Tillgängliga rapportkolumner

Mätningstyp
Undertyp
Kolumnnamn
Beskrivning
Dimension
Ad
Ad External ID
Det annons-ID som tilldelats av den externa annonsservern.
Dimension
Ad
Ad ID
Unik identifierare för annonsen i DSP.
Dimension
Ad
Ad Name
Namnet på annonsen som tilldelats av användaren.
Dimension
Ad
Ad Type
Annonsens format.
Dimension
Ad
Status
Klassificeringen av annonsen har ändrats av användaren eller markerats med datumindata: live, scheduled, completed eller archived.
Dimension
Advertiser
Advertiser Name
Annonsörens namn.
Dimension
Campaign
Budget
Den totala budget som tilldelats av användaren för kampanjen.
Dimension
Campaign
Campaign End Date
Slutdatumet för kampanjen.
Dimension
Campaign
Campaign ID
Unik identifierare för kampanjen i DSP.
Dimension
Campaign
Campaign Name
Namnet på kampanjen som tilldelats av användaren.
Dimension
Campaign
Campaign Start Date
Det första datumet för kampanjen.
Dimension
Date/Time
Day (YYYY-MM-DD)
År, månad och dag.
Dimension
Date/Time
Dag of Week
Den angivna dagen, till exempel Monday eller Tuesday.
Dimension
Date/Time
Hour (YYYY-MM-DD HH)
År, månad, dag och timme.
Dimension
Date/Time
Month (YYYY-MM)
Månad och år.
Dimension
Date/Time
Time of Day
Tiden till timmen, från 0 till 23.
Dimension
Date/Time
Week (YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD)
Datumintervallet för den aktuella veckan, från söndag till lördag. Exempel: 2021-02-18 till 2021-03-07.
Dimension
Device
Browser Vendor
Leverantören av webbläsaren där annonsen visades (till exempel Google eller Mozilla).
Dimension
Device
Browser Version
Den version av webbläsaren där annonsen visades (till exempel Safari 4.3 eller Chrome 7.0).
Dimension
Device
Browser
Webbläsaren som annonsen visades i (till exempel Chrome eller Firefox).
Dimension
Device
Environment
Anger om annonsen visades på sites eller Apps.
Dimension
Device
Hardware
Den typ av enhet som annonsen visades på (till exempel Set Top Box eller Mobile Phone).
Dimension
Device
Manufacturer
Tillverkaren av den enhet som annonsen visades på (till exempel Samsung, Lenovo eller Apple).
Dimension
Device
Model
Modellen för den enhet på vilken annonsen visades (till exempel iPhone XS eller Galaxy Note 7).
Dimension
Device
Operating System Vendor
Leverantören av det operativsystem där annonsen visades (till exempel Microsoft eller Apple).
Dimension
Device
Operating System Version
Den version av operativsystemet som annonsen visades på (till exempel Windows 10 eller iOS Mojave)
Dimension
Device
Operating System
Det operativsystem som annonsen visades på (till exempel Apple iOS eller Android).
Dimension
Feed
Deal ID
Den unika identifierare som tilldelats ett avtal via den externa leveranspartnern.
Dimension
Feed
Feed Name
Det användartilldelade namnet för erbjudandet, enligt DSP.
Dimension
Feed
Feed Source
Leverantörspartnern som tillhandahåller lagret. Detta är vanligtvis en utgivare, men kan också vara en SSP.
Dimension
Feed
Inventory Type
Klassificeringen av lagret: Private, On Demand, eller Public.
Dimension
Feed
SSP
Den SSP-partner som mediet är hänförligt till.
Dimension
Frequency
Frequency
Antalet gånger en enhet har fått en annons, baserat på den unika cookien eller enhets-ID:t.
Dimension
Geos
City
Den stad som de rapporterade uppgifterna härrör från.
Dimension
Geos
Country
Det land som de rapporterade uppgifterna härrör från.
Dimension
Geos
DMA
Det utsedda marknadsområde (DMA) som de rapporterade uppgifterna tillskrivs.
