Adobe Experience Manager 6.5 Versionsinformation om senaste Service Pack

Versionsinformation

Produkt Adobe Experience Manager 6.5
Version 6.5.13.0
Typ Service Pack-version
Date 26 maj 2022
Hämta URL Programvarudistribution

Vad ingår i Experience Manager 6.5.13.0

Experience Manager 6.5.13.0 innehåller nya funktioner, viktiga förbättringar som kunderna efterfrågat samt prestanda-, stabilitets- och säkerhetsförbättringar som släppts sedan den första tillgängligheten av 6.5 i april 2019. Installera detta Service Pack på Experience Manager 6.5.

De viktigaste funktionerna och förbättringarna i Adobe Experience Manager 6.5.13.0 är:

 • Använd osynlig CAPTCHA i adaptiv form: Du kan nu använda en osynlig CAPTCHA för att visa CAPTCHA-utmaningen endast om en misstänkt aktivitet inträffar. Om ingen misstänkt aktivitet hittas visas inte CAPTCHA-utmaningen. Det gör det lättare att bedöma om formulär ska fyllas i av människor utan att det behövs kryssrutor, minska anpassningsarbetet och förbättra slutanvändarens upplevelse. (NPR-38500)

 • Stöd har lagts till för att hämta svarshuvuden i efterbearbetningen av formulärdatamodellen för REST-slutpunkter. (NPR-38275)

 • När du genererar en adaptiv formuläröversättningsfil är nu samma textsekvens som den genererade XLIFF-filen identisk med komponentsekvensen i motsvarande adaptiva formulär. (NPR-37700)

 • När du lokaliserar ett adaptivt formulär och gör en liten ändring av texten i basspråket, saknas den fullständiga översättningen för alla andra språk. Problemet är åtgärdat i Experience Manager 6.5.13.0 (NPR-37189)

 • Tillgänglighetsförbättringar för Forms:

  • Stöd för skärmläsare har lagts till för att identifiera tabellens rubrik och brödtext som fortsätter och anslutna enheter. Det hjälper skärmläsare att navigera i tabellerna på rätt sätt. (NPR-37139)
  • Stöd för att skärmläsare ska sluta navigera på arbetsytan i HTML tills en dialogruta är öppen har lagts till. (NPR-37134)

Följande felkorrigeringar, viktiga funktioner och förbättringar introducerades i Experience Manager 6.5.13.0:

Assets

 • När du försöker redigera ett skrivskyddat listrutefält återställs listrutans värde till tomt. (NPR-38389)

 • Användaren kan inte importera en videoresurs (.mp4) om det inte finns något ljud i videofilen. Arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser misslyckas och visar ett felmeddelande. (NPR-38116)

 • När du använder guiden Flytta resurser för att flytta en mapp som innehåller resurser misslyckas arbetsflödet och ett felmeddelande visas. (NPR-38061)

 • Arbetsflödet för MPEG-omkodning misslyckades för FLV-videoprofilen. (CQ-4343249)

 • Efter uppdatering till Experience Manager 6.5 SP10, redigeraren för metadata för resurs fungerar inte som den ska. (CQ-4341359)

 • När du öppnar en smart samling som har sparats med sökfiltret tillämpat som Publicera, ändras sökfiltret automatiskt till Opublicerad. (CQ-4341191)

 • När du byter språk User Preference, etiketten Sort By, nedrullningsknappen och andra alternativ i sorteringsalternativen på startsidan för Resurser visas inte på det valda språket. (CQ-4339306)

 • När du lägger till en regel i ett nedrullningsbart fält i Metadata Schema, Dependent On listan återspeglar inte fältetiketten för listrutan. (ASSETS-9442)

 • Metadata för resurser har inaktiverats i den nedrullningsbara listan utan att värden behålls. (ASSETS-8918)

 • När du visar resursen med More Details alternativ i Column visas felaktiga anteckningar. (ASSETS-8851)

 • När du skapar en duplicerad resurs med en annan version genereras inte återgivningarna. (ASSETS-8607)

