Campaign Classic – tekniska rekommendationer technical-recommendations

Flera tekniker, konfigurationer och verktyg som du kan använda för att förbättra leveransfrekvensen när du använder Adobe Campaign Classic listas nedan.

Konfiguration configuration

Omvänd DNS reverse-dns

Adobe Campaign kontrollerar om en omvänd DNS anges för en IP-adress och att detta korrekt pekar tillbaka till IP-adressen.

En viktig punkt i nätverkskonfigurationen är att se till att rätt omvänd DNS har definierats för var och en av IP-adresserna för utgående meddelanden. Det innebär att det för en viss IP-adress finns en omvänd DNS-post (PTR-post) med matchande DNS-post (A-post) som repeterar den ursprungliga IP-adressen.

Domänvalet för en omvänd DNS har betydelse när vissa Internet-leverantörer hanteras. I AOL accepteras endast feedbackslingor med en adress i samma domän som den omvända DNS-adressen (se Feedback-slinga).

NOTE
Du kan använda det här externa verktyget för att verifiera konfigurationen av en domän.

MX-regler mx-rules

MX-regler (Mail eXchanger) är de regler som hanterar kommunikation mellan en sändande server och en mottagande server.

Mer exakt används de för att styra hur snabbt Adobe Campaign MTA (Message Transfer Agent) skickar e-post till varje enskild e-postdomän eller Internet-leverantör (till exempel hotmail.com, comcast.net). Dessa regler baseras vanligtvis på gränser som publiceras av Internet-leverantörer (t.ex. inkluderar inte mer än 20 meddelanden per varje SMTP-anslutning).

NOTE
Mer information om MX-hantering i Adobe Campaign Classic finns i det här avsnittet.

TLS tls

TLS (Transport Layer Security) är ett krypteringsprotokoll som kan användas för att säkra anslutningen mellan två e-postservrar och skydda innehållet i ett e-postmeddelande från att läsas av andra än de avsedda mottagarna.

Avsändarens domän sender-domain

Om du vill definiera domänen som används för HELO-kommandot redigerar du instansens konfigurationsfil (conf/config-instance.xml) och definierar ett localDomain-attribut enligt följande:

<serverConf>
 <shared>
  <dnsConfig localDomain="mydomain.net"/>
 </shared>
</serverConf>

Domänen MAIL FROM är den domän som används i tekniska studsmeddelanden. Den här adressen definieras i distributionsguiden eller via alternativet NmsEmail_DefaultErrorAddr.

SPF-post dns-configuration

En SPF-post kan för närvarande definieras på en DNS-server som en TXT-typpost (kod 16) eller en SPF-typpost (kod 99). En SPF-post har formen av en teckensträng. Exempel:

v=spf1 ip4:12.34.56.78/32 ip4:12.34.56.79/32 ~all

definierar de två IP-adresserna 12.34.56.78 och 12.34.56.79 som auktoriserade att skicka e-post för domänen. ~all betyder att alla andra adresser ska tolkas som SoftFail.

Recommendations för att definiera en SPF-post:

 • Lägg till ~alla (SoftFail) eller -all (Fail) i slutet om du vill avvisa alla servrar utom de som definierats. Utan detta kan servrar förfalska den här domänen (med en neutral utvärdering).
 • Lägg inte till ptr (openspf.org rekommenderar att detta inte är kostsamt och otillförlitligt).
NOTE
Läs mer om SPF i det här avsnittet.

Autentisering

NOTE
Läs mer om de olika formerna av e-postautentisering i det här avsnittet.

DKIM dkim-acc

NOTE
Om du har uppgraderat till Förbättrat MTA för hostinginstallationer eller hybridinstallationer, signeras DKIM-e-postautentisering av Förbättrat MTA för alla meddelanden med alla domäner.

