Skapa eller redigera en anslutning

Arbetsflödet för att skapa och redigera anslutningar gör att alla konfigurationsinställningar för datauppsättningar och anslutningar hamnar mitt på skärmen med ett hjälparbetsflöde. Den ger detaljerad information om val, konfiguration och granskning av datauppsättningar. Och gör att du kan ange viktig information som datamängdstyp, storlek, schema, datauppsättnings-ID, batchstatus, bakåtfyllnadsstatus, person-ID och mycket annat, för att minska risken för fel anslutningskonfiguration. Här är en översikt över funktionerna:

 • Du kan aktivera ett rullande datalagringsfönster när du skapar anslutningen.
 • Du kan lägga till och ta bort datauppsättningar från en anslutning. (Om du tar bort en datauppsättning tas den bort från anslutningen och påverkar associerade datavyer och underliggande Analysis Workspace-projekt.)
 • Du kan aktivera och begära data för bakåtfyllnad per datauppsättning.
 • Du kan redigera datauppsättningar, t.ex. för att begära en annan bakgrundsfyllning.
 • Du kan importera befintliga data per datauppsättning.

Förutsättningar

Det maximala antalet datauppsättningar som du kan lägga till i en anslutning är 100. Blandningen beror på vilket Customer Journey Analytics-paket ditt företag har köpt.

Kontakta administratören om du är osäker på vilket Customer Journey Analytics-paket du har.

Välj package
Foundation package
Valfri kombination av händelse-/profil-/uppslagsdatauppsättningar, vilket ger upp till 100
En händelsedatamängd per anslutning
Upp till 99 profil- eller uppslagsdatauppsättningar per anslutning

Skapa och konfigurera anslutningen create-connection

 1. I Customer Journey Analytics väljer du Connections -fliken.

 2. Välj Create new connection.

  Namnlösa anslutningsinställningar

 3. Konfigurera anslutningsinställningarna.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 layout-auto
  Inställning Beskrivning
  Connection name Ange ett unikt namn för anslutningen.
  Connection description Beskriv syftet med den här anslutningen.
  Sandbox

  Välj en sandlåda i Experience Platform som innehåller den eller de datauppsättningar som du vill skapa en anslutning till.

  Adobe Experience Platform tillhandahåller sandlådor som partitionerar en enda plattformsinstans i separata virtuella miljöer för att utveckla och utveckla program för digitala upplevelser. Du kan tänka dig sandlådor som"dataisoleringar" som innehåller datauppsättningar. Sandlådor används för att styra åtkomst till datauppsättningar.

  När du har valt sandlådan visas alla datauppsättningar i den sandlådan som du kan hämta från den vänstra listen.

  Enable rolling data window

  Om den här kryssrutan är markerad kan du definiera datalagring i Customer Journey Analytics som ett rullande fönster på anslutningsnivå i månader (1 månad, 3 månader, 6 månader och så vidare).

  Datalagringen baseras på tidsstämplar för händelsedatamängder och gäller endast för händelsedatamängder. Det finns ingen inställning för rullande datafönster för profil- eller uppslagsdatauppsättningar eftersom det inte finns några tillämpliga tidsstämplar. Om din anslutning innehåller en profil- eller uppslagsdatauppsättning (förutom en eller flera händelsedatamängder), behålls dessa data för samma tidsperiod.

  Den största fördelen är att du bara lagrar eller rapporterar data som är tillämpliga och användbara och tar bort äldre data som inte längre är användbara. Det hjälper er att hålla er inom avtalsgränserna och minskar risken för överlagringskostnader.

  Om du låter standardvärdet vara (omarkerat) ersätts kvarhållningsperioden av Adobe Experience Platform datalagringsinställning. Om du har 25 månaders data i Experience Platform får Customer Journey Analytics 25 månaders data genom backfill. Om du raderade 10 av dessa månader i Platform behåller Customer Journey Analytics de återstående 15 månaderna.

  Add datasets (se nedan) Lägg till datauppsättningar om det inte finns några datauppsättningar i datauppsättningslistan.
  Dataset name

  Markera en eller flera datauppsättningar som du vill hämta till Customer Journey Analytics och markera Add.

  (Om du har många datauppsättningar att välja bland kan du söka efter rätt datauppsättningar med sökfältet Sök efter datauppsättningar ovanför listan med datauppsättningar.)

  Last updated Endast för händelsedatamängder anges den här inställningen automatiskt till standardfältet för tidsstämpling från händelsebaserade scheman i Experience Platform. "Ej tillämpligt" innebär att den här datauppsättningen inte innehåller några data.
  Schema The schema baserat på vilket datauppsättningen skapades i Adobe Experience Platform.
  Dataset type För varje datauppsättning som du har lagt till i den här anslutningen anger Customer Journey Analytics automatiskt datauppsättningstypen baserat på de data som kommer in. Det finns tre olika datamängdstyper: Händelsedata, Profildata och Uppslagsdata. Se tabellen nedan för en förklaring av datamängdstyperna.
  Person ID

  Välj ett person-ID i listrutan med tillgängliga identiteter. Dessa identiteter definierades i datauppsättningsschemat i Experience Platform. Nedan finns information om hur du använder identitetskartan som ett person-ID.

  VIKTIGT: Om det inte finns några person-ID att välja mellan, innebär det att ett eller flera person-ID inte har definierats i schemat. Visa den här videon om hur du definierar en identitet i Experience Platform.

  Key Endast för uppslagsdatauppsättningar (till exempel _id).
  Matching Key Endast för uppslagsdatauppsättningar (till exempel _id).
  Import new data Inställd på På eller Av.
  Backfill data

  Du kan begära att få fylla i data i en datauppsättning baklänges baserat på tidsstämplar för händelsen. Du kan till exempel begära att de senaste 7 dagarnas data ska fyllas i igen. Konfigurera rätt person-ID och testa anslutningen. Om allt ser bra ut kan du enkelt fylla i alla återstående data.

  Dessutom kan du aktivera import av nya data per datauppsättning.

  Backfill status Den här statusen anger om några data för bakgrundsfyllning bearbetas.

Lägga till och konfigurera datauppsättningar add-dataset

Med det nya arbetsflödet kan du lägga till en datauppsättning i Experience Platform när du skapar en anslutning.

 1. Välj i dialogrutan Anslutningsinställningar Add datasets.

 2. I Select datasets väljer du en eller flera datauppsättningar och väljer Next. Minst en händelsedatamängd måste ingå i anslutningen.

  • Om du vill ändra kolumnerna som visas för listan med datauppsättningar väljer du Kolumninställningar och markera de kolumner som ska visas i Customize table -dialogrutan.
  • Använd kommandot Sök sökfält.
  • Om du vill växla mellan att visa eller dölja de markerade datauppsättningarna väljer du Välj Hide selected eller Show selected.
  • Om du vill ta bort en datauppsättning från listan med valda datauppsättningar använder du Stäng . Om du vill ta bort alla markerade datauppsättningar väljer du Clear all.

  Välj datauppsättningar

 3. Konfigurera datauppsättningarna en i taget.

  Konfigurera datauppsättningar

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 layout-auto
  Inställning Beskrivning
  Person ID

  Endast tillgängligt för händelse- och profildatauppsättningar. Välj ett person-ID i listrutan med tillgängliga identiteter. Dessa identiteter definierades i datauppsättningsschemat i Experience Platform. Nedan finns information om hur du använder identitetskartan som ett person-ID.

  Om det inte finns några person-ID:n att välja mellan, innebär det att ett eller flera person-ID:n inte har definierats i schemat. Se Definiera identitetsfält i användargränssnittet för mer information.

  Värdet för det valda person-ID:t anses vara skiftlägeskänsligt. Till exempel: abc123 och ABC123 är två olika värden.

  Timestamp Endast för händelsedatamängder anges den här inställningen automatiskt till standardfältet för tidsstämpling från händelsebaserade scheman i Experience Platform.
  Key Endast tillgängligt för uppslagsdatauppsättningar. Nyckeln som ska användas för en uppslagsdatauppsättning.
  Matching key Endast tillgängligt för uppslagsdatauppsättningar. Den matchande nyckeln som ska användas i en av händelsedatamängderna. Om den här listan är tom har du förmodligen inte lagt till eller konfigurerat någon händelsedatamängd.
  Data source type

  Välj en typ av datakälla.
  Typer av datakällor är bland annat:

  • Web data
  • Mobile App data
  • POS data
  • CRM data
  • Survey data
  • Call Center data
  • Product data
  • Accounts data
  • Transaction data
  • Customer Feedback data
  • Other

  Det här fältet används för att undersöka vilka typer av datakällor som används.

