Aktuell versionsinformation för Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

I följande avsnitt beskrivs versionsinformationen för den aktuella (senaste) versionen av Experience Manager as a Cloud Service.

NOTE
Härifrån kan du navigera till versionsinformation för tidigare versioner som 2022 eller 2023.
Ta en titt på Roadmap för lanseringar av Experience Manager om de kommande funktionsaktiviteterna för Experience Manager as a Cloud Service.
NOTE
Se Senaste dokumentationsuppdateringar för information om dokumentationsuppdateringar som inte är direkt relaterade till en release.

Releasedatum release-date

Utgivningsdatumet Adobe Experience Manager som Cloud Service aktuell version (2024.6.0) är 27 juni 2024. Nästa funktionsversion (2024.7.0) är planerad till 25 juli 2024.

Versionsinformation om underhåll maintenance

Du kan hitta den senaste underhållsreleasenumerationen här.

Experience Manager Sites som Cloud Service sites

Ny funktion i Experience Manager Sites new-feature-sites

RUM-datatjänst (Real Use Monitoring)

The RUM-datatjänst (Real Use Monitoring) är nu allmänt tillgängligt, vilket möjliggör datainsamling på klientsidan för AEM as a Cloud Service. Den här tjänsten ger en mer exakt återgivning av användarinteraktioner och säkerställer ett tillförlitligt mått på webbplatsengagemanget. Det ger kunderna avancerade insikter om sidtrafik och prestanda, vilket utgör en värdefull möjlighet att förstå och förbättra sidprestanda.

Tidiga Adobe-program sites-early-adopter

Generera variationer

Utnyttja GenAI genom AEM nya funktioner, generera variationer, nu i Cloud Service. Generera variationer hjälper er att generera och skala innehåll med hjälp av generativ AI. Kontakta ert Adobe-kontoteam för att ta del av detta i programmet.

Resursbläddring i Content Fragment Console

Innehållsförfattare kan nu bläddra bland, visa och vidta åtgärder för bilder och andra resurser utan att behöva lämna konsolen Innehållsfragment.

Resurssökning

Är du intresserad av att testa funktionen och ge feedback? Skicka ett e-postmeddelande till aemcs-headless-adopter@adobe.com från ditt officiella e-post-ID om du vill veta mer om det tidiga adopterprogrammet.

Experience Manager Assets som Cloud Service assets

Nya funktioner i Experience Manager Assets new-features-assets

Content Hub

Content Hub ingår som en del av Experience Manager Assets as a Cloud Service för att demokratisera tillgången till varumärkesinnehåll för organisationer och deras affärspartners. Med Content Hub kan du enkelt hitta och distribuera material, återanvända och skapa nya varumärkesanpassade varianter och snabba upp aktiveringen i stor skala.

Content Hub användargränssnitt

Dynamic Media med OpenAPI-funktioner

Dynamic Media med OpenAPI-funktioner utökar DAM-funktionaliteten över Adobe och tredjepartsapplikationer, vilket ger åtkomst till varumärkesgodkända digitala resurser i alla kanaler via resursväljaren eller OpenAPI-stacken. Nyckeltoner - inga binära kopior, resurser optimeras och omformas i toppen för att ge snabba prestanda och resurser som är offentliga eller säkra.

Nytt dataflödesdiagram för Dynamic Media

Nya funktioner i vyn Assets assets-view-new-features

Fler alternativ finns på kontrollpanelen för Assets Insights

Antal tillgångar efter resurstyp och storlek finns nu på instrumentpanelen för Assets Insights. Dessa alternativ levererar realtidsdata i visningsmiljön i Assets. De anger antalet och procentandelen tillgångar per storleksintervall och resurstyp.

Uppdateringar av den inbäddade Adobe Expressen

  • Förbättrad användarupplevelse för att spara som en ny resurs jämfört med att spara som en ny version.

  • Export av flersidiga Express-dokument (tidigare endast en sida) i både flersidiga PDF- och bildformat. Om du väljer bildformat sparas varje sida som en separat resurs i DAM för distribution i efterföljande led.

  • Stöd för att lägga till metadata i dialogrutan Spara när du sparar en resurs.

Experience Manager Forms som Cloud Service forms

Nya funktioner i AEM Forms forms-new-prerelease-features

Förbättrad Visual Rule Editor för Core Component Based Adaptive Forms

Den här versionen innebär en betydande uppgradering av Visual Rule Editor för adaptiva formulär baserade på kärnkomponenter. Du kan nu:

Tidig åtkomst-funktioner i AEM Forms forms-new-early-access-features

Programmet AEM Forms Early Access Program ger dig en unik möjlighet att få exklusiv tillgång till de senaste innovationerna åt alla andra och hjälper dig att utveckla dem. Programmet ger tillgång till flera innovationer.

