Real-time Customer Data Platform - översikt

Senaste uppdatering: 2023-11-21
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

Dokumentet innehåller en översikt över administrationsfunktionerna i Adobe Real-Time Customer Data Platform, som drivs av Adobe Experience Platform.

Experience Platform gör att administratörer kan hantera rollbaserad åtkomstkontroll för användare samt hantera virtuella sandlådor för programutveckling.

I följande avsnitt beskrivs de centrala komponenterna i Experience Platform administrationsfunktioner och innehåller länkar till Experience Platform dokumentation där mer detaljerad information tillhandahålls.

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontrollen administreras via Adobe Admin Console. Den här funktionen utnyttjar produktprofiler i Admin Console, vilket gör att du kan länka användare med behörigheter och sandlådor. Med den här funktionen kan administratörer ge eller begränsa åtkomsten till specifika Real-Time CDP-funktioner för angivna användargrupper.

Mer information om åtkomstkontroll finns i åtkomstkontroll - översikt i Experience Platform dokumentation.

VIKTIGT

Om du vill ha en detaljerad guide om hur du ger åtkomst till Real-Time CDP-funktioner, inklusive hur du aktiverar synlighet i användargränssnittet, följer du stegen i användarhandbok för åtkomstkontroll, särskilt för hantering av detaljer och ytterligare tjänster för en produktprofil.

Sandlådor

Adobe Experience Platform (och Real-Time CDP som tillägg) är byggt för att berika applikationer för digitala upplevelser på global nivå. Företagen kör ofta flera program för digitala upplevelser parallellt och måste ta hänsyn till utveckling, testning och driftsättning av dessa applikationer samtidigt som man ser till att de uppfyller gällande krav.

För att tillgodose detta behov tillhandahåller Adobe Experience Platform"sandlådor" som gör att du kan partitionera en enda Platform till separata virtuella miljöer som kan användas för att utveckla och utveckla applikationer för digitala upplevelser.

Mer information om sandlådor finns i översikt över sandlådor i Experience Platform dokumentation.

På denna sida