 • En icke-admin-användare kan publicera en resurs som redan är utcheckad av en annan användare. (NPR-38128)

 • Dimensionellt visningsprogram fungerar inte i Chrome 97. (CQ-4340456)

 • Knappen för att hämta resurser visar inte hela menyn på sidan med resursinformation. (CQ-4336703)

 • När du använder Länkdelning är vissa av strängarna i länkdelningsfönstret inte lokaliserade. (CQ-4330540)

 • När du lägger till objekt i Hantera publikation lokaliseras inte strängen som visar antalet markerade objekt. (CQ-4330491)

Dynamic Media

 • Tokenbaserad säker förhandsgranskning för Dynamic Media-material på AEM Authors. (ASSETS-4995)
 • När du skapar en bildförinställning för Dynamic Media i Experience Manager, är det tillåtna maxvärdet begränsat till 2 000 × 2 000 pixlar i användargränssnittet. När värdet ökas till 2 001 pixlar för antingen bredd eller höjd visas Save knappen är inaktiverad. (ASSETS-5691)
 • Användaren kan förhindra att vissa filformat överförs till Dynamic Media. (ASSETS-5693)
 • Hjälpmedel - Visuellt utmanade användare som förlitar sig på skärmläsare påverkas om Alt-attributet inte implementeras på en bild i användargränssnittet för bildförinställningar. (ASSETS-9817)
 • Hjälpmedel - Skärmläsare påverkas när skärmläsare lägger till en berättarröst utan etikett för bilderna som finns i tidslinjesegmentet och på fliken Åtgärder när de navigeras till i nedpilsläge. (ASSETS-5651)
 • Hjälpmedel - Skärmläsare påverkas eftersom skärmläsare (NVDA/JAWS) inte berättar beskrivande namn (skicka e-post) för knappen"Skicka e-post" i dialogrutan"E-postlänk" i videospelaren när de navigerar i läget (Bläddra/pekare). (ASSETS-5641)
 • Hjälpmedel - Tangentbordsfokus flyttas inte till knappen Gör om, som visas när knappen Ångra har anropats på sidan Bilduppsättningsredigerare, medan du navigerar med tabbtangenten på tangentbordet. (ASSETS-5582)
 • Hjälpmedel - Användare som förlitar sig på skärmläsare påverkas eftersom Alt-attributet inte anges för en bilduppsättningsbild som finns under rubriken Egenskaper. (ASSETS-5576)
 • Hjälpmedel - Skärmläsare lägger inte till en berättarröstroll för Cannot save this set text i Cannot save this set varning, vid navigering med hjälp av kortkommando för rubrik Hoch nedpilen. (ASSETS-5569)
 • Tillgänglighet - Användare som förlitar sig på skärmläsare påverkas för att navigera i formulären. De har svårt att förstå informationen om formulärkontrollerna om NVDA inte lägger till en berättarröst för rotationskontrollerna "Bredd och höjd". Dessa kontroller som finns under rubriken Responsiv bildbeskärning vid navigering i NVDA-formulärläge"F". (ASSETS-5393)
 • När du har lagt till en Dynamic Media-komponent på en webbplats och har publicerat sidan visas inte den nyligen tillagda Dynamic Media-resursen på den publicerade sidan och den kan inte heller visas på förhandsgranskningssidan. Problemet uppstod för både bild- och videoresurstyper. (ASSETS-9467)

Handel

 • "alla" har jcr:skriv på /content/usergenerated/etc/commerce/smartlists. (NPR-35230)
 • Lokal sortering av Commerce Products fungerar inte längre. (CQ-4343750)
 • Det går inte att snabbpublicera en produkt från sökresultatsidan efter ändring av egenskaper. (CQ-4343318)

CRX

 • Det går inte att hämta ett paket om det har specialtecknet + i paketnamnet. (NPR-38102)

Forms

 • Komponenterna Radio button, Checkbox, and File Upload är inte korrekt översatta från tyska till engelska. (NPR-38527)

