[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Definiera e-postinnehållet defining-the-email-content

Avsändare sender

Om du vill ange namn och adress för avsändaren som ska visas i huvudet för skickade meddelanden klickar du på knappen From länk.

I det här fönstret kan du ange all information som krävs för att skapa e-postmeddelanderubriker. Informationen kan personaliseras. Det gör du genom att använda knapparna till höger om inmatningsfälten för att infoga anpassningsfält.

Information om hur du infogar och använder anpassningsfält finns i Om personalisering -avsnitt.

NOTE
 • Avsändarens adress används som standard för svar.
 • Huvudparametrarna får inte vara tomma. Som standard innehåller de värdeindata när distributionsguiden konfigureras. Läs mer i det här avsnittet.
 • Avsändarens adress är obligatorisk för att tillåta att ett e-postmeddelande skickas (RFC-standard).
 • Adobe Campaign kontrollerar syntaxen för de e-postadresser som anges.
CAUTION
För att undvika leveransproblem måste det finnas e-postkonton som motsvarar de adresser som angetts för leveranser och svar och som måste övervakas. Kontakta systemadministratören.

Meddelandeämne message-subject

Meddelandets ämne är konfigurerat i motsvarande fält. Du kan skriva in den direkt i fältet eller klicka på Subject för att ange ett skript. Med personaliseringslänken kan du infoga databasfält i ämnet.

IMPORTANT
Ämnet för meddelandet är obligatoriskt.

Fältinnehållet ersätts med värdet i mottagarprofilen när meddelandet skickas.

I meddelandet ovan anpassas till exempel meddelandets ämne för varje mottagare med data från deras profil.

NOTE
Användningen av personaliseringsfält beskrivs i Om personalisering.

Du kan även infoga uttryckssymboler på ämnesraden med Insert emoticon popup-fönster.

Meddelandeinnehåll message-content

IMPORTANT
Av sekretesskäl rekommenderar vi att du använder HTTPS för alla externa resurser.

Innehållet i meddelandet definieras i det nedre avsnittet av fönstret för leveranskonfiguration.

Meddelanden skickas som standard i HTML eller textformat enligt mottagarens önskemål. Vi rekommenderar att du skapar innehåll i båda formaten för att säkerställa att meddelanden visas korrekt i alla e-postsystem. Mer information finns i Välja meddelandeformat.

 • Om du vill importera ett HTML-innehåll använder du Open -knappen. Du kan också klistra in källkoden direkt i Source underflik.

  Om du använder Digital Content Editor (DCE), se Välja en innehållsmall.

  note important
  IMPORTANT
  Innehållet i HTML måste skapas i förväg och sedan importeras till Adobe Campaign. Redigeraren i HTML är inte utformad för att skapa innehåll.

  The Preview kan du visa återgivningen av varje innehåll för en mottagare. Anpassningsfälten och de villkorliga elementen i innehållet ersätts med motsvarande information för den valda profilen.

  Verktygsfältsknapparna ger åtkomst till standardåtgärder och formateringsparametrar för HTML-sidan.

  Du kan infoga bilder från en lokal fil eller från ett bildbibliotek i Adobe Campaign. Klicka på Image och välj lämpligt alternativ.

  Biblioteksbilder kan öppnas via Resources>Online>Public resources i mappträdet. Se även Lägga till bilder.

  Med den sista knappen i verktygsfältet kan du infoga anpassningsfält.

  note note
  NOTE
  Användningen av personaliseringsfält beskrivs i Om personalisering.

  Med flikarna längst ned på sidan kan du visa HTML-koden för den sida som skapas och visa återgivningen av meddelandet med dess anpassning. Klicka på Preview och välja en mottagare med Test personalization i verktygsfältet. Du kan välja en mottagare bland de definierade målen eller en annan mottagare.

  Du kan validera HTML-meddelandet. Du kan även visa innehållet i e-posthuvudet.

 • Om du vill importera ett textinnehåll använder du Open eller Text Content för att ange meddelandets innehåll när det visas i textformat. Använd verktygsfältsknapparna för att komma åt åtgärder för innehållet. Med den sista knappen kan du infoga anpassningsfält.

  När det gäller formatet HTML klickar du på Preview längst ned på sidan för att visa återgivningen av meddelandet med dess personalisering.

