Real-Time Customer Profile API-guide

Real-Time Customer Profile ger er en helhetsbild av var och en av era enskilda kunder inom Adobe Experience Platform. Profile kan ni sammanställa olika kunddata från olika kanaler, t.ex. online, offline, CRM och data från tredje part, i en enhetlig vy som ger ett användbart, tidsstämplat konto för varje kundinteraktion.

The Real-Time Customer Profile API innehåller flera slutpunkter som beskrivs nedan. Mer information finns i de enskilda slutpunktshandböckerna och i komma igång-guide om du vill ha viktig information om obligatoriska rubriker, läsa exempel-API-anrop med mera.

Om du vill visa alla tillgängliga slutpunkter och CRUD-åtgärder går du till Referensväxling för kundprofil-API i realtid.

En guide till hur du arbetar med Real-Time Customer Profile data i Experience Platform Gränssnittet, se Användarhandbok för profil.

Kantprojektioner

Adobe Experience Platform möjliggör personalisering av kundupplevelser i realtid genom att göra data lättillgängliga på strategiskt placerade servrar som kallas"kanter". The Real-Time Customer Profile API har slutpunkter för arbete med kanter via komponenter som kallas för "projektioner". Detta inkluderar projektionskonfigurationer för att bestämma vilka data som ska projiceras för varje kant, liksom projektionsdestinationer för att definiera var projektionen ska dirigeras. Detaljerad information om hur du arbetar med kantprojektioner finns på Projektionskonfigurationer och slutpunktsguide för destinationer.

Enheter (Profile åtkomst)

Via Adobe Experience Platform har du åtkomst Real-Time Customer Profile data med RESTful API:er eller användargränssnittet. Följ stegen i slutpunktsguide för enheter. Så här får du åtkomst till profiler med Platform Gränssnittet, se Användarhandbok för profil.

Exportjobb (Profile exportera)

Real-Time Customer Profile data kan exporteras till en datauppsättning för vidare bearbetning, som att exportera målgruppssegment för aktivering eller profilattribut för rapportering. Exportjobb för målgruppssegment ingår i Adobe Experience Platform Segmentation Service API, läs slutpunktsguide för segmenteringsexportjobb om du vill veta mer. Stegvisa instruktioner om hur du skapar och hanterar exportjobb för profilattribut finns i slutpunktsguide för exportjobb.

Sammanfoga profiler

När data från olika källor samlas in i Experience Platform, sammanfogningsprinciper är reglerna som Platform använder för att avgöra hur data ska prioriteras och vilka data som ska kombineras för att skapa enskilda kundprofiler. Använda Real-Time Customer Profile API kan du skapa nya sammanfogningsprinciper, hantera befintliga profiler och ange en standardsammanfogningsprincip för organisationen. Gå till slutpunktshandbok för sammanslagningsprinciper.

Om du vill veta mer om policyer för sammanslagning och deras roll inom Platform börjar du med att läsa sammanfogningsprinciper - översikt.

Förhandsgranska exempelstatus (Profile förhandsgranskning)

När data hämtas till Platform körs ett exempeljobb för att uppdatera profilantalet och andra datarelaterade mått för kundprofiler i realtid. Resultaten av det här exempeljobbet kan visas med /previewsamplestatus slutpunkt, som ingår i Real-Time Customer Profile API. Den här slutpunkten kan också användas för att lista profildistributioner av både datauppsättning och identitetsnamnområde, samt för att generera flera rapporter för att få synlighet i sammansättningen av organisationens profilarkiv. Så här kommer du igång med /profilepreviewstatus slutpunkt, se förhandsgranska exempelstatusslutpunktshandbok.

Profilsystemjobb

Profilaktiverade data som är inkapslade i Platform lagras i Data Lake och Real-Time Customer Profile datalager. Ibland kan det vara nödvändigt att ta bort en datauppsättning eller en sats från Profile lagra för att ta bort data som du inte längre behöver eller som har lagts till av misstag. Detta kräver att API används för att skapa en Profile System Job, som också kallasdelete request", som vid behov kan ändras, övervakas eller tas bort. Så här lär du dig arbeta med borttagningsbegäranden med /system/jobs slutpunkt i Real-Time Customer Profile API: följ stegen som beskrivs i slutpunktsguide för profilsystemjobb.

Uppdatera profilattribut

Ibland kan det vara nödvändigt att uppdatera data i din organisations Profile Store. Du kan till exempel behöva korrigera poster eller ändra ett attributvärde. Detta kan göras via batchinmatning och kräver en profilaktiverad datauppsättning som konfigurerats med en upsert-tagg. Mer information om hur du konfigurerar en datauppsättning för attributuppdateringar finns i självstudiekursen för aktivera en datauppsättning för profil och upsert.

Nästa steg

Börja ringa samtal med Real-Time Customer Profile API, läs komma igång-guide välj sedan en av slutpunktsguiderna för att lära dig hur du använder specifika Profile-relaterade slutpunkter. Arbeta med Profile data med Experience Platform Gränssnittet, se Användarhandbok för kundprofil i realtid.

På denna sida