Adobe Experience Manager 6.5 Versionsinformation om senaste Service Pack

Versionsinformation

Produkt Adobe Experience Manager 6.5
Version 6.5.15.0
Typ Service Pack-version
Date 24 november 2022
Hämta URL Programvarudistribution

Vad ingår i Experience Manager 6.5.15.0

Experience Manager 6.5.15.0 innehåller nya funktioner, viktiga förbättringar som kunderna efterfrågat, felkorrigeringar, prestanda, stabilitet och säkerhetsförbättringar som släppts sedan den första tillgängligheten av 6.5 i april 2019. Installera detta Service Pack på Experience Manager 6.5.

Assets

 • Om rörelsen av en resurs i Experience Manager misslyckas kan resursen fortfarande byta namn. (NPR-38753)
 • När du visar resurserna i en List View, vissa av titlarna saknas. (CQ-4345746)
 • Skärmläsaren meddelar inte undermenyn till Relate på fliken Grundläggande på sidan Resursegenskaper. (ASSETS-6938)
 • Skärmläsaren identifierar felaktigt mappikonerna på navigeringssidan Resurser med listan över mappar. (ASSETS-6936)
 • När du kopierar en samling saknar bilden en tom alt attribute or role="presentation". Därför visas bilden för skärmläsaranvändare. (ASSETS-6932)
 • Texten som visas när en resurs kommenteras har inte en 4:5:1 kontrastförhållande jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6931)
 • När du justerar sidbredden på fliken IPTC på sidan Resursegenskaper passas inte sidinnehållet korrekt och resultatet blir vågrät rullning. (ASSETS-6929)
 • När du filtrerar resurser visas filtertexten i min och max fält försvinner när ett värde har angetts. (ASSETS-6925)
 • I Experience Manager-samlingar visas inte skärmläsaren email på hämtningsskärmen. (ASSETS-6923)
 • En alternativ text saknas när elementen kommenteras. (ASSETS-6922)
 • Om texten skrivs i fältet Timmar och Minuter i datumväljaren visas inget textfelmeddelande. Felet identifieras bara med den röda färgen. (ASSETS-6852, ASSETS-6921, ASSETS-6920, ASSETS-6907)
 • Alternativ text i [role='img'] i filtret Filer saknas. (ASSETS-6919)
 • Felaktigt skärmläsarmeddelande för Create undermeny. (ASSETS-6916)
 • Ta bort-knappen i Experience Manager-samlingar X har ingen text att meddela skärmläsarna. (ASSETS-6912)
 • När du använder Color Contrast Analyzer i Experience Manager finns det ingen färgskillnad mellan det aktuella datumet och det valda datumet i datumväljaren i kalenderwidgeten. Det saknas minst 3:1 kontrastförhållande i förhållande till de intilliggande färgerna. (ASSETS-6911)
 • I Experience Manager-filer när du väljer något av alternativen i Scheduling alternativknappen i Hantera publikation visas alternativknappens namn och läge av skärmläsaren. Men Schemaläggning etiketten visas inte. (ASSETS-6908, ASSETS-6906)
 • Den alternativa texten saknas för sorteringsikonen. (ASSETS-6904)
 • På sidan Resursegenskaper anger fältnamnet Person i fliketiketterna för IPTC-tillägg visas inte av skärmläsarna. Skärmläsaren meddelar endast redigerbara och tomma fält, men inte etikettnamnet. (ASSETS-6903, ASSETS-6848)
 • Anteckningsverktyget kan inte visas med tangentbordet. En mus används för att rita en bild som visar anteckningsverktyget. (ASSETS-6899)
 • I Experience Manager Collections (Samlingar) finns ett tomt fält på Avancerat på fliken visas ett felaktigt kontrastförhållande mellan gränsen och en intilliggande färg. (ASSETS-6895)
 • Felaktiga ARIA-attributvärden för vissa element när du redigerar resurser. (ASSETS-6894)
 • Skärmläsaren identifierar inte rubriken korrekt när ett arbetsflöde skapas. (ASSETS-6892)
 • När du kopierar en samling tar du bort SVG-knappen X with role="img" saknar en role="presentation". Därför visas bilden för skärmläsaranvändare. (ASSETS-6890)
 • I Grundläggande på fliken Resursegenskaper kan skärmläsaren inte meddela att fältet Taggar är expanderat eller komprimerat på rätt sätt. (ASSETS-6889)
 • The Grundläggande under Resursegenskaper innehåller sidor med duplicerat ID. (ASSETS-6888)
 • Etiketten för textfältet som definierar en titel när du skapar ett arbetsflöde försvinner när du anger ett värde i textrutan. (ASSETS-6887)
 • Listan över mottagare när en länk delas visas som en datatabell med rubriker, men identifieras inte semantiskt som en datatabell för skärmläsaranvändare. (ASSETS-6886)
