Avstämning reconciliation

Beskrivning description

Med den här Reconciliation aktiviteten kan du länka oidentifierade data till befintliga resurser.

Kontext för användning context-of-use

Aktiviteten används huvudsakligen för datahantering och kan innebära två saker: Reconciliation

 • Lägga till relationer: I en Links-flik kan du lägga till länkar mellan inkommande data och flera andra datadimensioner i Adobe Campaign.

  En fil som innehåller inköpsuppgifter kan till exempelvis även innehålla information som identifierar de köpta produkterna samt köparen. Ytterligare två dimensioner (utöver Inköp) berörs därför av uppgifterna. Dimensionerna Produkter och Profiler. Relationer måste sedan skapas mellan dessa och inköpsdimensionen (se följande exempel).

  När du definierar en relation läggs en kolumn till i inkommande data som referens till den länkade dimensionens främmande nyckel.

  note note
  NOTE
  Den här åtgärden innebär att data för de länkade dimensionerna redan finns i databasen. Om du till exempel importerar en inköpsfil som visar vilken produkt som köptes vid en viss tidpunkt, av en viss klient och så vidare, så måste produkten och klienten redan finnas i databasen.
 • Identifiering av data: Med en Identification-flik kan du enkelt länka inkommande data till kolumner med en befintlig dimension i Adobe Campaign-databasen. Efter aktiviteten identifieras data som tillhörande den definierade dimensionen.

  Du kan exempelvis sedan spara en målgrupp, uppdatera databasen etc.

Till exempel Reconciliation -aktiviteten kan placeras efter en inläsningsdataaktivitet för att importera icke-standarddata till databasen.

Med Berikning kan du definiera ytterligare data som ska bearbetas i arbetsflödet (använda en Berikning aktivitet för att kombinera data från flera uppsättningar eller för att skapa länkar till en tillfällig resurs), Avstämning kan du länka oidentifierade data till befintliga resurser. Avstämningsåtgärden innebär att data för de länkade dimensionerna redan finns i databasen. Användningsexempel finns i det här avsnittet.

Konfiguration configuration

 1. Dra och släpp en Reconciliation-aktivitet i arbetsflödet efter en övergång som innehåller en population vars målinriktning inte direkt kommer från Adobe Campaign. Mer information om detta hittar du i Målinställningar och resurser.

 2. Markera aktiviteten och öppna den sedan med knappen bland de snabbåtgärder som visas.

 3. Om du vill definiera länkar mellan inkommande data och andra dimensioner i databasen så går du till flik Links.

  Lägg till så många relationer som behövs. För varje relation väljer du först den länkade dimensionen och anger sedan motsvarande fält i länkdetaljerna.

 4. Om du bara vill identifiera inkommande data går du till flik Identification och markerar ruta Identify the document from the working data.

  Välj den måldimension som du vill stämma av inkommande data mot.

  Lägg till avstämningskriterier för att länka en inkommande övergångspost till en vald post med måldimensioner. Om flera kriterier anges så måste alla verifieras för att länken mellan datan ska fungera.

  Välj Processing unidentified source lines-läget:

  • Ignore them: endast identifierbar data sparas i aktivitetens utgående övergång.
  • Keep in the outbound population: all data från den inkommande övergången sparas i aktivitetens utgående övergång.
 5. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

Användningsfall use-cases-reconciliation

Lär dig hur du använder den här aktiviteten i följande fall:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff