Machtigingsbeheer voor gegevensverzameling in Experience Platform

de inzameling van Gegevens in Adobe Experience Platformwordt samengesteld van verscheidene verschillende technologieën die samenwerken om uw gegevens te verzamelen en over te brengen. De toegang tot deze technologieën wordt gecontroleerd door granulaire op rol-gebaseerde toestemmingen in Adobe Admin Console.

Deze gids toont u hoe te om toestemmingen voor de eigenschappen van de gegevensinzameling te beheren.

Aan de slag

Om toegangsbeheer voor gegevensinzameling te vormen, moet u beheerdervoorrechten voor een organisatie hebben die een productintegratie met de Inzameling van Gegevens van Adobe Experience Platform heeft. De minimumrol die toestemmingen kan verlenen of terugtrekken is de beheerder van het a productprofiel. Andere beheerderrollen die toestemmingen kunnen beheren zijn productbeheerders (kan alle profielen binnen een product beheren) en systeembeheerders (geen beperkingen). Zie het artikel op administratieve rollenin de het beleidsgids van de Onderneming van de Adobe voor meer informatie.

Deze gids veronderstelt u vertrouwd met basisconcepten van de Admin Console zoals productprofielen en hoe zij producttoestemmingen aan individuele gebruikers en groepen verlenen. Voor meer informatie, zie de gebruikersgids van de Admin Console.

Beschikbare machtigingen

De relevante toestemmingen voor de Inzameling van Gegevens worden verstrekt door twee productaanwijzingen in Admin Console: Adobe Experience Platform en de Inzameling van Gegevens van Adobe Experience Platform. In de volgende secties worden de machtigingen beschreven die onder elk product worden verleend, en worden beschrijvingen gegeven van de specifieke mogelijkheden waartoe deze toegang verlenen.

Adobe Experience Platform-machtigingen

De toestemmingen onder Adobe Experience Platform omvatten toegang tot gegevensstromen, identiteiten, schema's, en zandbakken. Voor stappen op hoe te om de toestemmingen van Adobe Experience Platform te vormen, zie de gebruikershandleiding van de toegangscontrole.

Categorie
Machtiging
Beschrijving
Sandboxes
(N.v.t.)
Afhankelijk van de zandbakkendie onder uw organisatie zijn gecreeerd, kunt u toegang tot elk van hen door deze toestemmingscategorie in Admin Console controleren.
Gegevensmodellering
Schema's beheren
Verleent de capaciteit om, schema's van de Gegevens van de Ervaring te bekijken tot stand te brengen en uit te geven (XDM).
Gegevensmodellering
Schema's weergeven
Hiermee verleent u alleen-lezen toegang tot schema's.
Identity Management
Naamruimten beheren
Verleent de capaciteit om te bekijken, tot stand te brengen en uit te geven identiteit namespaces.
Identity Management
Identiteitsnaamruimten weergeven
Hiermee wordt alleen-lezen toegang verleend tot naamruimten.
Dataverzameling
Gegevensstromen beheren
Verleent de capaciteit om te bekijken, tot stand te brengen en uit te geven gegevensstromen.
Dataverzameling
Gegevensstromen weergeven
Biedt alleen-lezen toegang tot gegevensstreams.

Machtigingen voor Adobe Experience Platform-gegevensverzameling

Machtigingen onder Adobe Experience Platform Data Collection beheren toegang tot tags en mogelijkheden voor het doorsturen van gebeurtenissen, waaronder eigenschappen, extensies en omgevingen. Voor stappen op hoe te om de toestemmingen van de Inzameling van Gegevens van Adobe Experience Platform te vormen, zie de hieronder sectie.

Categorie
Machtiging
Beschrijving
Platforms
Web
Verleent toegang tot Webeigenschappenwanneer gecombineerd met andere bezitsrechten.
Platforms
Mobiel
Verleent toegang tot mobiele eigenschappenwanneer gecombineerd met andere bezitsrechten.
Platforms
Edge
Verleent toegang tot Gebeurtenis die de eigenschappen van Edgedoor:sturen wanneer gecombineerd met andere bezitsrechten.
Properties
(N.v.t.)
Afhankelijk van de eigenschappen die onder uw organisatie zijn gecreeerd, kunt u toegang tot elk van hen door deze toestemmingscategorie in Admin Console controleren.

de toegewezen bezitsrechten van A gebruiker zijn slechts op de eigenschappen van toepassing zij toegang tot door deze toestemmingscategorie zijn verleend.
Eigendomsrechten
Goedkeuren
Verleent de capaciteit om een bibliotheek goed te keuren bouwt als deel van de het publiceren stroom.
Eigendomsrechten
Ontwikkelen
Verleent de capaciteit om een bibliotheek te ontwikkelen bouwt als deel van de het publiceren stroom.
Eigendomsrechten
Eigenschap bewerken
Biedt de mogelijkheid om de basisconfiguratie te bewerken voor de eigenschappen waartoe een gebruiker toegang heeft.
Eigendomsrechten
Omgevingen beheren
Verleent de capaciteit om de milieu'svoor de eigenschappen te beheren een gebruiker heeft toegang tot.
Eigendomsrechten
Extensies beheren
Verleent de capaciteit om de uitbreidingenvoor de eigenschappen te beheren een gebruiker heeft toegang tot.
Eigendomsrechten
Publish
Verleent de capaciteit om een bibliotheek te publiceren bouwt als deel van de het publiceren stroom.
Bedrijfsrechten
Extensies ontwikkelen
Biedt de mogelijkheid extensiepakketten te maken en te wijzigen die eigendom zijn van uw organisatie, inclusief persoonlijke releases en verzoeken om openbare release.
Bedrijfsrechten
App Configurations beheren
Deze machtiging is alleen van toepassing als u een licentie voor Adobe Journey Optimizer hebt of een andere oplossing die toegang biedt tot mobiele berichten in de app en via pushberichten. Op deze manier kunt u de apps beheren die Adobe Experience Cloud kent, samen met de vereiste pushgegevens die nodig zijn om te communiceren met de Firebase Cloud Messaging-service en de Apple Push Notification-service.
Bedrijfsrechten
Eigenschappen beheren
Hiermee kunt u tags (webeigenschap), gebeurtenissen doorsturen (eigenschap edge) en mobiele eigenschappen maken en beheren.
NOTE
Voor meer informatie over hoe deze toestemmingen mogelijkheden in markeringen beïnvloeden, met inbegrip van beleidsstrategieën voor gemeenschappelijke scenario's, zie de codedocumentatie op gebruikerstoestemmingen.

Machtigingen beheren manage

De toestemmingen voor gegevensinzameling worden beheerd door twee productbenamingen: Adobe Experience Platform en de Inzameling van Gegevens van Adobe Experience Platform.

Raadpleeg de onderstaande subsecties voor informatie over het beheren van de relevante machtigingen onder elk product in de Admin Console:

Rechten beheren onder Adobe Experience Platform manage-platform

NOTE
Om toestemmingen voor een rol te beheren, zult u beheerderrechten vereisen. Neem contact op met de systeembeheerder als u geen beheerdersrechten hebt.

Met de sectie Experience Cloud Permissions kunt u gebruikersrollen en beleid definiëren voor het beheren van de toegang voor functies en objecten in een producttoepassing.

Via Permissions kunt u rollen maken en beheren en de gewenste resourcemachtigingen voor deze rollen toewijzen.

Adobe Experience Cloud die het product van Toestemmingen benadrukt.

Als u toegang wilt tot functies voor gegevensverzameling, moet u alle machtigingen inschakelen in de categorieën Sandboxes , Data Modeling , Identity Management en Data Collection .

Beeld dat de het productkaart van de Inzameling van Gegevens in Admin Console toont

Zie de gids van de toegangscontrole UIvoor gedetailleerde instructies bij het beheren van de toestemmingen van het Platform.

NOTE
Afhankelijk van product SKUs uw organisatie toegang tot heeft, kunt u niet elke toestemming van het Platform beschikbaar aan u hebben.

Rechten beheren in Adobe Experience Platform Data Collection manage-collection

Als u deze machtigingen wilt beheren, meldt u zich aan bij de Admin Console en selecteert u Products in de bovenste navigatie en selecteert u vervolgens Adobe Experience Platform Data Collection .

Beeld dat de het productkaart van de Inzameling van Gegevens in Admin Console toont

Een productprofiel selecteren of maken

In het volgende scherm ziet u een lijst met beschikbare productprofielen voor gegevensverzameling onder uw organisatie. Het standaardprofiel is Default Data Collection All Access . U kunt desgewenst het standaardproductprofiel bewerken of u kunt New Profile selecteren om een profiel te maken. Als u veelvoudige rollen of gebruikersgroepen in uw organisatie hebt die verschillende niveaus van toegang vereisen, zou u een afzonderlijk productprofiel voor elk van hen moeten creëren.

Beeld dat de productprofielen voor de Inzameling van Gegevens in Admin Console toont

Na het selecteren van of het creëren van een productprofiel, kunt u de Edit pictogrammen gebruiken om het uitgeven toestemmingenvoor het profiel te beginnen, of het Users lusje te selecteren om te beginnen toewijzend gebruikersaan het profiel.

Beeld dat het toestemmingenlusje voor een Admin Console van het productprofiel toont

Machtigingen voor het productprofiel bewerken edit-permissions

Wanneer u machtigingen voor een profiel bewerkt, worden in de linkerkolom de beschikbare machtigingen vermeld, terwijl de machtigingen die in het profiel zijn opgenomen in de rechterkolom worden weergegeven. Selecteer de vermelde toestemmingen om hen tussen één van beide kolom te bewegen.

Beeld die toestemmingen tonen onder de inbegrepen kolom worden toegevoegd

Machtigingen zijn ingedeeld in categorieën. Als u wilt schakelen tussen categorieën, selecteert u de gewenste categorie in de linkernavigatie.

Beeld dat de sectie van bedrijfrechten onder toestemmingen toont

Selecteer Save nadat u de machtigingen hebt geconfigureerd.

Beeld dat de toestemmingsconfiguratie toont die voor het productprofiel wordt bewaard

De weergave van het productprofiel wordt opnieuw weergegeven met de toegevoegde machtigingen weergegeven.

Beeld dat de toegevoegde toestemmingen voor het productprofiel toont

Gebruikers toewijzen aan het productprofiel assign-users

Als u gebruikers wilt toewijzen aan het productprofiel (en hun de geconfigureerde machtigingen van het profiel wilt verlenen), selecteert u het tabblad Users , gevolgd door Add user .

Beeld dat het gebruikerslusje voor een productprofiel in Admin Console toont

Voor meer informatie bij het beheren van gebruikers voor een productprofiel, zie de documentatie van de Admin Console.

Volgende stappen

Deze gids behandelde de beschikbare toestemmingen voor de Inzameling van Gegevens en hoe te om hen door Admin Console te beheren. Voor meer informatie bij het beheren van toestemmingen voor andere mogelijkheden van Adobe Experience Platform, verwijs naar de documentatie van de toegangscontrole.

recommendation-more-help
1ae86b30-e55e-49c1-ab11-9d0356a5f3e1