[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa filter creating-filters

När du navigerar i Adobe Campaign-trädet (från Explorer på hemsidan) visas data i databasen i listor. Dessa listor kan konfigureras så att endast de data som krävs av operatorn visas. Åtgärder kan sedan startas på filtrerade data. Med filterkonfigurationen kan du välja data från en lista dynamically. Om data ändras uppdateras de filtrerade data.

NOTE
Konfigurationsinställningarna för användargränssnittet definieras lokalt på enhetsnivå. Ibland kan det vara nödvändigt att rensa upp dessa data, särskilt om det uppstår problem när data uppdateras. Om du vill göra det använder du File > Clear the local cache -menyn.

Typologi för tillgängliga filter typology-of-available-filters

Med Adobe Campaign kan du använda filter på datalistor.

Dessa filter kan användas en gång eller så kan du spara dem för framtida bruk. Du kan använda flera filter samtidigt.

Följande filtertyper finns i Adobe Campaign:

 • Standardfilter

  The standardfilter är tillgängligt via fälten ovanför listorna. Du kan filtrera efter fördefinierade fält (för mottagarprofiler är dessa som standard namn och e-postadress). Du kan använda fälten för att ange tecken som ska filtreras eller för att välja filtervillkor från en nedrullningsbar lista.


  Du kan ändra standardfiltret för en lista. Mer information finns i Ändra standardfiltret.

 • Enkla filter

  Enkla filter är engångsfilter på kolumnerna. De definieras med ett eller flera enkla sökvillkor i de kolumner som visas.

  Du kan kombinera flera enkla filter i samma datalista för att begränsa sökningen. Filterfälten visas ett under det andra. De kan tas bort oberoende av varandra.

  Enkla filter beskrivs i Skapa ett enkelt filter.

 • Avancerade filter

  Avancerade filter skapas med en fråga eller en kombination av frågor på data.

  Mer information om hur du skapar ett avancerat filter finns i Skapa ett avancerat filter.

  Du kan använda funktioner för att definiera filtrets innehåll. Mer information finns i Skapa ett avancerat filter med funktioner.

  note note
  NOTE
  Mer information om hur du skapar frågor i Adobe Campaign finns i det här avsnittet.
 • Användarfilter

  An programfilter är ett avancerat filter som har sparats för att använda och dela dess konfiguration med andra operatorer.

  The Filters finns ovanför listorna med en uppsättning programfilter som kan kombineras för att förfina filtreringen. Metoden för att skapa dessa filter beskrivs i Spara ett filter.

Ändra standardfiltret altering-the-default-filter

Om du vill ändra standardfilter för en mottagarlista klickar du på Profiles and Targets > Pre-defined filters trädnod.

För alla andra typer av data konfigurerar du standardfiltret via Administration > Configuration > Predefined filters nod.

Använd följande steg:

 1. Markera det filter som du vill använda som standard.

 2. Klicka på Parameters och markera Default filter for the associated document type.

  note caution
  CAUTION
  Om ett standardfilter redan används i listan måste du inaktivera det innan du använder ett nytt filter. Om du vill göra det klickar du på det röda krysset till höger om filterfälten.
 3. Klicka Save för att använda filtret.

  note note
  NOTE
  Filterdefinitionsfönstret beskrivs i Skapa ett avancerat filter och Spara ett filter.

Skapa ett enkelt filter creating-a-simple-filter

Skapa en enkelt filter använder du följande steg:

 1. Högerklicka på det fält som du vill filtrera och välj Filter on this field.

  Standardfilterfälten visas ovanför listan.

 2. Välj filteralternativet i listrutan eller ange filtervillkoren som ska användas (metoden för att välja eller ange villkor beror på fälttypen: text, enumererad osv.).

 3. Aktivera filtret genom att trycka på Enter på tangentbordet eller klicka på den gröna pilen till höger om filterfälten.

Om fältet som du vill filtrera data i inte visas som en profil kan du lägga till det i de kolumner som visas och sedan filtrera på den kolumnen. För att göra detta

 1. Klicka på Configure the list -ikon.

 2. Markera den kolumn som ska visas, t.ex. mottagarnas ålder.

 3. Högerklicka på Ålder -kolumn i mottagarlistan, och markera Filter on this column.

  Du kan sedan välja alternativ för åldersfiltrering.

Skapa ett avancerat filter creating-an-advanced-filter

Skapa en avancerat filter använder du följande steg:

 1. Klicka på Filters knapp och markera Advanced filter….

  Du kan även högerklicka på listan med data som ska filtreras och välja Advanced filter….