Den här versionsinformationen innehåller en lista över de innovationer som levererats i den aktuella versionen. En fullständig lista över de innovationer som finns inom programmet för tidig åtkomst finns på Dokumentation för AEM Forms Early Access Program.

Förbättrade skyddsmetoder för robotar

AEM Forms har förbättrat sina säkerhetsfunktioner genom att lägga till stöd för två populära CAPTCHA-lösningar: Cloudflare Turnstile och hCaptcha. Den här funktionen kompletterar Google reCAPTCHA och ger användarna ytterligare alternativ. Det ger större flexibilitet när det gäller att skydda sina formulär mot inskickade bidrag från stötar och skräppost.

  • Molnformad vändning: Denna friktionslösa CAPTCHA verifierar användarna genom en enkel utmaning som inte kräver någon explicit interaktion. De kan integreras smidigt i formulären och förbättrar användarupplevelsen.
  • hCaptcha: Denna sekretessinriktade CAPTCHA erbjuder ett användarvänligt alternativ med fokus på datasekretess. Syftet är att skapa en balans mellan säkerhet och användarupplevelse.
  • Google reCAPTCHA: AEM Forms fortsätter att stödja både reCAPTCHA v2 och reCAPTCHA Enterprise, som är en tillförlitlig och väletablerad lösning.

Genom att erbjuda flera CAPTCHA-alternativ har AEM Forms gett dig möjlighet att välja den lösning som bäst passar just dina behov.

Vill du integrera någon av dessa CAPTCHA-lösningar med din adaptiva Forms? Adobe-dokumentation innehåller detaljerade anvisningar för varje: Molnformad vändning, hCaptchaoch Google reCAPTCHA.

Forms Service

Forms-tjänsten genererar interaktiv PDF forms för datainhämtning. Den kan också användas för att importera eller exportera data till och från ett befintligt interaktivt PDF-formulär och validera skickade data. Här är en beskrivning av funktionaliteten:

  • Återger Forms: Generera ett interaktivt PDF-formulär från en mall som skapats med AEM Forms Designer och, eventuellt, XML-data. Den här funktionen skapar ett ifyllbart PDF-formulär som kan fyllas i med data.
  • Extrahering och import av data: Importera data till ett befintligt PDF-formulär och extrahera data från ett ifyllt PDF-formulär. Både XDP- och XML-dataformat stöds, och import till icke-XFA PDF forms (kallas även AcroForms) stöder dessutom FDF- och XFDF-data.
  • Dataverifiering: Validera skickade data i XDP- eller XML-format mot en mall som skapats med AEM Forms Designer.
IMPORTANT
Om du är intresserad av att gå med i Adobe Tidig Access Program för tidig åtkomst skickar du ett e-postmeddelande från din officiella adress till aem-forms-ea@adobe.com för att begära åtkomst. Du kan begära åtkomst till alla eller alla specifika innovationer.

Experience Manager som Cloud Service Foundation foundation

Actions Center skickar e-postmeddelanden när viktiga incidenter inträffar eller om något om koden eller konfigurationen visas, där du bör vidta proaktiva åtgärder. Adobe har nu introducerat flera nya typer av meddelanden som är kopplade till din innehållshälsa. Den här funktionen är tillgänglig via ett program som tagits i bruk tidigt. Kontakta Adobe kundtjänst om du vill delta.

Sidorna innehåller ett stort antal noder page-nodes

Ett stort antal noder kan försämra återgivningsprestanda och minska sidinläsningstiden. Ta emot ett proaktivt meddelande via Åtgärdscenter när ett stort antal noder identifieras på en sida, vilket gör att du kan vidta nödvändiga åtgärder för att minska det totala antalet noder på en sida.

Stort antal arbetsflödesinstanser som körs running-workflows

Arbetsflödesmotorns prestanda påverkas om det finns ett stort antal arbetsflöden som körs i redigeringsmiljön. Du får ett proaktivt meddelande via Åtgärdscenter när ett stort antal arbetsflödesinstanser som körs identifieras. Med den här processen kan du konfigurera ett rensningsjobb så att onödiga arbetsflöden avbryts.

Användare som lagts till direkt i anpassade grupper users-customgroups

Du får ett proaktivt meddelande via Åtgärdscenter när användare läggs till direkt i anpassade grupper. Med den här processen kan du följa de bästa IMS-metoderna genom att lägga till användare i relevanta IMS-grupper och sedan inkludera dessa IMS-grupper som medlemmar i AEM.

JCR-innehåll saknas jcr-content

Åtgärdscenter meddelar dig aktivt när JCR-innehåll saknas. På så sätt kan du lägga till innehåll som saknas och förhindra att vissa AEM Assets-funktioner misslyckas.