  Import new data Välj det här alternativet om du vill upprätta en pågående anslutning så att alla nya databatchar som läggs till i datauppsättningarna i den här anslutningen automatiskt flödar till arbetsytan. Kan anges till On eller Off.
  Dataset backfill

  Aktivera Backfill all existing data för att säkerställa att alla befintliga data är efterfyllda.

  Välj Request backfill för att fylla i historiska data för en viss period. Du kan definiera upp till 10 backfill-perioder för datauppsättningar.

  1. Definiera perioden genom att ange start- och slutdata eller välja datum med Kalender .
  2. Välj Queue backfill för att lägga till bakåtfyllnad i listan, eller Cancel för att avbryta.

  För varje post väljer du Redigera om du vill redigera punkten, eller markera Ta bort om du vill ta bort posten.

  På bakåtfyllningar:

  • Du kan fylla i varje datauppsättning separat.
  • Du prioriterar nya data som läggs till i en datauppsättning i anslutningen, så att dessa nya data har den lägsta fördröjningen.
  • Eventuella bakåtfyllnadsdata (historiska) importeras i en långsammare takt. Latensen påverkas av hur mycket historisk information du har.
  • Analysens källanslutning importerar upp till 13 månaders data (oavsett storlek) för produktionssandlådor. Bakåtfyllnaden i icke-produktionssandlådor är begränsad till tre månader.
  Transform dataset För specifika B2B-sökdatauppsättningar kan du aktivera omvandling av en datauppsättning för korrekta B2B-personbaserade rapportscenarier. Se Omforma datauppsättningar för B2B-sökningar för mer information.
  Backfill status

  Möjliga statusindikatorer är:

  • Lyckades
  • X-bearbetning av bakgrundsfyllning(ar)
  • Av
  Dataset ID Detta ID genereras automatiskt.
  Description Beskrivningen som den här datauppsättningen fick när den skapades.
  Dataset size Datauppsättningens storlek.
  Schema Det schema som datamängden skapades utifrån i Adobe Experience Platform.
  Dataset Datauppsättningens namn.
  **Preview: *datauppsättningsnamn *** Förhandsgranskar datauppsättningen med kolumnerna date, my ID och Identifier.
  Remove Du kan ta bort eller ta bort datauppsättningen och ändra person-ID utan att ta bort hela anslutningen. Att ta bort eller ta bort minskar kostnaderna för datainmatning och den krångliga processen att återskapa hela anslutningen och tillhörande datavyer.

Förhandsgranska anslutning preview

Om du vill förhandsgranska anslutningen som du har skapat väljer du Connection preview i dialogrutan Anslutningsinställningar.

Förhandsgranska anslutning

Den här förhandsgranskningen innehåller några kolumner med en lista över anslutningskonfigurationen. Vilka kolumntyper som visas beror på dina enskilda datauppsättningar.

Datamängdstyper dataset-types

För varje datauppsättning som du lägger till i anslutningen Customer Journey Analytics anger automatiskt datamängdstypen baserat på de data som kommer in.

IMPORTANT
Lägg till minst en händelsedatamängd som en del av en anslutning.

Det finns tre olika datamängdstyper: Event data, Profile data, och Lookup data.

Typ av datauppsättning
Beskrivning
Tidsstämpel
Schema
Person-ID
Event
Data som representerar händelser i tid (t.ex. webbbesök, interaktioner, transaktioner, POS-data, undersökningsdata, annonsvisningsdata osv.). Dessa data kan till exempel vara typiska klickströmsdata, med ett kund-ID eller ett cookie-ID och en tidsstämpel. Med händelsedata får du flexibilitet vad gäller vilket ID som används som person-ID.
Automatiskt inställd på standardtidsstämpelfältet från händelsebaserade scheman i Experience Platform.
Alla inbyggda eller anpassade scheman som baseras på en XDM-klass med beteendet"Time Series". Exempel är "XDM Experience Event" eller "XDM Decision Event".
Du kan välja vilket person-ID du vill inkludera. Varje datamängdsschema som definieras i Experience Platform kan ha en egen uppsättning av en eller flera identiteter som är definierade och associerade med ett identitetsnamnutrymme. Alla dessa identiteter kan användas som person-ID. Exempel är cookie-ID, Stitched ID, User ID, Tracking Code och så vidare.
Lookup
Nu kan du lägga till datauppsättningar som uppslag med fält i alla datamängdstyper: Profil-, uppslags- och händelsedatamängder (den senare stöds alltid). Den här extrafunktionen utökar CJA:s förmåga att stödja komplexa datamodeller, inklusive B2B CDP. Dessa data används för att söka efter värden eller nycklar som finns i dina Event-, Profile- eller Lookup-data. Du kan lägga till upp till två söknivåer. (Observera att Härledda fält kan inte användas som matchningsnycklar för uppslag i anslutningar.) Du kan till exempel överföra sökdata som mappar numeriska ID:n i händelsedata till produktnamn. Se Användningsexempel B2B till exempel.
Ej tillämpligt
Alla inbyggda eller anpassade scheman som baseras på en XDM-klass med beteendet "Record", förutom klassen "XDM Individual Profile".
Ej tillämpligt
Profile
Data som tillämpas på dina personer, användare eller kunder i Event data. Du kan till exempel överföra CRM-data om dina kunder.
Ej tillämpligt
Alla inbyggda eller anpassade scheman som baseras på klassen "XDM Individual Profile".
Du kan välja vilket person-ID du vill inkludera. Varje datauppsättning som definieras i Experience Platform har en egen uppsättning av ett eller flera person-ID definierade, till exempel cookie-id, Stitched ID, User ID, Tracking Code osv.
Person-ID Anteckning: Om du skapar en anslutning som innehåller datauppsättningar med olika ID:n visas detta i rapporten. Om du vill sammanfoga datauppsättningar måste du använda samma person-ID.

Använd numeriska fält som söknycklar och sökvärden numeric

Den här sökfunktionen är användbar om du vill lägga till ett numeriskt fält, t.ex. en kostnad eller marginal, i ett strängbaserat nyckelfält. Det tillåter att numeriska värden ingår i uppslag, antingen som nycklar eller som värden. I sökschemat kan du ha numeriska värden kopplade till exempelvis produktnamn, COGS, kampanjmarknadsföringskostnader eller marginaler. Här är ett exempel på sökschema i Adobe Experience Platform:

Sökschema

Ni har nu stöd för att lägga in dessa värden som mått i Customer Journey Analytics-rapporter. När du konfigurerar anslutningen och hämtar uppslagsdatauppsättningar kan du redigera datauppsättningarna och välja Key och Matching Key:

Redigera-dataset

När du ställer in en datavy baserad på den här anslutningen lägger du till numeriska värden som komponenter i datavyn. Alla projekt som baseras på den här datavyn kan sedan rapportera dessa numeriska värden.

Använd identitetskarta som person-ID id-map

Customer Journey Analytics stöder möjligheten att använda identitetskartan för sitt person-ID. Identitetskarta är en kartdatastruktur som gör att du kan överföra nyckelvärden -> värdepar. Nycklarna är ID-namnutrymmen och värdet är den struktur som innehåller identitetsvärdet. Identitetskartan finns för varje överförd rad/händelse och fylls i för varje rad i enlighet med detta.

Identitetskartan är tillgänglig för alla datauppsättningar som använder ett schema baserat på ExperienceEvent XDM klassen. När du väljer en sådan datauppsättning som ska inkluderas i en Customer Journey Analytics-anslutning kan du välja att antingen välja ett fält som primärt ID eller identitetskartan:

Om du väljer Identitetskarta får du ytterligare två konfigurationsalternativ:

Alternativ
Beskrivning
Use Primary ID Namespace
Det här alternativet instruerar Customer Journey Analytics att per rad hitta identiteten i identitetskartan som är markerad med en primary=true och använd den identiteten som ID för den raden. Den här identiteten är den primärnyckel som används i Experience Platform för partitionering. Och den här identiteten är också den primära kandidaten för användning som Customer Journey Analytics person-ID (beroende på hur datauppsättningen konfigureras i en Customer Journey Analytics-anslutning).
Namespace
(Det här alternativet är bara tillgängligt om du inte använder namnutrymmet för primärt ID.) Identitetsnamnutrymmen är en komponent i Experience Platform Identity Service som fungerar som indikatorer för det sammanhang som en identitet hör till. Om du anger ett namnutrymme söker Customer Journey Analytics igenom varje rads identitetskarta efter namnutrymmesnyckeln och använder identiteten under namnutrymmet som ID för den raden. Eftersom Customer Journey Analytics inte kan göra en fullständig datauppsättningssökning av alla rader för att avgöra vilka namnutrymmen som finns, visas alla möjliga namnutrymmen i listrutan. Ha koll på vilka namnutrymmen som anges i data. Dessa namnutrymmen identifieras inte automatiskt.

Kantärenden för identitetskarta id-map-edge

I den här tabellen visas de två konfigurationsalternativen när det finns kantfall och hur de hanteras:

Alternativ
Det finns inga ID:n i identitetskartan
Flera ID:n, ingen markerade som primär
Flera ID:n är markerade som primära
Ett ID, markerat som primärt eller inte
Ogiltigt namnutrymme med ett ID markerat som primärt
Use Primary ID Namespacechecked
Customer Journey Analytics släpper raden.
Customer Journey Analytics släpper raden eftersom inget primärt ID har angetts.
Alla ID:n som markerats som primära, under alla namnutrymmen, extraheras till en lista. De sorteras sedan i bokstavsordning. Med den nya sorteringen används det första namnutrymmet med dess första ID som person-ID.
Det enskilda ID:t används som person-ID.
Även om namnutrymmet kan vara ogiltigt (inte finns i Adobe Experience Platform) använder Customer Journey Analytics det primära ID:t under det namnutrymmet som Person-ID.
Specific Identity Map namespacemarkerad
Customer Journey Analytics släpper raden.
Alla ID:n under det markerade namnutrymmet extraheras till en lista och det första används som person-ID.
Alla ID:n under det markerade namnutrymmet extraheras till en lista och det första används som person-ID.
Alla ID:n under det markerade namnutrymmet extraheras till en lista och det första används som person-ID.
Alla ID:n under det markerade namnutrymmet extraheras till en lista och det första används som person-ID. (Endast ett giltigt namnutrymme kan väljas när anslutningen skapas, så det är inte möjligt att använda ett ogiltigt namnutrymme/ID som person-ID)

Beräkna det genomsnittliga antalet dagliga händelser average-number

Beräkningen görs för varje datauppsättning i anslutningen.

 1. Gå till Adobe Experience Platform Query Services och skapa en fråga.

  Frågan skulle se ut så här:

  code language-none
  Select AVG(A.total_events) from (Select DISTINCT COUNT (*) as total_events, date(TIMESTAMP) from analytics_demo_data GROUP BY 2 Having total_events>0) A;
  

  I det här exemplet är "analytics_demo_data" namnet på datauppsättningen.

 2. Om du vill visa alla datauppsättningar som finns i Adobe Experience Platform utför du Show Tables fråga.

Algoritmisk rensning av stora uppslagsdatauppsättningar

När du skapar en anslutning kan du lägga till stora datauppsättningar för uppslagsändamål. En datauppsättning som representerar en produktkatalog så att beskrivande produktinformation kan slås upp när rapporter och visualiseringar skapas. En sådan stor datauppsättning för sökning kan överskrida det maximala antalet 10 miljoner unika sökningar som för närvarande implementeras som ett skyddsutkast, vilket resulterar i att ytterligare data hoppas över.

Du kan begära en algoritmisk rensning av en stor uppslagsdatauppsättning. Den här algoritmiska rensningen sparar bara data i uppslagsdatauppsättningen som matchar nycklarna i händelsedatauppsättningen. På så sätt behöver du inte läsa in hela datauppsättningen för orensad sökning. Gamla eller mindre ofta använda objekt tas bort, vilket kan påverka rapporter något men ger avsevärda fördelar. Algoritmen tittar tillbaka 90 dagar och uppdateras varje vecka.

Kontakta supportteamet på Adobe för mer information och för att aktivera den här funktionen.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79