Dimension
Geos
State
Tillståndet som de rapporterade uppgifterna tilldelas till.
Dimension
Household
Audience
Publiken. Rapporten stöder upp till 10 unika målgrupper.
Dimension
Household
Campaign
Kampanjen.
Dimension
Household
Creative Length
Den kreativa personens längd. Rapporten har stöd för upp till 10 unika kreativa längder.
Dimension
Household
Device
Enheten. Rapporten stöder upp till 10 unika enheter.
Dimension
Household
Feed Type
Typen av feed. Rapporten har stöd för upp till 10 unika feeds-typer.
Dimension
Household
Media Type
Medietypen. Rapporten har stöd för upp till 10 unika medietyper.
Dimension
Household
Publisher
Utgivaren. Rapporten stöder upp till 10 unika utgivare.
Dimension
Household
Package
Paketet.
Dimension
Household
Placement
Placeringen.
Dimension
Household
Site/Apps
Webbplatsen eller appen där annonsintrycket tjänades. Rapporten har stöd för upp till 10 unika webbplatser eller appar.
Dimension
Household
Tags
Placeringstaggen som används som en anpassad identifierare för placeringen. Rapporten stöder upp till 10 unika placeringstaggar.
Dimension
Household Conversions
Audience
Publiken.
Dimension
Household Conversions
Campaign
Kampanjen.
Dimension
Household Conversions
Creative Length
Den kreativa personens längd.
Dimension
Household Conversions
Device
Enheten. (som CTV, Desktop etc.)
Dimension
Household Conversions
Media Type
Medietypen. (som Bildskärm, Ljud osv.)
Dimension
Household Conversions
Publisher
Utgivaren.
Dimension
Household Conversions
Placement
Placeringen.
Dimension
Packages
Package End Date
Paketets slutdatum.
Dimension
Packages
Package Goal Type
Paketets målbelopp för paketet. Detta belopp utgörs antingen av utgifter eller exponeringar.
Dimension
Packages
Package ID
Den unika identifieraren för paketet i DSP.
Dimension
Packages
Package Name
Paketets namn
Dimension
Packages
Package Start Date
Paketets startdatum.
Dimension
Packages
Placement End Date
Placeringens slutdatum.
Dimension
Pixel
Conversion ID
(Borttaget) Konverterings-ID som tilldelats av DSP till äldre TubeMogul-konverteringshändelser.
Dimension
Pixel
Conversion Name
(Föråldrat) Konverteringsnamnet som har tilldelats äldre TubeMogul konverteringshändelser.
Dimension
Placement
Placement ID
Unik identifierare för placeringen i DSP.
Dimension
Placement
Placement Name
Namnet på placeringen som tilldelats av användaren.
Dimension
Placement
Budget
Placeringsbudgeten.
Dimension
Placement
Max Bid
Det högsta anbudet för placeringen.
Dimension
Placement
Device Environment
Enhetsmiljöerna som placeringen har som mål: (Desktop, Mobile och/eller Connected TV).
Dimension
Placement
Placement End Date
Placeringens slutdatum.
Dimension
Placement
Placement Start Date
Placeringens startdatum.
Dimension
Placement
Placement Tags
Placeringstaggen som används som en anpassad identifierare för placeringen.
Dimension
Segment
Billing Segment Description
Beskrivningen som är associerad med ett fakturerbart segment.
Dimension
Segment
Billing Segment Key
Den unika nyckeln som är associerad med ett fakturerbart segment.
Dimension
Segment
Billing Segment Name
Namnet på ett fakturerbart segment.
Dimension
Segment
Segment Membership Description
Beskrivningen som är associerad med ett segment, som tillhandahålls av DataProvider.
Dimension
Segment
Segment Membership Key
Den unika nyckel som är associerad med ett segment.
Dimension
Segment
Segment Membership Name
Namnet på ett segment.
Dimension
Segment
Segment Membership Provider Name
Namnet på den DataProvider som är associerad med ett segment.