Följande krav krävs för att DKIM ska kunna användas med Adobe Campaign Classic:

Adobe Campaign-alternativdeklaration: i Adobe Campaign baseras den privata nyckeln för DKIM på en DKIM-väljare och en domän. Det går för närvarande inte att skapa flera privata nycklar för samma domän/underdomän med olika väljare. Det går inte att definiera vilken väljardomän/underdomän som ska användas för autentisering på varken plattformen eller i e-postmeddelandet. Plattformen kommer att välja en av de privata nycklarna, vilket innebär att autentiseringen har en stor chans att misslyckas.

 • Om du har konfigurerat DomainKeys för din Adobe Campaign-instans behöver du bara välja dkim i Domänhanteringsreglerna. Om inte, följer du samma konfigurationssteg (privat/offentlig nyckel) som för DomainKeys (som ersatte DKIM).
 • Du behöver inte aktivera både DomainKeys och DKIM för samma domän som DKIM är en förbättrad version av DomainKeys.
 • Följande domäner validerar för närvarande DKIM: AOL, Gmail.

Feedback-slinga feedback-loop-acc

En feedback-slinga fungerar genom att på Internet-nivå deklarera en given e-postadress för ett intervall av IP-adresser som används för att skicka meddelanden. Internet-leverantören skickar till den här postlådan, på ungefär samma sätt som för studsmeddelanden, de meddelanden som rapporteras av mottagarna som skräppost. Plattformen bör konfigureras för att blockera framtida leveranser till användare som har klagat. Det är viktigt att du inte längre kontaktar dem även om de inte använde rätt avanmälningslänk. Det baseras på dessa klagomål på att en Internet-leverantör lägger till en IP-adress till blockeringslista. Beroende på Internet-leverantören kommer en klagofrekvens på ungefär 1 % att leda till att en IP-adress blockeras.

En standard håller på att skapas för att definiera formatet för feedbackloopmeddelanden: ARF (Abuse Feedback Reporting Format).

Implementering av en feedbackslinga för en instans kräver:

 • En postlåda som är dedikerad till instansen, som kan vara studspostlådan
 • IP-adresser som är dedikerade till instansen

När du implementerar en enkel feedbackslinga i Adobe Campaign används funktionen för studsmeddelanden. Postlådan för feedbackslingan används som studspostlåda och en regel definieras för att identifiera dessa meddelanden. E-postadresserna till mottagarna som rapporterade meddelandet som skräppost läggs till i karantänlistan.

 • Skapa eller ändra en studs-e-postregel, Feedback_loop, i Administration > Campaign Management > Non deliverables Management > Mail rule sets med orsaken Refused och typen Hard .
 • Om en postlåda har definierats särskilt för feedbackslingan, definierar du parametrarna för att få åtkomst till den genom att skapa ett nytt externt studentkonto i Administration > Platform > External accounts.

Mekanismen fungerar omedelbart för att behandla klagomål. Om du vill vara säker på att den här regeln fungerar som den ska kan du tillfälligt inaktivera kontona så att de inte samlar in dessa meddelanden och sedan kontrollera innehållet i feedbackloopens postlåda manuellt. Kör följande kommandon på servern:

nlserver stop inMail@instance,
nlserver inMail -instance:instance -verbose.

Om du tvingas använda en enda slingadress för feedback för flera instanser måste du:

 • Replikera de meddelanden som tas emot på så många postlådor som det finns instanser av,

 • få varje postlåda upphämtad i en enda instans,

 • Konfigurera instanserna så att de endast bearbetar meddelanden som berör dem: instansinformationen ingår i Message-ID-huvudet för meddelanden som skickas av Adobe Campaign och finns därför även i svarsslingmeddelandena. Ange bara parametern checkInstanceName i instanskonfigurationsfilen (instansen verifieras inte som standard och det kan leda till att en viss adress sätts i karantän på ett felaktigt sätt):

  code language-none
  <serverConf>
   <inMail checkInstanceName="true"/>
  </serverConf>
  

Tjänsten Adobe Campaign Deliverability hanterar din prenumeration på tjänster för feedback-slingor för följande Internetleverantörer: AOL, BlueTie, Comcast, Cox, EarthLink, FastMail, Gmail, Hotmail, HostedEmail, Libero, Mail.ru, MailTrust, OpenSRS, QQ, RoadRunner, Synacor, Terra, UnitedOnline, USA, XS4ALL, Yahoo, Yandex, Zoho.

