FontFieldUpdate fontfieldupdate

Update information for font properties.

Syntax

Parameters section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Name
Type
Description
assetHandle
xsd:string
Font asset handle.
fontName
xsd:string
Font name.
postscriptName
xsd:string
PostScript font name.
rtfName
xsd:string
Rich Text font name.
fontFamily
xsd:string
Font family name.
style
xsd:string
Font style (see Font Styles for values).
typeName
xsd:string
Font type name.
type
xsd:string
Font type (see Font Types for values).
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681