Dimension
Site
Site ID
Unik identifierare för webbplatsen eller appen i DSP.
Dimension
Site
Site Name
Platsens namn.
Dimension
Video
Video Duration
Videolängden, som bearbetas efter överföringen.
Dimension
Video
Video ID
Den unika identifieraren för den kreativa videon i DSP.
Dimension
Video
Video Name
Namnet på den kreativa som tilldelats av användaren.
Metric
Frequency
% Distinct Uniques
App/Site Distinct Uniques delat med App/Site Uniques.
Metric
Frequency
App/Site Distinct Uniques
Det totala antalet enheter som nåtts endast på den här appen. Ett visningsprogram som visas för en annons över flera utgivare ingår inte i det här värdet.
Metric
Frequency
Cost per Distinct Unique
Total Spend delat med App/Site Distinct Uniques.
Metric
Frequency
Cost per Unique
Total Spend delat med App/Site Uniques.
Metric
Frequency
Estimated % Reached
Den uppskattade procentandel av målgruppen för hushållsuniversum som fick en exponering.
Metric
Frequency
Estimated Average Frequency
Genomsnittligt antal visningar som visas för unika. För en del lager skickas ingen enhets-ID och dessa visningar inkluderas inte i det här värdet. Det finns ett liknande mått i rapporten Frequency (by App/Site), men det måttet har inte beräknats.
Metric
Frequency
Estimated Impressions (Device/Browser)
(Ingår i rapporten Frequency (by Impression)) De uppskattade intrycken för en viss frekvensbrytning. DSP bygger på ett urval av visningar. För en del lager skickas ingen enhets-ID och dessa visningar inkluderas inte i det här värdet. Det finns ett liknande mått i rapporten Frequency (by App/Site), men det måttet har inte beräknats.
Metric
Frequency
Estimated Uniques (Device/Browser)
(Ingår i rapporten Frequency (by Impression)) Antalet unika webbläsare eller enheter som registrerats för en viss frekvens. DSP bygger på ett urval av visningar. För en del lager ska du inte skicka med en enhetsidentifierare, och dessa visningar inkluderas inte i det här värdet. Det finns ett liknande mått i rapporten Frequency (by App/Site), men det måttet har inte beräknats.
Metric
Frequency
Estimated Universe
Summan av unika hushåll som DSP (auktioner) har noterat inom datumintervallet.
Metric
Frequency
Extended Impressions
Det totala antalet visningar som fungerade som ett resultat av att ett enhetsdiagram används för personbaserad målinriktning på olika enheter.
Metric
Household
Frequency
Hur ofta visningar ska göras per hushåll.
Metric
Household
Frequency Overlap
Frekvensen för att nå hushåll med endast den rapporterade dimensionen, inklusive skärningar på upp till tre värden för dimensionen. Om du till exempel använder dimensionen Placement kan du se den frekvens som uppnås av enskilda placeringar, frekvenser som nås av en kombination av två placeringar och frekvenser som nås av kombinationer av tre placeringar.
Metric
Household
Incremental Household Reached
Antalet hushåll som bara uppnåddes av den rapporterade dimensionen, beräknat som [IP-adresser som bara uppnåddes av den rapporterade dimensionen] - [IP-adresser som nåtts av någon annan dimension].
Metric
Household
% Incremental Household Reached
Procentandelen hushåll som bara uppnåddes av den rapporterade dimensionen, beräknad som [procentandelen av IP-adresser som uppnåddes av dimensionen] - [den procentandel IP-adresser som nåddes av någon annan dimension].
Metric
Household
Impressions
Det totala antalet annonsvisningar.
Metric
Household
Measurable Impressions
Det totala antalet visningar som kunde mätas med avseende på visningsbarhet.
Metric
Household
Measurable Impressions (Overlap)
Det totala antalet mätbara avtryck som endast betjänas av den rapporterade dimensionen, inklusive skärningar på upp till tre värden för dimensionen. Om du till exempel använder dimensionen Placement kan du se de mätbara intrycken som enskilda placeringar uppnår, mätbara exponeringar som uppnås med en kombination av två placeringar och mätbara exponeringar som uppnås med kombinationer av tre placeringar.
Metric
Household
Total Media Spend
De totala utgifterna.
Metric
Household
Unique Household Reached
Det totala antalet unika hushåll (distinkta IP-adresser) har uppnåtts.
Metric
Household
Unique Household (Overlap)
Det totala antalet unika hushåll (distinkta IP-adresser) som bara uppnås genom den rapporterade dimensionen, inklusive skärningar på upp till tre värden för dimensionen. Om du till exempel använder dimensionen Placement kan du se de unika hushåll som nås av enskilda placeringar, vanliga hushåll nås av en kombination av två placeringar och vanliga hushåll nås av kombinationer av tre placeringar.
Metric
Household Conversions
Cost per Incremental HH
Total utgift dividerad med inkrementell hushålleräna uppnådd.
Metric
Household Conversions
Cost per Unique HH
Den totala kostnaden dividerad med det unika hushållet har uppnåtts.
Metric
Household Conversions
Frequency
Hur ofta visningar ska göras per hushåll.
Metric
Household Conversions
Incremental Household Reached
Antalet hushåll som bara uppnåddes av den rapporterade dimensionen, beräknat som [IP-adresser som bara uppnåddes av den rapporterade dimensionen] - [IP-adresser som nåtts av någon annan dimension].
Metric
Household Conversions
% Incremental Household Reached
Procentandelen hushåll som bara uppnåddes av den rapporterade dimensionen, beräknad som [procentandelen av IP-adresser som uppnåddes av dimensionen] - [den procentandel IP-adresser som nåddes av någon annan dimension].
Metric
Household Conversions
Impressions
Det totala antalet annonsvisningar.
Metric
Household Conversions
Measurable Impressions
Det totala antalet visningar som kunde mätas med avseende på visningsbarhet.
Metric
Household Conversions
Total Media Spend
De totala utgifterna.
Metric
Household Conversions
Unique Household Reached
Det totala antalet unika hushåll (distinkta IP-adresser) har uppnåtts.
Metric
Identifier
Identifier Type
Måltypen för ID.
Metric
Performance
Gross CPA
Genomsnittlig bruttokostnad per förvärv, beräknad med Gross Spend / Custom Goal.
Metric
Performance
Gross CPC
Genomsnittlig bruttokostnad per annonsklickning, beräknad med Gross Spend / Total Ad Clicks.
Metric
Performance
Gross CPCV
Genomsnittskostnaden per slutförd videovy, beräknad med Gross Spend / 100% Completions.
Metric
Performance
Gross CPM
Genomsnittskostnaden per 1 000 visningar, beräknad med Gross Spend / Impressions x 1 000.
Metric
Performance
Gross CPV
Genomsnittskostnaden per videovy, beräknad med Gross Spend / Views.
Metric
Performance
Gross vCPM
Genomsnittskostnaden per 1 000 visningar som kan visas, beräknad med Gross Spend / Viewable Impressions x 1 000.
Metric
Performance
Net CPC
Genomsnittlig nettokostnad per annonstillfälle, beräknad med Net Spend / Total Ad Clicks.
Metric
Performance
Net CPCV
Genomsnittlig nettokostnad per slutförd videovy, beräknad med Net Spend / 100% Completions.
Metric
Performance
Net CPM
Genomsnittlig nettokostnad per 1 000 visningar, beräknad med Net Spend / Impressions x 1 000.
Metric
Performance
Net CPV
Genomsnittlig nettokostnad per videovy, beräknad med Net Spend / Views.
Metric
Performance
Total Data eCPM
Den genomsnittliga nettodatakostnaden per 1 000 visningar, beräknad med Net Spend (Data) / Impressions x 1 000.
Metric
Performance
Total Media CPM
Genomsnittlig nettomediekostnad per 1 000 visningar, beräknad med Net Spend (Media) / Impressions x 1 000.
