Skapa en datauppsättning för att exportera ett målgruppssegment

Adobe Experience Platform gör att ni kan segmentera kundprofiler i målgrupper baserat på specifika attribut. När ett segment har skapats kan du exportera den målgruppen till en datauppsättning där den kan nås och hanteras. För att exporten ska lyckas måste datauppsättningen konfigureras korrekt.

I den här självstudiekursen går du igenom de steg som krävs för att skapa en datauppsättning som kan användas för att exportera ett målgruppssegment med hjälp av användargränssnittet i Experience Platform.

Den här självstudiekursen är direkt relaterad till de steg som beskrivs i självstudiekursen om utvärdering och åtkomst av segmentresultat. I självstudiekursen för segmentutvärdering beskrivs stegen för hur du skapar en datauppsättning med hjälp av API:t Catalog Service, medan den här självstudiekursen beskriver stegen för att skapa en datauppsättning med hjälp av användargränssnittet Experience Platform.

Komma igång

För att kunna exportera ett segment måste datauppsättningen baseras på XDM Individual Profile Union Schema. Ett unionsschema är ett systemgenererat, skrivskyddat schema som samlar fälten för alla scheman som delar samma klass. Mer information om unionsscheman finns i guiden Grundläggande om schemakomposition.

Om du vill visa unionsscheman i användargränssnittet väljer du Profiles i den vänstra navigeringen och väljer sedan Union Schema enligt nedan.

Fliken Unionsschema i användargränssnittet för Experience Platform

Arbetsytan Datauppsättningar

Med arbetsytan Datasets kan du visa och hantera alla datauppsättningar för din organisation.

Välj Datasets i den vänstra navigeringen för att komma åt arbetsytan och välj sedan Browse. På den här fliken visas en lista med datauppsättningar och deras information. Beroende på bredden på varje kolumn kan du behöva rulla åt vänster eller höger för att se alla kolumner.

OBSERVERA

Markera filterikonen bredvid sökfältet om du vill använda filterfunktioner för att endast visa de datauppsättningar som är aktiverade för Real-time Customer Profile.

Visa datauppsättningar

Skapa en datauppsättning

Om du vill skapa en datauppsättning väljer du Create Dataset.

Välj Skapa datauppsättning

Välj Create Dataset from Schema på nästa skärm.

Välj datakälla

Välj XDM-schema för enskild profilunion

Om du vill välja XDM Individual Profile Union Schema som ska användas i din datauppsättning, söker du efter schemat XDM Individual Profile på skärmen Select Schema. När du har valt schemat kan du bekräfta om det är unionsschemat under API Usage i den högra listen. Om sökvägen Schema avslutas med _union är det ett unionsschema.

OBSERVERA

Trots att fackliga scheman per definition deltar i kundprofiler i realtid, listas de som"Inte aktiverade" på grund av att de inte är aktiverade för profil på samma sätt som traditionella scheman.

Markera alternativknappen bredvid XDM Individual Profile och välj sedan Next.

Välj schema

Konfigurera datauppsättning

På nästa skärm måste du ge datauppsättningen ett namn. Du kan också lägga till en valfri beskrivning.

Anteckningar om datauppsättningsnamn:

  • Datauppsättningsnamnen ska vara korta och beskrivande så att datauppsättningen kan hittas i biblioteket senare.
  • Datauppsättningsnamnen måste vara unika, vilket innebär att de också måste vara tillräckligt specifika för att de inte ska återanvändas i framtiden.
  • Det är bäst att ge ytterligare information om datauppsättningen med hjälp av beskrivningsfältet, eftersom det kan hjälpa andra användare att skilja mellan datauppsättningar i framtiden.

När datauppsättningen har ett namn och en beskrivning väljer du Finish.

Konfigurera datauppsättning

Datauppsättningsaktivitet

När datauppsättningen har skapats visas aktivitetssidan för den datauppsättningen. Du bör se namnet på datauppsättningen i det övre vänstra hörnet av arbetsytan, tillsammans med ett meddelande om att"Inga grupper har lagts till". Detta förväntas eftersom du inte har lagt till några batchar i den här datauppsättningen än.

Den högra listen innehåller information om din nya datauppsättning, t.ex. datauppsättnings-ID, namn, beskrivning, schema med mera. Observera Dataset ID eftersom det här värdet krävs för att slutföra arbetsflödet för målgruppsexport.

Datauppsättningsaktivitet

Nästa steg

Nu när du har skapat en datauppsättning baserad på XDM Individual Profile Union Schema kan du använda datauppsättnings-ID:t för att fortsätta med utvärderingen och åtkomsten till segmentresultaten-självstudiekursen.

Återgå till självstudiekursen för att utvärdera segmentresultaten och fortsätt med att välja bland genereringsprofiler för målgruppsmedlemmar steg i processen för att exportera ett segmentarbetsflöde.

På denna sida