Definiera interaktivt innehåll amp-for-email-format

Med Adobe Campaign kan du testa den nya interaktiva AMP för e-post format, som gör det möjligt att skicka dynamiska e-postmeddelanden under vissa förhållanden.

Mer information finns i det här avsnittet.

Använd innehållshantering using-content-management

Du kan definiera innehållet i leveransen med hjälp av innehållshanteringsformulären, direkt i leveransguiden. För att göra detta måste du referera till publiceringsmallen för den innehållshantering som ska användas i Advanced -fliken för leveransegenskaperna.

Med en extra flik kan du ange innehåll som automatiskt ska integreras och formateras enligt reglerna för innehållshantering.

NOTE
Mer information om innehållshantering i Adobe Campaign finns i det här avsnittet.

Infoga uttryckssymboler inserting-emoticons

Du kan infoga uttryckssymboler i ditt e-postinnehåll.

 1. Klicka på Insert emoticon -ikon.

 2. Välj en uttryckssymbol i popup-fönstret.

 3. Klicka på Close när du är klar.

Mer information om hur du anpassar uttryckslistan finns i page.

Lägg till bilder adding-images

E-postleveranser i HTML-format kan innehålla bilder. I leveransguiden kan du importera en HTML-sida som innehåller bilder eller infoga bilder direkt med redigeraren i HTML via Image -ikon.

Guardrails img-guardrails

För att undvika prestandaproblem får bilderna i e-postmeddelanden inte överstiga 100 kB. Den här begränsningen, som är inställd som standard, kan ändras från NmsDelivery_MaxDownloadedImageSize alternativ. Adobe rekommenderar dock att du undviker stora bilder i e-postutskick.

Läs mer i listan med alternativ för Campaign Classic.

Typer av bilder img-types

Bilderna kan vara:

 • En lokal bild eller en bild som anropats från en server

 • En bild som lagras i Adobe Campaign bibliotek för offentliga resurser

  Offentliga resurser är tillgängliga via Resources > Online noden i Adobe Campaign-hierarkin. De grupperas i ett bibliotek och kan inkluderas i e-postmeddelanden, men kan också användas för kampanjer eller uppgifter, eller för innehållshantering.

 • En resurs som delas med Adobe Experience Cloud. Se det här avsnittet.

Infoga och hantera bilder manage-images

Med leveransguiden kan du lägga till lokala bilder, eller bilder som lagras i biblioteket, i innehållet i meddelanden. Klicka på Image i verktygsfältet för innehåll i HTML.

IMPORTANT
För att mottagarna ska kunna se bilderna i de meddelanden de får måste meddelandena vara tillgängliga på en server som är tillgänglig utifrån.

Så här hanterar du bilder via leveransguiden:

 1. Klicka på Tracking & Images i verktygsfältet.

 2. Välj Upload images i Images -fliken.

 3. Du kan sedan välja om du vill inkludera bilderna i e-postmeddelandet.

 • Du kan överföra bilder manuellt utan att vänta på leveransanalysfasen. Klicka på Upload the images straightaway… länk.
 • Du kan ange en annan sökväg för åtkomst till bilderna på spårningsservern. Om du vill göra det anger du det i dialogrutan Images URL fält. Det här värdet åsidosätter det värde som definieras i parametrarna i installationsguiden.

När du öppnar HTML-innehåll med inkluderade bilder i leveransguiden får du ett meddelande om du vill att bilderna ska kunna överföras direkt, enligt leveransparametrarna.

IMPORTANT
Bild-URL:erna ändras vid manuell överföring eller när meddelanden skickas.

Användningsfall: skicka ett meddelande med bilder uc-images

Nedan visas ett exempel på en leverans med fyra bilder:

Dessa bilder kommer från en lokal katalog eller webbplats som du kan verifiera från Source -fliken.

Klicka på Tracking & Images -ikonen och sedan Images för att börja identifiera bilder i meddelandet.

För varje bild som identifieras kan du visa dess status:

 • Om en bild lagras lokalt eller finns på en annan server identifieras den som Not yet online.
 • Bilderna identifieras som Already online om de överfördes tidigare när en annan leverans skapades.
 • I distributionsguiden kan du definiera URL:er för vilka bildidentifiering inte är aktiverat: överföring av dessa bilder Skipped.
NOTE
Bilderna identifieras av deras innehåll och inte av deras åtkomstsökvägar. Det innebär att en bild som har överförts tidigare under ett annat namn eller i en annan katalog identifieras som Already online.

