Skapa en måldokumentationssida med en textredigerare i den lokala miljön

Instruktionerna på den här sidan visar hur du använder en textredigerare för att arbeta i din lokala miljö för att skapa dokumentation och skicka en pull-begäran (PR). Innan du går igenom de steg som anges här bör du läsa Dokumentera ditt mål i Adobe Experience Platform Destinations.

Anslut till GitHub och konfigurera din lokala redigeringsmiljö

 1. Navigera till https://github.com/AdobeDocs/experience-platform.en i webbläsaren

 2. Om du vill förgrening databasen klickar du på Förgrening enligt nedan. Detta skapar en kopia av databasen Experience Platform i ditt eget GitHub-konto.

  Dokumentationsarkiv för Adobe

 3. Klona databasen till din lokala dator. Välj Kod > HTTPS > Öppna med GitHub Desktop, så som visas nedan. Kontrollera att du har GitHub Desktop installerat. Mer information finns i Skapa en lokal klon av databasen i handboken för medverkande på Adobe.

  Klona dokumentationsarkivet för Adobe till lokal miljö

 4. Navigera till experience-platform.en/help/destinations/catalog/[...], där [...] är den önskade kategorin för målet i den lokala filstrukturen. Om du till exempel lägger till ett anpassningsmål i Experience Platform väljer du mappen personalization.

Skriv dokumentationssidan för ditt mål

 1. Dokumentationssidan är baserad på självbetjäningsmålmallen. Hämta målmallen. Zippa upp den och extrahera filen yourdestination-template.md till den katalog som nämns i steg 4 ovan. Byt namn på filen YOURDESTINATION.md där YOURDESTINATION är namnet på målet i Adobe Experience Platform. Om ditt företag till exempel heter Moviestar skulle du namnge filen moviestar.md.
 2. Öppna den nya filen i valfri textredigerare. Adobe rekommenderar att du använder Visual Studio-kod och installerar redigeringstillägget Adobe Markdown. Om du vill installera tillägget öppnar du Visual Studio Code, väljer fliken Extensions till vänster på skärmen och söker efter adobe markdown authoring. Markera tillägget och klicka på Install.
  Installera tillägget Adobe Markdown Authoring
 3. Redigera mallen med relevant information om destinationen. Följ instruktionerna i mallen.
 4. För skärmbilder eller bilder som du planerar att lägga till i dokumentationen går du till GitHub/experience-platform.en/help/destinations/assets/catalog/[...], där [...] är den önskade kategorin för ditt mål. Om du till exempel lägger till ett anpassningsmål i Experience Platform väljer du mappen personalization. Skapa en ny mapp för destinationen och spara bilderna här. Du måste länka till dem från sidan som du redigerar. Se instruktioner om hur du länkar till bilder.
 5. När du är klar sparar du filen som du arbetar med.

Skicka in din dokumentation för granskning

TIPS

Observera att det inte finns något du kan bryta här. Genom att följa instruktionerna i det här avsnittet föreslår du bara en uppdatering av dokumentationen. Den föreslagna uppdateringen kommer att godkännas eller redigeras av Adobe Experience Platform dokumentationsteam.

 1. I GitHub Desktop skapar du en arbetsgren för dina uppdateringar och väljer Publiceringsgren för att publicera grenen på GitHub.

Ny lokal gren

 1. I GitHub Desktop utför ditt arbete, vilket visas nedan.

  Genomför lokal

 2. I GitHub Desktop push ditt arbete till grenen remote enligt nedan.

  Gör din implementering

 3. Öppna en pull-begäran (PR) i GitHub-webbgränssnittet för att sammanfoga din arbetsgren med den överordnad grenen i dokumentationsdatabasen för Adobe. Kontrollera att den gren du arbetade med är markerad och välj Contribute > Öppna pull-begäran.

  Skapa pull-begäran

 4. Kontrollera att bas- och jämförelsegrenarna är korrekta. Lägg till en anteckning i PR:en som beskriver uppdateringen och välj Skapa pull-begäran. Då öppnas en PR som sammanfogar arbetsgrenen i din gaffel till den överordnad grenen i Adobe-databasen.

  TIPS

  Låt kryssrutan Tillåt redigeringar av underhållare vara markerad så att dokumentationsteamet på Adobe kan göra ändringar i PR-dokumentet.

  Skapa pull-begäran till Adobe-dokumentationsarkivet

 5. Nu visas ett meddelande som uppmanar dig att signera Adobe Contributor License Agreement (CLA). Detta är ett obligatoriskt steg. När du har signerat CLA-avtalet uppdaterar du PR-sidan och skickar pull-begäran.

 6. Du kan bekräfta att pull-begäran har skickats genom att granska fliken Pull-begäranden i https://github.com/AdobeDocs/experience-platform.en.

PR lyckades

 1. Tack! Dokumentationsteamet på Adobe kommer att nå ut i PR om det skulle behövas ändringar och informera dig om när dokumentationen kommer att publiceras.
TIPS

Om du vill lägga till bilder och länkar i din dokumentation och om du vill ha andra frågor om Markdown, ska du läsa Använda Markdown i Adobe samarbetshandbok.

På denna sida