 • PDF417-streckkodskodningen som produceras av Experience Manager Forms är ogiltigt för en alternativknappsgrupp. (NPR-38525)

 • Följande fel inträffar när ett adaptivt formulär skickas.
  WARN [10.172.114.236 [1650871578492] POST /lc/content/forms/af/public/DHS-3754-ENG/jcr:content/guideContainer.af.internalsubmit.jsp HTTP/1.1] com.adobe.aemds.guide.internal.impl.utils.SubmitDataCollector TemplateKey not found in merge json:cq:responsive (NPR-38520)

 • Alternativet Uteslut dolda fält från postdokument fungerar inte. (NPR-38512)

 • När du har lagt till Forms Container-komponenten på en Sites-sida kan användarna inte gå till en annan Sites-sida och Sites-sidan hänger sig ibland. Problemet uppstår ibland. (NPR-38506)

 • Användare upplever överlappande text i Adaptive Forms efter användning Experience Manager 6.5 Service Pack 11. (NPR-38376, CQ-4342472)

 • Användarna får ett undantag när anpassningsbara formulärpaneler flyttas till en ny responsiv layout. (NPR-38369)

 • Stöd för ECMASCRIPT 6 (ES6) är inte aktiverat för klientbiblioteket /libs/fd/expeditor/clientlibs/view. (NPR-38358)

 • När du använder en Experience Manager I arbetsflödet för att skicka e-post på hebreiska innehåller e-postmeddelandet som togs emot i användarens slut frågetecken (?) i stället för hebreisk text (NPR-38296).

 • Användare loggas ut slumpmässigt från Experience Manager Publicera instanser och ett adaptivt formulär kan inte skickas. Problemet visas på Experience Manager instanser som använder Dispatcher. (NPR-38285)

 • När du använder alternativet getFormDataString i en Adobe Launch-regel för att hämta adaptiva formulärdata, returnerar alternativet inte adaptiva Forms-data. (NPR-38283)

 • Experience Manager 6.5 Forms har ersatt java.acl.Group-related API och följande felmeddelanden visas i error.log-filen:
  *WARN* [default task-36] org.apache.jackrabbit.oak.spi.security.principal.AclGroupDeprecation use of deprecated java.acl.Group-related API - this method is going to be removed in future Oak releases - see OAK-7358 for details (NPR-38282)

 • Forms som skapats på tyska kan inte översättas till engelska eller något annat språk. (NPR-38280)

 • När du använder en lokaliserad version av ett adaptivt formulär lokaliseras inte motsvarande DoR-dokument (Document of Record). (NPR-38235)

 • När du använder steget Skicka e-post för att skicka en bifogad fil tillsammans med e-post, kommer den bifogade filen inte att behålla det namn som angetts i arbetsflödessteget. (NPR-38216)

 • När en ny version av brevet publiceras, kan användare inte öppna utkasten för tidigare versioner av bokstäverna. (NPR-38215, CQ-4342515)

 • SOAP-tjänsten misslyckas med följande undantag när en AEM Forms JEE-tjänsts SOAP-slutpunktstjänstmetod anropas med en knapp som konfigurerats som en regel för adaptiv form:
  ERROR* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1624362360493] POST /content/forms/af/testsoapwsdl/jcr:content/guideContainer.af.dermis HTTP/1.1] com.adobe.aemds.guide.addon expeditor.servlet.ExpEditorServiceManager Error while making web service related call java.lang.Exception: createSOAPParam: JSONException

 • Om du använder com.adobe.fd.pdfutility.services.PDFUtilityService#convertPDFtoXDP för att konvertera ett PDF till XDP-format returneras en ogiltig XDP-fil. (NPR-38140, CQ-4342099)

 • När flera användare använder Correspondence Management för att generera olika bokstäver visas ett felaktigt brev för vissa användare vid förhandsgranskningen. (NPR-38134)