List-Unsubscribe list-unsubscribe

Det är obligatoriskt att lägga till ett SMTP-huvud med namnet List-Unsubscribe för att säkerställa optimal leveranshantering.

Den här rubriken kan användas som ett alternativ till ikonen"Rapportera som SPAM". Den visas som en"Unsubscribe"-länk i Internet-leverantörens e-postgränssnitt.

Om du använder den här funktionen minskar du antalet klagomål och hjälper dig att skydda ditt rykte. Feedback kommer att utföras som en avbeställning.

Gmail, Outlook.com, Yahoo! och Microsoft Outlook stöder den här metoden. Länken"Avbeställ" finns direkt i gränssnittet. Exempel:

bild

NOTE
Länken "Avbeställ" kanske inte alltid visas. Det kan bero på varje enskild Internet-leverantörs specifika kriterier och policy. Kontrollera därför att dina meddelanden skickas av en avsändare:
 • Med gott rykte
 • Under Internet-leverantörernas tröskel för skräppostklagomål
 • Fullt autentiserad

Det finns två versioner av rubrikfunktionen för List-Unsubscribe:

 • "mailto" List-Unsubscribe - Med den här metoden klickar du på länken Unsubscribe och skickar ett ifyllt e-postmeddelande till den adress för att avbryta prenumerationen som anges i e-posthuvudet. Läs mer

 • "Ett klick" List-Unsubscribe - Med den här metoden klickar du på länken Unsubscribe för att avsluta prenumerationen direkt. Läs mer

NOTE
Från och med den 1 juni 2024 kommer större Internet-leverantörer att kräva att avsändarna följer One-Click List-Unsubscribe.

mailto List-Unsubscribe mailto-list-unsubscribe

Med den här metoden skickas ett förifyllt e-postmeddelande till den avanmälningsadress som anges i e-posthuvudet när du klickar på länken Avsluta prenumeration .

Om du vill använda mailto List-Unsubscribe måste du ange en kommandorad där du anger en e-postadress, till exempel: List-Unsubscribe: <mailto:client@newsletter.example.com?subject=unsubscribe?body=unsubscribe>

CAUTION
Exemplet ovan baseras på mottagartabellen. Om databasimplementeringen görs från en annan tabell måste du skriva om kommandoraden med rätt information.

Du kan också skapa en dynamisk mailto-lista-unsubscribe med en kommandorad som: List-Unsubscribe: <mailto:<%=errorAddress%>?subject=unsubscribe%=message.mimeMessageId%>

Om du vill implementera "mailto" List-Unsubscribe i Campaign kan du antingen:

Lägga till en kommandorad i en leverans eller mall adding-a-command-line-in-a-delivery-template

Kommandoraden måste läggas till i avsnittet Additional SMTP headers i e-postmeddelandets SMTP-huvud.

Detta kan göras i varje e-postmeddelande eller i befintliga leveransmallar. Du kan också skapa en ny leveransmall som innehåller den här funktionen.

Ange till exempel följande skript i fältet Additional SMTP headers: List-Unsubscribe: mailto:unsubscribe@domain.com. Om du klickar på länken unsubscribe skickas ett e-postmeddelande till adressen unsubscribe@domain.com.

Du kan också använda en dynamisk adress. Om du till exempel vill skicka ett e-postmeddelande till den feladress som definierats för plattformen kan du använda följande skript: List-Unsubscribe: <mailto:<%=errorAddress%>?subject=unsubscribe%=message.mimeMessageId%>

bild

Skapa en typologiregel creating-a-typology-rule

Regeln måste innehålla skriptet som genererar kommandoraden och den måste inkluderas i e-postrubriken.

Lär dig hur du skapar typologiregler i Adobe Campaign v7/v8 i det här avsnittet.