Slutförda arbetsflöden har inte rensats workflows

Åtgärdscenter meddelar dig aktivt när slutförda arbetsflöden som är över 90 dagar gamla inte har rensats. Den här metoden hjälper till att förbättra prestanda för arbetsflödesmotorn genom att minska antalet arbetsflödesinstanser.

Sling-resurs saknas sling-resource

Actions Center meddelar dig aktivt när en saknad Sling-resurs upptäcks. På så sätt kan du lägga till den saknade resursen och förhindra fel i vissa AEM Assets-funktioner.

E-post aemcs-cdn-config-adopter@adobe.com, vilket av de tidiga adopterprogrammen nedan du är intresserad av.

Grundläggande autentisering vid CDN (Early Adobe Program) basicauth-cdn

Protect vissa innehållsresurser genom att öppna en enkel autentiseringsdialogruta som kräver användarnamn och lösenord. Den här funktionen riktar sig främst till användarvänliga fall av autentisering, som affärsintressenter som granskar innehåll, i stället för att fungera som en heltäckande lösning för slutanvändarnas åtkomsträttigheter. Listan över användarnamn och lösenord som hanteras via en konfigurationsfil i Git som distribueras via Configuration Pipeline, med en referens till Cloud Manager-miljövariabler av hemlig typ. Läs mer.

Rensa innehåll på CDN med en självbetjäningsnyckel (Early Adobe Program) purge-cdn

Registrera en CDN-rensnings-API-nyckel på ett självbetjäningssätt och använd den för att göra innehållet ogiltigt på CDN, antingen globalt eller för en eller flera resurser. Läs mer.

Självserverframtagning av X-AEM-Edge-nyckel för kundhanterat CDN (BYOCDN) (tidig Adobe-program) byocdn-keys

Tidigare krävdes en supportanmälan för att generera den X-AEM-Edge-Key som krävs för att konfigurera ett kundhanterat CDN. Resultatet kan nu uppnås på ett självbetjäningssätt genom en konfigurationsfil som distribueras med Configuration Pipeline, vilket tar bort eventuella förseningar när det gäller att komma igång med en ny miljö. Läs mer.

Omdirigeringar på klientsidan (tidigt Adobe-program) client-side-redirects-early-adopter

Konfigurera 301/302 klientomdirigeringar i källkontroll och distribuera till CDN. Läs mer. Observera att det redan finns flera andra funktioner för CDN-konfiguration, inklusive begäran- och svarsomvandlingar och dirigering av trafik till externa webbplatser.

Varningar om trafikfilterregler (tidig Adobe-program) traffic-filter-rules-alerts-early-adopter

Nyligen släppt Trafikfilterregler, som innehåller de valfria reglerna för brandvägg för webbprogram (WAF), låter dig konfigurera vilken trafik som ska tillåtas eller nekas.

Gå med i det tidiga adopterprogrammet så att du kan få varningar när trafikfilterreglerna aktiveras. E-postmeddelanden från Åtgärdscenter håller dig informerad om när vissa trafikförhållanden inträffar så att du kan vidta lämpliga åtgärder.

Affärsanvändare kan deklarera omdirigeringar utanför Git (tidig Adobe-program) apache-rewritemaps-early-adopter

Ungefär som AEM 6.5, skriver Apache/dispatcher ingest om kartor som placerats på en viss plats i publiceringsdatabasen och läser in dem, utan att någon pipeline-körning behövs på webbnivån. På så sätt kan företagsanvändare deklarera omdirigeringar med hjälp av ett kalkylblad eller ett gränssnitt, som ACS Commons Redirect Map Manager eller ett anpassat program.

Edge Side Includes (ESI) for Loading Dynamic Content (Early Adobe Program) esi-early-adopter

Hanterad CDN i Adobe har nu stöd för Edge Side Includes (ESI), ett markeringsspråk för sammanställning av dynamiskt webbinnehåll på kantnivå. Genom att ta med ESI-fragment kan du cachelagra hela HTML-sidan vid CDN med högre TTL-värden, medan du oftare hämtar mindre avsnitt från ursprungsläget som kräver högre uppdateringsintervall (nedre TTL-värden).

Experience Manager Stödlinjer guides

Du hittar en fullständig lista över nya och förbättrade funktioner i den senaste utgåvan av Adobe Experience Manager Guides här.

Cloud Manager cloud-manager

Du hittar en fullständig lista över månadsutgåvor av Cloud Manager här.

Migreringsverktyg migration-tools

Du hittar en fullständig lista över versioner av migreringsverktyg här.

Universal Editor universal-editor

Du hittar en fullständig lista över universella redigeringsversioner här.

Generera variationer generate-variations

Du hittar en fullständig lista över versioner av Generera variationer här.

Versionsinformation för Experience Cloud experience-cloud

Du hittar information om releaser av andra Experience Cloud-program här.
Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av versionsinformation för Experience Cloud prenumererar du på Produktuppdatering Adobe Priority.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab