Workflows Användargränssnittsguide

Senaste uppdatering: 2023-01-07
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

The Workflows i Adobe Experience Platform användargränssnitt visar en lista med flerstegsarbetsflöden för att utföra åtgärder inom Platform. Dessa arbetsflöden omfattar områden som datainhämtning och datavetenskap.

arbetsflöden

Data ingestion

The Map CSV to XDM schema Med arbetsflödet kan du överföra och konvertera en CSV-fil till ett XDM-schema (Experience Data Model). Mer information om det här arbetsflödet finns i självstudiekursen om mappa en CSV-fil till ett XDM-schema.

The Create dataset from schema Med arbetsflödet kan du skapa en ny datauppsättning från ett befintligt XDM-schema. Mer information om arbetsflödet finns i användarhandbok för datauppsättningar.

The Create dataset from CSV arbetsflödet gör att du kan skapa en ny datauppsättning genom att överföra en CSV-fil. Mer information om arbetsflödet finns i användarhandbok för datauppsättningar.

Models

The Import recipe Med arbetsflödet kan du importera och konfigurera recept. Mer information om det här arbetsflödet finns i självstudiekursen om importera ett paketerat recept.

The Create model kan du skapa en maskininlärningsmodell. Mer information om arbetsflödet finns i modellutbildning och självstudiekurs för utvärdering.

The Publish a model as a service Med arbetsflödet kan du publicera en modell som skapats som en tjänst som kan poängsättas. Mer information om det här arbetsflödet finns i självstudiekursen om publicera en modell som en tjänst.

Nästa steg

Genom att läsa den här guiden har du lagts till i Workflows som finns i användargränssnittet i Experience Platform. Mer information om plattformsgränssnittets funktioner finns i Adobe Experience Platform UI Guide.

På denna sida