 • AEM Forms-komponenten som är inbäddad på SITES-sidan använder breddattributet som har värdet i % och som inte är giltigt enligt W3C HTML-valideringen. Användarna stöter på ett felaktigt tolkningsfel under valideringen av HTML. (NPR-38124)

 • Alternativknappar och kryssruteobjekt för de flesta OTB-teman i anpassningsbara former ingår inte i tabbordningen (NPR-38108)

 • När en användare lägger till HTML-taggar i kommentaravsnittet när ett arbetsflöde körs återges HTML-taggarna. (NPR-37591)

 • Om du importerar och publicerar ett brev som innehåller en ny XDP-fil kan bokstäverna inte förhandsgranskas i Publish-instansen. Om bokstäverna importeras och publiceras en andra gång med samma CMP-fil kommer bokstäverna att förhandsgranskas korrekt. (CQ-4343599)

 • Ett formulär med egenskapen Förbered dataprocess angiven kan inte återges i HTML Workspace. (CQ-4343294)

 • Det går inte att konvertera en bild till PDF med PDFG-tjänsten med OCR efter att korrigeringsfilen AEMForms-6.5.0-0038 (log4jv2.16) har tillämpats. (CQ-4342450)

 • Det går inte att importera en Microsoft® Word-fil till Forms Designer. Fel vid användarstöttningar Word (version XP or onwards) could not be found on the machine. (CQ-4342146)

 • Användaren kan inte ange anpassad tid i schemaläggaren för jobbrensning. (CQ-4339192)

 • Användaren kan inte uppdatera någon konfiguration under användargränssnittet för slutpunktshantering och stöttningsfel Uncaught ReferenceError: updateEndpoint_required is not defined. (CQ-4331523)

 • För ogiltiga taggar fungerar inte felmeddelandet korrekt. (NPR-38106 och CQ-4337173)

OBSERVERA
 • Experience Manager Forms släpper tilläggspaketen en vecka efter den schemalagda Experience Manager Lanseringsdatum för Service Pack.

Granit

 • Omnissearch returnerar resultat för användare utan läsbehörighet. (NPR-38373)
 • Aktivera ES6 för /libs/granite/configurations/clientlibs/confbrowser. (NPR-38300)

Integreringar

 • Slut på resurslösningssessioner på tjänsten Test och Target från utgått UserInfoServlet. (NPR-38112)

Oak - indexering och frågor

 • OS-versionen för 6.5.13.0 har nu uppdaterats till 1.22.11. (NPR-38084) —>

Plattform

 • Uppgraderingsberoende av org.apache.httpcomponents.httpclient in Experience Manager 6.5. (NPR-37999)
 • Hög författarbelastning på grund av förslag på sökvägsfält. (CQ-4341826)
 • Användaren måste uppdatera sidan när han/hon ändrar projektet från kortvyn till kalendervyn. (CQ-4340368)
 • Taggar går förlorade på grund av behörighetsbegränsningar. (CQ-4339543)
 • Flera problem som rapporterats med Sök och filtrera i Banmarkering fungerar inte. (CQ-4339402)
 • Sluta använda DTM på 6.5 - byt till Launch för Omega Instrumentation och lägg till stöd för Gainsight. (CQ-4337809)
 • Begränsa sökfunktionen för banfältskomponenter baserat på filteregenskapen för sökvägar som har angetts. (CQ-4309556)
 • Experience Manager Plattform 6.5: Namngivningsåtgärder för kinesiska. (CQ-4308978)
 • Växla till Starta för Omega Instrumentation. (NPR-38377)
 • Experience Manager Plattform 6.5: Korrigeringar för kinesiska språkversioner. (CQ-4308978)

Replikering

 • Publicering av användarnod misslyckades från författare till utgivare. (NPR-38005)

Sites

Administratör

 • Åtgärda regressionen som introducerades med SP 12 som kan ha orsakat ett problem när sidor flyttades. (SITES-5298)

Klassiskt användargränssnitt

 • RTE: Uppdaterad bild visas inte när en ny bild dras över en befintlig bild. (NPR-38141)

