under Adobe Target välj:

  • lämplig konfiguration
  • det obligatoriska formatalternativet
  • en Adobe Target-arbetsyta
  • vid behov - externaliseringsdomänen
  note caution
  CAUTION
  Externeringsdomänen är valfri.
  En AEM externaliserare konfigureras när du vill att det exporterade innehållet ska peka mot en viss publicera domän. Mer information finns i Konfigurera AEM Link Externalizer.
  Observera också att Externalizer-domäner bara är relevanta för innehållet i det innehållsfragment som skickas till Target, och inte för metadata som Visa erbjudandeinnehåll.

  För en mapp:

  Mapp - Cloud Service

 6. Spara och stäng.

Lägg till den äldre konfigurationen add-the-legacy-configuration

IMPORTANT
Att lägga till en ny äldre konfiguration är ett specialscenario som bara stöds för export av innehållsfragment.

Efter lägga till molnkonfigurationen för att kunna använda Launch by Adobe måste du, för att kunna integrera AEM med Adobe Target, även manuellt integrera med Adobe Target med en äldre konfiguration.

Skapa en målmolnkonfiguration creating-a-target-cloud-configuration

Om du vill att AEM ska kunna interagera med Adobe Target skapar du en Target-molnkonfiguration. Om du vill skapa konfigurationen anger du Adobe Target klientkod och inloggningsuppgifter.

Du skapar bara målmolnkonfigurationen en gång eftersom du kan associera konfigurationen med flera AEM kampanjer. Om du har flera Adobe Target-klientkoder skapar du en konfiguration för varje klientkod.

Du kan konfigurera molnkonfigurationen så att segment från Adobe Target synkroniseras. Om du aktiverar synkronisering importeras segment från Target i bakgrunden så snart molnkonfigurationen har sparats.

Använd följande procedur för att skapa en Target-molnkonfiguration i AEM:

 1. Navigera till Äldre Cloud Service via AEM > verktyg > Cloud Service > Äldre Cloud Service.
  Till exempel: (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html)

  The Adobe Experience Cloud översiktssidan öppnas.

 2. I Adobe Target avsnitt, klicka Konfigurera nu.

 3. I Skapa konfiguration dialog:

  1. Ge konfigurationen en Titel.
  2. Välj Adobe Target Configuration mall.
  3. Klicka Skapa.

Nu kan du välja den nya konfigurationen för redigering.

 1. Dialogrutan Redigera öppnas.

  config-target-settings-dialog

 2. I Adobe Target-inställningar anger du värden för dessa egenskaper.

  • Autentisering: det här är standardvärdet för IMS (användarens inloggningsuppgifter är inaktuella)

  • Klientkod: Målkontots klientkod

  • Klient-ID: innehavar-ID

  • IMS-konfiguration: välj önskad konfiguration i listrutan

  • API-typ: standardvärdet är REST (XML är föråldrat)

  • A4T Analytics Cloud-konfiguration: Välj den Analytics-molnkonfiguration som används för mål och mått för aktivitet. Du behöver detta om du använder Adobe Analytics som rapportkälla när du skapar innehåll för målgruppsanpassning.

  • Använd korrekt målinriktning: Som standard är den här kryssrutan markerad. Om du väljer det här alternativet väntar molntjänstkonfigurationen på att kontexten ska läsas in innan innehållet läses in. Se följande.

  • Synkronisera segment från Adobe Target: Välj det här alternativet om du vill hämta segment som har definierats i Target för att använda dem i AEM. Välj det här alternativet när API-typegenskapen är REST, eftersom textbundna segment inte stöds och du alltid måste använda segment från Target. (Den AEM termen segment motsvarar målgruppen.)

