Actions Center actions-center

AEM när Cloud Servicen skickar e-postmeddelanden till Åtgärdscenter när allvarliga incidenter inträffar som kräver omedelbara åtgärder och proaktiva rekommendationer för optimering. Exempel är en blockerad kö eller en uppsättning med förfallna autentiseringsuppgifter. Den fullständiga uppsättningen med meddelandetyper i Åtgärdscenter kan visas i tabellen nedan, som kommer att byggas ut med tiden.

När ett e-postmeddelande från Åtgärdscenter tas emot kan du klicka på det för att öppna AEM as a Cloud Service Actions Center med en popup-meny som visar ytterligare kontext som förklarar vad kunden ska göra.

Förutom att visa information om det nyligen klickade e-postmeddelandet fungerar Åtgärdscenter som ett nav där du kan visa och hantera den aktuella och äldre meddelandeuppsättningen.

Det finns två högnivåkategorier med meddelanden som visas i Åtgärdscenter:

  1. Driftsincidenter - en händelse har inträffat, som vanligtvis kräver snabb lösning. Du kan till exempel lösa en blockerad kö.
  2. Förebyggande rekommendationer - Adobe har en rekommendation om en åtgärd som en kund ska vidta inom den närmaste framtiden. Om du till exempel vill sluta referera till ett föråldrat användargränssnitt.

Se tabellen nedan för de meddelanden som för närvarande stöds i Åtgärdscenter.

Från Åtgärdscenter kan du välja ett specifikt program och en viss miljö, vilket filtrerar för det omfånget.

Konfiguration configuration

Skapa de produktprofiler som beskrivs för att konfigurera mottagning av e-postmeddelanden från Åtgärdscenter i den här artikeln, nämligen Incident Notification - Cloud Service and Proactive Notification - Cloud Service. Tilldela även rätt Adobe-ID från din organisation till dessa profiler. Detta gör att en administratör kan avgöra vilka användare som är kvalificerade att ta emot dessa e-postmeddelanden.

NOTE
Actions Center-funktionen för e-postmeddelanden fungerar på organisationsnivå så att prenumeranterna får meddelanden om alla program och miljöer i dessa program.

Detaljerat användarflöde detailed-user-flow

Om du klickar på e-postmeddelandet kommer du till Åtgärdscenter, där det visas en snabbmeny med information om vilket meddelande du klickade på och i vissa fall länkar till ytterligare information som beskriver hur du ska vidta korrigerande åtgärder. Du kan även komma åt Actions Center direkt på https://experience.adobe.com/aem/actions-center, där du kan välja rätt program och miljö.

Incidentinformation

Klicka på Läs mer link navigerar användaren till den här artikeln, där meddelandetypen kan refereras i tabell med meddelandetyper som stöds nedan, som ger vägledning om vilka åtgärder som ska vidtas.

I Åtgärdscenter kan du se en lista med andra senaste meddelanden. Vi rekommenderar att du i listan Åtgärder bekräftar ett meddelande som signalerar till Adobe att din organisation känner till uppgiften och senare löser meddelandet när en korrigeringsåtgärd har vidtagits.

Meddelandelista

I de flesta fall bör popup-fönstret innehålla all den kontext som behövs för att lösa problemet. Om du har frågor om Adobe Support kan du klicka på Kontakta supporten i popup-fönstret. Då öppnas ett formulär där du kan beskriva frågan och skicka in den för att skapa en supportanmälan, som även innehåller en hänvisning till den specifika anmälan så att en supporttekniker från Adobe har rätt sammanhang.

Kontakta support 1

Kontakta support 2

Precis som alla supportärenden visas de i Fliken Adobe Admin Console Supportärenden, där du kan spåra det och lägga till ytterligare kommentarer.

Stöd för Admin Console

Vilka meddelanden visas? which-notification

AEM as a Cloud Service har flera typer av meddelanden, men bara en delmängd visas i Åtgärdscenter, vilket framgår av tabellen nedan.

Meddelandetyp
Beskrivning
Konfigurera
Visas i Åtgärdscenter
Driftincidenter
Kritiska incidenter som kräver omedelbara åtgärder
Användare tilldelad produktprofilen"Incident Notification - Cloud Service"
X
Förebyggande rekommendationer
Optimeringar som ska planeras
Användare tilldelad produktprofilen "Proaktivt meddelande - Cloud Service"
X
Cloud Manager pipeline-status
Information om tillståndet för dina rörledningar
Användare med Business Owner, Program Manager eller Deployment Manager-roller, kryssrutan Övrigt markerad i Inställningar för Experience Cloud, som beskrivs här.

Meddelandetyper som stöds supported-notification-types

I följande tabell visas de meddelandetyper som för närvarande stöds i Åtgärdscenter. Meddelanden är för närvarande begränsade till produktionsmiljöer.

Meddelandetyp
Relaterad produktprofil
Korrigeringsåtgärd
Blockerad replikeringskö
Incident
Avblockera kön genom att följa instruktionerna i Replikeringsdokumentation
Ogiltig beständig GraphQL-fråga
Incident
Åtgärda den ogiltiga GraphQL-frågan genom att referera till Beständiga GraphQL-frågor felsökningsdokumentation
Trafikrydda vid ursprung
Incident
Protect ditt ursprung genom att konfigurera regler för hastighetsbegränsning för trafikfilter som utlöser vid lägre tröskelvärden än standardtrafikspiken vid ursprungsvarningen. Se Blockera DoS- och DDoS-attacker med trafikregler i dokumentationen för trafikfilterregler, som refererar till en självstudiekurs.
Sidorna innehåller ett stort antal noder
Proaktiv
Minska det totala antalet noder på en sida. Se Dokumentation om sidkomplexitet
Stort antal arbetsflödesinstanser som körs
Proaktiv
Avsluta pågående arbetsflöden som inte längre behövs. Lär dig hur konfigurera ett rensningsjobb
S2S-certifikatet förfaller
Proaktiv
Lär dig hur du uppdaterar en autentiseringsuppgift i dialogrutan Genererar Access-token för dokumentation för API:er på serversidan
Mappning av tjänstanvändare har tagits bort
Proaktiv
Lär dig hur du använder det nyare användarmappningsformatet för Sling-tjänsten, vilket visas i Bästa praxis för användarmappning av delningstjänst och användardefinition av tjänst
Högt antal anslutningar
Proaktiv
Läs mer om anslutningspooler i Avancerad nätverksdokumentation
Användare som läggs till direkt i en anpassad grupp
Proaktiv
Användare måste läggas till i relevanta IMS-grupper och dessa IMS-grupper måste läggas till som medlemmar i AEM. Justera med Bästa praxis för IMS
JCR-innehåll saknas
Proaktiv
Lägg till noden JCR-innehåll som saknas. Se Dokumentation för Assets Content Validator
Slutförda arbetsflöden har inte rensats
Proaktiv
Minimera antalet arbetsflödesinstanser och förbättra resultatet genom att rensa arbetsflödesinstanser som är mer än 90 dagar gamla. Lär dig hur konfigurera underhållsaktiviteter
Sling-resurstypen saknas på sidan
Proaktiv
Lägg till saknad nod för Sling-resurstyp. Se Dokumentation för Assets Content Validator
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab