Hantera behörigheter för Privacy Service

VIKTIGT

Behörigheterna för Adobe Experience Platform Privacy Service har förbättrats för att öka deras granularitet. Med dessa ändringar kan organisationsadministratörer ge fler användare åtkomst med önskad roll och behörighetsnivå. Användare av tekniska konton måste uppdatera sina behörigheter för Privacy Service eftersom den här kommande uppdateringen utgör en viktig förändring för dem. Den här behörighetsändringen verkställs på 13 april 2023. Läs dokumentationen om migrera äldre API-autentiseringsuppgifter för vägledning om hur du löser detta problem.

Tekniska konton är tillgängliga för företagskunder och skapas via Adobe Developers Console. En teknisk kontoinnehavares Adobe ID avslutas med @techacct.adobe.com. Om du är osäker på om du har ett tekniskt konto kontaktar du din organisations administratör.

Åtkomst till Adobe Experience Platform Privacy Service styrs av rollbaserade behörigheter i Adobe Admin Console. Genom att skapa produktprofiler som tilldelar behörigheter till användargrupper kan du bestämma vem som har åtkomst till vilka funktioner i Privacy Servicen UI och API.

OBSERVERA

När du skapar en integrering för Privacy Service-API måste du välja en befintlig produktprofil för att kunna avgöra vilka funktioner eller åtgärder som integreringen har behörighet för. Se guiden komma igång med Privacy Services-API för mer information.

I den här handboken visas hur du hanterar behörigheter för Privacy Service.

Komma igång

För att kunna konfigurera åtkomstkontroll för Privacy Service måste du ha administratörsbehörighet för en organisation som har en produktintegrering med Adobe Experience Platform Privacy Service. Minimirollen som kan bevilja eller återkalla behörigheter är en produktprofiladministratör. Andra administratörsroller som kan hantera behörigheter är produktadministratörer (kan hantera alla profiler i en produkt) och systemadministratörer (inga begränsningar). Läs artikeln om administrativa roller i administrationshandboken för Adobe Enterprise om du vill ha mer information.

I den här handboken förutsätts det att du är bekant med grundläggande produktkoncept som produktprofiler och hur du tilldelar produktbehörigheter till enskilda användare och grupper. Mer information finns i Användarhandbok för Admin Console.

Tillgängliga behörigheter

I följande tabell visas de tillgängliga behörigheterna för Privacy Service med beskrivningar av de specifika funktioner som de ger åtkomst till:

OBSERVERA

All Privacy Service och Opt Out of Sale behörigheter är åtskilda och åtskilda från varandra utan funktionell överlappning. Detta är möjligt eftersom Privacy Service-API:t betraktas som ideellt.

Kategori Behörighet Beskrivning
Privacy Service Permissions Privacy Read Permission Avgör om användaren kan visa befintliga begäranden om åtkomst och borttagning, tillsammans med information om dem.
Privacy Service Permissions Privacy Write Permission Avgör om en användare kan skapa nya begäranden om åtkomst och borttagning.
Privacy Service Permissions Read (Access) Content Delivery Permission När en åtkomstbegäran bearbetas som Privacy Service skickas en ZIP-fil med kundens data till den kunden. När du tittar upp information om en åtkomstbegäran avgör den här behörigheten om användaren kan komma åt nedladdningslänken för förfrågningens ZIP-fil.
Opt Out of Sale Permissions Read Permission - Opt Out of Sale Avgör om användaren kan visa befintliga begäranden om avanmälan och deras information.
Opt Out of Sale Permissions Write Permission - Opt Out of Sale Avgör om en användare kan skapa nya begäranden om avanmälan från försäljning.

Hantera behörigheter

Om du vill hantera behörigheter för Privacy Service loggar du in på Admin Console och markera Products i den övre navigeringen. Här väljer du Adobe Experience Platform Privacy Service.

Bild som visar Privacy Servicens produktkort i Admin Console

Välj eller skapa en produktprofil

På nästa skärm visas en lista med tillgängliga produktprofiler för Privacy Service i din organisation. Om det inte finns några produktprofiler väljer du New Profile för att skapa en. Om du har flera roller eller användargrupper i organisationen som kräver olika åtkomstnivåer bör du skapa en separat produktprofil för var och en av dem.

Bild som visar produktprofiler för Privacy Service i Admin Console

När du har valt en produktprofil kan du använda Permissions flik att starta redigera behörigheter för profilen eller välj Users flik att starta tilldela användare till profilen.

Bild som visar fliken Behörigheter för en produktprofil Admin Console

Redigera behörigheter för profilen

Permissions väljer du någon av de behörighetskategorier som visas för att komma åt behörighetens redigeringsvy.

När du redigerar behörigheter för en profil visas tillgängliga behörigheter i den vänstra kolumnen medan de som ingår i profilen visas i den högra kolumnen. Välj de angivna behörigheterna för att flytta dem mellan någon av kolumnerna.

Bild som visar tillgängliga och inkluderade behörighetskolumner

Behörigheter är ordnade i kategorier. Om du vill växla mellan kategorier väljer du önskad kategori i den vänstra navigeringen.

Bilden visar Opt Out of Sale sektion under behörigheter

Välj Save när du är klar med konfigurationen av behörigheter.

Bild som visar den behörighetskonfiguration som sparas för produktprofilen

Produktprofilvyn visas igen med de tillagda behörigheterna.

Bild som visar de tillagda behörigheterna för produktprofilen

Tilldela användare till profilen

Om du vill tilldela användare till produktprofilen (och ge dem profilens konfigurerade behörigheter) väljer du Users tabbtecken, följt av Add user.

Bild som visar användarfliken för en produktprofil i Admin Console

Mer information om hur du hanterar användare för en produktprofil finns i Admin Console dokumentation.

Migrera tidigare API-autentiseringsuppgifter till profilen

OBSERVERA

Det här avsnittet gäller endast befintliga API-autentiseringsuppgifter som skapades innan Privacy Servicens behörigheter integrerades i Adobe Admin Console. För nya autentiseringsuppgifter tilldelas produktprofiler (och deras behörigheter) via Adobe Developer Console-projekt i stället.

Se avsnittet om tilldela produktprofiler till ett projekt i guiden Komma igång för Privacy Service-API för mer information.

Tidigare krävdes ingen produktprofil för integrering och behörigheter för tekniska konton. På grund av de senaste förbättringarna av Privacy Servicens behörigheter är det nu nödvändigt att migrera tidigare API-autentiseringsuppgifter till produktprofilen. Denna uppdatering gör det möjligt att ge detaljerad behörighet till innehavare av tekniska konton. Följ stegen nedan för att uppdatera behörigheter för det tekniska kontot för Privacy Service.

Uppdatera behörigheter för tekniska konton

Det första steget för att tilldela en behörighetsgrupp till ditt tekniska konto är att navigera till Adobe Admin Console och skapa en ny produktprofil för Privacy Service.

I användargränssnittet för Admin Console väljer du Produkter från navigeringsfältet, följt av Experience Cloud och Adobe Experience Platform Privacy Service till vänster. The Product Profiles visas. Välj Ny profil för att skapa en ny produktprofil för Privacy Service.

Fliken Produktprofiler för Privacy Servicen Experience Platform i Adobe Admin Console med Ny profil markerad.

The Create a new product profile visas. Fullständiga anvisningar om hur du skapar en produktprofil finns i Användargränssnittsguide för att skapa profiler.

När du har sparat din nya produktprofil går du till Adobe Developer Console och logga in på produkten eller projektet. Välj Projects i den övre navigeringen, följt av kortet för ditt projekt.

OBSERVERA

Du kanske måste rensa cacheminnet och/eller vänta lite på att det nya projektet ska visas i listan över Developer Console-projekt.

När du har loggat in i ditt projekt väljer du Privacy Service API integrering från vänster sidospalt.

Fliken Projekt i Adobe Developer Console med projekt- och Privacy Service-API:er markerade.

Instrumentpanelen för integrering av Privacy Service-API visas. Från den här kontrollpanelen kan du redigera produktprofilen som är kopplad till det projektet. Välj Edit product profiles för att påbörja processen. The Configure API visas.

Instrumentpanelen för integrering av Privacy Service-API i Adobe Developer Console med produktprofiler markerade

The Configure API visas de tillgängliga produktprofiler som för närvarande finns i tjänsten. De korrelerar till de produktprofiler som skapas i Admin Console. I listan med tillgängliga produktprofiler markerar du kryssrutan för den nya produktprofilen som du skapade för det tekniska kontot i Admin Console. Det här associerar automatiskt det här tekniska kontot med behörigheterna i den valda produktprofilen. Välj Save configured API för att bekräfta inställningarna.

OBSERVERA

Om ett tekniskt konto redan är associerat med en produktprofil markeras en av kryssrutorna i listan med tillgängliga produktprofiler.

Dialogrutan Konfigurera API i Adobe Developer Console med en produktprofilkryssruta och Spara konfigurerat API markerat.

Bekräfta att inställningarna har tillämpats

Bekräfta att dina inställningar har tillämpats på kontot. Återgå till Admin Console och navigera till din nya produktprofil. Välj API Credentials om du vill visa en lista med associerade projekt. Det projekt som används i Developer Console där du tilldelade produktprofilen till det tekniska kontot visas i listan med autentiseringsuppgifter. Namnet på varje API-autentiseringsuppgift består av projektnamnet med ett slumpmässigt genererat nummer som suffix till slutet. Välj en autentiseringsuppgift för att öppna Details -panelen.

En produktprofil på Admin Console med fliken API-autentiseringsuppgifter och en rad projektautentiseringsuppgifter markerade.

The Details -panelen innehåller information om API-autentiseringsuppgifter, inklusive associerat tekniskt ID, API-nyckeln, skapad och senast ändrad samt tillhörande Adobe-produkter.

Den markerade detaljpanelen för en API-referens i Admin Console.

Nästa steg

I den här guiden beskrivs de tillgängliga behörigheterna för Privacy Service och hur du hanterar dem via Admin Console.

Anvisningar om hur du skapar en ny API-integrering när du har konfigurerat produktprofiler finns i komma igång-guide för Privacy Services-API. Mer information om hur du hanterar behörigheter för andra Adobe Experience Platform-funktioner finns i dokumentation om åtkomstkontroll.

På denna sida