Innehållsfragment

 • Stöd för att skapa modeller för innehållsfragment i underkonfigurationer. (NPR-38054)
 • Förbättra prestanda när du använder valideringen Unikt fält i modellen för innehållsfragment. (NPR-38142)
 • Förbättra svarstiden när Content Fragment Model Editor öppnas. Kunder med många fragment i Assets kan ha sett fel när de öppnades. (SITES-6284)
 • Korrigera regression som introducerades vid uppdatering från 6.5.11 till 6.5.12 som kan ha orsakat fel i modellredigeraren för innehållsfragment. (SITES-5088 and SITES-4967)

 • Förbättra lokaliseringen av användargränssnittet i Modellredigeraren för innehållsfragment. (NPR-38126)

 • Åtgärda problem som kan uppstå när redigeraren för innehållsfragment stängs när författarservern används med Dispatcher. (NPR-38205)
 • Åtgärda problem med att det inte gick att spara en modell när valideringen användes i ett RTE-fält. (NPR-38210)
 • Content Fragment problem med den booleska egenskapen som inte visar Field Text i title i stället för Property Name. (NPR-38244)
 • Ett fel uppstod när en beständig fråga kördes med en frågevariabel via Postman. (NPR-38251, NPR-38057)
 • Innehållsfragmentkomponent: Regression i alternativet Hantera rubriker som stycken som korrigerades som var 6.5 SP7. (NPR-38055)
 • Korrigera regression som introducerades i 6.5.11 som kan ha orsakat fel i resurssökningen. (SITES-4784)
 • Använda Edit från sökresultaten kan resultera i en Not Found fel. (NPR-37810)

ContentHub

 • Gränssnittsmodeller för kontextnav återges inte korrekt utan en uppdatering av sidan. (NPR-38212)

E-postredigerare

Experience Fragments

 • När du använder åtgärden Navigera till sida i Referenser för ett Experience Fragment, öppnas fel sida. (NPR-38062)
 • Layoutegenskaper som kommer från XF-mall visas inte bredvid en sida. (NPR-38214)
 • Förbättrade prestanda för XF-referensberäkning. (NPR-38269)

Page Editor

 • Förbättra ångra för komponenter som inte har funktionen inlineEditing eller dropTarget i cq:editConfig. (NPR-38361)
 • Listrutan Formatsystem kan ha placerats högst upp på sidan i stället för i sitt sammanhang för komponenten - för komponenter som använder cq:editConfig "afteredit: REFRESH_PAGE". Problemet är nu löst. (NPR-38384)
 • Textkomponenten är feljusterad när den läggs till i kapslade layoutbehållare. (NPR-38193)
 • En tom formatflik visades när det inte fanns någon formatsystemskonfiguration för en komponent; fliken är nu dold när det inte finns någon konfiguration. (NPR-38218)
 • Egenskapen useLegacyResponsiveBehaviour fungerar bara när de autentiseras. (NPR-37996)
 • Uppgraderingen av jquery-ui till den senaste versionen ledde till att redigeraren bröts. (SITES-5647)

Dokumentskydd

 • Användargränssnittet för användargruppshantering kunde ibland inte ta bort användare, särskilt i grupper med +20 användare. (NPR-38041)

SEO

 • Taggen Sitemap Generator och Canonical har stöd för URL:er utan .html. (CIF-2647)
 • Lägg till stöd för att ta bort alternativa språk med noindex-konfigurationen. (CIF-2496)
 • Lägg till stöd för att ange en anpassad URL som skriver över den kanoniska standardwebbadressen för sidor som har nästan identiskt innehåll. (CIF-2747)

SPA Editor och SDK

 • Från och med 6.5.13 behöver du inte längre skapa behållarkomponentnoden i JCR innan du redigerar via SPA Editor. A virtual container skapas innan den sparas med SDK. (SITES-5762)