  Definitionsfönstret för filtervillkor visas.

 2. Klicka på Expression -kolumn för att definiera indatavärdet.

 3. Klicka Edit expression för att markera det fält som filtret ska tillämpas på.

 4. I listan markerar du det fält där data ska filtreras. Klicka på Finish för att bekräfta.

 5. Klicka på Operator och välj den operator som ska användas i listrutan.

 6. Välj ett förväntat värde från Value kolumn. Du kan kombinera flera filter för att förfina frågan. Om du vill lägga till ett filtervillkor klickar du på Add.

 7. Du kan tilldela uttryck en hierarki eller ändra ordningen på frågeuttrycken med hjälp av pilarna i verktygsfältet.

 8. Standardoperatorn mellan uttryck är Och men du kan ändra detta genom att klicka på fältet. Du kan välja en eller -operator.

 9. Klicka OK för att bekräfta att filter har skapats och för att använda det på listan.

Filtret som används visas ovanför listan.

Om du vill redigera eller ändra det här filtret klickar du på filtrets etikett.

Om du vill avbryta filtret klickar du på Remove this filter till höger om filtret.

Du kan spara ett avancerat filter om du vill behålla det för framtida bruk. Mer information om den här typen av filter finns i Spara ett filter.

Skapa ett avancerat filter med funktioner creating-an-advanced-filter-with-functions

Avancerade filter kan använda funktioner; filter med funktioner skapas med en uttrycksredigerare där du kan skapa formler med hjälp av databasdata och avancerade funktioner. Om du vill skapa ett filter med funktioner upprepar du stegen 1, 2 och 3 för att skapa avancerade filter och fortsätter sedan enligt följande:

 1. Klicka på Advanced selection.

 2. Välj formeltyp som ska användas: sammanställning, befintligt användarfilter eller uttryck.

  Följande alternativ är tillgängliga:

  • Field only för att markera ett fält. Det här är standardläget.

  • Aggregate för att välja den sammanställningsformel som ska användas (antal, summa, genomsnitt, maximum, minimum).

  • User filter om du vill välja ett av de befintliga användarfiltren. Användarfilter beskrivs i Spara ett filter.

  • Expression för att komma åt uttrycksredigeraren.

   Med uttrycksredigeraren kan du definiera ett avancerat filter. Det ser ut så här:

   Här kan du välja fält i databastabellerna och bifoga avancerade funktioner till dem: Välj den funktion som ska användas i List of functions. De tillgängliga funktionerna beskrivs i Lista över funktioner. Markera sedan det eller de fält som berörs av funktionerna och klicka på OK för att godkänna uttrycket.

   note note
   NOTE
   Ett exempel på hur du skapar filter baserat på ett uttryck finns i det här avsnittet.

Spara ett filter saving-a-filter

Filter är specifika för varje operator och initieras om varje gång operatorn rensar cachen för sin klientkonsol.

Du kan skapa en programfilter genom att spara ett avancerat filter: det kan återanvändas genom att högerklicka i valfri lista eller via Filters knappen ovanför listorna.

Dessa filter kan också nås direkt via leveransguiden i målurvalsfasen (se det här avsnittet om du vill ha mer information om hur du skapar leveranser). Om du vill skapa programfiltret kan du:

 • Konvertera ett avancerat filter till ett programfilter. Det gör du genom att klicka Save innan du stänger den avancerade filterredigeraren.

 • Skapa detta programfilter via Administration > Configuration > Predefined filters (eller Profiles and targets > Predefined filters för mottagare) i trädet. Om du vill göra det högerklickar du på filterlistan och väljer New…. Proceduren är densamma som när du skapar avancerade filter.

  The Label I kan du ge filtret ett namn. Det här namnet visas i kombinationsfältet i Filters… -knappen.

Du kan ta bort alla filter i den aktuella listan genom att högerklicka och välja No filter eller via Filters -ikonen som finns ovanför listan.

Du kan kombinera filter genom att klicka på Filters och använda And… -menyn.

Filtrera mottagare filtering-recipients

Fördefinierade filter (se Spara ett filter) kan du filtrera profilerna för mottagarna i databasen. Du kan redigera filter på Profiles and Targets > Predefined filters trädnod. Filtren visas i den övre delen av arbetsytan via Filters -knappen.

Markera ett filter om du vill visa dess definition och få tillgång till en förhandsvisning av filtrerade data.