 • Inget felmeddelande som representerar ett tomt fält visas i Add Email Address fält. Felet representeras bara av en färg. (ASSETS-6885, ASSETS-6843)
 • Platshållartexter, Bana och Alt-text har inte minst kontrastförhållandet 4,5:1 jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6884, ASSETS-6865)
 • Ogiltiga värden för vissa ARIA-attribut när en smart samling sparas. (ASSETS-6882)
 • När du sparar en smart samling är vissa av etiketterna inte korrekt kopplade till skärmläsaren. (ASSETS-6881)
 • På IPTC-fliken i Resursegenskaper meddelar skärmläsaren inte etiketten för nyckelordsformulärfälten. (ASSETS-6879)
 • I Experience Manager-samlingar finns Email fältet identifieras inte som ett obligatoriskt fält och inget felmeddelande visas om du inte anger något värde. (ASSETS-6877)
 • I Experience Manager-filer visas inget felmeddelande i Länkdelning skärm visas i Add Email Address. Felet identifieras bara när en färg används. (ASSETS-6876, ASSETS-6875)
 • Crop and Map alternativ har inte programmatiska namn när en resurs redigeras. (ASSETS-6874)
 • Filtertexten saknar kontrastförhållande på 4,5:1 jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6873)
 • Texten för mappnamnet på huvudnavigeringssidan har inte ett kontrastförhållande på 4,5:1 jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6872)
 • När du utför Copy för samlingar, Add User formulärkontroll för kombinationsruta är inte korrekt kopplad till dess synliga etikett. (ASSETS-6870)
 • Skärmläsaren meddelar inte Create alternativ på undermenyn. (ASSETS-6869)
 • Alternativen Omfång, Arbetsflöden och Tidszon har inte ett kontrastförhållande på 4,5:1 jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6868)
 • Skärmläsaren meddelar felaktigt komprimeringsläget för Tidslinje kolumn. (ASSETS-6864)
 • Underordnade element saknas för vissa ARIA-roller när en smart samling sparas. (ASSETS-6862)
 • Nödvändiga ARIA-attribut för när en resurs delas Search/Add Email Address har inte angetts. (ASSETS-6860)
 • The map kan inte visas med tangentbordet. Du måste i stället klicka med musen för att visa kartdialogrutan. (ASSETS-6859)
 • Underordnade element saknas för vissa ARIA-roller på fliken Grundläggande på sidan Resursegenskaper. (ASSETS-6858)
 • De tomma textinmatningsfälten, som finns på IPTC-fliken i Resursegenskaper, har inte ett kontrastförhållande på 3:1 jämfört med de intilliggande färgerna. (ASSETS-6854, ASSETS-6847)
 • Profilikonerna i Tidslinje -avsnittet identifieras felaktigt av skärmläsarna. (ASSETS-6850)
 • Skärmläsaren meddelar inte att kombinationsrutan Granskningsstatus, som finns på fliken Grundläggande i Resursegenskaper, är ett skrivskyddat fält. (ASSETS-6849)
 • Skärmläsaren meddelar inte etiketten för kryssrutorna Markera alla och Anteckning korrekt. (ASSETS-6846)
 • Tangentbordsfokus hoppar över About Adobe Experience Manager finns i Visa hjälpen -menyn. (ASSETS-6845)
 • Skärmläsare meddelar inte de valda mapparna korrekt när de navigerar i mapplistan med tangentbordspilarna i kortvyn. (ASSETS-6844)
 • När du överför ett PDF till Experience Manager ökar minnesanvändningen hela tiden. (ASSETS-16889)
 • När ett arbetsflöde konverterar en ZIP-fil till ett mappnamn i Resurser, behålls inte skiftläget för ZIP-filnamnet. (ASSETS-16712)
 • När du växlar från Brand Portal till Experience Manager 6.5 visas inte rätt resultat i predikatfiltret när du tillämpar filtret för första gången. (ASSETS-15932)
 • Det går inte att kommentera en video. (ASSETS-15217)
 • Hantera publikation alternativet försvinner för en användare utan replikåtkomst och READ och WRITE behörighet till ETC och VAR. (ASSETS-15007)
 • Inläsningstiden för egenskapssidan ökar för en resurs med flera referenser. (ASSETS-14182)
 • När en bild avpubliceras från Brand Portal återpubliceras den även av Experience Manager från Dynamic Media, och därför visas ingen bild på den publicerade webbplatsen. (ASSETS-14118)
 • XSS-problem med Smart Crop-kort i Dynamic Media. (ASSETS-14212, ASSETS-14208, ASSETS-13704)
 • XSS-problem i visningsförinställningar i Dynamic Media. (ASSETS-13822)
 • Validera användaråtkomst när du förhandsgranskar DM-resurser på AEM. (CQ-4314757)