Mallredigerare

 • Åtgärda regressionen att publicering av en ändrad mall inte publicerade alla beroenden. (NPR-38274)
 • TemplatedResource valueMap bör tillåta djupa läsningar enligt ValueMap API. (NPR-38439)

Sling

 • Uppdatera sling-javax.activation paket med fix SLING-8777. (NPR-38077)

Översättningsprojekt

 • Flera starter skapas för refererade sidor/xf. (NPR-38263)
 • Ändrat beteende för att lägga till sidor i översättningsprojekt sedan Service Pack 10. Översättningsprojektet innehåller inte en ny sida [ex: test-page-Women-2] i listan, när det är markerat som överordnat till den nyligen skapade sidan [inte den nya sidan direkt]. (NPR-38256)
 • Lägg till cq:isTranslationLaunch i Startar som skapats av översättningsprojekt. (NPR-38224)
 • Launch skapas för en sida med en refererad XF-fil som innehåller en resurs. (NPR-38199)
 • Experience Manager uppdateringsöversättningsminnet fungerar inte. (NPR-38196)
 • Aktivera ES6 för /libs/cq/gui/components/projects/admin/translation/job/addcontent/clientlibs.js. (NPR-38306)
 • Senaste 18n-paketet för översättningar för Experience Manager 6.5. (CQ-4339505)

Användargränssnitt

 • Uppdatera till favicon.ico som används i Experience Manager. (CQ-4315324)
 • När du är på startsidan > Verktyg och klickar på Experience Manager -ikonen Experience Manager Navigeringsskärmen ska visas. (NPR-38417)
 • Aktivera ES6 för /libs/granite/ui/references/clientlibs/coral/references. (NPR-38303)
 • Aktivera ES6 för /libs/granite/datavisualization/clientlibs/d3-3.x. (NPR-38302)
 • Datumväljaren med pekskärmsgränssnitt visas på koreanska. (NPR-38079)
 • Dialogrutan för redigering med multifält visas när du ändrar ordning på fälten och alternativknappens markeringsvärde försvinner. (NPR-38063)

WCM

 • Experience Manager MCM (Campaign) 6.5: Namngivningsåtgärder för kinesiska. (CQ-4308973)
 • Ostängd ResourceResolver i com.day.cq.wcm.workflow.impl.WcmWorkflowServiceImpl.autoSubmitPageAfterModification (NPR-38286)

Installera Experience Manager 6.5.13.0

 • Experience Manager 6.5.13.0 kräver Experience Manager 6.5. Se uppgraderingsdokumentation för detaljerade anvisningar.
 • Service Pack-nedladdning finns på Adobe Programvarudistribution.
 • På en distribution med MongoDB och flera instanser installerar du Experience Manager 6.5.13.0 på en av författarinstanserna med hjälp av Package Manager.
OBSERVERA

Adobe rekommenderar inte att du tar bort eller avinstallerar Experience Manager 6.5.13.0-paket.

Installera Service Pack på Experience Manager 6.5

 1. Starta om instansen innan installationen om instansen är i uppdateringsläge (när instansen uppdaterades från en tidigare version). Adobe rekommenderar att du startar om om den aktuella upptiden för en instans är hög.

 2. Ta en ögonblicksbild eller en ny säkerhetskopia av din Experience Manager -instans.

 3. Hämta Service Pack från Programvarudistribution.

 4. Öppna Pakethanteraren och klicka på Upload Package för att överföra paketet. Mer information finns på Pakethanteraren.

 5. Markera paketet och klicka på Install.

 6. Om du vill uppdatera S3-anslutningen stoppar du instansen efter installationen av Service Pack, byter ut den befintliga kopplingen mot en ny binär fil som finns i installationsmappen och startar om instansen. Se Amazon S3 - datalager.

OBSERVERA

Dialogrutan för pakethanterarens gränssnitt avslutas ibland när Service Pack installeras. Adobe rekommenderar att du väntar på att felloggarna ska stabiliseras innan du får åtkomst till distributionen. Vänta på de specifika loggarna för avinstallationen av uppdateringspaketet innan du försäkrar dig om att installationen lyckas. Vanligtvis inträffar detta problem i Safari webbläsare, men kan ibland inträffa i vilken webbläsare som helst.

Automatisk installation

Det finns två olika metoder som du kan använda för att installera automatiskt Experience Manager 6.5.13.0

 • Placera paketet i ../crx-quickstart/install när servern är tillgänglig online. Paketet installeras automatiskt.
 • Använd HTTP-API från Package Manager. Använd cmd=install&recursive=true så att de kapslade paketen installeras.
OBSERVERA

Experience Manager 6.5.13.0 stöder inte installation av Bootstrap.

Validera installationen

Om du vill veta vilka plattformar som är certifierade för att fungera med den här versionen kan du läsa tekniska krav.

 1. Produktinformationssidan (/system/console/productinfo) visar den uppdaterade versionssträngen Adobe Experience Manager (6.5.13.0) under Installed Products.

 2. Alla OSGi-paket är antingen ACTIVE eller FRAGMENT i OSGi Console (Use Web Console: /system/console/bundles).

 3. OSGi-paketet org.apache.jackrabbit.oak-core är version 1.2.2.3 eller senare (Använd webbkonsol: /system/console/bundles).

Installera Experience Manager Forms tilläggspaket

OBSERVERA

Hoppa över om du inte använder Experience Manager Forms. Korrigeringar i Experience Manager Forms levereras via ett separat tilläggspaket en vecka efter den schemalagda Experience Manager Service Pack-version.

 1. Kontrollera att du har installerat Experience Manager Service Pack.
 2. Ladda ned motsvarande tilläggspaket från Forms på AEM Forms för ditt operativsystem.
 3. Installera Forms tilläggspaket enligt beskrivningen i Installera AEM Forms tilläggspaket.
 4. Om du använder bokstäver i Experience Manager 6.5 Forms installerar du senaste AEMFD-kompatibilitetspaket.

Installera Experience Manager Forms på JEE

OBSERVERA

Hoppa över om du inte använder AEM Forms på JEE. Korrigeringar i Experience Manager Forms på JEE levereras via ett separat installationsprogram.

Mer information om hur du installerar det kumulativa installationsprogrammet för Experience Manager Forms on JEE och konfiguration efter driftsättning finns i versionsinformation.

OBSERVERA

Efter installation av det kumulativa installationsprogrammet för Experience Manager Forms på JEE, installera det senaste Forms-tilläggspaketet, ta bort Forms-tilläggspaketet från crx-repository\install och starta om servern.

UberJar

UberJar för Experience Manager 6.5.13.0 finns i Maven Central-arkivet(https://).

Information om hur du använder UberJar i ett Maven-projekt finns i använda UberJar och inkludera följande beroende i projektens POM:

<dependency>
   <groupId>com.adobe.aem</groupId>
   <artifactId>uber-jar</artifactId>
   <version>6.5.13</version>
   <scope>provided</scope>
</dependency>
OBSERVERA

UberJar och andra tillhörande artefakter finns tillgängliga i Maven Central Repository i stället för i Adobe Public Maven-arkivet (repo.adobe.com). Huvudfilen för UberJar har bytt namn till uber-jar-<version>.jar. Så det finns ingen classifier, med apis som värdet, för dependency -tagg.

Föråldrade funktioner

Nedan finns en lista över funktioner som är markerade som borttagna Experience Manager 6.5.7.0 Funktioner markeras som borttagna från början och senare i en framtida version. Ett alternativt alternativ anges.

Granska om du använder en funktion eller en funktion i en distribution. Planera också att ändra implementeringen så att ett alternativt alternativ används.

Yta Funktion Ersättning
Integreringar The AEM Cloud Services Opt-In skärmen är föråldrad sedan Experience Manager och Adobe Target integreringen uppdateras i Experience Manager 6.5. Integreringen stöder Adobe Target Standard API. API:t använder autentisering via Adobe IMS och Adobe I/O. Det stöder den växande rollen för Adobe Launch till instrument Experience Manager för analys och personalisering är anmälningsguiden funktionellt irrelevant. Konfigurera systemanslutningar, Adobe IMS-autentisering och Adobe I/O integreringar via respektive Experience Manager molntjänster.
Anslutningar Adobe JCR Connector för Microsoft® SharePoint 2010 och Microsoft® SharePoint 2013 är föråldrad för Experience Manager 6.5. Ej tillämpligt

Kända fel

 • AEM innehållsfragment med GraphQL-indexpaket 1.0.3

 • Som Microsoft® Windows Server 2019 stöder inte MySQL 5.7 och JBoss® EAP 7.1, Microsoft® Windows Server 2019 stöder inte körklara installationer för AEM Forms 6.5.10.0.

 • Om du uppgraderar dina Experience Manager från version 6.5 till 6.5.10.0 kan du visa RRD4JReporter undantag i error.log -fil. Starta om instansen för att lösa problemet.

 • Om du installerar Experience Manager 6.5 Service Pack 10 eller ett tidigare Service Pack på Experience Manager 6.5, runtime copy of your assets custom workflow model (created in /var/workflow/models/dam) tas bort.
  Om du vill hämta körtidskopian rekommenderar Adobe att du synkroniserar designtidskopian av den anpassade arbetsflödesmodellen med körtidskopian med hjälp av HTTP API:
  <designModelPath>/jcr:content.generate.json.

 • Användare kan byta namn på en mapp i en hierarki i Assets och publicera en kapslad mapp i Brand Portal. Mappens namn uppdateras dock inte i Brand Portal tills rotmappen publiceras på nytt.

 • När en användare väljer att konfigurera ett fält för första gången i ett adaptivt formulär visas inte alternativet att spara en konfiguration i egenskapsläsaren. Om du väljer att konfigurera ett annat fält i det adaptiva formuläret i samma redigerare åtgärdas problemet.

 • Följande fel och varningsmeddelanden kan visas under installationen av Experience Manager 6.5.x.x:

  • "När Adobe Target-integreringen är konfigurerad i Experience Manager med Target Standard API (IMS-autentisering) och sedan exportera Experience Fragments till Target så att fel erbjudandetyper skapas. I stället för att skriva"Experience Fragment"/källa"Adobe Experience Manager" skapar Target flera erbjudanden med typen"HTML"/källa"Adobe Target Classic".
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler: Inga underhållsfönster hittades vid granit/drift/underhåll.
  • Validering på serversidan av adaptiva formulär misslyckas när sammanställningsfunktioner som SUM, MAX och MIN används (CQ-4274424).
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler - Inga underhållsfönster hittades vid granit/drift/underhåll.
  • Aktiveringspunkten i en interaktiv Dynamic Media-bild syns inte när du förhandsvisar mediefilen via Shoppable Banner Viewer.
  • com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider bundle com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider:1.3.5 (395)[com.adobe.cq.social.provider.jcr.impl.SpiSocialJcrResourceProviderImpl(2302)] : Tidsgränsen överskreds i väntan på att reg.ändringen skulle slutföras utan registrering.
 • När du försöker flytta/ta bort/publicera antingen innehållsfragment eller webbplatser/sidor uppstår ett problem när referenser till innehållsfragment hämtas, eftersom bakgrundsfrågan misslyckas. d.v.s. funktionen fungerar inte.
  Du måste lägga till följande egenskaper i indexdefinitionsnoden för att få en korrekt åtgärd /oak:index/damAssetLucene (ingen omindexering krävs):

  "tags": [
    "visualSimilaritySearch"
   ]
  "refresh": true
  

OSGi-paket och innehållspaket som ingår

Följande textdokument listar de OSGi-paket och innehållspaket som ingår i Experience Manager 6.5.13.0:

Begränsade webbplatser

Dessa webbplatser är bara tillgängliga för kunder. Om du är kund och behöver åtkomst kontaktar du din kontoansvarige på Adobe.

På denna sida