NOTE
Vi rekommenderar att du skapar en typologiregel: funktionen för att avbryta prenumerationen läggs till automatiskt i varje e-postmeddelande med den här typologiregeln.

One-Click List-Unsubscribe one-click-list-unsubscribe

Med den här metoden kan du klicka på länken Avsluta prenumeration för att avbeställa prenumerationen direkt. Det krävs bara en åtgärd för att avsluta prenumerationen.

Från och med den 1 juni 2024 kommer större Internet-leverantörer att kräva att avsändarna följer One-Click List-Unsubscribe.

För att uppfylla detta krav måste avsändarna

 • Lägg till följande kommandorad: List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click.
 • Inkludera en länk för att avbryta prenumerationen för URI.
 • Stöd för mottagning av HTTP-POSTENS svar från mottagaren, som Adobe Campaign stöder. Du kan också använda en extern tjänst.

Om du vill ha stöd för enklickssvaret för POST av en prenumeration direkt i Adobe Campaign v7/v8 måste du lägga till det i webbprogrammet"Avbeställ mottagare utan klick". För att göra detta:

 1. Gå till Resources > Online > Web applications.

 2. Ladda upp filen"Avbeställ mottagare utan att klicka" XML -filen.

Om du vill konfigurera en-klicklista-avsluta prenumeration i Campaign kan du antingen:

Configuring One-Click List-Unsubscribe in the delivery or template one-click-delivery-template

Följ stegen nedan för att konfigurera en klickning för att avbryta prenumerationen i leverans- eller leveransmallen.

 1. Gå till avsnittet SMTP i leveransegenskaperna.

 2. Under Additional SMTP Headers anger du kommandorader som i exemplet nedan. Varje rubrik ska vara på en separat rad.

Exempel:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
List-Unsubscribe: <https://domain.com/webApp/unsubNoClick?id=<%= recipient.cryptedId %> >, < mailto:<%@ include option='NmsEmail_DefaultErrorAddr' %>?subject=unsubscribe<%=escape(message.mimeMessageId) %> >

bild

Exemplet ovan aktiverar One-Click List-Unsubscribe för Internet-leverantörer som stöder One-Click, samtidigt som mottagare som inte stöder mailto fortfarande kan begära att prenumerationen avbryts via e-post.

Skapa en typologiregel som stöder One-Click List-Unsubscribe one-click-typology-rule

Följ stegen nedan om du vill konfigurera en enklickslista för att avbryta prenumerationen med en typologiregel.

 1. Gå till Typolgy rules i navigeringsträdet och klicka på New.

  bild

 2. Konfigurera den nya typologiregeln som:

  • Rule type: Control
  • Phase: At the start of targeting
  • Channel: Email
  • Level: ditt val
  • Active

  bild

 3. Koda javascript-koden för typologiregeln som i exemplet nedan.

  note note
  NOTE
  Koden som beskrivs nedan ska endast refereras som exempel.

  I det här exemplet beskrivs hur du:

  • Konfigurera en"mailto" List-Unsubscribe. Den lägger till rubrikerna eller lägger till de befintliga parametrarna"mailto:" och ersätter dem med: <mailto…>, https://…
  • Lägg till i sidhuvudet En klickning - Avsluta prenumeration. Den använder var headerUnsubUrl = "https://campmomentumv7-mkt-prod3.campaign.adobe.com/webApp/unsubNoClick?id=<%= recipient.cryptedId %>"÷
  note note
  NOTE
  Du kan lägga till andra parametrar (t.ex. &service =…).
  code language-none
  // Function to add or replace a header in the provided headers
  function addHeader(headers, header, value)  {
  
    // Create the new header line
    var headerLine = header + ": " + value;
  
    // Create a regular expression to find the specified header
    var regExp = new RegExp(header + ":(.*)$", "i")
  
    // Split the headers into individual lines
    var headerLines = headers.split("\n");
  
    // Loop through each line
    for (var i=0; i < headerLines.length; i++) {
  
      // Check if the specified header exists
      var match = headerLines[i].match(regExp)
  