Handel

 • Det gick inte att skapa en butikssida, vilket stoppar den övergripande katalogdistributionsprocessen. (CQ-4347181)

Forms

Viktiga funktioner

Korrigeringar

 • När egenskapen data-disabled i ett adaptivt formulär är aktiverad ändras inte utseendet på alternativknappar och grupper med kryssrutor. (NPR-39368)
 • När ett adaptivt formulär översätts saknas vissa översättningar och visas inte korrekt. (NPR-39367)
 • När en sidas egenskap är dold tas sidan inte bort från formatuppsättningen. (NPR-39325)
 • I ett postdokument finns inte det dynamiska fotnotsavsnittet i slutet av sidan. (NPR-39322)
 • När ett postdokument genereras för ett anpassat formulär tillåts endast vertikal justering för alternativknappar och kryssrutor. Användaren kan inte ange vågrät justering för alternativknappar och kryssrutor. (NPR-39321)
 • Efter driftsättning av Correspondence Management blir org.apache.sling.i18n.impl.JcrResourceBundle.loadPotentialLanguageRoots flaskhals och en majoritet av trådarna nås om flera användare försöker få åtkomst till ett formulär. Det tog ofta mer än en minut att läsa in olika förfrågningar från formulärsidor, även när servern har mycket låg belastning. (NPR-39176, CQ-4347710)
 • När du använder ett RTF-fält i ett lazy loaded Adaptive Form-fragment i ett adaptivt format kan följande fel uppstå:
  • Du kan inte redigera innehållet eller lägga till något till RTF-fältet.
  • Visningsmönstret som används på den formaterade texten respekteras inte.
  • Felmeddelandet för minsta fältlängd visas inte när formuläret skickas.
  • Innehållet i det här RTF-fältet tas med flera gånger i den färdiga submit-XML-filen. (NPR-39168)
 • När datumväljaralternativet används i ett adaptivt formulär konverteras inte värdet till rätt format. (NPR-39156)
 • När du förhandsgranskar ett anpassat formulär som ett HTML återges det inte korrekt, eftersom vissa av delformulären överlappar det överordnade formuläret. (NPR-39046)
 • Om panelen har dold tabell och anpassningsbara formulär återges i tabellvy, visas inte fälten på den första fliken korrekt. (NPR-39025)
 • The Body -taggen saknas för OTB-mallen (Out-of-the-Box). (NPR-39022)
 • Registreringsdokumentet genereras inte på det anpassade formulärets språk. Den genereras alltid på engelska. (NPR-39020)
 • När ett adaptivt formulär har flera paneler och vissa paneler använder de medföljande Bifogad fil -komponenten, Error occurred while draft saving fel inträffar. (NPR-38978)
 • När = -tecknet används i fälten för kryssrutor, nedrullningsbara listor eller alternativknappar i ett adaptivt formulär och dokumentet för registrering genereras. = -tecknet är inte synligt i det genererade postdokumentet.(NPR-38859)
 • Antalet meddelandebatchbearbetningsfel ökar dubbelt efter uppgraderingen av Service Pack 6.5.11.0. (NPR-39636)
 • Om du inte anger testdata går det inte att läsa in Correspondence Management-brev i agentens användargränssnitt. (CQ-4348702)
 • När en användare tillämpar AEM Forms Service Pack 14 (SP14) från AEM Forms som distribuerats med IBM® WebSphere® misslyckas startkomponenten när en databas initieras och java.lang.NoClassDefFoundError:org/apache/log4j/Logger fel inträffar.(NPR-39414)
 • När du använder API:t för Document Service för att certifiera PDF misslyckas det på ett AEM formulär på OSGi-servern med följande fel: com.adobe.fd.signatures.truststore.errors.exception.CredentialRetrievalException: AEM-DSS-311-003. (NPR-38855)
 • När användaren försöker använda wrapper-tjänsten för att återge bokstäver med AEM 6.3 Forms java.lang.reflect.UndeclaredThrowableException fel inträffar. (CQ-4347259)
 • När en XDP återges som HTML5-formulär återges innehållet på den överordnad sidan först oavsett var objekten finns i ett anpassat formulär. (CQ-4345218)
 • Konfigurationen av programmet på målservern ändras till de inställningar som definierats på källservern även om Skriv över konfigurationen när importen är klar alternativet är inte markerat när programmet importeras. (NPR-39044)
 • När en användare försöker uppdatera kopplingskonfigurationen med Configuration Manager misslyckas det.(CQ-4347077)
 • När en användare försöker köra en AEM Forms på JEE-korrigering efter att ha ändrat administratörsanvändarens standardlösenord är ett undantag com.adobe.livecycle.lcm.core.LCMException[ALC-LCM-200-003]: Failed to whitelist the classes inträffar. (CQ-4348277)
 • I AEM Designer placeras formulärfält utan bildtexter i tabellceller, inklusive kryssrutor.(LC-3920410)
 • När användaren försöker öppna hjälpen i AEM Forms Designer visas den inte korrekt. (CQ-4341996)

