Använda Markdown för att skriva teknisk dokumentation

Adobe tekniska dokumentationsartiklar skrivs på ett lättviktsmarkeringsspråk som kallas Markering, som är både lätt att läsa och lätt att lära sig.

När vi lagrar Adobe Docs-innehåll i GitHub kan det använda en version av Markdown som kallas GitHub Flavhad Markdown (GFM), som har ytterligare funktioner för vanliga formateringsbehov. Dessutom har Adobe extended Markdown flera sätt att stödja vissa hjälprelaterade funktioner som anteckningar, tips och inbäddade videor.

Grunderna i markdown

I följande avsnitt beskrivs grunderna för hur du skapar i Markdown.

Rubriker

Om du vill skapa en rubrik använder du ett hash-märke (#) i början av en rad:

# This is level 1 (article title)
## This is level 2
### This is level 3
#### This is level 4
##### This is level 5

Grundläggande text

Ett stycke kräver ingen speciell syntax i Markdown.

Formatera text som fet omsluter du den med två asterisker. Formatera text som kursiv omsluter du den med en asterisk:

  This text is **bold**.
  This text is *italic*.
  This text is both ***bold and italic***.

Om du vill ignorera markeringsformateringstecken använder du \ före tecknet:

This is not \*italicized\* type.

Numrerade listor och punktlistor

Om du vill skapa numrerade listor börjar du en rad med 1. eller 1), men använd inte båda formaten i samma lista. Du behöver inte ange siffrorna. GitHub gör det åt dig.

1. This is step 1.
1. This is the next step.
1. This is yet another step, the third.

Visas:

 1. Detta är steg 1.
 2. Detta är nästa steg.
 3. Detta är ännu ett steg, det tredje.

Om du vill skapa punktlistor börjar du en rad med * eller - eller +, men blandar inte formaten i samma lista. (Blanda inte punktformat som * och + i samma dokument.)

* First item in an unordered list.
* Another item.
* Here we go again.

Visas:

 • Första objektet i en osorterad lista.
 • Ett annat objekt.
 • Här är vi igen.

Du kan även bädda in listor i listor och lägga till innehåll mellan listobjekt.

1. Set up your table and code blocks.
1. Perform this step.

  ![screen](https://experienceleague.adobe.com/docs/contributor/assets/adobe_standard_logo.png?lang=sv)

1. Make sure that your table looks like this:

  | Hello | World |
  |---|---|
  | How | are you? |

1. This is the fourth step.

  >[!NOTE]
  >
  >This is note text.

1. Do another step.

Visas:

 1. Skapa tabeller och kodblock.

 2. Utför det här steget.

  screen

 3. Se till att tabellen ser ut så här:

  table 0-row-2 1-row-2
  Hej World
  Hur Är du?
 4. Detta är det fjärde steget.

  note note
  NOTE
  Det här är anteckningstext.
 5. Gör ett steg till.

Tabeller

Tabeller ingår inte i den centrala markeringsspecifikationen, men Adobe stöder dem i viss utsträckning. Markering stöder inte flera rader i celler. Det bästa sättet är att undvika att använda flera rader i tabeller. Du kan skapa tabeller genom att använda vertikalstrecket (|) för att avgränsa kolumner och rader. Bindestreck skapar varje kolumns sidhuvud, medan rörledningar avgränsar varje kolumn. Inkludera en tom rad före tabellen så att den återges korrekt.

| Header | Another header | Yet another header |
|--- |--- |--- |
| row 1 | column 2 | column 3 |
| row 2 | row 2 column 2 | row 2 column 3 |

Visas:

Sidhuvud
En annan rubrik
Ännu en rubrik
rad 1
kolumn 2
kolumn 3
rad 2
rad 2 kolumn 2
rad 2 kolumn 3

Enkla tabeller fungerar korrekt i Markdown. Tabeller som innehåller flera stycken eller listor i en cell är emellertid svåra att arbeta med. För sådant innehåll rekommenderar vi att du använder ett annat format, t.ex. rubriker och text.

Mer information om hur du skapar tabeller finns i:

Länkar

Markeringssyntaxen för en intern länk består av [link text] -delen, vilket är den text som ska hyperlänkas, följt av (file-name.md) -del, som är den URL eller det filnamn som länkas till:

[link text](file-name.md)

[Adobe](https://www.adobe.com)

Visas:

Adobe

Använd relativa länkar för länkar till artiklar (korsreferenser) i databasen. Du kan använda alla relativa länkoperander, till exempel ./ (aktuell katalog), …/ (bakåt en katalog) och …/…/ (bakåt två kataloger).

See [Overview example article](../../overview.md)

Mer information om länkning finns i Länkar artikel i den här guiden för att länka syntax.

Bilder

![Adobe Logo](/docs/contributor/assets/adobe_standard_logo.png "Hover text")

Visas:

Adobe logotyp

Kodblock

Markdown stöder placeringen av kodblock både textbundet i en mening och som ett separat"fenced"-block mellan meningar. Mer information finns i Markeringens inbyggda stöd för kodblock

Använd bakåtfästingar (`) om du vill skapa infogade kodformat i ett stycke. Om du vill skapa ett specifikt flerradigt kodblock lägger du till tre baksidesskalor (```) före och efter kodblocket (kallas för ett"fenced code block" i Markdown och bara en"code block"-komponent i AEM). För avgränsade kodblock lägger du till kodspråket efter den första uppsättningen bakåtfästingar så att Markdown markerar kodsyntaxen korrekt. Exempel: ``javascript`

Exempel:

This is `inline code` within a paragraph of text.

Visas:

Det här är inline code i ett textstycke.

Detta är ett avgränsat kodblock:

function test() {
 console.log("notice the blank line before this function?");

Anpassade markeringstillägg

I Adobe-artiklar används standardmarkering för de flesta artikelformat, som stycken, länkar, listor och rubriker. För mer omfattande formatering kan artiklar använda utökade markeringsfunktioner som:

 • Anteckningsblock
 • Inbäddade videoklipp
 • Översättningstaggar
 • Komponentegenskaper, som att tilldela ett annat rubrik-ID till en rubrik och ange en bildstorlek

Använd markeringsblockcitattecken ( > ) i början av varje rad för att knyta samman en utökad komponent, t.ex. en anteckning.

Vissa vanliga markeringselement som rubriker och kodblock innehåller utökade egenskaper. Om du behöver ändra standardegenskaperna lägger du till parametrarna inom franska klammerparenteser /{ /} efter komponenten. Utökade egenskaper beskrivs i sitt sammanhang.

Anteckningsblock

Du kan välja mellan följande typer av anteckningsblock för att dra uppmärksamheten till specifikt innehåll:

 • [!NOTE]
 • [!TIP]
 • [!IMPORTANT]
 • [!CAUTION]
 • [!WARNING]
 • [ !ADMINISTRATION]
 • [!AVAILABILITY]
 • [!PREREQUISITES]
 • [!ERROR]
 • [ !ADMINISTRATION]
 • [!INFO]
 • [!SUCCESS]

I allmänhet bör anteckningsblock användas sparsamt eftersom de kan vara störande. Även om de även har stöd för kodblock, bilder, listor och länkar kan du försöka göra anteckningsblocken enkla och enkla.

>[!NOTE]
>
>This is a standard NOTE block.
>[!TIP]
>
>This is a standard TIP.
>[!IMPORTANT]
>
>This is an IMPORTANT note.

Visas:

Återgivna anteckningar

Videor

Inbäddade videofilmer återges inte direkt i Markdown, men du kan använda det här Markdown-tillägget.

>[!VIDEO](https://video.tv.adobe.com/v/29770/?quality=12)

Visas:

Mer som detta

Komponenten "Mer som det här" i AEM visas i slutet av en artikel. Här visas relaterade länkar. När artikeln återges kan den formateras på samma sätt som rubriker på nivå 2 (##) utan att läggas till i miniinnehållsförteckningen.

morelikethis syntax

Visas:

UICONTROL och DNL

Allt vårt Markdown-hjälpinnehåll lokaliseras till att börja med med med maskinöversättning. Om hjälpen aldrig har lokaliserats behåller vi maskinöversättningen. Om hjälpinnehållet tidigare har lokaliserats fungerar maskinöversatt innehåll som platshållare medan innehållet håller på att översättas av människor.

``

Vid maskinöversättning taggades objekt med `` kontrolleras mot en lokaliseringsdatabas för lämplig översättning. Om användargränssnittet inte är lokaliserat kommer den här taggen att göra det möjligt för systemet att lämna användargränssnittsreferensen på engelska för det språket (dvs. Analysreferenser på italienska).

Exempel på källinnehåll:

exempeltext

``

I regel använder vi en"Do not translate"-lista för att tala om för maskinöversättningsmotorerna vad de ska behålla på engelska. De vanligaste är långa lösningsnamn som"Adobe Analytics","Adobe Campaign" och"Adobe Target". Det kan dock finnas fall där vi måste tvinga motorn att använda engelska eftersom termen i fråga kan användas på ett specifikt eller allmänt sätt. Det mest uppenbara fallet är korta namn på lösningar som"Analytics","Campaign","Target" osv. Det skulle vara svårt för en maskin att förstå att det här är lösningens namn och inte allmänna termer. Taggen kan även användas för namn/funktioner från tredje part som alltid finns kvar på engelska eller för kortare textavsnitt, som fraser eller meningar, som måste vara på engelska.

Exempel på källinnehåll:

exempel på dnl-text

Gotchas och felsökning

Alt-text

Alt-text som innehåller understreck återges inte korrekt. I stället för att använda detta:

![Settings_Step_2](/assets/settings_step_2.png)

Vi föredrar att använda bindestreck (-) i stället för understreck (_) i filnamn.

![Settings-Step-2](/assets/settings-step-2.png)

Apostrofer och citattecken

Om du kopierar text till en markeringsredigerare kan texten innehålla"smarta" (typografiska) apostrofer eller citattecken. Dessa måste kodas eller ändras till enkla apostrofer eller citattecken. Annars får du udda tecken som detta när filen publiceras: It’s

Här är kodningarna för de"smarta" versionerna av dessa skiljetecken:

 • Vänster (inledande) citattecken: “
 • Höger (avslutande) citattecken: ”
 • Höger (avslutande) enkelt citattecken eller apostrof: ’
 • Vänster (inledande) apostroftecken (används sällan): ‘

Vinkelparenteser

Om du använder vinkelparenteser i text (inte kod) i filen, till exempel för att ange en platshållare, måste du koda vinkelparenteserna manuellt. Annars tror Markdown att de ska vara en HTML-tagg.

Koda till exempel <script name> as &lt;script name&gt;

Förtexter

et-tecken (&) tillåts inte i titlar. Använd"och" i stället eller använd &amp; kodning.

Se även

Markeringsresurser

recommendation-more-help
f0a0e44c-5d56-45af-ac98-47677caca18f