[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa radleveranser line-channel

LINE är ett program för gratis snabbmeddelanden, röst- och videosamtal som är tillgängligt på alla operativsystem för mobiler och på datorer.

LINE kan också kombineras med transaktionsmeddelandemodulen för att skicka realtidsmeddelanden till appen LINE som är installerad på konsumentmobilenheter. Se denna sida för mer information om detta.

Stegen för att använda kanalen LINE är:

Konfigurera LINE-kanal setting-up-line-channel

Innan du skapar ett LINE-konto och ett externt konto måste du först installera LINE-paketet på din instans. Mer information finns i det här avsnittet.

Du måste först skapa ett LINE-konto så att du kan länka det till Adobe Campaign. Sedan kan du skicka LINE meddelanden till de användare som har lagt till ditt LINE-konto i mobilprogrammet. Externa konton och LINE-kontot kan bara hanteras av plattformens funktionsadministratör.

Mer information om hur du skapar och konfigurerar ett LINE-konto finns i LINE-utvecklardokumentation.

Skapa och konfigurera LINE-tjänsten configure-line-service

Så här skapar du din LINE-tjänst:

 1. På Adobe Campaign Classic hemsida väljer du fliken Profiles and Targets.

 2. Välj Services and Subscriptions på den vänstra menyn och klicka på Create.

 3. Lägg till en Label och Internal name i den nya tjänsten.

 4. Välj LINE i listrutan Type.

 5. Klicka på Save.

Mer information om prenumerationer och tjänster finns i Hantera prenumerationer.

Konfigurera externt LINE-konto configure-line-external

När du har skapat din LINE-tjänst måste du konfigurera det externa LINE-kontot på Adobe Campaign:

 1. Klicka på fliken External Accounts i trädstrukturen Administration > Platform.

 2. Välj det inbyggda LINE V2 routing-externa kontot.

 3. Klicka på fliken LINE från ditt externa konto för att börja konfigurera ditt externa konto. Fyll i följande fält:

  • Channel Alias: tillhandahålls via ditt LINE-konto på fliken Channels > Technical configuration.
  • Channel ID: tillhandahålls via ditt LINE-konto på fliken Channels > Basic Information panel.
  • Channel secret key: tillhandahålls via ditt LINE-konto på fliken Channels > Basic Information panel.
  • Access token: tillhandahålls via ditt LINE-konto i utvecklarportalen eller genom att klicka på knappen Get access token.
  • Access token expiration date: gör att du kan ange förfallodatum för åtkomsttoken.
  • LINE subscription service: gör att du kan ange vilka tjänster som användarna ska prenumerera på.
 4. När konfigurationen är klar klickar du på Save.

 5. I Explorer väljer du Administration > Production > Technical workflows > LINE workflows för att kontrollera om arbetsflödena LINE V2 access token update (updateLineAccessToken) och Delete blocked LINE users (deleteBlockedLineUsers) har startats.

LINE är nu konfigurerat i Adobe Campaign. Du kan börja skapa och skicka LINE-leveranser till prenumeranter.

Skapa radleverans creating-the-delivery

NOTE
När du skickar en LINE-leverans till en ny mottagare för första gången måste du lägga till det officiella LINE-meddelandet om användningsvillkoren och samtycke i leveransen. Det officiella meddelandet finns på följande länk.

Om du vill skapa en LINE-leverans måste du följa dessa steg:

 1. Välj Deliveries på fliken Campaigns och klicka sedan på knappen Create.

 2. Välj LINE V2 delivery leveransmall.

 3. Identifiera leveransen med en Label, Delivery code och Description. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 4. Klicka på Continue för att skapa leveransen.

 5. I leveransredigeraren väljer du To för att ange mottagare för din LINE-leverans som mål. Målinriktning utförs på Visitor subscriptions (nms:visitorSub).

  Mer information finns i Identifiera målpopulationer.

 6. Klicka på Add för att välja din Delivery target population.

 7. Välj om du vill ange LINE prenumeranter som mål direkt eller om du vill ange användare som mål beroende på deras LINE-prenumeration och klicka på Next. I det här exemplet har vi valt By LINE V2 subscription.

 8. Välj Line-V2 i listrutan Folder och sedan din LINE-tjänst. Klicka på Finish och sedan på Ok för att börja anpassa leveransen.

 9. Klicka på Add i leveransredigeraren för att lägga till ett eller flera meddelanden och markera Content type.

  Mer information om olika Content type finns i Definiera innehållstypen.

 10. När leveransen har skapats och konfigurerats på rätt sätt kan du skicka den till det mål som definierades tidigare.

  Mer information om hur du skickar en leverans finns i Skicka meddelanden.

 11. När du har skickat meddelandet kan du visa rapporten och mäta hur effektiv leveransen är.

  Mer information om LINE-rapporter finns i Åtkomstrapporter.

Definiera innehållstypen defining-the-content

Om du vill definiera innehållet i en LINE-leverans måste du först lägga till meddelandetypen till leveransen. Varje LINE-leverans kan innehålla upp till 5 meddelanden.

Du kan välja mellan tre meddelandetyper:

Konfigurera leverans av textmeddelande configuring-a-text-message-delivery

NOTE
Med syntaxen <%@ include option='NmsServer_URL' %>/webApp/APP3?id=<%=escapeUrl(cryptString(visitor.id))%> kan du inkludera en länk till ett webbprogram i ett LINE-meddelande.

En Text message LINE-leverans är ett meddelande som skickas till mottagare i textformulär.

Konfigurationen för den här meddelandetypen liknar konfigurationen för Text i ett e-postmeddelande. Mer information finns på sidan.

En Image and link LINE-leverans är ett meddelande som skickas till mottagarna i form av en bild som kan innehålla en eller flera URL:er.

Du kan använda

 • en Personalized image,

  note note
  NOTE
  Du kan använda variabeln %SIZE% för att optimera bildvisningen enligt skärmstorleken för mottagarens mobila enhet.

 • en skärmstorlek på Image URL per enhet,

  Med alternativet Define images per device screen size kan du använda olika bildupplösningar för att optimera synligheten för leverans på mobila enheter. Endast bilder med samma höjd och bredd stöds.

  Bilder kan definieras enligt skärmstorleken:

  • 1040px
  • 700px
  • 460px
  • 300px
  • 240px
  note caution
  CAUTION
  Storleken 1 040 × 1 040 px är obligatorisk för varje LINE-bild med länk.

  Sedan måste du lägga till alternativ text som visas på mottagarens mobila enhet.

 • och Links.

  I avsnittet Links kan du välja mellan olika layouter som delar upp bilden i flera klickbara områden. Du kan sedan tilldela var och en av dem en dedikerad Link URL.

Konfigurera leverans av videomeddelanden configuring-a-video-message-delivery

En Video message LINE-leverans är ett meddelande som skickas till mottagare i form av en video som kan innehålla en URL.

I fältet Preview Image URL kan du lägga till URL:en för en förhandsvisningsbild med en teckengräns på 1 000. JPEG och PNG stöds med en filstorleksgräns på 1 MB.

I fältet Video Image URL kan du lägga till URL-adressen för videofilen med en teckengräns på 1 000. Endast mp4-format stöds med en filstorleksgräns på 200 MB.

Observera att breda eller höga videor kan beskäras när de spelas upp på vissa enheter.

Åtkomst till rapporter accessing-reports

När du har skickat leveransen kan du visa dina LINE-rapporter via menyn Campaign Management > Deliveries från Explorer.

NOTE
Spårningsrapporterna visar klickfrekvensen. LINE tar inte hänsyn till den öppna tariffen.

Gå till menyn Profiles and Targets > Services and Subscriptions > LINE-V2 på fliken Explorer för LINE-tjänstrapporter. Klicka sedan på ikonen Reports i tjänsten LINE.

Exempel: skapa och skicka ett personligt LINE-meddelande example--create-and-send-a-personalized-line-message

I det här exemplet ska vi skapa och konfigurera ett textmeddelande och en bild som innehåller data som ska anpassas efter mottagaren.

 1. Skapa din LINE-leverans genom att klicka på knappen Create på fliken Campaign.

 2. Välj leveransmallen LINE V2 delivery och ge leveransen ett namn.

 3. Välj målpopulation i konfigurationsfönstret för leveransen.

  Mer information finns i Identifiera målpopulationer.

 4. Klicka på Add för att skapa meddelandet och välj Content type.

  Här vill vi först skapa en Text message.

 5. Placera markören där du vill infoga den anpassade texten och klicka på listruteikonen och välj sedan Visitor > First name.

 6. Följ samma procedur för att lägga till en bild och välj Image and links i listrutan Message type.

  Lägg till din Image URL.

 7. I avsnittet Links väljer du den layout som ska dela upp bilden i flera klickbara områden.

 8. Tilldela en URL till varje område i bilden.

 9. Spara leveransen och klicka sedan på Send för att analysera och skicka den till målet.

  Leveransen skickas till målet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1