Adobe Advertising Support for the California Consumer Privacy Act: Consumer Opt-Out of Sale Support

För Adobe Advertising Demand Side Platform (DSP)

IMPORTANT
Innehållet i detta dokument är inte juridisk rådgivning och är inte avsett att ersätta juridisk rådgivning. Kontakta ditt juridiska ombud för råd om Kaliforniens konsumentsekretesslag.

California Consumer Privacy Act (CCPA) är Kaliforniens nya integritetslag, som träder i kraft den 1 januari 2020. CCPA ger invånare i Kalifornien nya rättigheter när det gäller personuppgifter och ålägger dataskyddsansvar för vissa enheter som bedriver verksamhet i Kalifornien. CCPA ger konsumenterna rätt att få tillgång till och radera sina uppgifter samt rätt att avanmäla vissa aktiviteter som kvalificerar som "sälja" personuppgifter till tredje part.

Som företag avgör du vilka personuppgifter Adobe Experience Cloud behandlar och lagrar å dina vägnar.

Som tjänsteleverantör ger Adobe Advertising stöd till ert företag så att det kan uppfylla de skyldigheter enligt CCPA som gäller för användning av Adobe Advertising produkter och tjänster, inklusive hantering av konsumentförfrågningar om tillgång till och radering av personuppgifter och hantering av konsumentförfrågningar om att avanmäla försäljning av personuppgifter.

I det här dokumentet beskrivs hur Adobe Advertising Demand Side Platform (DSP), som tjänsteleverantör, stöder konsumentens rätt att välja bort"försäljning" av"personuppgifter", eftersom varje term definieras av CCPA. Det innehåller information om hur du kan förmedla begäran om avanmälan till Adobe Advertising och hur du hämtar rapporter om din organisations begäran om avanmälan från försäljning.

Mer information om hur Advertising Search, Social, & Commerce; Advertising Creative, och Advertising DCO ge stöd för åtkomst till och radering av personuppgifter för konsumenter, se Adobe Advertising Support for the California Consumer Privacy Act: Consumer Data Access and Delete Support.

Mer information om Adobe sekretessavtal för CCPA finns i Adobe Privacy Center.

Kommunicera förfrågningar om konsumentavanmälan utanför försäljning till Adobe Advertising

Du kan förmedla önskemål om avanmälan från försäljning till konsumenter genom att antingen:

 • ett avanmälningssegment för CCPA som skapats i DSP
 • ADOBE EXPERIENCE PLATFORM PRIVACY SERVICE API

Metod 1: Kommunicera CCPA-förfrågningar om att avanmäla sig från försäljning med en CCPA Opt-Out-of-Sale Segment i DSP

NOTE
Användarna stannar kvar i segmenten för avanmälan av CCPA på obestämd tid.

Metod 2: Kommunicera CCPA-förfrågningar om att avanmäla sig från försäljning med hjälp av Adobe Experience Platform Privacy Service API

Annonsörer tilldelade endast ett Adobe Experience Cloud-organisations-ID

 1. Distribuera ett JavaScript-bibliotek för att hämta kundens cookies. Samma bibliotek, AdobePrivacy.js, används för alla Adobe Experience Cloud-lösningar.

  note important
  IMPORTANT
  Begäranden till vissa Adobe Experience Cloud-lösningar kräver inte JavaScript-biblioteket, men begäranden till Adobe Advertising kräver det.

  Du bör distribuera biblioteket på webbsidan där dina kunder kan skicka in begäranden om att avanmäla dig, till exempel företagets integritetsportal. Biblioteket hjälper dig att hämta Adobe-cookies (namnområdes-ID: gsurferID) så att du kan skicka in dessa identiteter som en del av begäran om att avanmäla dig via Adobe Experience Platform Privacy Service API.

 2. Identifiera ditt organisations-ID för Experience Cloud och se till att det är länkat till dina Adobe Advertising-konton.

  Ett Experience Cloud-organisations-ID är en 24 tecken lång alfanumerisk sträng som läggs till med "@AdobeOrg". De flesta Experience Cloud-kunder har tilldelats ett organisations-ID. Om ditt marknadsföringsteam eller den interna systemadministratören i Adobe inte känner till ditt företags-ID eller inte vet om det har etablerats kontaktar du ditt kontoteam i Adobe. Du behöver organisations-ID:t för att kunna skicka begäranden till sekretess-API:t med hjälp av imsOrgID namnutrymme.

  note important
  IMPORTANT
  Kontakta Adobe Advertising och bekräfta att alla era Adobe Advertising-konton är korrekta - inklusive DSP Konton eller annonsörer. Search, Social, & Commerce konton, och Creative eller DCO konton - är länkade till ditt företags-ID för Experience Cloud.
 3. Använd Adobe Experience Platform Privacy Service API för att skicka begäran om avanmälan till Adobe Advertising för konsumenternas räkning och för att kontrollera status för befintliga förfrågningar.

  Se bilagan nedan för ett exempel på en begäran om avanmälan från försäljning.

  note note
  NOTE
  Om ditt företag har flera Experience Cloud-organisations-ID:n måste du skicka separata API-förfrågningar för varje. Du kan dock göra en API-begäran till flera Adobe Advertising-underlösningar (Search, Social, & Commerce, Creative, DSPoch DCO), med ett konto per dellösning.

Alla dessa steg är nödvändiga för att få stöd från Adobe Advertising. Mer information om dessa och andra relaterade uppgifter som du behöver utföra med Adobe Experience Platform Privacy Service, samt var du hittar objekten du behöver, finns i https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/privacy/home.html?lang=sv-SE.

Hämtar rapporter om konsumenter som har lämnat in begäran om avanmälan vid försäljning

Adobe Advertising genererar månadsrapporter om ID:n som kunder har skickat in för att avanmäla sig från försäljning för kontot. Varje rapport är tillgänglig som en tabbseparerad textfil komprimerad till GZIP-format. Data konsoliderar begäranden som samlats in med CCPA-segment för avanmälan från försäljning som skapats i DSP och alla inskickade data via Privacy Services-API. Användar-ID:n som används i CCPA-segment för avanmälan identifieras av segment och annonsörer. Rapporterna skapas den första i varje månad för föregående månad. Till exempel är användarlistan för juni tillgänglig den 1 juli.

Du kan hämta länkar till de månadsrapporter som har skapats under de senaste tre månaderna, antingen från DSP eller via DSP Advertising Trafficking API. Varje länk gäller i sju dagar, men uppdateras varje gång en kund försöker hämta en länk.

Metod 1: Hämta rapporter om konsumentens avanmälan från försäljning inom DSP

 1. Logga in på annonsörens konto i DSP https://advertising.adobe.com/.
 2. Hämta rapporterna.

Metod 2: Hämta rapporter om konsumentens avanmälan från försäljning med hjälp av DSP Trafficking API

Den här funktionen är tillgänglig för organisationer som använder Trafficking API. Dokumentationen för Trafficking API för mer information.

Om din organisation inte använder Trafficking API men är intresserad av mer information kan du kontakta ditt kontoteam på Adobe.

Bilaga: Exempel CCPA Opt-Out-of-Sale Begär Privacy Service-API-användare

curl -X POST \
 https://platform.adobe.io/data/privacy/gdpr/ \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
 -d '{
  "companyContexts": [
   {
    "namespace": "imsOrgID",
    "value": "{IMS_ORG}"
   }
  ],
  "users": [
   {
    "key": "DavidSmith",
    "action": ["opt-out-of-sale"],
    "userIDs": [
     {
      "namespace": "email",
      "value": "dsmith@acme.com",
      "type": "standard"
     },
     {
      "namespace": "adCloud",
      "type": "standard",
      "value": "Wqersioejr-wdg",
     }
  ],
  "include": ["adCloud"],
  "regulation": "ccpa"
}'

där:

 • "namespace": "adCloud" anger adCloud cookie space, och motsvarande värde är kundens cookie-ID som hämtats från AdobePrivacy.js
 • "include": ["adCloud"] anger att begäran gäller Adobe Advertising
recommendation-more-help
2f08d4e3-9772-481e-b57c-a895b2a58c8c