Sites

 • Experience Manager Sites Launches console was getting up blank. (NPR-39188)
 • Referenserna justerades inte när sidan som hade referensen också behövde aktiveras när sidan flyttades. (NPR-39061)
 • När en layoutbehållare inte döljs med den överordnade behållaren tillämpas inte layoutändringar på alla komponenter i den kapslade behållaren. (NPR-39041)
 • Innehållet överlappar nu inte längre annat innehåll med en bredd på 320 pixlar. (SITES-8885)
 • Fokus har lagts till efter att en dialogruta stängts. (SITES-8885)

Tillgänglighet

 • The Annotation knappens hjälpmedelsnamn saknas. (SITES-2892)
 • Status för en ACTIVE-användargränssnittskomponent (Cut, Copy, Paste, Insert Components, Group och så vidare) har inte minst tre till ett luminiscensförhållande med antingen den inre eller yttre intilliggande bakgrunden. (SITES-8889, SITES-8756, SITES-8885)
 • Statusmeddelandet har inte annonserats automatiskt. (SITES-8889, SITES-8756, SITES-8885)
 • Textinnehållet saknar kontrastförhållande på 4,5:1. (SITES-8756, SITES-8885)
 • Länk- eller knapptext saknar kontrastförhållande på 4,5:1 vid hovring eller fokus. (SITES-8756, SITES-8885)

Content Fragments

 • GraphQL genererar ett undantag. Du kan till exempel inte hämta varianttaggar från ett innehållsfragment. Det finns ingen variation med namnet"elektrisk". Problemet beror på att du ringer getVariationTags för en icke-befintlig variation som ger upphov till ett undantag. (SITES-8898)
 • Sortera titelordning i listvyn, både stigande och fallande, och hur rubrikerna med ordningen A, C och B ska se ut. (SITES-7585)
 • Taggningsstöd för varianter av innehållsfragment har lagts till. (SITES-8168)
 • Identifierade och tog bort Odin-specifik kod från Experience Manager 6.5 som inte behövdes. (SITES-3574)
 • När du publicerade ett fragment av en språkkopia från användargränssnittet i Content Fragment Editor publicerades de associerade referenserna i mappen English. (NPR-39182)
 • Datumfält fylls i med ett datum. (NPR-39124)
 • Taggar försvann den andra gången du markerar alternativknappsalternativet. (NPR-39071)

Fluid XP

 • Aktivera stöd för ES6-kompilering för klientbiblioteket /libs/cq/gui/components/siteadmin/admin/restoretree/clientlibs/restoretree.js. (NPR-39067)
 • Multifältet i en innehållsfragmentmodell kan inte tömmas och sparas eftersom valideringen sker även om Required är inte markerat. (NPR-39063)
 • I antingen Copy eller Livecopy uppgifter, cq:targetMetadata informationen duplicerades felaktigt. Den här funktionen gjorde att två eller flera Experience Fragments i Experience Manager pekade på samma erbjudande som exporterades som mål. (NPR-38970)
 • Efter en åtgärd av typen Återställ träd visas meddelandet Un-publication pending. #0 in the queue visas i användargränssnittet för en sida som inte har publicerats alls. (NPR-38847)

Page Editor

 • Ångra tog inte bort den senaste ändringen av text som lades till i komponenten. När sidan uppdaterades togs i stället hela komponenten bort. (SITES-8597)
 • Uppgraderar jquery-ui till den senaste versionen resulterade i att sidredigeraren inte fungerade korrekt. (NPR-38596)
 • Innehållet överlappar nu inte längre annat innehåll med en bredd på 320 pixlar. (SITES-8756)
 • lade till fokus efter att dialogrutan stängts (SITES-8756)

Sling

 • Repoinit stöder inte skapande eller hantering av grupper med tomt utrymme i huvudnamnet eftersom gruppnamnet behandlades som en sträng och det gick inte att citera. (SLING-10952)
 • Loggar fylls av misstag med felmeddelanden och undantag. (NPR-39024)

Översättningsprojekt

 • Målsidan lades till i översättningsjobbet för uppdaterade språkkopior via projektpanelen. källsidan uppdaterades inte. (NPR-39278)
 • Översättningsprocessen misslyckades när en förhandsgranskning genererades för alla sidor i ett översättningsprojekt. (NPR-39059)
 • Om språkinställningen inte finns skapas den fortfarande i en språkområdesmapp när referensregler har konfigurerats för en händelse. (NPR-39054)

Användargränssnitt

 • JavaScript-fel inträffar i filen multifield.js för vissa fält i modellen för innehållsfragment i modellredigeraren för innehållsfragment och även i redigeraren för innehållsfragment. (NPR-39350)

Arbetsflöde

 • Arbetsflödena som gick bra på Experience Manager 6.5.11 kördes inte enhetligt på 6.5.13 i Experience Manager. (NPR-39023)

Installera Experience Manager 6.5.15.0

 • Experience Manager 6.5.15.0 kräver Experience Manager 6.5. Se uppgraderingsdokumentation för detaljerade anvisningar.
 • Service Pack-nedladdning finns på Adobe Programvarudistribution.
 • På en distribution med MongoDB och flera instanser installerar du Experience Manager 6.5.15.0 på en av författarinstanserna med hjälp av Package Manager.
VIKTIGT

Adobe rekommenderar inte att du tar bort eller avinstallerar Experience Manager 6.5.15.0-paket. Innan du installerar paketet bör du skapa en säkerhetskopia av crx-repository om du behöver rulla tillbaka den.

Installera Service Pack på Experience Manager 6.5

 1. Starta om instansen innan installationen om instansen är i uppdateringsläge (när instansen uppdaterades från en tidigare version). Adobe rekommenderar att du startar om om den aktuella upptiden för en instans är hög.

 2. Ta en ögonblicksbild eller en ny säkerhetskopia av din Experience Manager -instans.

 3. Hämta Service Pack från Programvarudistribution.

 4. Öppna Pakethanteraren och välj Upload Package för att överföra paketet. Mer information finns på Pakethanteraren.

 5. Markera paketet och välj Install.

 6. Om du vill uppdatera S3-anslutningen stoppar du instansen efter installationen av Service Pack, byter ut den befintliga kopplingen mot en ny binär fil som finns i installationsmappen och startar om instansen. Se Amazon S3 - datalager.

OBSERVERA

Dialogrutan för pakethanterarens gränssnitt avslutas ibland när Service Pack installeras. Adobe rekommenderar att du väntar på att felloggarna ska stabiliseras innan du får åtkomst till distributionen. Vänta på de specifika loggarna för avinstallationen av uppdateringspaketet innan du försäkrar dig om att installationen lyckas. Vanligtvis inträffar detta problem i Safari webbläsare, men kan ibland inträffa i vilken webbläsare som helst.

Automatisk installation

Det finns två olika metoder som du kan använda för att installera automatiskt Experience Manager 6.5.15.0

 • Placera paketet i ../crx-quickstart/install när servern är tillgänglig online. Paketet installeras automatiskt.
 • Använd HTTP-API från Package Manager. Använd cmd=install&recursive=true så att de kapslade paketen installeras.
OBSERVERA

Experience Manager 6.5.15.0 stöder inte installation av Bootstrap.

Validera installationen

Om du vill veta vilka plattformar som är certifierade för att fungera med den här versionen kan du läsa tekniska krav.

 1. Produktinformationssidan (/system/console/productinfo) visar den uppdaterade versionssträngen Adobe Experience Manager (6.5.15.0) under Installed Products.

 2. Alla OSGi-paket är antingen ACTIVE eller FRAGMENT i OSGi Console (Use Web Console: /system/console/bundles).

 3. OSGi-paketet org.apache.jackrabbit.oak-core är version 1.2.2.13 eller senare (Använd webbkonsol: /system/console/bundles).

Installera Experience Manager Forms tilläggspaket

OBSERVERA

Hoppa över om du inte använder Experience Manager Forms.

 1. Kontrollera att du har installerat Experience Manager Service Pack.
 2. Ladda ned motsvarande tilläggspaket från Forms på AEM Forms för ditt operativsystem.
 3. Installera Forms tilläggspaket enligt beskrivningen i Installera AEM Forms tilläggspaket.
 4. Om du använder bokstäver i Experience Manager 6.5 Forms installerar du senaste AEMFD-kompatibilitetspaket.

Installera Experience Manager Forms på JEE

OBSERVERA

Hoppa över om du inte använder AEM Forms på JEE. Korrigeringar i Experience Manager Forms på JEE levereras via ett separat installationsprogram.

Mer information om hur du installerar det kumulativa installationsprogrammet för Experience Manager Forms on JEE och konfiguration efter driftsättning finns i versionsinformation.

OBSERVERA

Efter installation av det kumulativa installationsprogrammet för Experience Manager Forms på JEE, installera det senaste Forms-tilläggspaketet, ta bort Forms-tilläggspaketet från crx-repository\install och starta om servern.

UberJar

UberJar för Experience Manager 6.5.15.0 finns i Maven Central-arkivet.

Information om hur du använder UberJar i ett Maven-projekt finns i använda UberJar och inkludera följande beroende i projektens POM:

<dependency>
   <groupId>com.adobe.aem</groupId>
   <artifactId>uber-jar</artifactId>
   <version>6.5.15</version>
   <scope>provided</scope>
</dependency>
OBSERVERA

UberJar och andra tillhörande artefakter finns tillgängliga i Maven Central Repository i stället för i Adobe Public Maven-arkivet (repo.adobe.com). Huvudfilen för UberJar har bytt namn till uber-jar-<version>.jar. Så det finns ingen classifier, med apis som värdet, för dependency -tagg.

Föråldrade funktioner

Nedan finns en lista över funktioner som är markerade som borttagna Experience Manager 6.5.7.0 Funktioner markeras som borttagna från början och senare i en framtida version. Ett alternativt alternativ anges.

Granska om du använder en funktion eller en funktion i en distribution. Planera också att ändra implementeringen så att ett alternativt alternativ används.

Yta Funktion Ersättning
Integreringar The AEM Cloud Services Opt-In skärmen är föråldrad sedan Experience Manager och Adobe Target integreringen uppdateras i Experience Manager 6.5. Integreringen stöder Adobe Target Standard API. API:t använder autentisering via Adobe IMS och Adobe I/O Runtime. Det stöder den växande rollen för Adobe Launch till instrument Experience Manager för analys och personalisering är anmälningsguiden funktionellt irrelevant. Konfigurera systemanslutningar, Adobe IMS-autentisering och Adobe I/O Runtime integreringar via respektive Experience Manager molntjänster.
Anslutningar Adobe JCR Connector för Microsoft® SharePoint 2010 och Microsoft® SharePoint 2013 är föråldrad för Experience Manager 6.5. Ej tillämpligt

Kända fel

 • AEM innehållsfragment med GraphQL-indexpaket 1.0.5
  Det här paketet behövs för kunder som använder GraphQL. på så sätt kan de lägga till den indexdefinition som behövs baserat på de funktioner de faktiskt använder.

 • Som Microsoft® Windows Server 2019 stöder inte MySQL 5.7 och JBoss® EAP 7.1, Microsoft® Windows Server 2019 stöder inte körklara installationer för AEM Forms 6.5.10.0.

 • Om du uppgraderar dina Experience Manager från version 6.5 till 6.5.10.0 kan du visa RRD4JReporter undantag i error.log -fil. Starta om instansen för att lösa problemet.

 • Om du installerar Experience Manager 6.5 Service Pack 10 eller ett tidigare Service Pack på Experience Manager 6.5, runtime copy of your assets custom workflow model (created in /var/workflow/models/dam) tas bort.
  Om du vill hämta körtidskopian rekommenderar Adobe att du synkroniserar designtidskopian av den anpassade arbetsflödesmodellen med körtidskopian med hjälp av HTTP API:
  <designModelPath>/jcr:content.generate.json.

 • Användare kan byta namn på en mapp i en hierarki i Assets och publicera en kapslad mapp i Brand Portal. Mappens namn uppdateras dock inte i Brand Portal tills rotmappen publiceras på nytt.

 • När en användare väljer att konfigurera ett fält för första gången i ett adaptivt formulär visas inte alternativet att spara en konfiguration i egenskapsläsaren. Om du väljer att konfigurera ett annat fält i det adaptiva formuläret i samma redigerare åtgärdas problemet.

 • Följande fel och varningsmeddelanden kan visas under installationen av Experience Manager 6.5.x.x:

  • "När Adobe Target-integreringen är konfigurerad i Experience Manager med Target Standard API (IMS-autentisering) och sedan exportera Experience Fragments till Target så att fel erbjudandetyper skapas. I stället för att skriva"Experience Fragment"/källa"Adobe Experience Manager" skapar Target flera erbjudanden med typen"HTML"/källa"Adobe Target Classic".
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler: Inga underhållsfönster hittades vid granit/drift/underhåll.
  • Validering på serversidan av adaptiva formulär misslyckas när sammanställningsfunktioner som SUM, MAX och MIN används (CQ-4274424).
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler - Inga underhållsfönster hittades vid granit/drift/underhåll.
  • Aktiveringspunkten i en interaktiv Dynamic Media-bild syns inte när du förhandsvisar mediefilen via Shoppable Banner Viewer.
  • com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider bundle com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider:1.3.5 (395)[com.adobe.cq.social.provider.jcr.impl.SpiSocialJcrResourceProviderImpl(2302)] : Tidsgränsen överskreds i väntan på att registerändringen skulle slutföras utan registrering.
 • När du försöker flytta/ta bort/publicera antingen innehållsfragment eller webbplatser/sidor uppstår ett problem när referenser till innehållsfragment hämtas, eftersom bakgrundsfrågan misslyckas. d.v.s. funktionen fungerar inte.
  Du måste lägga till följande egenskaper i indexdefinitionsnoden för att få en korrekt åtgärd /oak:index/damAssetLucene (ingen omindexering krävs):

  "tags": [
    "visualSimilaritySearch"
   ]
  "refresh": true
  

OSGi-paket och innehållspaket som ingår

Följande textdokument listar de OSGi-paket och innehållspaket som ingår i Experience Manager 6.5.15.0:

Begränsade webbplatser

Dessa webbplatser är bara tillgängliga för kunder. Om du är kund och behöver åtkomst kontaktar du din kontoansvarige på Adobe.

På denna sida