[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa radleveranser line-channel

LINE är ett program för kostnadsfria snabbmeddelanden, röst- och videosamtal som finns i alla operativsystem för mobila enheter och på datorn.

LINE kan även kombineras med transaktionsmeddelandemodulen för att skicka realtidsmeddelanden på LINE app installerad på konsumentmobilenheter. Se denna sida för mer information om detta.

Stegen för att använda LINE kanalen:

Konfigurera LINE-kanal setting-up-line-channel

Innan du skapar LINE konto och externt konto måste du först installera LINE-paketet på din instans. Mer information finns i det här avsnittet.

Du måste först skapa en LINE så att du kan länka det till Adobe Campaign. Sedan kan du skicka LINE meddelanden till de användare som har lagt till LINE i mobilapplikationen. Externa konton och LINE kontot kan bara hanteras av plattformens funktionsadministratör.

Skapa och konfigurera en LINE konto, se Dokumentation för LINE-utvecklare.

Skapa och konfigurera LINE-tjänsten configure-line-service

Skapa LINE tjänst:

 1. På Adobe Campaign Classic hemsida väljer du Profiles and Targets -fliken.

 2. Välj Services and Subscriptions och klicka Create.

 3. Lägg till en Label och Internal name till din nya tjänst.

 4. Välj LINE från Type nedrullningsbar meny.

 5. Klicka på Save.

Mer information om prenumerationer och tjänster finns i Hantera prenumerationer.

Konfigurera externt LINE-konto configure-line-external

När du har skapat LINE måste du konfigurera LINE externt konto på Adobe Campaign:

 1. I Administration > Platform trädstruktur, klicka på External Accounts -fliken.

 2. Välj det inbyggda LINE V2 routing externt konto.

 3. Klicka på LINE från ditt externa konto för att börja konfigurera ditt externa konto. Fyll i följande fält:

  • Channel Alias: tillhandahålls via LINE kontot i Channels > Technical configuration -fliken.
  • Channel ID: tillhandahålls via LINE kontot i Channels > Basic Information panel -fliken.
  • Channel secret key: tillhandahålls via LINE kontot i Channels > Basic Information panel -fliken.
  • Access token: tillhandahålls via LINE på utvecklarportalen eller genom att klicka på Get access token -knappen.
  • Access token expiration date: låter dig ange förfallodatum för åtkomsttoken.
  • LINE subscription service: gör att du kan ange vilka tjänster som användarna ska prenumerera på.
 4. När konfigurationen är klar klickar du på Save.

 5. Från Explorer, markera Administration > Production > Technical workflows > LINE workflows för att kontrollera om LINE V2 access token update (updateLineAccessToken) och Delete blocked LINE users (deleteBlockedLineUsers) arbetsflöden har startats.

The LINE är nu konfigurerat i Adobe Campaign och du kan börja skapa och skicka LINE-leveranser till prenumeranter.

Skapa radleverans creating-the-delivery

NOTE
När en LINE för leverans till en ny mottagare för första gången måste du lägga till det officiella LINE-meddelandet om användningsvillkoren och samtycke i leveransen. Det officiella meddelandet finns på följande länk.

Skapa en LINE leverans du måste följa dessa steg:

 1. Från Campaigns flik, välja Deliveries klickar du på Create -knappen.

 2. Välj LINE V2 delivery leveransmall.

 3. Identifiera leveransen med en Label, Delivery code och Description. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 4. Klicka Continue för att leverera.

 5. Välj To för att rikta in dig på mottagarna av LINE leverans. Målinriktning genomförs på Visitor subscriptions (nms:visitorSub).

  Mer information finns i Identifiera målpopulationer.

 6. Klicka Add för att välja Delivery target population.

 7. Välj om du vill ange mål LINE prenumeranter direkt eller om du vill rikta in användare beroende på deras LINE prenumerera och klicka på Next. I det här exemplet har vi valt By LINE V2 subscription.

 8. Välj Line-V2 i Folder rullgardinsmeny och LINE service. Klicka Finish sedan Ok för att personalisera leveransen.

 9. I leveransprogrammet klickar du på Add för att lägga till ett eller flera meddelanden och markera Content type.

  Mer information om de olika Content type tillgänglig, se Definiera innehållstypen.

 10. När leveransen har skapats och konfigurerats på rätt sätt kan du skicka den till det mål som definierades tidigare.

  Mer information om hur du skickar en leverans finns i Skicka meddelanden.

 11. När du har skickat meddelandet kan du visa rapporten och mäta hur effektiv leveransen är.

  Mer information om LINE rapporter, se Åtkomstrapporter.

Definiera innehållstypen defining-the-content

Definiera innehållet i en LINE måste du först lägga till meddelandetyp till leveransen. Varje LINE leverans kan innehålla upp till 5 meddelanden.

Du kan välja mellan tre meddelandetyper:

Konfigurera leverans av textmeddelande configuring-a-text-message-delivery

NOTE
The <%@ include option='NmsServer_URL' %>/webApp/APP3?id=<%=escapeUrl(cryptString(visitor.id))%> kan du inkludera en länk till ett webbprogram i ett LINE-meddelande.

A Text message LINE leverans är ett meddelande som skickas till mottagarna i textform.

Konfigurationen för den här typen av meddelande liknar konfigurationen för Text i ett mejl. Mer information finns i page.

An Image and link LINE leverans är ett meddelande som skickas till mottagarna i form av en bild som kan innehålla en eller flera URL:er.

Du kan använda

 • a Personalized image,

  note note
  NOTE
  Du kan använda %SIZE% variabel för att optimera bildvisningen enligt skärmstorleken för mottagarens mobila enhet.

 • en Image URL skärmstorlek per enhet,

  The Define images per device screen size kan du använda olika bildupplösningar för att optimera synligheten för leverans på mobila enheter. Endast bilder med samma höjd och bredd stöds.

  Bilder kan definieras enligt skärmstorleken:

  • 1040px
  • 700px
  • 460px
  • 300px
  • 240px
  note caution
  CAUTION
  Storleken 1 040 × 1 040 px är obligatorisk för varje LINE-bild med länk.

  Sedan måste du lägga till alternativ text som visas på mottagarens mobila enhet.

 • och Links.

  The Links kan du välja mellan olika layouter som delar upp bilden i flera klickbara områden. Du kan sedan tilldela var och en av dem en dedikerad Link URL.

Konfigurera leverans av videomeddelanden configuring-a-video-message-delivery

A Video message LINE leverans är ett meddelande som skickas till mottagarna i form av en video som kan innehålla en URL.

The Preview Image URL I kan du lägga till URL:en för en förhandsvisningsbild med en teckengräns på 1 000. JPEG och PNG stöds med en filstorleksgräns på 1 MB.

The Video Image URL I kan du lägga till webbadressen till videofilen med en teckengräns på 1 000. Endast mp4-format stöds med en filstorleksgräns på 200 MB.

Observera att breda eller höga videor kan beskäras när de spelas upp på vissa enheter.

Åtkomst till rapporter accessing-reports

När leveransen är klar kan du se LINE rapporter via menyn Campaign Management > Deliveries från Explorer.

NOTE
Spårningsrapporterna visar klickfrekvensen. LINE tar inte hänsyn till den öppna räntan.

För LINE tjänstrapporter, gå till menyn Profiles and Targets > Services and Subscriptions > LINE-V2 från Explorer -fliken. Klicka sedan på Reports ikonen i LINE service.

Exempel: skapa och skicka ett personligt LINE-meddelande example--create-and-send-a-personalized-line-message

I det här exemplet ska vi skapa och konfigurera ett textmeddelande och en bild som innehåller data som ska anpassas efter mottagaren.

 1. Skapa LINE genom att klicka på Create från Campaign -fliken.

 2. Välj LINE V2 delivery leveransmall och ge leveransen ett namn.

 3. Välj målpopulation i konfigurationsfönstret för leveransen.

  Mer information finns i Identifiera målpopulationer.

 4. Klicka Add för att skapa ditt meddelande och välja Content type.

  Här vill vi först skapa en Text message.

 5. Placera markören där du vill infoga den anpassade texten och klicka på listruteikonen och välj Visitor > First name.

 6. Följ samma procedur för att lägga till en bild, välja Image and links i Message type nedrullningsbar meny.

  Lägg till Image URL.

 7. I Links väljer du den layout som ska dela upp bilden i flera klickbara områden.

 8. Tilldela en URL till varje område i bilden.

 9. Spara leveransen och klicka sedan på Send för att analysera och skicka den till målet.

  Leveransen skickas till målet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1