Metric
Performance
Total Other eCPM
Genomsnittlig nettokostnad per 1 000 visningar för andra avgifter, beräknad med Net Spend (Other) / Impressions x 1 000.
Metric
Performance
% bid at Max CPM
Procentandel av det totala anbudet vid maximal CPM.
Metric
Performance
Unique Users Bid On
Antalet distinkta användare för vilka DSP lägger bud på placeringen.
Metric
Spend
Billable Data Net Spend
Den totala nettokostnaden för informationsavgifter för målgruppssegment som faktureras via DSP.
Metric
Spend
Billable Media Net Spend
Den totala nettokostnaden för fakturerbara medier, inklusive teknikavgiften, som faktureras via DSP.
Metric
Spend
Billable Other Net Spend
Den totala kostnaden för andra serviceavgifter (verifieringspartners, annonsvisning och så vidare) som faktureras via DSP.
Metric
Spend
Estimated Tax on Data
Beräknad skatt på kundsegment och datatjänster från tredje part.
Metric
Spend
Estimated Tax on Media
Uppskattad skatt på media inklusive moms på återfakturering av mediekostnader och teknisk avgift i DSP.
Metric
Spend
Estimated Tax on Other
Uppskattad skatt på andra serviceavgifter (inklusive verifieringspartners från tredje part, målgruppsanpassning o.s.v.) som faktureras via DSP.
Metric
Spend
Margin %
(När marginalhantering är aktiverad) Marginalprocenten, som beräknas av (Gross Spend - Net Spend) / Gross Spend.
Metric
Spend
Media Cost
Summan av icke-fakturerbara och fakturerbara mediekostnader utan några tekniska avgifter.
Metric
Spend
Net vCPM
Genomsnittlig nettokostnad per 1 000 visningar som kan visas, beräknad med Net Spend / Viewable Impressions x 1 000.
Metric
Spend
Non-Billable Data Net Spend
Den totala nettokostnaden för avgifter för målgruppsdata som inte faktureras via DSP.
Metric
Spend
Non-Billable Media Fees
Den totala nettokostnaden för icke-fakturerbara medier, inklusive teknisk avgift, som inte faktureras via DSP.
Metric
Spend
Non-Billable Other Net Spend
Den totala kostnaden för andra serviceavgifter (verifieringspartners, annonsvisning och så vidare) som inte faktureras via DSP.
Metric
Spend
Profit
Gross Spend - Net Spend
Metric
Spend
Total Data Net Spend
Den totala nettokostnaden för avgifter för data för målgruppssegment.
Metric
Spend
Total Media Net Spend
Den totala nettokostnaden för media, inklusive teknikavgifter.
Metric
Spend
Total Net Spend
Summan av Net Spend (Media), Net Spend (Data) och Net Spend (Other).
Metric
Spend
Total Non-Billable Net Spend
Summan av Non-billable Spend (Media), Non-billable Spend (Data) och Non-billable Spend (Other).
Metric
Spend
Total Other Net Spend
Den totala nettokostnaden för andra serviceavgifter (verifieringspartners, annonsvisning och så vidare).
Metric
Spend
Total Billable Net Spend
Summan av Billable Spend (Media), Billable Spend (Data) och Billable Spend (Other).
Metric
Standard Metrics
100% Completion Rate
Procentandel av vyerna som tittade på annonsen i dess helhet.
Metric
Standard Metrics
100% Completions
Antalet vyer som tittade på annonsen i dess helhet.
Metric
Standard Metrics
100% Viewable Completion (%)
Procentandel av visningar som tittade på hela annonsen.
Metric
Standard Metrics
25% Completion Rate
Procentandel av visningar som tittade på minst en fjärdedel av annonsen.
Metric
Standard Metrics
25% Completions
Antalet vyer som tittade på minst en fjärdedel av annonsen.
Metric
Standard Metrics
50% Completion Rate
Procentandel av visningar som tittade på minst två fjärdedelar av annonsen.
Metric
Standard Metrics
50% Completions
Antalet vyer som tittade på minst två fjärdedelar av annonsen.
