Hantera kundkonton

Använd stödrastret Customers ​för att hitta ett kundkonto. Du kan använda standardkontrollerna för arbetsplats för att filtrera listan, ändra kolumnlayouten, spara vyer och exportera data. Åtgärdskontrollen ovanför rutnätet kan användas för att tillämpa en åtgärd på flera kundposter.

Alla kunder

Mer information om hur du gör manuella uppdateringar av ett kundkonto finns i Uppdatera kundprofil.

Kundkontoåtgärder

 1. Gå till Customers > All Customers på sidofältet Admin.

 2. Markera kryssrutan för varje post som du vill uppdatera i den första kolumnen i rutnätet.

 3. Följ instruktionerna för den åtgärd som du vill använda.

  note info
  INFO
  Följande åtgärder kan tillämpas på en eller flera poster.
 4. Klicka på Save Config när du är klar.

Prenumerera på nyhetsbrevet

I flerbutiks- och flerplatsinställningar med ett globalt kundkontoomfång kan ett kundkonto prenumerera på nyhetsbrev på flera webbplatser eller butiker. Om du tillämpar åtgärden Prenumerera på ett kundkonto aktiveras nyhetsbrevprenumerationen endast för standardvyn för plats/butik.

 • Ställ in kontrollen ActionsSubscribe to newsletter.

Mer information om hur du hanterar prenumerationer på nyhetsbrev för en kund finns i Hantera prenumeranter.

Avbeställ nyhetsbrev

I flerbutiks- och flerplatsinställningar med ett globalt kundkontoomfång kan ett kundkonto prenumereras på nyhetsbrev för flera platser/butiker. Om du tillämpar åtgärden Avbeställ på ett kundkonto kommer alla aktiva prenumerationer att avbrytas.

 1. Ställ in kontrollen ActionsUnsubscribe to newsletter.

 2. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

Tilldela en kundgrupp

 1. Ställ in kontrollen ActionsAssign a customer group.

 2. Välj den kundgrupp som alla valda kundposter ska tilldelas till.

 3. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

Ta bort kundkonton

Borttagna kundkonton kan inte återställas. Information om kundaktivitet och transaktioner sparas i systemet.

 1. Ställ in kontrollen ActionsDelete.

 2. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

Exportera kundkonton

 1. Gå till Customers > All Customers på sidofältet Admin.

 2. Klicka på Export på tabellrubrikmenyn och välj önskat format:

  • CSV
  • Excel XML
 3. Klicka på OK.

  Filen placeras i standardmappen för nedladdningar.

Instruktionen ovan exporterar alla kundkonton. Om du vill exportera en begränsad uppsättning markerar du kryssrutorna för de konton du vill exportera, eller använder filter på kontrollpanelen för att välja ett intervall med kundkonton.

Åtgärder/kontroller

Alternativ
Beskrivning
Delete
Tar bort valda kundkonton. Om kundkontot tillhör en företagsadministratör för en B2B-butik måste en annan företagsanvändare tilldelas administratörsbehörighet innan kundkontot kan tas bort.
Subscribe to Newsletter
Prenumererar på utvalda kunder i nyhetsbrevet.
Unsubscribe from Newsletter
Avbeställ nyhetsbrevet.
Assign a Customer Group
Tilldelar valda kunder till en kundgrupp.
Edit
Tillåter att vissa värden för en vald kundpost redigeras från rutnätet. Som standard är följande värden tillgängliga för snabbredigering: E-post, Grupp, Telefon, ZIP, Webbplats, Momsnummer och Kön.

Kolumner

Kolumn
Beskrivning
Select
Hanterar kryssruteval för kundposter för att tillämpa en åtgärd. Du kan också använda markeringskontrollen i kolumnrubriken för att markera/avmarkera alla.
ID
En unik numerisk identifierare som tilldelas när kundkontot skapas.
Name
Kundens för- och efternamn.
Email
Kundens e-postadress.
Group
Kundgruppen som kunden är tilldelad till.
Phone
Kundens telefonnummer.
ZIP
Kundens postnummer.
Country
Det land där kunden finns.
State/Province
Delstaten eller regionen där kunden finns.
Customer Since
Datum och tid då kundkontot skapades.
Web Site
Webbplatsen i butikshierarkin som kundkontot är kopplat till.
Confirmed Email
Anger om ett bekräftelsemeddelande krävs.
Account Created In
Anger butiksvyn som kundkontot skapades från.
Date of Birth
Kundens födelsedatum. I enlighet med gällande säkerhets- och integritetspraxis bör du vara medveten om eventuella juridiska risker och säkerhetsrisker som är förknippade med lagring av kundernas fullständiga födelsedatum (månad, dag, år) med andra personliga identifierare. Vi rekommenderar att du begränsar lagringen av kundernas födelsedatum och föreslår att du använder kundens födelseår som ett alternativ.
Tax / VAT Number
Om tillämpligt, momsregistreringsnumret eller momsregistreringsnumretsom tilldelats kunden.

Det här fältet är inte detsamma som momsregistreringsnumret.
Gender
Kundens kön.
Action
Redigera - Öppnar företagskontot i redigeringsläge.

Ytterligare kolumner

De här kolumnerna är tillgängliga genom att ändra kolumnlayouten för stödrastret.

Kolumn
Beskrivning
Company
Kundens företagsnamn.
Street Address
Kundens gatuadress.
City
Ort där kunden finns.
Fax
Kundens faxnummer, om tillämpligt.
Billing Firstname
Förnamnet i kundens faktureringsadress.
Billing Lastname
Efternamnet i kundens faktureringsadress.
Billing Address
Den adress dit faktureringsinformation ska skickas.
Shipping Address
Den adress dit beställningar ska skickas.
VAT Number
Momsnumret som är associerat med kundadressen. För digitala varor som säljs i EU baseras momsen på kundens faktureringsadress.

Det här fältet är inte detsamma som moms-/momsregistreringsnumret.
Account Lock
Anger kontots status. Som en säkerhetsåtgärd kan kundkonton vara låsta efter för många inloggningsförsök. Värden: Locked / Unlocked
Status
Aktuell användarstatus. Alternativ: Active / Inactive
Customer Type
Kundklassificering. Alternativ: Individual user / Company admin / Company user
Sales Representative
Den säljare som är tilldelad som kontaktpunkt för ett företagskonto och får alla automatiska e-postmeddelanden som rör företaget.
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c