  • Klientbibliotek: this default to AT.js (mbox.js is deprecated)

   note note
   NOTE
   Målbiblioteksfilen, AT.JS, är ett nytt implementeringsbibliotek för Adobe Target som är utformat för både vanliga webbimplementeringar och ensidiga program.
   mbox.js har tagits bort och kommer att tas bort i ett senare skede.
   Adobe rekommenderar att du använder AT.js i stället för mbox.js som klientbibliotek.
   AT.js har flera förbättringar jämfört med mbox.js-biblioteket:
   • Förbättrade sidladdningstider för webbimplementeringar
   • Förbättrad säkerhet
   • Bättre implementeringsalternativ för ensidiga program
   • AT.js innehåller komponenterna som ingick i target.js, så det finns inte längre något anrop till target.js
   Du kan välja AT.js eller mbox.js i Klientbibliotek listruta.
  • Använd Tag Management System för att leverera klientbibliotek - Välj det här alternativet om du vill använda klientbiblioteket från Adobe Launch eller något annat tagghanteringssystem (eller DTM, som är inaktuellt).

  • Anpassad AT.js: Bläddra för att överföra din anpassade AT.js. Lämna tomt om du vill använda standardbiblioteket.

   note note
   NOTE
   Som standard aktiveras korrekt målgruppsanpassning när du väljer att använda konfigurationsguiden för Adobe Target.
   Korrekt målinriktning innebär att molntjänstkonfigurationen väntar på att kontexten ska läsas in innan innehållet läses in. Därför kan en korrekt målinriktning, vad gäller prestanda, skapa en fördröjning på några millisekunder innan innehållet läses in.
   Korrekt målinriktning är alltid aktiverat på författarinstansen. På publiceringsinstansen kan du dock välja att inaktivera korrekt målanpassning globalt genom att avmarkera kryssrutan bredvid Korrekt målanpassning i molntjänstkonfigurationen (http://localhost:4502/etc/cloudservices.html). Du kan även aktivera och inaktivera exakt målinriktning för enskilda komponenter, oavsett vilken inställning du har i molntjänstkonfigurationen.
   Om du har redan har skapat riktade komponenter och du ändrar den här inställningen påverkar inte ändringarna dessa komponenter. Du måste göra ändringar i den komponenten direkt.
 3. Klicka Anslut till Adobe Target för att initiera anslutningen med Target. Om anslutningen lyckas visas meddelandet Anslutningen lyckades visas. Klicka OK i meddelandet och sedan OK i dialogrutan.

Lägga till ett målramverk adding-a-target-framework

När du har konfigurerat molnkonfigurationen för Target lägger du till ett Target-ramverk. Ramverket identifierar de standardparametrar som skickas till Adobe Target från de tillgängliga ContextHub -komponenter. Target använder parametrarna för att fastställa vilka segment som gäller för den aktuella kontexten.

Du kan skapa flera ramverk för en enda Target-konfiguration. Flera ramverk är användbara när du behöver skicka en annan uppsättning parametrar till Target för olika delar av webbplatsen. Skapa ett ramverk för varje uppsättning parametrar som du måste skicka. Associera varje avsnitt på webbplatsen med rätt ramverk. Observera t*att en webbsida bara kan använda ett ramverk åt gången.

 1. Klicka på knappen + (plustecken) bredvid Tillgängliga konfigurationer.

 2. I dialogrutan Skapa ramverk anger du Titel väljer du Adobe Target Framework och klicka Skapa.

  Ramverkssidan öppnas. Sidekick tillhandahåller komponenter som representerar information från ContextHub som du kan mappa.

 3. Dra den klientkontextkomponent som representerar de data som du vill använda för mappning till släppmålet. Du kan också dra i ContextHub Store till ramverket.

  note note
  NOTE
  Vid mappning skickas parametrar till en mbox via enkla strängar. Du kan inte mappa arrayer från ContextHub.

  Använd till exempel Profildata om webbplatsbesökarna för att styra er Target-kampanj drar du Profildata till sidan. De profildatavariabler som är tillgängliga för mappning till Target-parametrar visas.

 4. Markera variablerna som du vill göra synliga för Adobe Target-systemet genom att markera Dela -kryssrutan i rätt kolumner.

  note note
  NOTE
  Synkronisering av parametrar är bara ett sätt - från AEM till Adobe Target.