      // If it exists
      if ( match != null ) {
  
        // Replace the existing header line
        headerLines[i] = headerLine;
  
        // Return the modified headers
        return headerLines.join("\n");
      }
    }
  
    // If the header does not exist, add the new header line
    headerLines.push(headerLine);
  
    // Return the modified headers
    return headerLines.join("\n");
  }
  
  // Function to get the value of a specified header from the provided headers
  function getHeader(headers, header) {
  
    // Create a regular expression to find the specified header
    var regExp = new RegExp(header + ":(.*)$", "i")
  
    // Split the headers into individual lines
    var headerLines = headers.split("\n");
  
    // Loop each line
    for each (line in headerLines) {
  
      // Check if the specified header exists
      var match = line.match(regExp);
  
      // If it exists
      if ( match != null ) {
  
        // Return the header value, removing leading whitespace
        return match[1].replace(/^\s*/, "");
      }
    }
  
    // If the header does not exist, return an empty string
    return "";
  }
  
  
  // Define the unsubscribe URL
  var headerUnsubUrl = "https://campmomentumv7-mkt-prod3.campaign.adobe.com/webApp/unsubNoClick?id=<%= recipient.cryptedId %>";
  
  // Get the value of the List-Unsubscribe header
  var headerUnsub = getHeader(delivery.mailParameters.headers, "List-Unsubscribe");
  
  // If the List-Unsubscribe header does not exist
  if ( headerUnsub === "" ) {
    // Add the List-Unsubscribe header
    delivery.mailParameters.headers = addHeader(delivery.mailParameters.headers, "List-Unsubscribe", "<"+headerUnsubUrl+">");
  }
  // If the List-Unsubscribe header exists and contains 'mailto'
  else if(headerUnsub.search('mailto')){
    // Replace the existing List-Unsubscribe header
    delivery.mailParameters.headers = addHeader(delivery.mailParameters.headers, "List-Unsubscribe", "<"+headerUnsubUrl+">");
  }
  
  // Get the value of the List-Unsubscribe-Post header
  var headerUnsubPost = getHeader(delivery.mailParameters.headers, "List-Unsubscribe-Post");
  
  // If the List-Unsubscribe-Post header does not exist
  if ( headerUnsubPost === "" ) {
    // Add the List-Unsubscribe-Post header
    delivery.mailParameters.headers = addHeader(delivery.mailParameters.headers, "List-Unsubscribe-Post", "List-Unsubscribe=One-Click");
  }
  
  // Return true to indicate success
  return true;
  

  bild

 4. Lägg till din nya regel i en typologi som gäller för e-post.

  note note
  NOTE
  Du kan lägga till den i standardtypologin.

  bild

 5. Förbered en ny leverans.

  note caution
  CAUTION
  Kontrollera att fältet Additional SMTP headers i leveransegenskaperna är tomt.

  bild

 6. Kontrollera under leveransförberedelsen att din nya typologiregel används.

  bild

 7. Verifiera att länken Avbeställ finns.

  bild

E-postoptimering email-optimization

SMTP smtp

SMTP (Simple mail transfer protocol) är en Internetstandard för e-postöverföring.

SMTP-felen som inte kontrolleras av en regel visas i mappen Administration > Campaign Management > Non deliverables Management > Delivery log qualification. Dessa felmeddelanden tolkas som standard som ej nåbara felmeddelanden.

De vanligaste felen måste identifieras och en motsvarande regel läggas till i Administration > Campaign Management > Non deliverables Management > Mail rule sets om du vill att feedback från SMTP-servrarna ska vara korrekt. Utan detta kommer plattformen att göra onödiga återförsök (okända användare) eller felaktigt placera vissa mottagare i karantän efter ett visst antal tester.

Dedikerade IP-adresser dedicated-ips

Adobe tillhandahåller en dedikerad IP-strategi för varje kund med en IP-förstärkning för att bygga upp ett anseende och optimera leveransresultaten.

recommendation-more-help
ce4a522f-06e7-4189-95bc-98ae01b1a1ec