Anpassa och utöka innehållsfragment customizing-and-extending-content-fragments

I Adobe Experience Manager as a Cloud Service utökar ett innehållsfragment en standardresurs; se:

Arkitektur architecture

Grundläggande beståndsdelar för ett innehållsfragment är följande:

 • A Innehållsfragment sig själv
 • Den består av en eller flera Innehållselement
 • Den kan ha en eller flera Innehållsvariationer

De enskilda innehållsfragmenten baseras på modeller för innehållsfragment:

 • Modeller för innehållsfragment definierar strukturen för ett innehållsfragment när det skapas.

 • Ett fragment refererar till modellen, så ändringar i modellen kan påverka eller påverka beroende fragment.

 • Modeller är inbyggda i datatyper.

 • Funktioner för att lägga till nya varianter, och så vidare, måste uppdatera fragmentet därefter.

  note note
  NOTE
  För att du ska kunna visa/återge ett innehållsfragment måste ditt konto ha read behörigheter för modellen.
  note caution
  CAUTION
  Alla ändringar i en befintlig innehållsfragmentmodell kan påverka beroende fragment, vilket kan leda till överblivna egenskaper i dessa fragment.

Integrering av webbplatser med resurser integration-of-sites-with-assets

CFM (Content Fragment Management) ingår i Adobe Experience Manager (AEM) Assets som:

 • Innehållsfragment är resurser.
 • De använder befintliga Assets-funktioner.
 • De är helt integrerade med Assets (administrationskonsoler och så vidare).

Innehållsfragment anses vara en AEM Sites-funktion som:

 • De används när du redigerar sidorna.

Mappa innehållsfragment till resurser mapping-content-fragments-to-assets

innehållsfragment till resurser

Innehållsfragment, som baseras på en innehållsfragmentmodell, mappas till en enda resurs:

 • Allt innehåll lagras under jcr:content/data resursens nod:

  • Elementdata lagras under huvudundernoden:

   jcr:content/data/master

  • Variationer lagras under en undernod som innehåller variantens namn, till exempel: jcr:content/data/myvariation

  • Data för varje element lagras i respektive undernod som en egenskap med elementnamnet: till exempel elementets innehåll text lagras som egenskap textjcr:content/data/master

 • Metadata och tillhörande innehåll lagras nedan jcr:content/metadata
  Förutom rubriken och beskrivningen, som inte betraktas som traditionella metadata och lagras på jcr:content

Resursplats asset-location

Precis som med standardresurser finns ett innehållsavdrag under:

/content/dam

Tillgångsbehörigheter asset-permissions

Se Innehållsfragment - Ta bort överväganden.

Funktionsintegrering feature-integration

Integrera med Assets Core:

 • Funktionen Content Fragment Management (CFM) bygger på Assets core.

 • CFM har sina egna implementeringar för objekt i vyerna kort, kolumn och lista. Dessa plugin finns i befintliga resursåtergivningsimplementationer.

 • Flera Assets-komponenter har utökats för att passa innehållsfragment.

Använda innehållsfragment på sidor using-content-fragments-in-pages

Innehållsfragment kan refereras från AEM sidor, precis som andra resurstyper. AEM tillhandahåller Kärnkomponent för innehållsfragment - en som gör att du kan ta med innehållsfragment på sidorna. Du kan även utöka den här Innehållsfragment kärnkomponent.

 • Komponenten använder fragmentPath -egenskap som refererar till det faktiska innehållsfragmentet. The fragmentPath -egenskapen hanteras på samma sätt som liknande egenskaper för andra resurstyper, till exempel när innehållsfragmentet flyttas till en annan plats.

 • Med komponenten kan du välja den variant som ska visas.

 • Du kan också markera ett styckeintervall om du vill begränsa utdata. Det kan till exempel användas för utdata med flera kolumner.

 • Komponenten tillåter mellanliggande innehåll:

  • Här kan du placera andra resurser (bilder och så vidare) mellan styckena i det refererade fragmentet.

  • För mellanliggande innehåll:

   • Tänk på risken för instabila referenser. Mellanliggande innehåll (som läggs till när en sida redigeras) har ingen fast relation till stycket som är placerat bredvid det. Om du infogar ett nytt stycke (i innehållsfragmentredigeraren) före placeringen av det mellanliggande innehållet kan den relativa positionen gå förlorad.

   • Tänk på de extra parametrarna (till exempel variant- och styckefilter) för att konfigurera vad som ska återges på sidan.