Under analysfasen överförs bilderna automatiskt till servern så att de är åtkomliga från utsidan, med undantag för de lokala bilderna som måste överföras i förväg.

Du kan arbeta vidare och överföra bilder så att de kan visas av andra Adobe Campaign-operatörer. Detta kan vara användbart om du arbetar tillsammans. Det gör du genom att klicka Upload the images straightaway… för att överföra bilderna till servern.

NOTE
URL:erna för bilderna i e-postmeddelandet, och deras namn i synnerhet, ändras sedan.

När bilderna är online kan du visa ändringar i deras namn och sökvägar via Source meddelandets flik.

Om du väljer Include the images in the email kan du välja vilka bilder som ska tas med i motsvarande kolumn.

NOTE
Om det finns lokala bilder i meddelandet måste du bekräfta ändringarna i meddelandets källkod.

Infoga en anpassad streckkod insert-a-barcode

Med modulen för streckkodsgenerering kan du skapa flera typer av streckkoder som följer många vanliga standarder, inklusive 2D-streckkoder.

Det går att dynamiskt generera en streckkod som en bitmapp med ett värde som definierats enligt kundkriterierna. Personaliserade streckkoder kan inkluderas i e-postkampanjer. Mottagaren kan skriva ut meddelandet och visa det för det utgivande företaget för skanning (t.ex. vid utcheckning).

Om du vill infoga en streckkod i ett e-postmeddelande placerar du markören i innehållet där du vill visa den och klickar sedan på knappen för anpassning. Välj Include > Barcode….

Konfigurera sedan följande element efter dina behov:

 1. Välj typ av streckkod.

  • För 1D-format finns följande typer i Adobe Campaign: Codabar, Code 128, GS1-128 (tidigare EAN-128), UPC-A, UPC-E, ISBN, EAN-8, Code39, Interleaved 2 of 5, POSTNET och Royal Mail (RM4SCC).

   Exempel på en 1D-streckkod:

  • Typerna DataMatrix och PDF417 gäller 2D-formatet.

   Exempel på en 2D-streckkod:

  • Om du vill infoga en QR-kod väljer du den här typen och anger den felkorrigeringsgrad som ska användas. Denna frekvens definierar mängden information som upprepas och toleransen för försämring.

   Exempel på en QR-kod:

 2. Ange storleken på streckkoden som du vill infoga i e-postmeddelandet: om du konfigurerar skalan kan du öka eller minska storleken på streckkoden, från x1 till x10.

 3. The Value I kan du definiera värdet för streckkoden. Ett värde kan matcha ett specialerbjudande och kan vara funktionen för ett villkor, det kan vara värdet för ett databasfält som är länkat till kunderna.

  I det här exemplet visas en EAN-8-typstreckkod, till vilken en mottagares kontonummer har lagts till. Om du vill lägga till det här kontonumret klickar du på knappen för anpassning till höger om Value fält och markera Recipient > Account number.

 4. The Height I kan du konfigurera höjden på streckkoden utan att ändra bredden genom att ändra avståndet mellan varje fält.

  Det finns ingen begränsande inmatningskontroll beroende på streckkodstypen. Om ett streckkodsvärde är felaktigt visas det bara i Förhandsgranska där streckkoden stryks över i rött.

  note note
  NOTE
  Vilket värde som tilldelas en streckkod beror på dess typ. En EAN-8-typ ska till exempel ha exakt 8 siffror.
  Knappen för personalisering till höger om Value kan du lägga till data utöver själva värdet. Detta förbättrar streckkoden, förutsatt att den accepteras av streckkodsstandarden.
  Om du till exempel använder en GS1-128-typstreckkod och vill ange en mottagares kontonummer utöver värdet, klickar du på knappen för anpassning och väljer Recipient > Account number. Om kontonumret för den valda mottagaren anges korrekt kommer streckkoden att ta hänsyn till det.

När dessa element har konfigurerats kan du slutföra e-postmeddelandet och skicka det. För att undvika fel ska du alltid se till att innehållet visas korrekt innan du utför leveransen genom att klicka på knappen Preview -fliken.

NOTE
Om värdet för en streckkod är felaktigt visas dess bitmapp överstruket i rött.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1