Adobe Advertising Support for the California Consumer Privacy Act: Consumer Data Access and Delete Support

För Adobe Advertising Search, Social, & Commerce, Adobe Advertising DSP, Adobe Advertising Creative, och Adobe Advertising DCO

IMPORTANT
Innehållet i detta dokument är inte juridisk rådgivning och är inte avsett att ersätta juridisk rådgivning. Kontakta ditt juridiska ombud för råd om Kaliforniens konsumentsekretesslag.

California Consumer Privacy Act (CCPA) är Kaliforniens nya integritetslag, som träder i kraft den 1 januari 2020. CCPA ger invånare i Kalifornien nya rättigheter när det gäller personuppgifter och ålägger dataskyddsansvar för vissa enheter som bedriver verksamhet i Kalifornien. CCPA ger konsumenterna rätt att få tillgång till och radera sina personuppgifter samt rätt att avanmäla vissa aktiviteter som kvalificerar som "sälja" personuppgifter till tredje part.

Som företag avgör du vilka personuppgifter Adobe Experience Cloud behandlar och lagrar å dina vägnar.

Som tjänsteleverantör tillhandahåller Adobe Advertising stöd till ert företag för att uppfylla de skyldigheter enligt CCPA som är tillämpliga på användningen av produkter och tjänster från Adobe Advertising, inklusive hantering av förfrågningar om tillgång till och radering av personuppgifter och hantering av ansökningar om att avanmäla försäljning av personuppgifter.

Det här dokumentet beskriver hur Advertising Search, Social, & Commerce, Advertising Creative, DSP (Demand Side Platform), och Advertising DCO - som tjänsteleverantörer - stödja konsumenternas rätt att få tillgång till och radera personuppgifter via Adobe Experience Platform Privacy Service API och Privacy Service UI.

Information om hur Advertising DSP stöder konsumentens rätt att avanmäla sig från försäljning av personuppgifter finns i Adobe Advertising Support for the California Consumer Privacy Act: Consumer Opt-out Support.

Mer information om Adobe sekretessavtal för CCPA finns i Adobe Privacy Center.

Dataförfrågningstyper som stöds för Adobe Advertising

Adobe Experience Platform ger företag möjlighet att utföra följande uppgifter:

 • Få tillgång till data på cookie-nivå eller data på enhets-ID-nivå (för annonser i mobilappar) inom Search, Social, & Commerce, Creative, DSP, eller DCO.
 • Ta bort data på cookie-nivå som lagras i Search, Social, & Commerce, Creative, DSP, eller DCO för konsumenter som använder en webbläsare, eller ta bort ID-nivådata som lagras i DSP för konsumenter som använder appar på mobila enheter.
 • Kontrollera status för en eller alla befintliga begäranden.

Nödvändig inställning för att skicka begäranden för Adobe Advertising

För att begära åtkomst till och radera konsumentpersonuppgifter från Adobe Advertising måste du:

 1. Distribuera ett JavaScript-bibliotek för att hämta och ta bort kundens cookies. Samma bibliotek, AdobePrivacy.js, används för alla Adobe Experience Cloud-lösningar.

  note important
  IMPORTANT
  Begäranden till vissa Experience Cloud-lösningar kräver inte JavaScript-biblioteket, men begäranden till Adobe Advertising kräver det.

  Du bör distribuera biblioteket på den webbsida från vilken dina kunder kan skicka in begäran om åtkomst och borttagning, till exempel företagets integritetsportal. Biblioteket hjälper dig att hämta Adobe-cookies (namnområdes-ID: gsurferID) så att du kan skicka in dessa identiteter som en del av begäran om åtkomst och borttagning via Adobe Experience Platform Privacy Service API.

  När kunden begär att få ta bort personuppgifter tar biblioteket också bort kundens cookie från kundens webbläsare.

  note note
  NOTE
  Att ta bort personuppgifter skiljer sig från att avanmäla sig, vilket förhindrar målgruppsanpassningen för en slutanvändare med målgruppssegment. När en konsument begär att få ta bort personuppgifter från Creative, DSP, eller DCO, skickar biblioteket också en begäran till Adobe Advertising om att avanmäla kunden från att målinrikta segment. För annonsörer med Search, Social, & Commercerekommenderar vi att du länkar till dina kunder https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#customeruse, som förklarar hur man avanmäler sig från målgruppssegmentsmålgruppsanpassning.
 2. Identifiera ditt organisations-ID för Experience Cloud och se till att det är länkat till dina Adobe Advertising-konton.

  Ett Experience Cloud-organisations-ID är en 24 tecken lång alfanumerisk sträng som läggs till med "@AdobeOrg". De flesta Experience Cloud-kunder har tilldelats ett organisations-ID. Om ert marknadsföringsteam eller er interna Adobe systemadministratören känner inte till ditt organisations-ID, eller är inte säker på om det har etablerats, och kontaktar sedan ditt Adobe-kontoteam. Du behöver organisations-ID:t för att kunna skicka begäranden till sekretess-API:t med hjälp av imsOrgID namnutrymme.

  note important
  IMPORTANT
  Kontakta Adobe Advertising och bekräfta att alla era Adobe Advertising-konton är korrekta - inklusive DSP Konton eller annonsörer. Search, Social, & Commerce konton, och Creative eller DCO konton - är länkade till ditt företags-ID för Experience Cloud.
 3. Använd antingen ADOBE EXPERIENCE PLATFORM PRIVACY SERVICE API (för automatiska förfrågningar) eller Privacy Servicens användargränssnitt (för tillfälliga framställningar) att lämna in ansökningar om tillgång till och radering av personuppgifter till Adobe Advertising för konsumenternas räkning samt att kontrollera status för befintliga ansökningar.

  För annonsörer som har en mobilapp att interagera med kunder och lansera kampanjer med DSPmåste du ladda ned sekretessfärdiga SDK:er för mobiler för Experience Cloud. Med Mobile SDK:er kan företag ange statusflaggor för avanmälan, hämta konsumentens enhets-ID (namnområdes-ID: deviceID) och skicka begäranden till Privacy Services-API:t. Din mobilapp kräver SDK version 4.15.0 eller senare.

  När du skickar en begäran om konsumentåtkomst returnerar Privacy Service-API:t information om en konsument baserat på den angivna cookien eller enhets-ID:t, som du sedan måste returnera till konsumenten.

  När du skickar en begäran om att ta bort en kund tas cookie-ID:t eller enhets-ID:t och alla kostnads-, klicknings- och intäktsdata som är kopplade till cookien bort från servern.

  note note
  NOTE
  Om ditt företag har flera Experience Cloud-organisations-ID:n måste du skicka separata API-förfrågningar för varje. Du kan dock göra en API-begäran till flera Adobe Advertising-underlösningar (Search, Social, & Commerce, Creative, DSPoch DCO), med ett konto per dellösning.

Alla dessa steg är nödvändiga för att få stöd från Adobe Advertising. Mer information om dessa och andra relaterade uppgifter som du behöver utföra med Adobe Experience Platform Privacy Service, samt var du hittar objekten du behöver, finns i https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/privacy/home.html?lang=sv-SE.

Obligatoriska fältvärden i JSON-begäranden i Adobe Advertising

"company context":

 • "namespace": **imsOrgID**
 • "value": <ditt Experience Cloud-organisations-ID>

användare:

 • "key": <vanligtvis kundens namn>

 • "action": antingen **access** eller **delete**

 • "user IDs":

  • "namespace": **411** (som anger adCloud cookie space)

  • "value": <den faktiska kundens cookie-ID-värde som hämtats frånAdobePrivacy.js>

 • "include": **adCloud** (som är Adobe produkt som gäller för begäran)

 • "regulation": **ccpa** (som är den sekretessregel som gäller för begäran)

Exempel på begäran som har skickats av en konsument med ett användar-ID i Adobe Advertising som har hämtats från AdobePrivacy.js

{
"companyContexts":[
  {
    "namespace":"imsOrgID",
    "value":"5AB13068374019BC@AdobeOrg"
   }
  ],
  "users": [
{
 "key": "John Doe",
 "action":["access"],
 "userIDs":[
   {
    "namespace":"411",
    "value":"Wqersioejr-wdg",
    "type":"namespaceId",
    "deletedClientSide":false
   }
  ]
}
],
"include":[
   "adCloud"
  ],
  "regulation":"ccpa"
}

Datafält som returneras för åtkomstbegäranden

Nedan följer ett exempel på ett svar om personlig informationsåtkomst för Adobe Advertising.

{
  "jobId":"12345AD43E",
  "action":"access",
  "product":"adCloud",
  "status":"complete",
  "results":{
    "userIDs":[
      {
        "namespace":"411",
        "userID":" Wqersioejr-wdg "
      }
    ],
    "receiptData":{
      "impressionCount":"100",
      "clickCount":5,
      "geo":[
        "United States of America",
        "San Francisco CA"
      ],
      "profile":[
        {
          "pixelid":"111",
          "ut1":"abc",
          "ut2":"def",
          "ut3":"ghi",
          "ut4":"jkl",
          "ut5":"mno"
        },
        {
          "pixelid":"123",
          "ut1":"abc",
          "ut2":"def",
          "ut3":"ghi",
          "ut4":"jkl",
          "ut5":"mno"
        }
      ],
      "matchingSegments":[
        {
          "segmentName":"AP4 - Art/Culture - In-Market",
          "segmentID":"kV1mPa2aqPNWKSNtf325",
          "serviceProvider":"Adobe"
        },
        {
          "segmentName":"EMEA - UK - Health Food Buyers",
          "segmentID":"eP2oJ2UPsfsDVDhvlGewx",
          "serviceProvider":"BlueKai"
        }
      ]
    }
  }
}
recommendation-more-help
2f08d4e3-9772-481e-b57c-a895b2a58c8c