Frågemallar

Med Adobe Experience Platform Query Service kan du spara och återanvända SQL-kod i form av frågemallar. Mallar sparar arbete eftersom de ofta utförda uppgifterna inte behöver upprepas. Du kan dela mallar inom organisationen och enkelt ändra frågevärdena utan att behöva komma åt eller förstå underliggande SQL.

Det här dokumentet innehåller den information som behövs för att skapa frågemallar i Query Service.

Förutsättningar

Du måste ha Manage queries behörighet har aktiverats för att komma åt frågeredigeraren och visa frågeinstrumentpanelen i plattformsgränssnittet. Behörigheten aktiveras via Adobe Admin Console. Kontakta organisationens administratör om du inte har administratörsbehörighet för att aktivera den här behörigheten. I dokumentationen för åtkomstkontroll finns mer information om fullständiga anvisningar om hur du lägger till behörigheter via Admin Console.

Skapa en frågemall

Du kan skapa frågemallar på två sätt, antingen genom att göra en POST-förfrågan till API:t för frågetjänsten query-templates genom att skriva, namnge och spara en fråga via Frågeredigeraren.

Använda Frågeredigeraren för att redigera och spara en fråga som en mall

I dokumentationen finns instruktioner om hur du använder Frågeredigeraren för att skriva och spara frågor. När du har namngett och sparat frågan kan den återanvändas som en frågemall från Templates -fliken.

Bläddra bland frågemallar

På arbetsytan Frågor i plattformsgränssnittet väljer du Templates om du vill visa en lista med tillgängliga sparade frågor.

Frågearbetsytan med fliken Mallar markerad.

Om du vill hitta relevant mallinformation väljer du en frågemall i den tillgängliga listan för att öppna informationspanelen.

Panelen Detaljer på arbetsytan Frågor med fråge-ID markerat.

På informationspanelen kan du utföra fyra separata åtgärder:

  • Välj Output dataset om du vill redigera den valda mallens utdatamängd.
  • Välj View schedule för att navigera till Schedules -fliken. Vyn innehåller schemainformation som är kopplad till frågan.
  • Välj Delete query för att ta bort mallen.
  • Välj mallnamnet för att navigera till Frågeredigeraren där SQL är förifylld för redigering.

Använd API:t för frågetjänsten för att skapa en mall

I dokumentationen finns instruktioner om skapa en frågemall med hjälp av API:t för frågetjänsten. Information om en nyskapad frågemall finns i svarstexten.

OBSERVERA

Mallar som skapas med API:t visas också på fliken Mallar för plattformsgränssnittstjänst.

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet får du nu en bättre förståelse för hur du skapar frågemallar i Query Service. Se Översikt över användargränssnitteteller API-guide för frågetjänst om du vill veta mer om funktionerna i frågetjänsten.

Se slutpunktsguide för schemalagda frågor om du vill veta hur du schemalägger frågor med API:t eller Frågeredigeringsguide för användargränssnittet.

På denna sida