Adobe Target-verbinding adobe-target-connection

Doelwijziging changelog

Releasedatum
Type bijwerken
Beschrijving
April 2024
Bijwerken van functionaliteit en documentatie
Wanneer het verbinden met de bestemming van het Doel en het gebruiken van een gegevensstroomidentiteitskaart, hebt u nu niet nodig om noodzakelijk de gegevensstroom voor randsegmentatie toe te laten. Dit betekent dat de bestemming van het Doel met partij en het stromen publiek zal werken, hoewel de gebruiksgevallen die u kunt verwezenlijken verschillen. Bekijk de lijst in de sectie van verbindingsparametersvoor meer informatie.
Januari 2024
Bijwerken van functionaliteit en documentatie
U kunt nu soorten publiek- en profielkenmerken delen met de Adobe Target-verbinding voor de standaardproductiesandbox en andere niet-standaardsandboxen.
Juni 2023
Bijwerken van functionaliteit en documentatie
Vanaf juni 2023 kunt u bij het configureren van een nieuwe Adobe Target-doelverbinding de Adobe Target-werkruimte selecteren waarnaar u het publiek wilt delen. Zie de sectie van verbindingsparametersvoor meer informatie. Bovendien, zie het leerprogramma op vormend werkruimtenin Adobe Target voor meer informatie over werkruimten.
Mei 2023
Bijwerken van functionaliteit en documentatie
Vanaf Mei 2023, steunt de Adobe Target verbinding op attribuut-gebaseerde verpersoonlijkingen is over het algemeen beschikbaar aan alle klanten.

Overzicht overview

Adobe Target is een toepassing die realtime, door AI aangedreven personalisatie- en experimentatiemogelijkheden biedt voor alle inkomende klantinteracties voor websites, mobiele apps en nog veel meer.

Adobe Target is een personalisatieverbinding in de Adobe Experience Platform-bestemmingscatalogus.

Video-overzicht video-overview

Bekijk de onderstaande video voor een kort overzicht van het configureren van de Adobe Target-verbinding in Experience Platform.

Vereisten prerequisites

DataStream-id datastream-id

Wanneer het vormen van de verbinding van Adobe Target aan gebruik een gegevensstroomidentiteitskaart, moet u het Web SDK van Adobe Experience Platformhebben uitgevoerd.

Als u de Adobe Target-verbinding configureert zonder een gegevensstroom-id te gebruiken, hoeft u de Web SDK niet te implementeren.

IMPORTANT
Alvorens een Adobe Target verbinding tot stand te brengen, leest de gids op hoe te verpersoonlijkingsbestemmingen voor zelfde-pagina en volgende-pagina verpersoonlijkingvormen. Deze gids neemt u door de vereiste configuratiestappen voor zelfde-pagina en volgende-paginagrootte het gebruiksgevallen van het verpersoonlijkingsgebruik, over veelvoudige Experience Platform componenten. Als u gebruikstoepassingen van dezelfde pagina en volgende pagina wilt maken, moet u een gegevensstroom-id gebruiken wanneer u de Adobe Target-verbinding configureert.

Vereisten in Adobe Target prerequisites-in-adobe-target

In Adobe Target moet je ervoor zorgen dat de gebruiker:

Lees meer over het verlenen van toestemmingen voor Premium van het Doelen voor Target Standard.

Ondersteunde doelgroepen supported-audiences

In deze sectie wordt beschreven welke soorten publiek u naar dit doel kunt exporteren.

IMPORTANT
Wanneer het activeren van randpubliek voor zelfde-pagina en volgende-pagina het gebruikscase van de verpersoonlijking, moet het publiek ** een actief-op-rand fusiebeleidgebruiken. Het active-on-edge fusiebeleid zorgt ervoor dat het publiek constant op de randwordt geëvalueerd en beschikbaar voor real time en volgende-pagina het gebruikscase van de verpersoonlijking is. Lees over alle beschikbare gebruiksgevallen, die op implementatietype wordt gebaseerd.
Als u randpubliek toewijst dat een verschillend fusiebeleid aan de bestemmingen van Adobe Target gebruikt, zullen die publiek niet voor real time en volgende-paginagebeurtenissen worden geëvalueerd.
Volg de instructies op creërend een fusiebeleid, en zorg ervoor om Active-On-Edge Merge Policy knevel toe te laten.
Oorsprong publiek
Ondersteund
Beschrijving
Segmentation Service
Het publiek produceerde door de Dienst van de Segmentatie van het Experience Platform 🔗.
Aangepaste uploads
X
Het publiek ingevoerdein Experience Platform van Csv- dossiers.