Metric
Standard Metrics
50% Viewable Completion (%)
Procentandelen visningsbara visningar som tittade på minst två kvartilter av annonsen.
Metric
Standard Metrics
75% Completion Rate
Procentandel av visningar som tittade på minst tre fjärdedelar av annonsen.
Metric
Standard Metrics
75% Completions
Antalet visningar som tittade på minst tre fjärdedelar av annonsen.
Metric
Standard Metrics
Avg Percent Viewed
Den genomsnittliga procentandel en annons bevakades tills den slutfördes, vilket motsvarar alla vyer.
Metric
Standard Metrics
Banner and Overlay Clicks
Antalet klick på annonsövertäckningen och banners.
Metric
Standard Metrics
Click Through Rate
Andelen klick dividerat med annonsvisningar.
Metric
Standard Metrics
Clicks Per View Rate
Procentandel av klickningarna delat med videovyer.
Metric
Standard Metrics
Companion Clicks
Antalet banderollklickningar.
Metric
Standard Metrics
Companion CTR
Procentandel klick delat med motsvarande banneravtryck.
Metric
Standard Metrics
Companion Impressions
Antalet banneravtryck.
Metric
Standard Metrics
Connection
Den typ av internetanslutning som användes för att visa annonsen (till exempel Wifi eller 4g LTE).
Metric
Standard Metrics
Engagements
Antalet interaktioner för en serverad annons.
Metric
Standard Metrics
Impressions
Totalt antal annonsvisningar.
Metric
Standard Metrics
Play Rate
Den procentandel av visningar som användes som resulterade i videovisningar.
Metric
Standard Metrics
Playtime per View
Den genomsnittliga längden för en videovy, mätt i sekunder.
Metric
Standard Metrics
Total Ad Clicks
Summan av alla klick på en annons.
Metric
Standard Metrics
Viewed Minutes
Det totala antalet minuter som en videoannons visades.
Metric
Standard Metrics
Views
Det totala antalet videoannonsvyer.
Metric
Viewability
Avg. Player Width x Height
Genomsnittlig spelarbredd och -höjd.
Metric
Viewability
Measurable Impressions
Det totala antalet visningar som kunde mätas med avseende på visningsbarhet.
Metric
Viewability
Measurable Rate (%)
Procentandel av visningar som kunde mätas för visningsbarhet, beräknat som Measurable Impressions x 1000 / Impressions.
Metric
Viewability
Unmeasurable - iFrame (%)
Procentandel av visningar som inte kan mätas för visning på grund av inkompatibla iFrames.
Metric
Viewability
Unmeasurable - Not Supported (%)
Antalet visningar som inte kan mätas för att de ska visas på grund av att annonsens visningsspårning inte stöds.
Metric
Viewability
Unmeasurable - Other (%)
Procentandel av visningar som inte kan mätas för att se dem på grund av andra orsaker.
Metric
Viewability
Unmeasurable Impressions
Antalet annonsvisningar som inte kan mätas för att se dem.
Metric
Viewability
Unmeasurable Rate (%)
Andelen annonsvisningar som inte kan mätas för att se dem.
Metric
Viewability
Unmeasurable rate (Not supported)
Procentandel av visningar som inte kan mätas för visning på grund av att visningsspårning inte stöds för annonsenheten.
Metric
Viewability
Viewability Rate (%)
Procentandel av visningar som kan visas av alla mätbara visningar, beräknat som Viewable Impressions / Measurable Impressions.
Metric
Viewability
Viewable Impressions
Det antal annonsvisningar som kan visas.
Conversion Metrics
[Grupperad av annonsören i rapportinställningarna]
[Annonsspecifik konvertering]
Summan för en angiven annonsörspecifik konverteringsmetod eller Adobe Analytics-händelse.
Custom Goals
[Grupperad av annonsören i rapportinställningarna]
[Advertiser-specifikt anpassat mål]
Den viktade summan av alla konverteringar som ingår i det angivna anpassade målet.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa