Kantsegmentering

OBSERVERA

I följande dokument beskrivs hur du utför kantsegmentering med API:t. Mer information om kantsegmentering med användargränssnittet finns i gränssnittsguide för kantsegmentering.

Kantsegmentering är nu allmänt tillgängligt för alla plattformsanvändare. Om du skapade kantsegment under betaversionen kommer dessa segment att fortsätta fungera.

Kantsegmentering är möjligheten att utvärdera segment i Adobe Experience Platform direkt, vilket möjliggör användning av samma sida och nästa sida vid personalisering.

VIKTIGT

Kantdata lagras på en edge-serverplats som ligger närmast den plats där de samlades in och kan lagras på en annan plats än den som anges som Adobe Experience Platform datacenter (eller huvudserver).

Dessutom kommer kantsegmenteringsmotorn endast att efterleva begäranden på kanten där det finns en primär markerad identitet, vilket är förenligt med icke-kantbaserade primära identiteter.

Komma igång

Den här utvecklarhandboken kräver en fungerande förståelse av de olika Adobe Experience Platform tjänster som rör kantsegmentering. Innan du börjar med den här självstudiekursen bör du läsa dokumentationen för följande tjänster:

 • Real-time Customer Profile: Ger en enhetlig konsumentprofil i realtid, baserad på aggregerade data från flera källor.
 • Segmentation: Ger möjlighet att skapa segment och målgrupper utifrån Real-time Customer Profile data.
 • Experience Data Model (XDM): Det standardiserade ramverk som Platform organiserar kundupplevelsedata.

Om du vill kunna anropa någon Experience Platform API-slutpunkt läser du i guiden komma igång med plattforms-API:er om du vill veta mer om obligatoriska rubriker och hur du läser exempel-API-anrop.

Frågetyper för kantsegmentering

För att ett segment ska kunna utvärderas med hjälp av kantsegmentering måste frågan följa följande riktlinjer:

Frågetyp Information Exempel PQL-exempel
En händelse En segmentdefinition som refererar till en enda inkommande händelse utan tidsbegränsning. Personer som har lagt till ett objekt i kundvagnen. chain(xEvent, timestamp, [A: WHAT(eventType = "addToCart")])
En profil Alla segmentdefinitioner som refererar till ett enskilt profilattribut Folk som bor i USA. homeAddress.countryCode = "US"
En händelse som refererar till en profil En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en enda inkommande händelse utan tidsbegränsning. Folk som bor i USA som besökte hemsidan. homeAddress.countryCode = "US" and chain(xEvent, timestamp, [A: WHAT(eventType = "addToCart")])
Negerad enkel händelse med ett profilattribut En segmentdefinition som refererar till en negerad enkel inkommande händelse och ett eller flera profilattribut Personer som bor i USA och har not besökte hemsidan. not(chain(xEvent, timestamp, [A: WHAT(eventType = "homePageView")]))
En händelse i ett tidsfönster En segmentdefinition som refererar till en enda inkommande händelse inom en angiven tidsperiod. Personer som besökt hemsidan de senaste 24 timmarna. chain(xEvent, timestamp, [X: WHAT(eventType = "addToCart") WHEN(< 8 days before now)])
En händelse med ett profilattribut i ett tidsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en enda inkommande händelse inom en angiven tidsperiod. Personer som bor i USA och som har besökt hemsidan de senaste 24 timmarna. homeAddress.countryCode = "US" and chain(xEvent, timestamp, [X: WHAT(eventType = "addToCart") WHEN(< 8 days before now)])
Negerad enkel händelse med ett profilattribut i ett tidsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en negerad enkel inkommande händelse inom en tidsperiod. Personer som bor i USA och har not besökte hemsidan de senaste 24 timmarna. homeAddress.countryCode = "US" and not(chain(xEvent, timestamp, [X: WHAT(eventType = "addToCart") WHEN(< 8 days before now)]))
Frekvenshändelse inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till en händelse som inträffar ett visst antal gånger inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer som besökte hemsidan minst fem gånger de senaste 24 timmarna. chain(xEvent, timestamp, [A: WHAT(eventType = "homePageView") WHEN(< 24 hours before now) COUNT(5) ] )
Frekvenshändelse med ett profilattribut inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en händelse som inträffar ett visst antal gånger inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer från USA som besökte hemsidan minst fem gånger de senaste 24 timmarna. homeAddress.countryCode = "US" and chain(xEvent, timestamp, [A: WHAT(eventType = "homePageView") WHEN(< 24 hours before now) COUNT(5) ] )
Negerad frekvenshändelse med en profil inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en negerad händelse som inträffar ett visst antal gånger inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer som inte har besökt hemsidan mer än fem gånger de senaste 24 timmarna. not(chain(xEvent, timestamp, [A: WHAT(eventType = "homePageView") WHEN(< 24 hours before now) COUNT(5) ] ))
Flera inkommande träffar inom en tidsprofil på 24 timmar En segmentdefinition som refererar till flera händelser som inträffar inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer som besökte hemsidan eller har besökt utcheckningssidan inom de senaste 24 timmarna. chain(xEvent, timestamp, [X: WHAT(eventType = "homePageView") WHEN(< 24 hours before now)]) and chain(xEvent, timestamp, [X: WHAT(eventType = "checkoutPageView") WHEN(< 24 hours before now)])
Flera händelser med en profil inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och flera händelser som inträffar inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer från USA som besökte hemsidan och har besökt utcheckningssidan inom de senaste 24 timmarna. homeAddress.countryCode = "US" and chain(xEvent, timestamp, [X: WHAT(eventType = "homePageView") WHEN(< 24 hours before now)]) and chain(xEvent, timestamp, [X: WHAT(eventType = "checkoutPageView") WHEN(< 24 hours before now)])
Segmentering En segmentdefinition som innehåller en eller flera grupper eller direktuppspelningssegment. Personer som bor i USA och som är i segmentet "befintligt". homeAddress.countryCode = "US" and inSegment("existing segment")
Fråga som refererar till en karta En segmentdefinition som refererar till en egenskapskarta. Personer som har lagt till i kundvagnen baserat på externa segmentdata. chain(xEvent, timestamp, [A: WHAT(eventType = "addToCart") WHERE(externalSegmentMapProperty.values().exists(stringProperty="active"))])

Dessutom kan segmentet måste vara knuten till en kopplingsregel som är aktiv vid sidan. Mer information om kopplingsprofiler finns i guide för sammanslagningsprinciper.

Hämta alla segment som är aktiverade för kantsegmentering

Du kan hämta en lista över alla segment som är aktiverade för kantsegmentering inom IMS-organisationen genom att göra en GET-förfrågan till /segment/definitions slutpunkt.

API-format

Om du vill hämta segment som är aktiverade för kantsegmentering måste du ta med frågeparametern evaluationInfo.synchronous.enabled=true i sökvägen till begäran.

GET /segment/definitions?evaluationInfo.synchronous.enabled=true

Begäran

curl -X GET \
 'https://platform.adobe.io/data/core/ups/segment/definitions?evaluationInfo.synchronous.enabled=true' \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Svar

Ett lyckat svar returnerar en array med segment i IMS-organisationen som är aktiverade för kantsegmentering. Mer detaljerad information om den returnerade segmentdefinitionen finns i slutpunktsguide för segmentdefinitioner.

{
  "segments": [
    {
      "id": "15063cb-2da8-4851-a2e2-bf59ddd2f004",
      "schema": {
        "name": "_xdm.context.profile"
      },
      "ttlInDays": 30,
      "imsOrgId": "{ORG_ID}",
      "sandbox": {
        "sandboxId": "",
        "sandboxName": "",
        "type": "production",
        "default": true
      },
      "name": " People who are NOT on their homepage ",
      "expression": {
        "type": "PQL",
        "format": "pql/text",
        "value": "select var1 from xEvent where var1._experience.analytics.endUser.firstWeb.webPageDetails.isHomePage = false"
      },
      "evaluationInfo": {
        "batch": {
          "enabled": false
        },
        "continuous": {
          "enabled": false
        },
        "synchronous": {
          "enabled": true
        }
      },
      "creationTime": 1572029711000,
      "updateEpoch": 1572029712000,
      "updateTime": 1572029712000
    },
    {
      "id": "f15063cb-2da8-4851-a2e2-bf59ddd2f004",
      "schema": {
        "name": "_xdm.context.profile"
      },
      "ttlInDays": 30,
      "imsOrgId": "{ORG_ID}",
      "sandbox": {
        "sandboxId": "",
        "sandboxName": "",
        "type": "production",
        "default": true
      },
      "name": "Homepage_continuous",
      "description": "People who are on their homepage - continuous",
      "expression": {
        "type": "PQL",
        "format": "pql/text",
        "value": "select var1 from xEvent where var1._experience.analytics.endUser.firstWeb.webPageDetails.isHomePage = true"
      },
      "evaluationInfo": {
        "batch": {
          "enabled": false
        },
        "continuous": {
          "enabled": false
        },
        "synchronous": {
          "enabled": true
        }
      },
      "creationTime": 1572021085000,
      "updateEpoch": 1572021086000,
      "updateTime": 1572021086000
    }
  ],
  "page": {
    "totalCount": 2,
    "totalPages": 1,
    "sortField": "creationTime",
    "sort": "desc",
    "pageSize": 2,
    "limit": 100
  },
  "link": {}
}

Skapa ett segment som är aktiverat för kantsegmentering

Du kan skapa ett segment som är aktiverat för kantsegmentering genom att göra en begäran om POST till /segment/definitions slutpunkt som matchar en av frågetyper för kantsegmentering som listas ovan.

API-format

POST /segment/definitions

Begäran

OBSERVERA

Exemplet nedan är en standardbegäran om att skapa ett segment. Mer information om hur du skapar en segmentdefinition finns i självstudiekursen om skapa ett segment.

curl -X POST \
 https://platform.adobe.io/data/core/ups/segment/definitions \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
 -d '{
  "schema": {
    "name": "_xdm.context.profile"
  },
  "ttlInDays": 30,
  "name": "Homepage_continuous",
  "description": "People who are on their homepage - continuous",
  "expression": {
    "type": "PQL",
    "format": "pql/text",
    "value": "select var1 from xEvent where var1._experience.analytics.endUser.firstWeb.webPageDetails.isHomePage = true"
  }
}'

Svar

Ett lyckat svar returnerar detaljerna om den nyligen skapade segmentdefinitionen som är aktiverad för kantsegmentering.

{
  "id": "f15063cb-2da8-4851-a2e2-bf59ddd2f004",
  "schema": {
    "name": "_xdm.context.profile"
  },
  "ttlInDays": 30,
  "imsOrgId": "{ORG_ID}",
  "sandbox": {
    "sandboxId": "{SANDBOX_ID}",
    "sandboxName": "{SANDBOX_NAME}",
    "type": "production",
    "default": true
  },
  "name": "Homepage_continuous",
  "description": "People who are on their homepage - continuous",
  "expression": {
    "type": "PQL",
    "format": "pql/text",
    "value": "chain(xEvent, timestamp, [X: WHAT(var1._experience.analytics.endUser.firstWeb.webPageDetails.isHomePage = "true")])"
  },
  "evaluationInfo": {
    "batch": {
      "enabled": false
    },
    "continuous": {
      "enabled": false
    },
    "synchronous": {
      "enabled": true
    }
  },
  "creationTime": 1572021085000,
  "updateEpoch": 1572021086000,
  "updateTime": 1572021086000
}

Nästa steg

Nu när ni vet hur ni skapar segment med stöd för kantsegmentering kan ni använda dem för att skapa personalisering på samma sida och nästa sida.

Om du vill veta hur du utför liknande åtgärder och arbetar med segment med Adobe Experience Platform användargränssnitt kan du gå till Användarhandbok för Segment Builder.

Bilaga

I följande avsnitt visas vanliga frågor om kantsegmentering:

Hur lång tid tar det innan ett segment blir tillgängligt i Edge Network?

Det tar upp till en timme för ett segment att vara tillgängligt på Edge Network.

På denna sida