Type en frequentie exporteren export-type-frequency

Raadpleeg de onderstaande tabel voor informatie over het exporttype en de exportfrequentie van de bestemming.

Item
Type
Notities
Exporttype
Profile request
U vraagt om alle soorten publiek die in de Adobe Target-bestemming zijn toegewezen voor één profiel.
Exportfrequentie
Streaming
Streaming doelen zijn "altijd aan" API-verbindingen. Zodra een profiel in Experience Platform wordt bijgewerkt dat op publieksevaluatie wordt gebaseerd, verzendt de schakelaar de update stroomafwaarts naar het bestemmingsplatform. Lees meer over het stromen bestemmingen.

Verbinden met de bestemming connect

IMPORTANT
Om met de bestemming te verbinden, hebt u View Destinations en Manage Destinations toegangsbeheertoestemmingennodig. Lees het overzicht van de toegangscontroleof contacteer uw productbeheerder om de vereiste toestemmingen te verkrijgen.

Om met deze bestemming te verbinden, volg de stappen die in het leerprogramma van de bestemmingsconfiguratieworden beschreven.

Adobe Experience Platform maakt automatisch verbinding met het Adobe Target-exemplaar van uw bedrijf. Er is geen verificatie vereist.

Verbindingsparameters parameters

Terwijl vestigingdeze bestemming, u de volgende informatie moet verstrekken:

 • Naam: Vul de aangewezen naam voor deze bestemming in.

 • Beschrijving: Ga een beschrijving voor uw bestemming in. U kunt bijvoorbeeld opgeven voor welke campagne u deze bestemming wilt gebruiken. Dit veld is optioneel.

 • identiteitskaart DataStream: Dit bepaalt waarin de gegevensstroom van de Inzameling van Gegevens het publiek zal worden omvat. In het keuzemenu worden alleen gegevensstromen weergegeven waarvoor de services Doel en Adobe Experience Platform zijn ingeschakeld. Zie vormend een datastreamvoor gedetailleerde informatie over hoe te om een gegevensstroom voor Adobe Experience Platform en Adobe Target te vormen.

  note important
  IMPORTANT
  De gegevensstroom-id is uniek voor elke Adobe Target-doelverbinding. Als u het zelfde publiek aan veelvoudige gegevensstromen in kaart moet brengen, moet u een nieuwe bestemmingsverbindingvoor elke gegevensstroom identiteitskaart tot stand brengen, en door de stroom van de publiekactiveringgaan.
  • None: Selecteer deze optie als u de verpersoonlijking van Adobe Target moet vormen maar u kunt niet SDK van het Web van het Experience Platformuitvoeren. Wanneer u deze optie gebruikt, worden soorten publiek die van Experience Platform naar Doel zijn geëxporteerd, alleen ondersteuning voor verpersoonlijking in de volgende sessie en wordt randsegmentatie uitgeschakeld. Verwijs de lijst hieronder voor een vergelijking van beschikbare gebruiksgevallen per implementatietype.
  table 0-row-3 1-row-3
  Adobe Target implementatie zonder SDK van het Web Adobe Target implementatie met Web SDK De implementatie van Adobe Target met Web SDK en randsegmentatie van
  • Een gegevensstroom is niet vereist. Adobe Target kan door at.js, server-kant, of hybrideimplementatiemethodes worden opgesteld.
  • de segmentatie van Edgewordt niet gesteund.
  • Zelfde-pagina en volgende-pagina verpersoonlijkingworden niet gesteund.
  • U kunt publiek en profielattributen aan de verbinding van Adobe Target voor de standaardproductiestandaard en niet-standaardzandbakken delen.
  • Om volgende-zittingsverpersoonlijking te vormen zonder een gegevensstroomidentiteitskaart te gebruiken, gebruik at.js.
  • Een gegevensstroom met Adobe Target en Experience Platform die als diensten wordt gevormd wordt vereist.
  • Edge-segmentatie werkt zoals verwacht.
  • zelfde-pagina en volgende-pagina verpersoonlijkingworden gesteund.
  • Het delen van publiek- en profielkenmerken van andere sandboxen wordt ondersteund.
  • Een gegevensstroom met Adobe Target en Experience Platform die als diensten wordt gevormd wordt vereist.
  • Wanneer vormend de datastream, selecteer niet het de segmentatie van Edge checkbox.
  • volgende-zittingsverpersoonlijkingwordt gesteund.
  • Het delen van publiek- en profielkenmerken van andere sandboxen wordt ondersteund.
 • Workspace: Selecteer de Adobe Target werkruimtewaaraan het publiek zal worden gedeeld. U kunt één werkruimte selecteren voor elke Adobe Target-verbinding. Op activering, worden het publiek verpletterd aan de geselecteerde werkruimte terwijl het volgen van de toepasselijke etiketten van het het gegevensgebruik van het Experience Platform.

NOTE
Wanneer het gebruiken van een werkruimte van het douaneDoel voor zelfde-pagina en volgende-pagina verpersoonlijking met attributen, slechts wordt het geselecteerde publiekverzonden naar de geselecteerde werkruimte van het Doel. De in kaart gebrachte attributenworden verzonden naar de standaardwerkruimte van het Doel.


Dit gedrag verandert in een toekomstige update.

Waarschuwingen inschakelen enable-alerts

U kunt alarm toelaten om berichten over de status van dataflow aan uw bestemming te ontvangen. Selecteer een waarschuwing in de lijst om u te abonneren op meldingen over de status van uw gegevensstroom. Voor meer informatie over alarm, zie de gids bij het intekenen aan bestemmingsalarm gebruikend UI.

Wanneer u klaar bent met het opgeven van details voor uw doelverbinding, selecteert u Next .

Soorten publiek naar dit doel activeren activate

IMPORTANT
Om gegevens te activeren, hebt u View Destinations, Activate Destinations, View Profiles, en View Segments toegangsbeheertoestemmingennodig. Lees het overzicht van de toegangscontroleof contacteer uw productbeheerder om de vereiste toestemmingen te verkrijgen.

Lees activeer publiek aan de bestemmingen van de randverpersoonlijkingvoor instructies bij het activeren van publiek aan deze bestemming.

Soorten publiek verwijderen uit een doeldoel remove

Er zijn extra stappen worden vereist om een publiek uit een bestaande verbinding van Adobe Target te verwijderen wanneer dat publiek reeds in een Adobe Target activiteitwordt gebruikt. Wanneer u een publiek probeert te verwijderen uit een Adobe Target-verbinding, treedt een fout op als het publiek wordt gebruikt door een Adobe Target-activiteit.

{het beeld van het Platform UI die van 0} een fout toont door te proberen om een publiek te verwijderen dat door een activiteit van het Doel wordt gebruikt.

Om een publiek uit een bestemming van het Doel te verwijderen wanneer het publiek in een activiteit wordt gebruikt, moet u of het publiek uit de activiteit van het Doel eerst verwijderen die het gebruikt, of de activiteit volledig schrappen. Vervolgens kunt u het publiek verwijderen uit de doelverbinding.

Als het publiek niet wordt gebruikt in een activiteit, gaat u naar Destinations > Browse > Select destination dataflow > Activation data , selecteert u het publiek dat u wilt verwijderen en selecteert u Remove audiences .

Geëxporteerde gegevens exported-data

Adobe Target leest profielgegevens van de Edge Network van Adobe Experience Platform, zodat worden geen gegevens uitgevoerd.

Gegevensgebruik en -beheer data-usage-governance

Alle Adobe Experience Platform -doelen zijn compatibel met het beleid voor gegevensgebruik bij het verwerken van uw gegevens. Voor gedetailleerde informatie over hoe Adobe Experience Platform gegevensbeheer afdwingt, lees het overzicht van het Beleid van Gegevens.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6