NOTE
Ett detaljerat exempel på hur du skapar fördefinierade filter finns i Använd skiftläge.

De fördefinierade filtren är:

Etikett
Fråga
Öppnad
Väljer mottagare som har öppnat en leverans.
Öppnad men inte klickad
Väljer mottagare som har öppnat en leverans men inte klickat på en länk.
Inaktiva mottagare
Väljer mottagare som inte har öppnat en leverans på X månader.
Senaste aktivitet efter enhetstyp
Väljer mottagare som har klickat eller öppnat leveransadress Y med enhet X de senaste Z-dagarna.
Senaste aktivitet per enhetstyp (spårning)
Väljer mottagare som har klickat eller öppnat leveransadress Y med enhet X de senaste Z-dagarna.
Ej riktade mottagare
Väljer mottagare som aldrig har fått något mål via kanal Y på X månader.
Mycket aktiva mottagare
Väljer mottagare som har klickat på en leverans minst X gånger under de senaste Y-månaderna.
Blocklist e-postadress
Väljer mottagare vars e-postadress finns på blockeringslista.
E-postadress i karantän
Väljer mottagare vars e-postadress är i karantän.
E-postadresser som är duplicerade i mappen
Väljer mottagare vars e-postadress är duplicerad i mappen.
Varken öppnad eller klickad
Väljer mottagare som inte har öppnat en leverans eller klickat i en leverans.
Nya mottagare (dagar)
Väljer mottagare som har skapats de senaste X dagarna.
Nya mottagare (minuter)
Väljer mottagare som har skapats de senaste X minuterna.
Nya mottagare (månader)
Väljer mottagare som har skapats de senaste X månaderna.
Efter prenumeration
Väljer mottagare efter prenumeration.
Genom att klicka på en specifik länk
Väljer mottagare som klickat på en viss URL i en leverans.
Beteende vid postleverans
Väljer mottagare utifrån deras beteende efter att de har tagit emot en leverans.
Efter skapad den
Väljer mottagare efter skapandedatum, över en period som sträcker sig från X månader (aktuellt datum minus n månader) till Y-månader (aktuellt datum minus n månader).
Per lista
Väljer mottagare efter lista.
Efter antal klick
Väljer mottagare som klickat på en leverans de senaste X månaderna.
Efter antal mottagna meddelanden
Väljer mottagare baserat på det antal meddelanden som de har fått.
Efter antal öppningar
Väljer mottagare som har öppnat mellan X- och Y-leveranser över Z tid.
Efter namn eller e-post
Väljer mottagare efter namn eller e-postadress.
Efter åldersintervall
Väljer mottagare efter deras ålder.
NOTE
Alla jämförelser som rör räkning och perioder ska förstås i vidare bemärkelse (mottagare som motsvarar frågegränserna inkluderas i jämförelsen).

Exempel på hur data beräknas:

 • Väljer mottagare som är yngre än 30 år:

 • Väljer mottagare som är 18 år eller äldre:

 • Väljer mottagare mellan 18 och 30 år:

Avancerade inställningar för datafilter advanced-settings-for-data-filters

Klicka på Settings för att komma åt följande alternativ:

 • Default filter for the associated document type: Med det här alternativet kan du som standard föreslå det här filtret i redigeraren för de listor som berörs av sorteringen.

  Till exempel By name or login filter används på operatorer. Det här alternativet är markerat och därför erbjuds filtret alltid i alla operatorlistor.

 • Filter shared with other operators: Med det här alternativet kan du göra filtret tillgängligt för alla andra operatorer i den aktuella databasen.

 • Use parameter entry form: Med det här alternativet kan du definiera de filterfält som ska visas ovanför listan när det här filtret är markerat. I dessa fält kan du definiera filterinställningarna. Det här formuläret måste anges i XML-format via Form -knappen. Det förkonfigurerade filtret Recipients who have opened, som finns i mottagarlistan, visar ett filterfält där du kan välja den leverans som filtret ska användas för.

  The Preview visas resultatet av det valda filtret.

 • The Advanced parameters kan du definiera ytterligare inställningar. Du kan associera en SQL-tabell med filtret för att göra den gemensam för alla redigerare som delar tabellen.

  Välj Do not restrict the filter om du vill hindra användaren från att åsidosätta det här filtret.

  Det här alternativet är aktiverat för filter för mottagare av en leverans och mottagare av leveranser som tillhör en mapp som finns i leveransguiden och som inte kan överladdas.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1