Ditt ramverk har skapats. Om du vill kopiera ramverket till publiceringsinstansen använder du Aktivera ramverk från sidosparken.

Exportera ett innehållsfragment till Adobe Target exporting-a-content-fragment-to-adobe-target

CAUTION
För medieresurser, till exempel bilder, exporteras bara en referens till Target. Resursen lagras i AEM Assets och levereras från den AEM publiceringsinstansen.
På grund av detta måste innehållsfragmentet, med alla relaterade resurser, publiceras innan det exporteras till Target.

Så här exporterar du ett innehållsfragment från AEM till mål (efter att du har angett molnkonfigurationen):

 1. Navigera till ditt innehållsfragment i Resurser konsol.

 2. Markera det innehållsfragment som du vill exportera till mål.

 3. Välj Exportera till Adobe Target.

  Exportera till Adobe Target

 4. Välj Exportera utan publicering eller Publicera efter behov.

  note note
  NOTE
  Vilka åtgärder som visas beror på fragmentets status och relaterade resurser.
  Om allt redan har publicerats och inget har ändrats sedan dess, överförs det här steget.
  note note
  NOTE
  Markera Publicera publicerar innehållsfragmentet omedelbart och skickar det till Target.
 5. Välj OK i bekräftelsedialogrutan.

  Ditt innehållsfragment bör nu vara i Target.

  note note
  NOTE
  Olika detaljer av exporten visas i Listvy av konsolen och Egenskaper.
  note note
  NOTE
  När du visar ett innehållsfragment i Adobe Target visas senast ändrad datum som visas är det datum då fragmentet senast ändrades i AEM, inte det datum då fragmentet senast exporterades till Adobe Target.
NOTE
Du kan också exportera från sidredigeraren med jämförbara kommandon i Sidinformation -menyn.

Använda dina innehållsfragment i Adobe Target using-your-content-fragments-in-adobe-target

När du har utfört de föregående åtgärderna visas innehållsfragmentet på sidan Erbjudanden i Mål. Se specifik Target-dokumentation om du vill veta mer om vad du kan uppnå där.

NOTE
När du visar ett innehållsfragment i Adobe Target visas senast ändrad datum som visas är det datum då fragmentet senast ändrades i AEM, inte det datum då fragmentet senast exporterades till Adobe Target.

Ta bort ett innehållsfragment som redan har exporterats till Adobe Target deleting-a-content-fragment-already-exported-to-adobe-target

Precis som vid export kan du även ta bort ett innehållsfragment från Adobe Target i det övre verktygsfältet i Resurser konsol när fragmentet har valts:

Ta bort i Adobe Target

Om du tar bort ett innehållsfragment som redan har exporterats till Target kan det orsaka problem om fragmentet redan används i ett erbjudande i Target. Om du tar bort fragmentet blir erbjudandet oanvändbart eftersom fragmentinnehållet levereras av AEM.

För att undvika sådana situationer:

 • Om innehållsfragmentet inte används i en aktivitet kan AEM ta bort fragmentet utan ett varningsmeddelande.

 • Om innehållsfragmentet används av en aktivitet i Target visas ett felmeddelande som informerar AEM om eventuella konsekvenser som en borttagning av fragmentet kan ha för aktiviteten.

  Felmeddelandet i AEM förhindrar inte användaren från att (tvinga) ta bort innehållsfragmentet. Om innehållsfragmentet tas bort:

  • Målerbjudandet med AEM innehållsfragment kan visa oönskat beteende

   • Erbjudandet kommer troligtvis fortfarande att återges eftersom innehållsfragmentet skickades till Target
   • Eventuella referenser i innehållsavsnittet kanske inte fungerar korrekt om refererade resurser också tas bort i AEM.
  • Det går förstås inte att göra ytterligare ändringar i innehållsfragmentet eftersom innehållsfragmentet inte längre finns i AEM.

Ytterligare resurser further-resources

Mer information finns i följande:

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab