[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Konfigurera integrering av delade målgrupper i Adobe Campaign configuring-shared-audiences-integration-in-adobe-campaign

När du har skickat in den här begäran fortsätter Adobe till att tillhandahålla integreringen åt dig och kontaktar dig för att ange information och information som du måste slutföra konfigurationen:

IMPORTANT
Om du använder demodomänen och följer syntaxen ftp-out.demdex.com för det externa importkontot och ftp-in.demdex.com för det externa exportkontot måste du anpassa implementeringen och gå över till kopplingen för Amazon Simple Storage Service (S3) för att importera eller exportera data. Mer information om hur du konfigurerar externa konton med Amazon S3 finns i avsnittet.

Följande diagram visar hur den här integreringen fungerar. Här står AAM för Adobe Audience Manager och AC för Adobe Campaign.

Steg 1: Konfigurera eller kontrollera externa konton i Adobe Campaign step-1--configure-or-check-the-external-accounts-in-adobe-campaign

Först måste vi konfigurera eller kontrollera externa konton i Adobe Campaign enligt följande:

 1. Klicka på ikonen Explorer.

 2. Gå till Administration > Platform > External accounts. Adobe borde ha konfigurerat SFTP-kontona och du borde ha fått den information som behövs.

  • importSharedAudience: konto som är dedikerat till att importera målgrupper.
  • exportSharedAudience: konto som är dedikerat för att exportera målgrupper.

 3. Välj det Export audiences to the Adobe Marketing Cloud externa kontot.

 4. Välj AWS S3 i listrutan Type.

 5. Ange följande information:

  • AWS S3 Account Server
   URL-adressen till servern ska fyllas i enligt följande:

   code language-none
   <S3bucket name>.s3.amazonaws.com/<s3object path>
   
  • AWS access key ID
   Information om var du hittar ditt ID för AWS-åtkomstnyckel finns på sidan.

  • Secret access key to AWS
   Om du vill veta var du hittar din hemliga åtkomstnyckel till AWS kan du läsa den här sidan.

  • AWS Region
   Mer information om AWS finns på sidan.

 6. Klicka på Save och konfigurera det Import audiences from the Adobe Marketing Cloud externa kontot så som beskrivs i föregående steg.

Dina externa konton har nu konfigurerats.

Steg 2: Konfigurera Data Source step-2--configure-the-data-source

Mottagaren - besökar-ID har skapats i Audience Manager. Detta är en användbar datakälla som konfigurerats som standard för besökar-ID. Segment som skapas från Campaign kommer att ingå i den här datakällan.

Så här konfigurerar du datakällan Recipient - Visitor ID:

 1. Välj Administration > Platform > AMC Data sources från noden Explorer.

 2. Välj Recipient - Visitor ID.

 3. Ange Data Source ID och AAM Destination ID från Adobe.

Steg 3: Konfigurera kampanjspårningsserver step-3--configure-campaign-tracking-server

För konfigurationen av integreringen med Audience Manager måste vi också konfigurera Campaign Tracking-servern.

Om du vill att delade målgrupper ska kunna fungera med besökar-ID, måste spårningsserverdomänen vara en underdomän till den klickade URL:en eller huvudwebbplatsen.

IMPORTANT
Du måste kontrollera att Campaign Tracking Server är registrerad på domänen (CNAME). Mer information om domännamnsdelegering finns i den här artikeln.

Steg 4: Konfigurera besökar-ID-tjänsten step-4--configure-the-visitor-id-service

Om din besökar-ID-tjänst aldrig har konfigurerats på dina webbegenskaper eller webbplatser kan du läsa följande dokument om du vill veta mer om hur du konfigurerar tjänsten eller följande video.

Synkronisera kundidentifierare med deklarerat ID med funktionen setCustomerID i Experience Cloud ID-tjänsten med integreringskoden: AdobeCampaignID. AdobeCampaignID ska matcha värdet för avstämningsnyckeln som angetts i Source-konfigurationen för mottagardata som konfigurerats i Steg 2: Konfigurera datakällorna.

Din konfiguration och etablering är färdiga, och integreringen kan nu användas för att importera och exportera målgrupper eller segment.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1