Salesforce fältkopplingar

Tabellerna nedan innehåller mappningarna mellan Salesforce källfält och deras motsvarande XDM-fält (Experience Data Model).

Kontakt

Läs Översikt över enskilda XDM-profiler för mer information om klassen XDM. Mer information om XDM-fältgrupper finns i Schemafältgrupp för XDM Business Person Details stödlinje och Schemafältgrupp för XDM Business Person Components guide.

Källfält Sökväg till mål-XDM-fält Anteckningar
AccountId b2b.accountKey.sourceID
iif(AccountId != null && AccountId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceKey", concat(AccountId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) b2b.accountKey
iif(AccountId != null && AccountId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}","sourceID", AccountId, "sourceKey", concat(AccountId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) personComponents.sourceAccountKey
"Salesforce" b2b.personKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" b2b.personKey.sourceInstanceID Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") b2b.personKey.sourceKey Primär identitet. Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
AssistantName extendedWorkDetails.assistantDetails.name.fullName
AssistantPhone extendedWorkDetails.assistantDetails.phone.number
Birthdate person.birthDate
CreatedDate extSourceSystemAudit.createdDate
Department extendedWorkDetails.departments
Email workEmail.address Sekundär identitet.
Email personComponents.workEmail.address
Fax faxPhone.number
FirstName person.name.firstName
HomePhone homePhone.number
isDeleted isDeleted
Id b2b.personKey.sourceID
"Salesforce" personComponents.sourcePersonKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" personComponents.sourcePersonKey.sourceInstanceID
Id personComponents.sourcePersonKey.sourceID
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") personComponents.sourcePersonKey.sourceKey
LastActivityDate extSourceSystemAudit.lastActivityDate
LastModifiedDate extSourceSystemAudit.lastUpdatedDate
LastName person.name.lastName
LastReferencedDate extSourceSystemAudit.lastReferencedDate
LastViewedDate extSourceSystemAudit.lastViewedDate
LeadSource b2b.personSource
LeadSource personComponents.personSource
MailingCity workAddress.city
MailingCountry workAddress.country
MailingLatitude workAddress._schema.latitude
MailingLongitude workAddress._schema.longitude
MailingPostalCode workAddress.postalCode
MailingState workAddress.state
MailingStreet workAddress.street1
MobilePhone mobilePhone.number
Name person.name.fullName
OtherCity otherAddress.city
OtherCountry otherAddress.country
OtherLatitude otherAddress._schema.latitude
OtherLongitude otherAddress._schema.longitude
OtherPhone otherPhone.number
OtherPostalCode otherAddress.postalCode
OtherState otherAddress.state
OtherStreet otherAddress.street1
Phone workPhone.number
ReportsToId extendedWorkDetails.reportsToID
Salutation person.name.courtesyTitle
Title extendedWorkDetails.jobTitle
"Contact" b2b.personType

Lead

Läs Översikt över enskilda XDM-profiler för mer information om klassen XDM. Mer information om XDM-fältgrupper finns i Schemafältgrupp för XDM Business Person Details stödlinje och Schemafältgrupp för XDM Business Person Components guide.

Källfält Sökväg till mål-XDM-fält Anteckningar
City workAddress.city
ConvertedDate b2b.convertedDate
Country workAddress.country
Email workEmail.address Sekundär identitet.
Email personComponents.workEmail.address
Fax faxPhone.number
FirstName person.name.firstName
IsConverted b2b.isConverted
isDeleted isDeleted
"Salesforce" b2b.personKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" b2b.personKey.sourceInstanceID
Id b2b.personKey.sourceID
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") b2b.personKey.sourceKey Primär identitet. Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
"Salesforce" personComponents.sourcePersonKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" personComponents.sourcePersonKey.sourceInstanceID
Id personComponents.sourcePersonKey.sourceID
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") personComponents.sourcePersonKey.sourceKey
LastActivityDate extSourceSystemAudit.lastActivityDate
LastModifiedDate extSourceSystemAudit.lastUpdatedDate
LastName person.name.lastName
LastReferencedDate extSourceSystemAudit.lastReferencedDate
LastViewedDate extSourceSystemAudit.lastViewedDate
LeadSource b2b.personSource
LeadSource personComponents.personSource
Latitude workAddress._schema.latitude
Longitude workAddress._schema.longitude
Name person.name.fullName
PostalCode workAddress.postalCode
Salutation person.name.courtesyTitle
State workAddress.state
Status b2b.personStatus
Status personComponents.personStatus
Street workAddress.street1
Title extendedWorkDetails.jobTitle
Suffix person.name.suffix
Company b2b.companyName
Website b2b.companyWebsite
ConvertedContactId b2b.convertedContactKey.sourceID
iif(ConvertedContactId != null && ConvertedContactId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceKey", concat(ConvertedContactId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) b2b.convertedContactKey
CreatedDate extSourceSystemAudit.createdDate
"Lead" b2b.personType
iif(ConvertedContactId != null && ConvertedContactId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceID", ConvertedContactId, "sourceKey", concat(ConvertedContactId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) personComponents.sourceConvertedContactKey

Konto

Läs Översikt över XDM Business Account-detaljer för mer information om klassen XDM.

Källfält Sökväg till mål-XDM-fält Anteckningar
"Salesforce" accountKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" accountKey.sourceInstanceID Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
AccountNumber accountNumber
AccountSource accountSourceType
AnnualRevenue accountOrganization.annualRevenue.amount
BillingCity accountBillingAddress.city
BillingCountry accountBillingAddress.country
BillingLatitude accountBillingAddress._schema.latitude
BillingLongitude accountBillingAddress._schema.longitude
BillingPostalCode accountBillingAddress.postalCode
BillingState accountBillingAddress.state
BillingStreet accountBillingAddress.street1
CreatedDate extSourceSystemAudit.createdDate
Description accountDescription
DunsNumber accountOrganization.DUNSNumber data.com-funktion
Fax accountFax.number
isDeleted isDeleted
Id accountKey.sourceID
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") accountKey.sourceKey Primär identitet. Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
Industry accountOrganization.industry
Jigsaw accountOrganization.jigsaw
LastActivityDate extSourceSystemAudit.lastActivityDate
LastModifiedDate extSourceSystemAudit.lastUpdatedDate
LastReferencedDate extSourceSystemAudit.lastReferencedDate
LastViewedDate extSourceSystemAudit.lastViewedDate
NaicsCode accountOrganization.NAICSCode data.com-funktion
NaicsDesc accountOrganization.NAICSDescription data.com-funktion
Name accountName
NumberOfEmployees accountOrganization.numberOfEmployees
Ownership accountOwnership
ParentId accountParentKey.sourceID
iif(ParentId != null && ParentId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceKey", concat(ParentId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) accountParentKey
Phone accountPhone.number
ShippingCity accountShippingAddress.city
ShippingCountry accountShippingAddress.country
ShippingLatitude accountShippingAddress._schema.latitude
ShippingLongitude accountShippingAddress._schema.longitude
ShippingPostalCode accountShippingAddress.postalCode
ShippingState accountShippingAddress.state
ShippingStreet accountShippingAddress.street1
Sic accountOrganization.SICCode
SicDesc accountOrganization.SICDescription
Site accountSite
TickerSymbol accountOrganization.tickerSymbol
Tradestyle accountTradeStyle data.com-funktion
Type accountType
Website accountOrganization.website

Möjligheter

Läs Översikt över affärsmöjligheter i XDM för mer information om klassen XDM.

Källfält Sökväg till mål-XDM-fält Anteckningar
"Salesforce" opportunityKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" opportunityKey.sourceInstanceID Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") opportunityKey.sourceKey Primär identitet. Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
AccountId accountKey.sourceID
iif(AccountId != null && AccountId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceKey", concat(AccountId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) accountKey Relation.
Amount opportunityAmount.amount
CampaignId campaignKey.sourceID
iif(CampaignId != null && CampaignId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceKey", concat(CampaignId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) campaignKey
CloseDate expectedCloseDate
CreatedDate extSourceSystemAudit.createdDate
Description opportunityDescription
ExpectedRevenue expectedRevenue.amount
FiscalQuarter fiscalQuarter
FiscalYear fiscalYear
ForecastCategory forecastCategory
ForecastCategoryName forecastCategoryName
Id opportunityKey.sourceID
IsClosed isClosed
isDeleted isDeleted
IsWon isWon
LastActivityDate extSourceSystemAudit.lastActivityDate
LastModifiedDate extSourceSystemAudit.lastUpdatedDate
LastReferencedDate extSourceSystemAudit.lastReferencedDate
LastViewedDate extSourceSystemAudit.lastViewedDate
LeadSource leadSource
Name opportunityName
NextStep nextStep
Probability probabilityPercentage
StageName opportunityStage
TotalOpportunityQuantity opportunityQuantity
Type opportunityType
CurrencyIsoCode opportunityAmount.currencyCode

Kontaktroll för affärsmöjlighet

Läs Översikt över klassen XDM Business Opportunity Person Relation för mer information om klassen XDM.

Källfält Sökväg till mål-XDM-fält Anteckningar
"Salesforce" opportunityPersonKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" opportunityPersonKey.sourceInstanceID Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
"Salesforce" personKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" personKey.sourceInstanceID
ContactId personKey.sourceID
concat(ContactId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") personKey.sourceKey
CreatedDate extSourceSystemAudit.createdDate
Id opportunityPersonKey.sourceID
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") opportunityPersonKey.sourceKey Primär identitet. Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
isDeleted isDeleted
IsPrimary isPrimary
LastModifiedDate extSourceSystemAudit.lastUpdatedDate
"Salesforce" opportunityKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" opportunityKey.sourceInstanceID
OpportunityId opportunityKey.sourceID
concat(OpportunityId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") opportunityKey.sourceKey
Role personRole

Campaign

Läs Översikt över klassen XDM Business Campaign för mer information om klassen XDM. Mer information om XDM-fältgrupper finns i Schemafältgrupp för XDM Business Campaign-information guide.

Källfält Sökväg till mål-XDM-fält Anteckningar
"Salesforce" campaignKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" campaignKey.sourceInstanceID Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
isDeleted isDeleted
Id campaignKey.sourceID
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") campaignKey.sourceKey Primär identitet. Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
Name campaignName
ParentId parentCampaignKey.sourceID
iif(ParentId != null && ParentId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceKey", concat(ParentId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) parentCampaignKey
Type campaignType
Status campaignStatus
StartDate campaignStartDate
EndDate campaignEndDate
ExpectedRevenue expectedRevenue.amount
BudgetedCost budgetedCost.amount
ActualCost actualCost.amount
ExpectedResponse expectedResponse
IsActive isActive
Description campaignDescription
CreatedDate extSourceSystemAudit.createdDate
LastModifiedDate extSourceSystemAudit.lastUpdatedDate
LastActivityDate extSourceSystemAudit.lastActivityDate
LastViewedDate extSourceSystemAudit.lastViewedDate
LastReferencedDate extSourceSystemAudit.lastReferencedDate
CurrencyIsoCode actualCost.currencyCode

Kampanjmedlem

Läs Översikt över medlemmar i XDM Business Campaign för mer information om klassen XDM. Mer information om XDM-fältgrupper finns i Schemafältgrupp för XDM Business Campaign-medlemsinformation -dokument.

Källfält Sökväg till mål-XDM-fält Anteckningar
"Salesforce" campaignMemberKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" campaignMemberKey.sourceInstanceID Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
isDeleted isDeleted
Id campaignMemberKey.sourceID
concat(Id,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") campaignMemberKey.sourceKey Primär identitet. Värdet för "${CRM_ORG_ID}" ersätts automatiskt.
"Salesforce" campaignKey.sourceType
${CRM_ORG_ID} campaignKey.sourceInstanceID
CampaignId campaignKey.sourceID
concat(CampaignId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") campaignKey.sourceKey
"Salesforce" personKey.sourceType
${CRM_ORG_ID} personKey.sourceInstanceID
LeadOrContactId personKey.sourceID
concat(LeadOrContactId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") personKey.sourceKey
Status memberStatus
HasResponded hasResponded
CreatedDate extSourceSystemAudit.createdDate
LastModifiedDate extSourceSystemAudit.lastUpdatedDate
FirstRespondedDate firstRespondedDate
Type b2b.personType

Kontaktrelation för konto

Läs XDM Business Account Person Relation-klass för mer information om klassen XDM.

Källfält Sökväg till mål-XDM-fält Anteckningar
AccountId accountKey.sourceID
iif(AccountId != null && AccountId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceKey", concat(AccountId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) accountKey
ContactId personKey.sourceID
iif(ContactId != null && ContactId != "", to_object("sourceType", "Salesforce", "sourceInstanceID", "${CRM_ORG_ID}", "sourceKey", concat(ContactId,"@${CRM_ORG_ID}.Salesforce")), null) personKey
CreatedById extSourceSystemAudit.createdBy
CreatedDate extSourceSystemAudit.createdDate
EndDate relationEndDate
IsDeleted isDeleted
Id accountPersonKey.sourceID
"Salesforce" accountPersonKey.sourceType
"${CRM_ORG_ID}" accountPersonKey.sourceInstanceID
concat(Id, "@${CRM_ORG_ID}.Salesforce") accountPersonKey.sourceKey Primär identitet.
IsActive IsActive
IsDirect IsDirect
LastModifiedById extSourceSystemAudit.lastUpdatedBy
LastModifiedDate extSourceSystemAudit.lastUpdatedDate
explode(Roles,";") personRoles[]
StartDate relationStartDate

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet har du fått insikt i mappningsförhållandet mellan Salesforce källfält och deras motsvarande XDM-fält. Läs dokumentationen om skapa Salesforce källanslutning för mer information.

På denna sida