NOTE
Content Fragment Model:
När ett innehållsfragment används på en sida refereras den innehållsfragmentmodell som det baseras på.
Det innebär att om modellen inte har publicerats när du publicerar sidan, flaggas den och modellen läggs till i resurserna som ska publiceras med sidan.

Integrering med andra ramar integration-with-other-frameworks

Innehållsfragment kan integreras med:

 • Översättningar

  Innehållsfragment är helt integrerade med Arbetsflöde för AEM. Arkitekturnivå innebär följande:

  • De enskilda översättningarna av ett innehållsfragment är separata fragment, till exempel:

   • De finns under olika språkrötter, men delar den relativa sökvägen under den relevanta språkroten:

    /content/dam/<path>/en/<to>/<fragment>

    jämfört med

    /content/dam/<path>/de/<to>/<fragment>

  • Förutom de regelbaserade sökvägarna finns det ingen annan koppling mellan de olika språkversionerna av ett innehållsfragment. De hanteras som två separata fragment, men användargränssnittet ger möjlighet att navigera mellan språkvarianterna.

  note note
  NOTE
  Det AEM arbetsflödet för översättning fungerar med /content:
  • När innehållsfragmentsmodellerna finns i /conf, ingår de inte i sådana översättningar. Du kan internationalisera gränssnittssträngarna.
 • Metadata-scheman

  • Innehållsfragment använder och återanvänder metadatamodeller som kan definieras med standardresurser.

  • CFM har ett eget specifikt schema:

   /libs/dam/content/schemaeditors/forms/contentfragment

   Detta kan vid behov förlängas.

  • respektive schemaformulär är integrerat med fragmentredigeraren.

API för hantering av innehållsfragment - serversidan the-content-fragment-management-api-server-side

Du kan använda serversidans API för att komma åt dina innehållsfragment. Se:

com.adobe.cq.dam.cfm

CAUTION
Adobe rekommenderar att du använder serversidans API i stället för att komma åt innehållsstrukturen direkt.

Nyckelgränssnitt key-interfaces

Följande tre gränssnitt kan fungera som startpunkter:

 • Innehållsfragment (ContentFragment)

  Med det här gränssnittet kan du arbeta med ett innehållsfragment på ett abstrakt sätt.

  Gränssnittet ger dig möjlighet att

  • Hantera grundläggande data (till exempel get name; get/set title/description)

  • Åtkomst till metadata

  • Åtkomstelement:

   • Listelement

   • Hämta element efter namn

   • Skapa element (se Caveats)

   • Åtkomst till elementdata (se ContentElement)

  • Listvarianter definierade för fragmentet

  • Skapa variationer globalt

  • Hantera associerat innehåll:

   • Listsamlingar
   • Lägg till samlingar
   • Ta bort samlingar
  • Åtkomst till fragmentets modell

  Gränssnitt som representerar de primära elementen i ett fragment är:

  • Innehållselement (ContentElement)

   • Hämta grundläggande data (namn, titel, beskrivning)

   • Hämta/ange innehåll

   • Få åtkomst till varianter av ett element:

    • Listvarianter
    • Hämta varianter efter namn
    • Skapa variationer (se Caveats)
    • Ta bort variationer (se Caveats)
    • Åtkomst till variantdata (se ContentVariation)
   • Kortkommando för att matcha variationer (tillämpa ytterligare, implementeringsspecifik reservlogik om den angivna varianten inte är tillgänglig för ett element)

  • Innehållsvariation (ContentVariation)

   • Hämta grundläggande data (namn, titel, beskrivning)
   • Hämta/ange innehåll
   • Enkel synkronisering, baserat på den senast ändrade informationen

  Alla tre gränssnitten ( ContentFragment, ContentElement, ContentVariation) utöka Versionable gränssnitt, som lägger till versionsfunktioner, som krävs för innehållsfragment:

  • Skapa en version av elementet
  • Lista versioner av elementet
  • Hämta innehållet i en specifik version av det versionshanterade elementet

Adapting - Using customito() adapting-using-adaptto

Följande kan anpassas:

 • ContentFragment kan anpassas till

  • Resource - den underliggande Sling-resursen; uppdatera den underliggande Resource kräver att ContentFragment -objekt.

  • Asset - DAM Asset abstraktion som representerar innehållsfragmentet; uppdatera Asset kräver att ContentFragment -objekt.

 • ContentElement kan anpassas till

 • FragmentTemplate

 • Resource kan anpassas till

  • ContentFragment

Caveats caveats

Det bör noteras att

 • Hela API:t är utformat för not Bevara ändringarna automatiskt (om inget annat anges i API JavaDoc). Verkställ alltid resurslösaren för respektive begäran (eller den lösare som du använder).

 • Uppgifter som kan kräva ytterligare arbete:

  • Adobe rekommenderar att du skapar variationer från ContentFragment. Detta garanterar att alla element delar den här variationen och att lämpliga globala datastrukturer uppdateras efter behov för att återspegla den nya variationen i innehållsstrukturen.

  • Ta bort befintliga variationer genom ett element med ContentElement.removeVariation()uppdaterar inte de globala datastrukturer som är tilldelade variationen. Använd ContentFragment.removeVariation() som i stället tar bort en variant globalt.

API:t för hantering av innehållsfragment - klientsidan the-content-fragment-management-api-client-side

CAUTION
Klientsidans API är internt.

Ytterligare information additional-information

Se följande:

 • filter.xml

  The filter.xml för hantering av innehållsfragment konfigureras så att den inte överlappar det centrala resurspaketet.

Redigera sessioner edit-sessions

CAUTION
Tänk på den här bakgrundsinformationen. Du ska inte ändra någonting här (eftersom det är markerat som en privat område i databasen), men det kan ibland hjälpa att förstå hur saker och ting fungerar under huven.

Att redigera ett innehållsfragment, som kan sträcka sig över flera vyer (= HTML-sidor), är atomiskt. Eftersom sådana atomiska redigeringsfunktioner för flera vyer inte är ett vanligt AEM, används det som kallas för ett innehållsfragment redigeringssession.

En redigeringssession startas när användaren öppnar ett innehållsfragment i redigeraren. Redigeringssessionen är slut när användaren lämnar redigeraren genom att välja antingen Spara eller Avbryt.

Tekniskt sett utförs alla redigeringar på live innehåll, som med all annan AEM redigering. När redigeringssessionen startas skapas en version av den aktuella, oredigerade statusen. Om en användare avbryter en redigering återställs den versionen. Om användaren klickar Spara, inget specifikt görs eftersom redigeringen kördes live därför bevaras alla ändringar redan. Klicka även på Spara utlöser en del bakgrundsbearbetning, till exempel att skapa fullständig textsökningsinformation eller att hantera blandade medieresurser, eller båda.

Det finns vissa säkerhetsåtgärder för kantärenden, till exempel om användaren försöker lämna redigeraren utan att spara eller avbryta redigeringssessionen. Det går även att spara data med jämna mellanrum.
Två användare kan redigera samma innehållsfragment samtidigt och därför skriva över varandras ändringar. För att förhindra detta måste innehållsfragmentet vara låst genom att tillämpa DAM-administrationens Utcheckning åtgärd på fragmentet.

Exempel examples

Exempel: Åtkomst till ett befintligt innehållsfragment example-accessing-an-existing-content-fragment

För att uppnå detta kan du anpassa resursen som representerar API:t till:

com.adobe.cq.dam.cfm.ContentFragment

Till exempel:

// first, get the resource
Resource fragmentResource = resourceResolver.getResource("/content/dam/fragments/my-fragment");
// then adapt it
if (fragmentResource != null) {
  ContentFragment fragment = fragmentResource.adaptTo(ContentFragment.class);
  // the resource is now accessible through the API
}

Exempel: Skapa ett innehållsfragment example-creating-a-new-content-fragment

Om du vill skapa ett innehållsfragment programmatiskt använder du en FragmentTemplate anpassas från en modellresurs.

Till exempel:

Resource modelRsc = resourceResolver.getResource("...");
FragmentTemplate tpl = modelRsc.adaptTo(FragmentTemplate.class);
ContentFragment newFragment = tpl.createFragment(parentRsc, "A fragment name", "A fragment description.");

Exempel: Ange intervall för autosparande example-specifying-the-auto-save-interval

The intervall för autosparande (mätt i sekunder) kan definieras med konfigurationshanteraren (ConfMgr):

 • Nod: <conf-root>/settings/dam/cfm/jcr:content

 • Egenskapsnamn: autoSaveInterval

 • Typ: Long

 • Standard: 600 (10 minuter); detta definieras på /libs/settings/dam/cfm/jcr:content

Om du vill ange ett intervall för automatiskt sparande på 5 minuter definierar du egenskapen på noden.

Till exempel:

 • Nod: /conf/global/settings/dam/cfm/jcr:content

 • Egenskapsnamn: autoSaveInterval

 • Typ: Long

 • Värde: 300 (5 minuter motsvarar 300 sekunder)

Komponenter för sidredigering components-for-page-authoring

Mer information finns i

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab